Hàm số lượng giác đề số 02 kiểm tra định kỳ thầy giáo lê bá bảo file word doc

4 62 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 13:08

§Ị KIĨM TRA §ÞNH Kú ĐỀ ƠN TẬP SỐ 02 ( cú 03 trang) Môn: Toán 11 CB Chủ đề: Hàm số lợng giác Lu ý: Trong ton b ni dung đề bài, tác giả quy ước giá trị k, m, k�là số nguyên Câu Tìm tập xác định hàm số y  sin4x 2;2� A D  � � � 1;1� B D  � � � D D  �\  k  C D  � Câu Xét bốn mệnh đề sau: (1): Hàm số y  sin x có tập xác định � (2): Hàm số y  cos x có tập xác định � � � (3): Hàm số y  tan x có tập xác định �\ �  k � �2 � � (4): Hàm số y  cot x có tập xác định �\ �k � �2 Tìm số phát biểu A B C Câu Hàm số có đồ thị hình bên? A y  sin x C y  tan x   ;  D thể B y  cos x D y  cot x � � Câu Tập hợp �\ �  k �không phải tập xác định hàm số sau đây? �2 1 5cosx 5 3cosx C y  cos2x 2cos x Câu Tìm tập xác định hàm số y  2tan2 x  3cot4 x A y  1 cos x cos x � � A D  �\ �  k � �2 B y  � � B D  �\ �k � �2 Câu Tìm tập xác định hàm số y  C D  � D y  1 3cosx 4cos x � � D D  �\ �  k � �4 cot2 x sin x  � � A D  �\ �  k2 � �2 � � B D  �\ �k � �2 � � C D  �\ �  k2 ; k � �2 � � D D  �\ �  k � �2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Câu Tìm tập xác định hàm số y  A D  �\  k  tan10 x  cot15 x 2018  2017sin2016x B D  � � � D D  �\ �k � �2 � � C D  �\ �  k � �2 Câu Tìm tập giá trị T hàm số y  cos2x � 2;2� 1;1� A T  � B T  � C T  � D T   1;1 � � � � Câu Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  sin x  cosx � Tính giá trị M  n A B C D 2 Câu 10 Tìm giá trị lớn hàm số y  2cos3x  � A B C 10 D 2 �� 0; � Tìm giá trị nhỏ hàm số y  2cos x  � � 2� A B C 10 D M , m Câu 12 Gọi giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số Câu 11 y  sin4 x  cos4 x � Tính giá trị M n A Câu 13 B C D Tìm giá trị lớn hàm số y  3sin x  cosx  � A B C 10 D 2 Câu 14 Để tìm giá trị lớn (GTLN) giá trị nhỏ (GTNN) hàm số y  sin4x  cos4x , học sinh giải theo bước sau: Bước 1: Tập xác định: D  � � 1 �sin4x �1 � 2 �sin4x  cos4x �2 Bước 2: Ta có: x ��: � 1 �cos4x �1 � Bước 3: Vậy GTLN hàm số 2, GTNN hàm số 2 Bài giải bạn chưa? Và sai, sai bước nào? A Bài giải B Sai từ bước C Sai từ bước D Sai từ bước Câu 15 Hàm số sau hàm số chẵn �? sinx A y  2x2  x B y  C y  3sin2 2x D y  xtan x x Câu 16 Hàm số sau hàm số lẻ �? cos2x A y  xsin4x B y  C y  4tan3 x D y  x sin2x x Câu 17 Hàm số sau hàm số không chẵn, không lẻ tập xác định nó? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word A y  sin2x  2018 Câu 18 B y  cos2x A  A  Câu 21 D y  2x x Có hàm số hàm số y  sin2x; y  xcosx; y  x tan x; y  hàm chẵn �? A B Câu 19 Tìm chu kì hàm số y  2sin x  Câu 20 C y  tan3xsin2x B 2 C C Tìm chu kì hàm số y  2sin2x   D D  D Hàm số y  sin x đồng biến khoảng khoảng đây? B 2 C � � � 3 � �� 0; � ; � A � B � ; � C  0;  D � � 2� �2 � � 2� Câu 22 Có giá trị nguyên tham số m để tập xác định hàm số y  m2  3m sin3x �? A B C D Vô số y  sin x  cos2 x Câu 23 Tìm chu kì hàm số  A  B 2 C D Câu 24 Đồ thị hàm số sau không nhận trục Oy làm trục đối xứng? A y  sin2x B y  sin2 2x C y  cos x D y  x tan2x Câu 25 Hàm số có đồ thị   ;  thể hình bên? A y  sin2x C y  cos2x B y  sin x D y  cos x http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word §Ị KIểM TRA ĐịNH Kỳ P N ễN TP S 02 Môn: Toán 11 CB Chủ đề: Hàm số lợng gi¸c BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Câu Đáp án Câu Đáp án Câu C 11 D 21 B 12 A 22 A 13 A 23 C 14 D 24 B 15 C 25 Đáp án A A B A C C 16 D D 17 A B 18 A A 19 B http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 A 20 A ... Hàm số sau hàm số chẵn �? sinx A y  2x2  x B y  C y  3sin2 2x D y  xtan x x Câu 16 Hàm số sau hàm số lẻ �? cos2x A y  xsin4x B y  C y  4tan3 x D y  x sin2x x Câu 17 Hàm số sau hàm số. .. Câu 25 Hàm số có đồ thị   ;  thể hình bên? A y  sin2x C y  cos2x B y  sin x D y  cos x http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liu file word mi nht Đề KIểM TRA ĐịNH Kỳ P N... Có giá trị nguyên tham số m để tập xác định hàm số y  m2  3m sin3x �? A B C D Vô số y  sin x  cos2 x Câu 23 Tìm chu kì hàm số  A  B 2 C D Câu 24 Đồ thị hàm số sau không nhận trục
- Xem thêm -

Xem thêm: Hàm số lượng giác đề số 02 kiểm tra định kỳ thầy giáo lê bá bảo file word doc , Hàm số lượng giác đề số 02 kiểm tra định kỳ thầy giáo lê bá bảo file word doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay