Giáo án giảng dạy chuẩn theo chương trình bộ GD đt đại số 12 cơ bản chương i file word doc

45 32 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 13:33

Giáo án 12 Tiết Nguyễn Quốc Thái $1 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Ngày soạn: 23/8/2017 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức Về kĩ Về tư Về thái độ II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Chuẩn bị GV Chuẩn bị HS III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ − HS nắm điều kiện đủ để hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng, nửa khoảng, đoạn − Giúp HS vận dụng thành thạo định lí tính đơn điệu hàm số vào xét tính đơn điệu hàm số − Biết mối liên hệ dấu đạo hàm tính đơn điệu hàm số; biết quy lạ quen; biết đánh giá làm bạn kết học tập − Chủ động phát chiếm lĩnh kiến thức; tinh thần hợp tác học tập − Giáo án, phấn, phiếu học tập − SGK, bút, thước kẻ, nháp − Kiến thức cũ hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng; quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm hàm số thường gặp − Kết hợp phương pháp: thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề… Lớp dạy Ngày dạy HS vắng 12A6 Câu hỏi Nhắc lại điều kiện đủ để hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng; nửa khoảng đoạn GV: Cho HS lớp nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung Nhận xét câu trả lời HS cho điểm Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động Mối liên hệ đạo hàm tính đơn điệu hàm số: CH1 Nhắc lại định nghĩa hàm số đơn điệu HS: Trả lời khoảng, đoạn, nửa khoảng Hàm số đồng biến K ∀x1,x2 ∈ K,x1 < x2 ⇒ f(x1) < f(x2 ) K Hàm số nghịch biến K ∀x1,x2 ∈ K,x1 < x2 ⇒ f(x1) > f(x2) Hoặc: A = CH2 Trong A, thay x1 x + ∆x thay x2 f(x1) − f(x2 ) ;∀x1,x2 ∈ K,x1 ≠ x2 x1 − x2 Hàm số đồng biến K A > Hàm số nghịch biến K A < HS: Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái x với ∀∆x ≠ 0;x,x + ∆x ∈ K ta thu f(x1) − f(x2 ) f(x + ∆x) − f(x) A= = (*) kết ? x1 − x2 ∆x f(x + ∆x) − f(x) CH3 Trong hệ thức (*) giới hạn (nếu có) = f '(x) HS: ∆lim x→ ∆x → ? ∆x Từ đó, người ta chứng minh điều sau HS: Ghi nhớ kiến thức đây: Giả sử hàm số f đạo hàm khoảng I a) Nếu hàm số f đb khoảng I f (x) ≥ 0,∀x ∈ I b) Nếu hàm số f nb khoảng I f (x) ≤ 0,∀x ∈ I GV: Đảo lại chứng minh được: ĐL Sgk-5 Chú ý: Trong định lí thay khoảng I thành đoạn hay nửa khoảng Khi phải thêm giả thiết hàm số f liên tục I Hoạt động Luyện tập Ví dụ Cm: f(x) = 1− x2 nb [0;1] HS: Đọc nội dung định lí HS: Lập bảng biến thiên hàm số f(x) đoạn [a ; b] biết f(x) lt [a ; b] f'(x) > (a ; b) HS: Thảo luận giải Lên bảng trình bày lời giải Giải: Hàm số f(x) liên tục [0; 1] Ta f '(x) = −x 1− x2 < ∀x ∈ ( 0;1) => hàm Ví dụ Xét chiều biến thiên hàm số số nghịch biến [0; 1] Giải y = x+ x TXĐ: ¡ \ { 0} Ta y' = 1− ; y' = ⇔ x = ±2 x2 Bảng biến thiên x + y -2 -4 - - + Vậy, hàm số đồng biến khoảng khoảng ( −∞; −2) & ( 2; +∞ ) nghịch biến khoảng ( −2;0) & ( 0;2) GV: Cho HS lớp nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung xác lời giải H1 Xét chiều biến thiên hàm số HS: Lên bảng trình bày lời giải 3 Giải y = x − x + 2x − TXĐ: R y’ = x2 – 3x + 2 Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái x = −∞ x y’ = ⇔  x = bảng biến thiên x y’ ’’ y x + - + Hàm số đồng biến ( −∞;1) & ( 2; +∞ ) Hàm số nghịch biến (1; 2) Củng cố 5.Hướng dẫn nhà − ĐK đủ để hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng (hoặc nửa khoảng, đoạn) ? − Ôn tập làm tập SGK-7 ************************************************************************** Tiết $1 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Ngày soạn: 23/8/2017 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức Về kĩ Về tư Về thái độ II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Chuẩn bị GV Chuẩn bị HS III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ − HS nắm điều kiện đủ để hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng, nửa khoảng, đoạn − Giúp HS vận dụng thành thạo định lí tính đơn điệu hàm số vào xét tính đơn điệu hàm số − Biết mối liên hệ dấu đạo hàm tính đơn điệu hàm số; biết quy lạ quen; biết đánh giá làm bạn kết học tập − Chủ động phát chiếm lĩnh kiến thức; tinh thần hợp tác học tập − Giáo án, phấn, phiếu học tập − SGK, bút, thước kẻ, nháp − Kiến thức cũ hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng; quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm hàm số thường gặp − Kết hợp phương pháp: thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề… Lớp dạy Ngày dạy HS vắng 12A6 Câu hỏi Nhắc lại điều kiện đủ để hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng; nửa khoảng đoạn GV: Cho HS lớp nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung Nhận xét câu trả lời HS cho điểm Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Ví dụ Xét chiều biến thiên hàm số y = x3 − 2x2 + x − 3 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giải TXĐ: R y’ = 4x2 – 4x +1 y’ = ⇔ x = −∞ x 2 bảng biến thiên x y’ ’’ y x + Hàm số đồng biến R HS: Thảo luận giải GV: Cho HS lớp nhận xét, chỉnh sửa, HS: Lên bảng trình bày lời giải bổ sung xác lời giải CH: Qua ví dụ 3, nhận xét ? HS: Trả lời Nhận xét: Giả sử hàm số f đạo hàm I HS: Ghi nhớ Nếu f (x) ≥ với ∀x∈ I (hoặc f (x) ≤ với ∀x∈ I ) f '(x) = số hữu hạn điểm I hàm số f đồng biến (hoặc nghịch biến) I H2 Xét chiều biến thiên hàm số HS: Thảo luận theo nhóm nhỏ y = 2x5 + 5x4 + 10 x − 3 TXĐ: R y’ = 10x4 + 20x3 +10x2 x = −∞ x y’ = ⇔   x = −1 bảng biến thiên x y’ ’’ y -1 + 0 + x + Hàm số đồng biến R GV: Cho HS lớp nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung xác lời giải Bài tập áp dụng: 1,2 SGK- Hs lên bảng làm tập Củng cố Hướng dẫn nhà − Lưu ý HS cách xét dấu y': Sử dụng định lí dấu nhị thức bậc nhất, định lí dấu tam thức bậc hai quy tắc dấu khác − ĐK đủ để hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng (hoặc nửa khoảng, đoạn) ? − Ôn tập làm tập 4, 5, SGK − Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái *********************************************************************** Tiết LUYỆN TẬP Ngày soạn: 23/8/2017 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức Về kĩ Về tư Về thái độ II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Chuẩn bị GV Chuẩn bị HS III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ − HS nắm điều kiện đủ để hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng, nửa khoảng, đoạn − Giúp HS vận dụng thành thạo định lí tính đơn điệu hàm số vào xét tính đơn điệu hàm số − Vận dụng bảng biến thiên hàm số vào giải phương trình, bất phương trình đơn giản − Biết mối liên hệ dấu đạo hàm tính đơn điệu hàm số; biết mối quan hệ tính đơn điệu hàm số với số nghiệm phương trình, bất phương trình; biết quy lạ quen; biết đánh giá làm bạn kết học tập − Chủ động phát chiếm lĩnh kiến thức; tinh thần hợp tác học tập − Giáo án, phấn, phiếu học tập − SGK, bút, thước kẻ, nháp − Kiến thức cũ hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng; quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm hàm số thường gặp − Kết hợp phương pháp: gợi mở vấn đáp, HS làm việc theo nhóm Lớp dạy Ngày dạy HS vắng 12A6 Câu hỏi Nhắc lại điều kiện đủ để hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng; nửa khoảng đoạn GV: Cho HS lớp nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung Nhận xét câu trả lời HS cho điểm Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Bài SGK−8 HS: Thảo luận giải GV: Gợi ý a TXĐ: R Để chứng minh hàm số đồng biến R ta f ( x) = x3 − 6x2 + 17x + Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái phải tập xác định hàm số R Ta y' ≥ 0,∀x ∈ R TXĐ: R f '( x) = 3x2 − 12x + 17 > 0∀x Vậy hàm số đồng biến R GV: Cho HS lớp nhận xét, chỉnh sửa, b f ( x) = x3 + x − cosx − bổ sung xác lời giải TXĐ: R f '( x) = 3x2 + 1+ sinx > 0∀x Vậy hàm số đồng biến R Bài Sgk−8 HS: Thảo luận giải GV: Gợi ý HS: Ghi nhớ Để hàm số nghịch biến R ta phải tập xác định hàm số R giải bất phương trình: y' ≥ GV: Cho HS lớp nhận xét, chỉnh sửa, y = ax − x3 bổ sung xác lời giải TXĐ: R y' = a − 3x2 Hàm số nghịch biến R ⇔ y' ≤ 0∀x ∈ R ⇔ a − 3x2 ≤ 0∀x ∈ R ⇔ ∆ = 12a ≤ ⇔ a ≤ Bài Sgk−8 GV: Cho HS lớp nhận xét, chỉnh sửa, HS: Lên bảng trình bày lời giải bổ sung xác lời giải f ( x) = x + ax + 4x + TXĐ: R f '( x) = x2 + 2ax + Hàm số đồng biến R ⇔ y' ≥ 0∀x ∈ R ⇔ x2 + 2ax + ≥ 0∀x ∈ R ⇔ ∆ ' = a2 − ≤ ⇔ −2 ≤ a ≤ Bài SGK−8 GV: Tổ chức HS giải thạo phần a), b), c), f) GV: Cho HS lớp nhận xét, chỉnh sửa, HS: Lên bảng trình bày lời giải bổ sung xác lời giải Bài 8, Sgk−8, GV: Hướng dẫn */ Nếu hàm số f(x) đồng biến D với x1 < x2 (x1, x2 ∈D), ta có: f(x1) < f(x2) */ Nếu hàm số f(x) nghịch biến D với x1 < x2 (x1, x2 ∈D), ta có: f(x1) > f(x2) a) Ta xét hàm số: f(x) = x − sinx ⇒ f '(x) = 1− cosx ≥ 0,∀x ∈ R nên hàm số đồng biến R 1/ Nếu x > f(x) > f(0) ⇔ x − sinx > ⇔ x > sinx Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái 2/ Nếu x < f(x) < f(0) ⇔ x − sinx < ⇔ x < sinx − Lưu ý HS cách xét dấu y': Sử dụng định lí dấu nhị thức bậc nhất, định lí dấu tam thức bậc hai quy tắc dấu khác − ĐK đủ để hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng (hoặc nửa khoảng, đoạn) ? Hướng dẫn nhà − Ôn tập làm tập 9, 10 SGK − ************************************************************************* Củng cố Tiết $2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Ngày soạn: 28/8/2017 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức Về kĩ Về tư Về thái độ II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Chuẩn bị GV Chuẩn bị HS III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài − HS nắm định nghĩa cực trị hàm số điều kiện cần để hàm số đạt cực trị − Giúp HS xác định điểm cực trị hàm số − Biết mối liên hệ đồ thị hàm số điểm cực trị hàm số đó; biết quy lạ quen; biết đánh giá làm bạn kết học tập − Chủ động phát chiếm lĩnh kiến thức; tinh thần hợp tác học tập − Giáo án, phấn, phiếu học tập − SGK, bút, thước kẻ, nháp − Kiến thức cũ hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng; quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm hàm số thường gặp − Kết hợp phương pháp: thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề… Lớp dạy Ngày dạy 12A6 Kết hợp với HS vắng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khái niệm cực đại, cực tiểu ĐỊNH NGHĨA Sgk − 10 HS: Đọc định nghĩa cực hàm số CH: Từ định nghĩa cho biết, hình 1.1 HS: Quan sát trả lời hàm số y = f(x) điểm cực đại, điểm cực tiểu ? CH: Từ đồ thị hàm số y = sinx, cho biết HS: Quan sát trả lời Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái hàm số y = sinx cực trị ? Chú ý: a) Giá trị cực đại (cực tiểu) f(x 0) nói chung GTLN (GTNN) hàm số tập D mà GTLN (GTNN) hàm số khoảng (a;b) chứa x0 b) Hàm số nhiều cực trị c) x0 điểm cực trị (x0;f(x0)) điểm cực trị đồ thị Điều kiện đủ để hàm số cực trị Quan sát Hình 1.1 cho biết điều kiện cần để hàm số đạt cực trị điểm hồnh độ x ? Định lí Sgk − 11 GV: f'(x0) = chưa hàm số đạt cực trị x0 HS: ghi nhớ HS: Nếu hàm số đạt cực trị x0 đồ thị tiếp tuyến (x0;f(x0)) tiếp tuyến song song Ox, tức f'(x0) = HS: Ghi nhớ HS: Quan sát đồ thị hàm số f(x) = x3 Ví dụ 1: f(x) = x3 f'(x) = ⇔ x = Đồ thị: Ví dụ 2: Hàm số y = x + Hàm số xác định R + f(0) = f(x) > với x thuộc R nên hàm số đạt cực tiểu x = Nhận thấy, hàm số đạo hàm ( x) ≠ xlimf ( x) x = xlimf →0 →0 Đồ thị − + -5 Chú ý: hàm số đạt cực trị điểm Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái mà hàm số khơng đạo hàm => hàm số đạt cực trị điểm mà đạo hàm hàm số hàm số khơng đạo hàm Củng cố: − Định nghĩa cực trị hàm số; Điều kiện cần để hàm số cực trị Hướng dẫn nhà − Đọc tiếp phần lại làm tập SGK − 11 ************************************************************************** Tiết $2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ Ngày soạn: 28/8/2017 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức Về kĩ Về tư Về thái độ II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Chuẩn bị GV Chuẩn bị HS III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài − HS nắm điều kiện đủ hàm số đạt cực trị − Giúp HS xác định điểm cực trị hàm số − Biết mối liên hệ đồ thị hàm số điểm cực trị hàm số đó; biết quy lạ quen; biết đánh giá làm bạn kết học tập − Chủ động phát chiếm lĩnh kiến thức; tinh thần hợp tác học tập − Giáo án, phấn, phiếu học tập − SGK, bút, thước kẻ, nháp − Kiến thức cũ hàm số đồng biến, nghịch biến khoảng; quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm hàm số thường gặp − Kết hợp phương pháp: thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề… Lớp dạy Ngày dạy 12A6 Kết hợp với HS vắng Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Quy tắc tìm cực trị Quan sát đồ thị hàm số sau cho biết điều kiện cần đủ để hàm số cực trị HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS: Trả lời Định lí SGK − 12 Cm: SGk − 13 x f '(x) f(x) x f '(x) f(x) a − a + HS: Đọc nội dung định lí x0 f(x0) (cực tiểu) x0 f(x0) (cực đại) HS: Quan sát, ghi nhớ phát biểu thành lời điều kiện đủ để hàm số đạt cực tiểu x0 b HS: Quan sát, ghi nhớ phát biểu thành lời điều kiện đủ để hàm số đạt cực đại x0 + − Qui tắc (Về tìm cực trị hàm số) Ví dụ 1.Tìm cực trị hàm số: f(x) = x3 − x2 − 3x + 3 Hoạt động Tìm cực trị hàm số: f(x) = x + − x b HS: Đọc SGK − 14 HS: Thảo luận giải Lên bảng trình bày lời giải GV: Chính xác lời giải TXĐ: ¡ \ { 0} Ta y' = 1− ; y' = ⇔ x = ±2 x2 Bảng biến thiên x y’ y + -2 -7 - - + Hàm số đạt cực đại x = -2; yCĐ = -7 Hàm số đạt cực tiểu x= 2; yCT =1 10 Giáo án 12 CH: Toạ độ giao điểm hai đồ thị ( C1 ) : y = f ( x ) vµ ( C2 ) : y = g ( x ) nghiệm hệ phơng trình ? CH: Tên gọi phơng trình f ( x) = g ( x) (1) ?; Mối liên hệ số nghiệm phơng trình (1) số giao điểm phơng trình (1) ? Ví dụ Với giá trị m đờng thẳng y = m cắt đờng cong (C): y = x − x − bốn điểm phân biệt ? GV: Cho HS thảo luận giải ĐS: < m < GV: Gợi ý cách giải khác Vế trái (1) lµ hµm sè ( C ) : y = x4 − x2 − Nguyễn Quốc Thái sè HS: Toạ độ giao điểm hai đồ thị ( C1 ) : y = f ( x) vµ ( C2 ) : y = g ( x) lµ  y = f ( x)  y = g ( x) nghiệm hệ phơng trình (I) HS: trả lời (1) phơng trình hoành độ giao điểm hai đồ thị (C1 ),(C2 ) HS: Xác định phơng trình hoành độ giao điểm: x x − = m (1) ⇔ x − x − − m = (2) Yêu cầu toán PT (2) nghiệm phân biệt (*) HS: Giải điều kiện (*) HS: Quan sát đồ thị xác định giá trị m thoả mãn toán Vế phải (1) hàm sè (d ) : y = m Sè nghiƯm cđa (1) số giao điểm (C) (d) GV: Treo bảng phụ "Đồ thị (C)" HS: Thảo luận giải GV: Chính xác kết hoạt động Định nghĩa SGK − 52 GV: Hai ®êng cong ( C1 ) : y = f ( x) vµ ( C2 ) : y = g ( x) tiÕp xóc víi Sự tiếp xúc hai đờng cong HS: Đọc định nghÜa HS: Ghi nhí  f ( x) = g ( x) (II) cã  f '( x) = g '( x) Hệ phơng trình nghiệm nghiệm hệ hoành độ tiếp điểm hai đờng cong ®ã VÝ dơ Chøng minh hai ®êng HS: Xác định hoành độ tiếp điểm hai đờng cong nghiệm hệ phơng trình: 31 Giỏo ỏn 12 Nguyễn Quốc Thái x − vµ   x + x − = x + x − ⇔x=  y = x + x − tiÕp xóc víi t¹i   x + x − ÷' = x + x − ' điểm Xác định tiếp điểm viết phơng trình tiếp tuyến chung hai Tiếp điểm: M ; ữ, y '  ÷ = 2 4 2 ®êng cong ®· cho t¹i ®iĨm cong y = x + ( GV: CH: Điều kiện để hai đờng cong tiếp xúc với ? CH: Tìm toạ ®é tiÕp ®iĨm ? CH: HƯ sè gãc cđa tiÕp tuyến tiếp điểm ? Phơng trình tiếp tuyến ? Hoạt động Chứng minh đờng cong y = x x tiếp ) Phơng trình tiếp tuyến chung hai đờng cong điểm M là:  y =  x − ÷− ⇔ y = x − 2 4  HS: Th¶o ln gi¶i xóc víi parabol y = x điểm Xác định tiếp điểm viết phơng trình tiếp tuyến chung hai đờng cong điểm GV: Tổ chức HS nhận xét xác lời giải Ví dụ SGK 42 GV: Giao cho HS nhà đọc SGK Ví dụ 4:Viết phơng trình đờng thẳng qua điểm A(1; 2) tiếp xúc với đờng HS: Lên bảng trình bày lời giải cong ( P ) : y = x − x GV: Cã thÓ áp dụng điều kiện hai đồ thị tiếp xúc để giải ví dụ ? HS: Phơng trình đờng thẳng (d) ®i qua A(1; −2) , cã hÖ sè gãc m là: HS: Giải ví dụ sử dụng điều kiÖn nghiÖm kÐp y = m( x − 1) − (d) tiÕp xóc víi (P) vµ chØ hệ phơng trình sau nghiệm: x x = m( x − 1) −  m = x − x ' ( ) 32 Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái Cñng cè Toạ độ giao điểm hai đồ thị ( C1 ) : y = f ( x ) vµ ( C2 ) : y = g ( x )  y = f ( x)  y = g ( x) nghiệm hệ phơng trình Hai ®êng cong ( C1 ) : y = f ( x ) vµ ( C2 ) : y = g ( x ) tiÕp xóc víi ⇔ HƯ ph-  f ( x) = g ( x) (II) nghiệm nghiệm hệ hoành độ f '( x) = g '( x) ơng trình tiÕp ®iĨm cđa hai ®êng cong ®ã Híng dÉn vỊ nhµ − Lµm bµi tËp SGK ************************************************************************* TiÕt 14 I mục tiêu học Về kiến thức Về kĩ Về t Về thái độ Luyện tập Ngày soạn: 18/9/2017 Giúp HS khảo sát đợc hàm số học; HS giải đợc toán tìm toạ độ giao điểm đờng cong; Viết phơng trình tiếp tuyến đờng cong Rèn luyện kỹ khảo sát hàm số; Giải phơng trình đại số; Viết phơng trình đờng thẳng tiếp tuyến Biết đợc mối liên hệ bớc khát sát hàm số; biết quy lạ quen; biết đánh giá làm bạn kết học tập Chủ động phát chiếm lĩnh kiến thức; tinh thần hợp tác học tập ii chuẩn bị gv hs Chuẩn bị GV Giáo án, phấn, phiếu học tËp Chn bÞ cđa HS − SGK, bót, thíc kẻ, nháp iii phơng pháp dạy học Kết hợp phơng pháp: thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề iv tiến trình học ổn định tổ chức Lớp dạy Ngày dạy HS vắng A7 KiĨm tra bµi Bµi míi KÕt hợp với Hoạt động giáo viên Hoạt động Khảo sát hàm số Bài SGK 55 Hoạt động học sinh HS: Nhắc lại bớc khảo sát vẽ 33 Giỏo ỏn 12 Nguyn Quc Thỏi a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ đồ thị hàm số phân thức Nhận định dáng điệu đồ thị thị hàm số: y = 2x3 + 3x2 + hàm số HS: Lên bảng khảo sát vẽ đồ thị hàm số Bài SGK 57 a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= x x+ HS: Nhắc lại bớc khảo sát vẽ đồ thị hàm số phân thức +) Hàm số tiệm cận ? Cách xác định ? +) Tâm đối xứng ? HS: Lên bảng khảo sát vẽ đồ thị hàm số Hoạt động Tìm toạ độ giao HS: Nhắc lại phơng pháp tìm toạ điểm hai đồ thị độ giao điểm hai đồ thị Bài SGK 44 HS: Lên bảng giải b) ĐS: Bài SGK b) Gợi ý: Gọi ( x0; y0 ) điểm mà đồ thị hàm HS: Tìm m để phơng trình sau số qua nghiệm với m: ⇔ y0 = mx0 + m− 1,∀m c) Ph¬ng trình hoành độ giao điểm đờng thẳng đờng cong ? Đờng cong đồ thị gồm hai nhánh a) Để đờng thẳng cắt đờng cong hai điểm thuộc nhánh điều kiện gì? Gợi ý: Phơng trình hoành độ giao điểm phải hai nghiƯm ph©n biƯt y0 = mx0 + m− HS: Quan sat đồ thị trả lời 34 Giỏo ỏn 12 Nguyễn Quốc Thái 1 x1 < x2 < − ∨ − < x1 < x2 2 Cđng cè Híng dÉn vỊ nhµ TiÕt 15 I mục tiêu học Về kiến thức Về kĩ Về t Về thái độ ii chuẩn bị gv hs Chuẩn bị GV Chuẩn bị HS iii phơng pháp dạy học iv tiến trình học ổn định tổ chức HS: thảo luận giải - Các bớc khảo sát hàm số tiếp xúc hai đờng cong ôn tập làm tập SGK luyện tập Ngày soạn: 20/9/2017 HS nắm đợc dạng toán thờng gặp đồ thị Kỹ tìm nghiệm phơng trình hoành độ giao điểm; Biện luận số giao điểm hai đồ thị; Viết phơng trình tiếp tuyến đờng cong Biết quy lạ quen; biết đánh giá làm bạn kết học tập Chủ động phát chiếm lĩnh kiến thức; tinh thần hợp tác häc tËp − Gi¸o ¸n, phÊn, phiÕu häc tËp SGK, bút, thớc kẻ, nháp Kết hợp phơng pháp: thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề Lớp dạy Ngày dạy HS 35 Giỏo án 12 Nguyễn Quốc Thái v¾ng A7 KiĨm tra cũ Kết hợp với Bài hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bài tập HS: Thảo luận giải Cm: y = mx + m qua điểm cố định đờng cong y= x+ m biến thiên 2x + GV: Gỵi ý ( x0; y0 ) điểm cố định họ đờng thẳng y = mx + m− 1⇔ y0 = mx0 + m− 1,∀m HS: Lên bảng giải b) m( x0 + 1) = y0 + 1,∀m  x = −1 ⇔  y0 = −1 ( −1;−1) ∈ (C): y = x+ 2x + c) Tìm m để đờng thẳng cắt đ- HS: Thảo luận giải ờng cong cho hai điểm thuộc nhánh GV: Gợi ý Phơng trình hoành độ giao điểm đờng thẳng đờng cong là: x+ = mx + m 2x + ⇔ g(x) = 2mx2 + 3(m− 1)x + m = Yêu câu toán g(x) = hai HS: Lên bảng giải c) nghiƯm ph©n biƯt 1 x1 < x2 < − ∨ − < x1 < x2 2 Bµi a Khi (G) qua (0; 1)? b) Với giá trị m đờng thẳng y = m x cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt ? GV: Gợi ý Phơng trình hoành độ giao điểm: HS: Nhắc lại bớc khảo sát vẽ đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ HS trả lời HS: Lên bảng khảo sát vẽ đồ thị hàm số HS: Thảo luận giải HS: Điều kiện để đờng thẳng cắt đờng cong ®iĨm ph©n 36 Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái đồ thị (C ) x +1 a Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số b Định m để đường thẳng d: y=2x-m cắt đồ thị (C ) hai điểm phân biệt Bài tập: Cho hm s y = biệt phơng trình (*) hai nghiệm phân biệt khác HS: Giải b) a Hs tự khảo sát Đồ thị O -5 -2 -4 -6 b.Phương trình hồnh độ: = x − m, ( x ≠ −1) x +1 ⇔ x + ( − m ) x − ( m + 3) = Cñng cè Híng dÉn vỊ nhµ Ta ∆ = m + 4m + 28 = ( m + 2) + 24 > 0, ∀m Vậy đường thẳng d cắt (C) hai điểm phân biệt với mi m Số giao điểm đồ thị số nghiệm phơng trình hoành độ giao điểm Làm đề cơng ôn tập chơng I (Hệ thống kiến thức dạng tập) ******************************************************************** Tiết 16 I mục tiêu học Về kiến thức Về kĩ ôn tập chơng i Ngày soạn: 20/9/2017 HS nắm đợc dạng toán thờng gặp đồ thị Kỹ tìm nghiệm phơng trình hoành độ giao điểm; Biện luận số giao ®iĨm 37 Giáo án 12 VỊ t Về thái độ Nguyn Quc Thỏi hai đồ thị; Viết phơng trình tiếp tuyến đờng cong Biết quy lạ quen; biết đánh giá làm bạn kết học tập Chủ động phát chiếm lĩnh kiến thức; tinh thần hợp tác học tập ii chuẩn bị gv hs Chuẩn bị GV Giáo ¸n, phÊn, phiÕu häc tËp Chn bÞ cđa HS SGK, bút, thớc kẻ, nháp iii phơng pháp dạy học Kết hợp phơng pháp: thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề iv tiến trình học ổn định tổ chức Lớp dạy Ngày dạy HS vắng A7 Kiểm tra cũ Kết hợp với Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bi 1: Tìm khoảng đơn điệu hàm số a Hàm số đồng biến khoảng ( ; 1), 1  nghịch biến khoảng  −∞; ÷; 3  ( 1; +∞ ) b hàm số đồng biến khoảng ( −∞;1) ( 1; +∞ ) Bài 2: Tìm cực trị hàm số: y = x4 − 2x2 + Ta x = y ' = x3 − x = x( x − 1) = ⇔  x = −1  x = y '' = 12 x − y " ( ) = −4 < ⇒ xCD = y " ( ±1) = > ⇒ xCT = ±1 Bài a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số: f (x) = − x + 3x + 9x + b Giải bất phương trình: f'(x – 1) > f'(x) = -3x2 + 6x + 38 Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái 30 25 20 f( x) = -x3+3⋅x2+9⋅x+2 15 10 Đồ thị: -20 -10 10 20 30 b Ta có: f'(x-1) = -3(x-1)2 + 6(x-1) + = -3x2 + 12 f'(x – 1) > ⇔ < x < c Vậy ta phương trình tiếp tuyến điểm (2; 24) hệ số góc tiếp tuyến k=y’(2)=9 Phương trình tiếp tuyến dạng: y − y0 = k ( x − x0 ) ⇔ y − 24 = 9( x − 2) y = 9x + HS: Lên bảng giải a) Bi b xung Bài Cho hàm sè f (x) = x3 − 3x + a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số b) Viết phơng trình tiếp tuyến điểm uốn U c) Gọi ( dm) đờng thẳng ®i qua ®iĨm U vµ cã hƯ sè gãc lµ m Tìm giá trị m cho đờng thẳng ( dm) cắt đồ thị hàm số cho ba điểm phân biệt CH: Cách xác định điểm uốn U HS: Trả lời câu hỏi giải đồ thị hàm số ? Phơng trình f ''(x) = 6x = ⇔ x = ⇒ U (0;1) tiếp tuyến điểm uốn U ? Phơng trình tiếp tuyến điểm uốn là: CH: Đờng thẳng ( dm) ®i qua ®iĨm n vµ cã hƯ sè gãc lµ m phơng trình ? CH: Để ( dm) cắt đồ thị hàm số cho ba điểm phân biệt điều kiện ? y = f '(0)(x − 0) + 1⇔ y = −3x + HS: Th¶o luËn tr¶ lêi ( dm) : y = mx + Để ( dm) cắt đồ thị hàm số điểm phân biệt phơng trình hoành độ giao điểm phải nghiệm phân biệt 39 Giáo án 12 Nguyễn Quốc Thái x3 − 3x + 1= mx + cã nghiƯm ph©n biƯt x = ⇔ cã nghiƯm ph©n x = m +  biƯt Bµi Cho hµm sè y = x4 − (m+ 1)x2 + m a) Kh¶o sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số m= b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm, tạo thành ba đoạn thẳng độ dài m> HS: Lên bảng giải a) CH: Phơng trình hoành độ giao HS: Thảo luận trả lời điểm đồ thị hàm số trục PT hoành độ giao điểm: Ox ? x4 − (m+ 1)x2 + m= cã nghiệm CH: Để đồ thị hàm số cắt trục x1 < x2 < x3 < x4 hoành điểm, tạo thành ba đoạn thẳng độ dài b»ng tho¶ m·n :  x1 + x3 = 2x2 phơng trình hoành độ giao x + x = 2x điểm phải nghiệm nh ? Đặt t = x Yêu cầu toán, phơng trình: t2 (m+ 1)t + m= cã nghiƯm Cđng cè Híng dÉn vỊ nhµ  m= 0 < t1 < t2 ⇔ tho¶ m·n:   m= t2 = 9t1 Làm đề cơng ôn tập chơng I - làm sgk ********************************************************************* Tiết 17 I mục tiêu học Về kiến thức Về kĩ Về t ôn tập chơng i Ngày soạn: 20/9/2017 HS nắm đợc dạng toán thờng gặp đồ thị Kỹ tìm nghiệm phơng trình hoành độ giao điểm; Biện luận số giao điểm hai đồ thị; Viết phơng trình tiếp tuyến đờng cong Biết quy lạ quen; biết đánh giá làm 40 Giỏo ỏn 12 Về thái độ Nguyn Quc Thỏi bạn kết học tập Chủ động phát chiếm lĩnh kiến thức; tinh thần hợp tác học tập ii chuẩn bị gv hs Chuẩn bị GV Giáo án, phấn, phiếu häc tËp Chn bÞ cđa HS − SGK, bót, thớc kẻ, nháp iii phơng pháp dạy học Kết hợp phơng pháp: thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề iv tiến trình học ổn định tổ chức Lớp dạy Ngày dạy HS vắng A7 Kiểm tra cũ Kết hợp với Bài Hoạt động giáo viên Bi 8: Cho hàm số f(x) = x3-3mx2+3(2m-1)x+1 (m tham số ) a.Xác định m để hàm số đồng biến tập xác định b.Với giá trị tham số m hàm số cực đại cực tiểu ? c.Xác định m để f''(x)> 6x Bài 11: a.Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y= x +3 x +1 c Xác định m cho độ dài MN nhỏ d Tiếp tuyến điểm S (C) cắt hai tiệm cận (C) tạio P Q Chứng minh rng S l trung im ca PQ Hoạt ®éng cđa häc sinh Ta f’(x)=3x2-6mx+3(2m-1) Hàm số đồng biến tập xác định R f’(x) ≥ với x ⇔ ∆ ' =9m2-18m +9 ≤ ⇔ m2-2m+1 ≤ ⇔ m = b) hàm số cực đại cực tiểu f’(x) hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆ ' =9m2-18m +9 > ⇔ m2-2m+1 > ⇔ m ≠ c ta có: f’’(x) =6x-6m f’’(x)> 6x ⇔ 6x-6m > 6x ⇔ m 6x * TXĐ: D = R \ { −1} * Sự biến thiên: −2 + Chiều biến thiên: y ' = x +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án giảng dạy chuẩn theo chương trình bộ GD đt đại số 12 cơ bản chương i file word doc , Giáo án giảng dạy chuẩn theo chương trình bộ GD đt đại số 12 cơ bản chương i file word doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay