ỨNG DỤNG đạo hàm PHIẾU ôn tập và GIẢNG dạy bài 1 đơn điệu PHIẾU 2 THÔNG HIỂU

14 41 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 13:26

PHIẾU HỌC TẬP GIẢNG DẠY BÀI ĐƠN ĐIỆU PHIẾU THÔNG HIỂU http://dethithpt.com TỔNG BIÊN SOẠN, TỔNG HỢP PHÂN LOẠI http://dethithpt.com BÀI ĐƠN ĐIỆU PHIẾU BÀI TẬP SỐ MỨC ĐỘ THƠNG HIỂU VÍ DỤ MẪU: Câu 1: Hàm số y = 4- x nghịch biến khoảng nào? A (0;+¥ ) B (- 2;0) C (- 2;2) Giải: y = 4- x ●BBT ● D = [- 2;2] ● y' = D (0;2) -x 4- x2 ●Cho y' = Û x = Vậy: hàm số giảm: (0;2); hàm số tăng: (- 2;0) Chọn D BÀI TẬP TỰ LUYỆN ( ĐÁP ÁN GẠCH CHÂN HOẶC BÔI ĐỎ - ĐÚNG LẤY TRẬT TỰ SỬA ) x2 - x + y= x +x +7 Câu Hàm số A Đồng biến khoảng (- 5;0) (0;5) B Đồng biến khoảng (- 1;0) (1;+¥ ).      C Nghịch biến khoảng (- 5;1) D Nghịch biến khoảng (- 6;0) Câu Hàm số y = x - + 4- x nghịch biến khoảng ( 2;3) ( 2;4) ( 2;3) B C A x+2 y= x - Khi đó: Câu Cho hàm số A y(2) = B Hàm số đồng biến ¡ D ( 3;4) C Hàm số nghịch biến ¡ D Hàm số nghịch biến khoảng xác định Câu Trong hàm số sau hàm số nghịch biến khoảng xác định nó? (TH) x- x2 y= y= x +1 x+5 B y = cotx C D y = tanx A y = x4 + x3 có khoảng đồng biến là: Câu Hàm số 1 (- ¥ ;- ) (- ;+¥ ) 4 A B http://dethithpt.com C (0;+¥ ) D (- ;0) y = 2x - x2 nghịch biến khoảng sau đây? : Hàm số Câu A ( 1;2) B ( 0;1) C ( - µ ;1) D ( 1;+ µ ) y = ( 1- x) x + Câu 7: Hàm số đồng biến khoảng sau đây? 5; 3; + µ ( ) ( ) ( - 5;+ µ ) ( - µ ;- 3) B C D A Câu 8: Hàm số sau đồng biến khoảng xác định chúng x2 - 2x x+2 y= y= y= y = x+ x x- x x- A B C D Câu 9: Cho hàm số y = –x + 3x – 3x + 1, mệnh đề sau đúng? A Hàm số nghịch biến; C Hàm số đạt cực đại x = 1; B Hàm số đồng biến; D Hàm số đạt cực tiểu x = 2x - y= x- , tìm khẳng định đúng? Câu 10: Trong khẳng định sau hàm số A Hàm số có điểm cực trị; B Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu; C Hàm số đồng biến khoảng xác định; D Hàm số nghịch biến khoảng xác định Câu 11:Hàmsốnàosauđâycóbảngbiếnthiênnhưhìnhbên: 2x - 2x- B y = x- x+2 x+3 2x- C y = D y = +¥ x +¥ - x- x - −∞ −∞ A y = − y' y Câu 12 Hàm số sau đồng biến ¡ ? x y= x +1 A y = x - 3x + B x +1 y= x- C D y = x + http://dethithpt.com y= Câu 13 Hàm số A (- ¥ ;0) (1;2) x2 + x - x - đồng biến trên: B (0;1) (2;+¥ ) D (- ¥ ;0) (2;+¥ ) C (0;1) (1;2) y= 2x - x +1 : Câu 14 Hàm số A Hàm số nghịch biến ¡ B Hàm số ln đồng biến ¡ ( - ¥ ;- 1) ( - 1;+¥ ) ( - ¥ ;- 1) ( - 1;+¥ ) D Hàm số đồng biến khoảng C Hàm số nghịch biến khoảng Câu 15 Hàm số y = x - 3x + 3x- : A Hàm số nghịch biến ¡ B Hàm số đồng biến ¡ ( 1;+¥ ) C Hàm số đồng biến khoảng ( - ¥ ;1) D Hàm số nghịch biến khoảng Câu 16 Hàm số y = 2x - x đồng biến trên: ( 1;2) ( 0;2) A B Câu 17 Hàm số y = x + cosx A Đồng biến ¡ C ( 0;1) D ¡ B Đồng biến C Nghịch biến ¡ Câu 18 Hàm số y = sinx - x ( - ¥ ;0) D Nghịch biến ( - ¥ ;0) A Đồng biến ¡ B Đồng biến C Nghịch biến ¡ D Nghịch biến Câu 19 Khoảng nghịch biến hàm số y = 2x- 4x ỉ ỉ 1ư ỉ 1÷ 1ữ ỗ ỗ ỗ ; ữ - ; ữ 0; ữ ữ ỗ ỗ ỗ ữ ữ ữ ç ç ç A è4 2ø B è 2ø C è 2ø Câu 20 Hàm số A k < y= ( 0;+¥ ) ( 0;+¥ ) ỉ 1ư ç 0; ÷ ÷ ç ÷ ç è 4ø D kx + x +1 giảm khoảng xác định B k ³ - C k > D k nên hàm số đồng biến khoảng Câu 27 : Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định ? x- 2x +1 y= y= - 1+ 2x - 3+ x A B x- x+5 y= y= x +1 - x- C D x3 y = x5 - x4 + - Cõu 28 : Hm s ổ ỗ ;+Ơ ỗ ç - ¥ ;0) ( è A.Đồng biến khoảng ÷ ÷ ÷ ø http://dethithpt.com ỉ 1ử ỗ - Ơ; ữ ữ ỗ ỗ ứ v đồng biến khoảng 2÷ B.Nghịch biến khoảng è ổ 1ử ỗ 0; ữ ữ ỗ ữ ỗ ố ứ C.Nghch bin trờn ổ ỗ ;+Ơ ỗ ç è2 ÷ ÷ ÷ ø D.Đồng biến ¡ Câu 29 Cho hàm số y= 3x + 2- x Chọn khẳng định đúng: A Hàm số đồng biến khoảng (2;+¥ ) B Hàm số nghịch biến ¡ C Hàm số đồng biến khoảng (- ¥ ;2) È (2;+¥ ) ¡ \ { 2} B Hàm số đồng biến Câu 30 Hàm số y = x - 2x - đồng biến khoảng sau : A (- 1;0);(1;+¥ ) x −∞ B (- 1;0);(0;1) C (- ¥ ;- 1);(0;1) +∞ − − y' +∞ y D ¡ −∞ Câu 31 Bảng biến thiên bốn hàm số cho phương án A, B, C, D Hỏi hàm số ? 2x - 2x- y= x+2 x- A B x +3 2x - y= y= x- x- C D Câu 32 Bảng biến thiên sau hàm số nào? y= x y’ - ¥ - - 0 + +¥ - y x3 y =- x2 - A x3 y = + x2 + B x2 + x +1 y= - x- C D y= x2 + x +1 x +1 Câu 33.Cho hàm số f(x) =- 2x + 3x +12x - 5.Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng: A Hàm số tăng khoảng (-3;1) C Hàm số tăng khoảng (5;10) B Hàm số tăng khoảng (-1;1) D Hàm số giảm khoảng (-1;3) http://dethithpt.com Câu 34 Cho hàm số y= 2x - x - Khẳng định sau đúng: ( 1;+¥ ) A Hàm số đồng biến ¡ B Hàm số đồng biến khoảng ¡ \ { 1} ( - ¥ ;1) È (1;+¥ ) C Hàm số đồng biến D Hàm số đồng biến ( - ¥ ;1) ,( 1;+¥ ) : Câu 35 Trong hàm số sau , hàm số đồng biến khoảng ` A f(x) = x - 3x + x- f ( x) = x- C B f(x) = x4 - x +3 x2 + x - f ( x) = x- D Câu 36:Hàm số y = x - 3x đồng biến khoảng ( - ¥ ;0) ( 2;+¥ ) ( - ¥ ;0) ( 2;+¥ ) B C A Câu 37.Hàm số y =- x + 3x +1nghịch biến khoảng ( - ¥ ;0) ( 2;+¥ ) A ( - ¥ ;- 2) ( 0;+¥ ) B ( - ¥ ;+¥ ) C ( 2;+¥ ) D ( - ¥ ;- 2) ( 0;+¥ ) D Câu 38.Hàm số y = x - 2x +1 nghịch biến khoảng sau đây? ( - ¥ ;- 1) ( 0;1) ( - ¥ ;0) ( 1;+¥ ) A B ( -¥ ;-1) ( 0;+¥ ) ( - 1;0) ( 1;+¥ ) C D 1- x y= x - Chọn phương án đây: Câu 39.Cho hàm số A Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số đồng biến khoảng ( - ¥ ;2) ( 2;+¥ ) ( - ¥ ;2) È ( 2;+¥ ) C Hàm số nghịch biến khoảng ( - ¥ ;2) ( 2;+¥ ) ( - ¥ ;- 2) È ( -2;+¥ ) D Hàm số nghịch biến khoảng x +1 y= x2 +1 Chọn phương án đây: Câu 40.Cho hàm số ( 1;+¥ ) A.Hàm số nghịch biến khoảng B Hàm số nghịch biến khoảng ( - ¥ ;- 1) È ( 1;+¥ ) C Hàm số nghịch biến khoảng (trên ¡ ) ( - ¥ ;1) D Hàm số nghịch biến toàn trục số Câu 41.Các khoảng đồng biến hàm số y = x - 3x + là: http://dethithpt.com A ( - ¥ ;0) ;( 2;+¥ ) C ( - ¥ ;- 2) ;( 0;+¥ ) B ( 0;2) ;( 2:+¥ ) D ( - 2;0) ;( 0;2) y =- x + 2x2 - là: Câu 42.Các khoảng nghịch biến hàm số ( - 2;0) ;( 2;+¥ ) ( - ¥ ;- 2) ;( 0;2) A B ( - 1;0) ;( 1;+¥ ) ( - ¥ ;0) ;( 0;+¥ ) C D Câu 43.Cho hàm số y = x + 3x + 3x + Tìm tất giá trị số thực x để hàm s ng bin x ẻ ( - Ơ ;+Ơ ) x ẻ ( - Ơ ;- 1) A B x Î ( - 1;+¥ ) x Î ( - ¥ ;1) È ( 1;+¥ ) C D x4 y =- x2 + 2 nghịch biến khoảng : Câu 44.Hàm số A ( 0;+¥ ) B ( - ¥ ;+¥ ) C ( - 3;5) D ( - ¥ ;0) 2x- x + đồng biến: Câu 45.Tìm tất giá trị số thực x để hàm s x ẻ ( - Ơ ;- 2) ,x ẻ ( - 2;+Ơ ) x ẻ ( - Ơ ;- 2) A B x ẻ ( - 2;+Ơ ) x Î ( - ¥ ;+¥ ) C D Câu 46:Hàm số nghịch biến khoảng y = 2+ x− x A B C.(-1;2) D (2; +∞) 1 1    ; 2÷  −1; ÷ 2 2   mx + y= 2x + m nghịch biến khoảng Câu 47.Tất giá trị tham số m để hàm số xác định là: A -2
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG đạo hàm PHIẾU ôn tập và GIẢNG dạy bài 1 đơn điệu PHIẾU 2 THÔNG HIỂU , ỨNG DỤNG đạo hàm PHIẾU ôn tập và GIẢNG dạy bài 1 đơn điệu PHIẾU 2 THÔNG HIỂU , Câu 60. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay