ĐỀ THI THAM KHẢO KIỂM TRA học kì 1 (toán 11) đề 03 file word có lời giải chi tiết

10 47 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 13:07

ĐỀ THI THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC (Tốn 11) Đề 03 – Thời gian làm : 60 phút Câu 1: Tìm tập xác định hàm số y  1  sin x cos x �k � A �\ � , k ��� �2 � � B �\ �  k , k ��� �2 C �\  k , k �� D �\  k 2 , k �� Câu 2: Cho chữ số 2; 3; 4; 5; 6; Từ chữ số lập số tự nhiên chữ số đơi khác nhau? A 120 B 60 Câu 3: Giải phương trình C 20 D 40 tan x   A x     k , k �� B x    k , k �� C x     k , k �� D x    k , k �� Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Gọi G1 ; G2 trọng tâm tam giác ABC SBC Trong mệnh đề sau, mệnh đề SAI ? A G1G2 //  SAD  B G1G2 SA điểm chung C G1G2 //  SAB  D G1G2 SA hai đường thẳng Câu 5: Cho tứ diện ABCD Gọi I, J trọng tâm tam giác ABC ABD Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A IJ //AB B IJ //AC C IJ //CD D IJ //BD Câu 6: Cho tứ diện ABCD, G trọng tâm ABD M điểm cạnh BC cho BM  2MC Đường thẳng MG song song với mặt phẳng sau đây: A  ABC  B  ABD  C  BCD  Câu 7: Tìm hệ số x 97 khai triển đa thức  x   A 1293600 B 1293600 100 D  ACD  97 C  2  C100 97 97 97 D C100 Câu 8: Cho đường thẳng d song song mặt phẳng    d nằm mặt phẳng    Gọi a giao tuyến       Khi đó: A a d trùng B a d cắt C a song song d D a d chéo Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho biết A  3;5  Tìm tọa độ A’ ảnh A qua phép đối xứng trục Ox  3; 5 A A�  5;3 B A�  3;5  C A�  3; 5  D A� n � 1� Câu 10: Cho biết C  Tìm số hạng khơng chứa x khai triển �x  � � x� n A B C D Cả ba phương án sai Câu 11: Cho đa giác 16 đỉnh Hỏi tam giác vng ba đỉnh ba đỉnh đa giác đó? A 560 B 112 C 121 D 128 Câu 12: Giải phương trình 4sin x  12 cos x     k , k �� A x     k , k �� B x   C x    k , k ��  D x  �  k 2 , k �� Câu 13: Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm cạnh AB AC Giao tuyến hai mp  BCD   DMN  đường thẳng d dựng sau đây? A Đi qua D song song với AC B Đi qua D song song với MN C Đi qua D song song với AB D Cả ba câu A, B, C sai Câu 14: Hình bình hành trục đối xứng? A B C D Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Gọi I, J trung điểm AB CD Giao tuyến hai mp  SAB   SCD  đường thẳng song song với đường thẳng sau đây? A BJ B AD C IJ D BI Câu 16: Số sau nghiệm phương trình sin x  sin 2 x  sin x  ? A  B  C  12 D  Câu 17: Trong thi trắc nghiệm khách quan 10 câu Mỗi câu phương án trả lời, câu trả lời Một học sinh không học nên làm cách chọn ngẫu nhiên phương án rả lời Tính xác suất để học sinh trả lời từ câu trở lên Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 0, 758.0, 252 9 10 10 B C10 0, 25 0, 75  C10 0, 25 C 0, 259.0, 75  0, 2510 D C10 0, 75 0, 25 Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi E, F, G trung điểm BC, CD, SA Thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng (EFG) đa giác (H) Hãy chọn khẳng định đúng: A (H) hình bình hành B (H) tam giác C (H) ngũ giác D (H) hình thang Câu 19: Từ A đến B đường, từ B đến C đường Hỏi cách chọn đường từ A đến C mà phải qua B? A B 12 C D Câu 20: Tìm hệ số giá trị lớn khai triển   x  Biết tổng hệ số n 4096 A 253 B 120 C 924 D 792 C 860 480 D 77 520 5 Câu 21: Biết Cn  15504 Tính An A 108 258 B 62 016 Câu 22: Một công ty cần tuyển nhân viên 10 người nộp đơn người tên Hoa Khả tuyển người Chọn ngẫu nhiên người Tính xác suất để Hoa chọn A B 10 C D 10 Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành Gọi Dx đường thẳng qua D song song với SC Gọi I giao điểm Dx với (SAB) Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? A AI SB chéo B AI SB trùng C AI SB song song D AI SB cắt Câu 24: Tính tổng tất hệ số khai triển đa thức  x  3 A B 1 C 52017 2017 D 52017 � � � � Câu 25: Tìm m để phương trình sin �x  � cos �x  � 2m vô nghiệm � 3� � 3� A m � �; 1 � 1; � B m �� C m � �; 1 � 1; � D m � 1;1 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình thang với canh đáy AB CD Gọi I , J trung điểm AD BD G trọng tâm SAB Khi thiết diện tạo hình chóp S ABCD với mp  IJG  là? A Một hình bình hành B Một ngũ giác C Một hình thang D Một tam giác x Câu 27: Giải phương trình 2cos   5 A x  �  k 4 , k �� 5 B x  �  k 4 , k �� 5 C x  �  k 2 , k �� 5 D x  �  k 2 , k �� Câu 28: Cho a b hai đường thẳng song song, đường thẳng c khác b c song song với a Tìm mệnh đề ? A b, c trùng B b c cắt C b c chéo D b c song song Câu 29: Tìm hệ số chứa x9 khai triển P  x     x     x  A 10 B 12 C 11 10 D 13 Câu 30: Qua phép đối xứng trục d Đường thẳng a biến thành điều sau xảy ra? A Đường thẳng a trùng với d B Đường thẳng a vng góc với d C Đường thẳng a song song với d D Cả A B Câu 31: Ảnh đường tròn bán kính R qua phép biến hình cách thực liên tiếp phép đối xứng tâm phép vị tự tỉ số k   A  R B 2R đường tròn bán kính bao nhiêu? C 2R D R Câu 32: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, biết A  3;5  Tìm tọa độ A’ ảnh điểm A qua phép đối xứng tâm I với I  3;0   3;5  A A�  9;5 B A�  5;3 C A�  9; 5 D A� y y Câu 33: Cặp số  x; y  thỏa mãn phương trình Ax  5C x  90 A  3;5  B  2;5  C  5;  D  5; 3 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 34: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, xác định ảnh đường thẳng  d  : x  y   r qua phép tịnh tiến theo vecctơ v   3;0  A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 35: Nhận xét sau hình học khơng gian: A Hình biểu diễn góc phải góc B Qua ba điểm xác định mặt phẳng C Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định mặt phẳng D Qua ba điểm phân biệt xác định mặt phẳng Câu 36: Tìm số hạng khai triển:  x  1 16 A 11440x8 B 12870x8 C 12870x D 11440x Câu 37: Gieo đồng thời hai súc sắc khác màu sắc Tính xác suất để tổng số chấm xuất hai súc sắc A B C D 12 � � x  � m  Tìm m để phương trình nghiệm Câu 38: Cho phương trình cos � 3� � A 3 �m �1 B Không tồn m C 3 �m �1 D Mọi giá trị thực m �� 0; �của phương trình 2sin x  3sin x   Câu 39: Tìm tất nghiệm thuộc � � 2� A x   B x   C x   D x  5 Câu 40: Xác suất xạ thủ bắn trúng hồng tâm 0,3 Người bắn lần Tính xác suất để người bắn trúng lần A 0,027 B 0,657 C 0,237 D 0,343 Đáp án 1-A 11-B 21-C 31-D 2-A 12-A 22-B 32-D 3-A 13-B 23-C 33-C 4-D 14-D 24-B 34-D 5-C 15-D 25-A 35-C 6-D 16-A 26-C 36-B 7-B 17-B 27-A 37-B 8-C 18-C 28-D 38-A 9-D 19-B 29-C 39-A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 10-B 20-C 30-D 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A sin x �0 � ۹ sin x Điều kiện � cos x �0 � 0۹ x k  Câu 2: Đáp án A Gọi số a1a2 a3 , chọn a1 cách chọn, chọn a2 c5 cách chọn, chọn a3 cách Suy 6.5.4  120 cách Câu 3: Đáp án A Phương trình tương đương tan x   � x     k Câu 4: Đáp án D Gọi I trung điểm BC Ta IG1 IG2   � G1G2 //SA � G1G2 //  SAD  nên A IA IS Gọi M, N trung điểm AB, SB Do G1G2 //SA nên G1G2 SA khơng điểm chung nên B Ta CG1 CG2   � G1G2 //  MN  mà MN � SAB  CM CN � G1G2 //  SAB  nên C Do D sai Câu 5: Đáp án C Gọi M trung điểm AB Ta MI MJ   � IJ //CD MC MD Câu 6: Đáp án D Gọi N trung điểm AB Trong mặt phẳng (ABC) gọi I giao điểm MN AC Ta NG NM �  � GM //DI ND NI Mà DI � ACD  � GM //  ACD  Câu 7: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Ta  x  2 100 100 k  �C100 x k  2  100  k hệ số k 0 x 97 k  97 � hệ số 97 C100  2   1293600 Câu 8: Đáp án C Do a giao tuyến       nên a d cắt Câu 9: Đáp án D  3; 5  Ảnh A qua phép đối xứng trục Ox A� Câu 10: Đáp án B Điều kiện: n  Ta Cn2  � n!  � n  n  1  12 � n  n  12  � 2! n   ! n4 � � n  3  L  � 4 4k 4k � 1� Ta �x  � �C4k x k  1 x k   �C4k  1 x k  hệ số không chứa x � x � k 0 k 0 2k   � k  Khi số hạng khơng chứa x C42  1  Câu 11: Đáp án B Để tam giác tam giác vng tam giác phải cạnh đường kính đa giác Khi ta chọn đường kính lại 14 điểm để tạo với đường kính thành tam giác vuông Mà đa giác 16 đỉnh đường kính nên số tam giác vng 8.14  112 Câu 12: Đáp án A 4 Ta 4sin x  12cos x   � 4sin x  12   sin x    � 4sin x  12sin x   � 2sin x   l    �  2sin x    2sin x  1  � � �  2sin x  � cos x  � x   k 2sin x  � Câu 13: Đáp án B Ta  BCD  � DMN    D Ta MN đường trung bình tam giác ABC � MN //BC Do giao tuyến  BCD   DMN  đường thẳng qua D song song với MN Câu 14: Đáp án D Hình bình hành khơng trục đối xứng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 15: Đáp án D Ta  SAB  � SCD    S  Ta AB //CD giao tuyến hai mặt phẳng  SAB   SCD  đường thẳng qua S song song với BI Câu 16: Đáp án A sin x  sin 2 x  sin x  �  cos x  cos x  cos x 2 � cos x  cos x  cos x   � cos x cos x  cos x  � cos x cos x cos x  Câu 17: Đáp án B Ta trường hợp sau: TH1 Đúng câu Học sinh chọn câu để làm, C10 cách 9 Đối với câu hỏi, xác suất để câu 0,25; câu sai 0,75 Vậy C10 0, 25 0, 75 10 10 TH2 Đúng 10 câu Đối với câu hỏi, xác suất để câu 0,25 nên C10 0, 25 9 10 10 Tổng cộng C10 0, 25 0, 75  C10 0, 25 Câu 18: Đáp án C EF nằm phía đáy EF cắt AB, AD P, Q P, G đồng phẳng (SAB), PG cắt SB R Q, G đồng phẳng (SAD), QG cắt SD T Thiết diện ngũ giác GREFT Câu 19: Đáp án B Theo quy tắc nhân 3.4 = 12 cách Câu 20: Đáp án C  1 x n  2n  4096 � n  12 �   n  12 � C12k �C12k 1 � ; k ��� k  � C126  924 Hệ số lớn với số mũ k khai triển thỏa mãn � k k 1 C12 �C12 � Câu 21: Đáp án C Cn5  15504 � An5  5!Cn5  1860480 Câu 22: Đáp án B Số khả 10 người Hoa chọn khả (1 người) Xác suất cần tính 10 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 23: Đáp án C DI song song với SC CD song song với  SAB  nên  SCD  cắt  SAB  theo giao tuyến song song với CD, AB ISCD hình bình hành nên BI song song AB, ISBA hình bình hành, suy AI, SB song song Câu 24: Đáp án B Thay x  vào khai triển ta tổng hệ số  2.1  3 2017   1 2017  1 Câu 25: Đáp án A � � � � sin �x  � cos �x  � 2m �  2m     � m  , phương trình vơ nghiệm � 3� � 3� Câu 26: Đáp án C Vì IJ đường trung bình hình thang ABCD nên mp  IJG  cắt  SAB  theo giao tuyến MN song song với AB Thiết diện tứ giác MNIJ, hình thang Câu 27: Đáp án A x x 5 cos   � cos   � x  �  k 4 , k �� 2 Câu 28: Đáp án D Câu 29: Đáp án C 9 Tổng hệ số hạng tử chứa x C9  C10  11 Câu 30: Đáp án D Chọn điểm M thuộc a, M’ ảnh M qua đối xứng trục d Nếu a vng góc với d, M’ thuộc a Câu 31: Đáp án D  k R  Bán kính đường tròn cần tìm R� R Câu 32: Đáp án D  9; 5  Vì I trung điểm AA�suy A� Câu 33: Đáp án C � Axy  5Cxy  A52  5.C52  90 Với x  5, y  �� Câu 34: Đáp án D uuur r  v � A� Gọi A  1;1 �d A’ ảnh A qua Tvr Suy AA�  2;1 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải : x  y 1  Mặt khác điểm A’ thuộc d’ ảnh d qua Tvr Vậy d � Câu 35: Đáp án C Câu 36: Đáp án B Xét khai triển  x  1 16 16 16 k 0 k 0  �C16k x k 116 k  �C16k x k 8 80 Vì n  16 nên số hạng ứng với k  Vậy số hạng cần tìm C16 x  12870 x Câu 37: Đáp án B Gọi a, b số chấm xuất gieo đồng thời hai xúc sắc �a, b �6 � �  a; b     1;6  ,  6;1 ,  2;5  ,  5;  ,  3;  ,  4;3  Theo , ta � ab  � Vậy xác suất cần tính P   6.6 Câu 38: Đáp án A � � � � x  � m  � cos � x  � m  � 1;1 � 3 �m �1 Phương trình cos � 3� 3� � � Câu 39: Đáp án A Phương trình 2sin x  3sin x   �  sin x  1  2sin x  1   � sin x  x  k , x   k 2 � �  �� �� Kết hợp với k ��, ta x  nghiệm � 5 sin x  � x  k 2 � � � Câu 40: Đáp án C � Xác suất cần tìm P1  0,3.0, 7.0,  0,147 Th1 Người bắn trúng lần �� � Xác suất cần tìm P2  0,3.0,3.0,  0, 063 Th2 Người bắn trúng lần �� � Xác suất cần tìm P3  0,3.0,3.0,3  0, 027 Th3 Người bắn trúng lần �� Vậy xác suất cần tính P  P1  P2  P3  0, 237 Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... chuyên đề thi thử file word có lời giải 10 -B 20-C 30-D 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A sin x �0 � ۹ sin x Điều kiện � cos x �0 � 0۹ x k  Câu 2: Đáp án A Gọi số a1a2 a3 , chọn a1 có cách... án 1- A 11 -B 21- C 31- D 2-A 12 -A 22-B 32-D 3-A 13 -B 23-C 33-C 4-D 14 -D 24-B 34-D 5-C 15 -D 25-A 35-C 6-D 16 -A 26-C 36-B 7-B 17 -B 27-A 37-B 8-C 18 -C 28-D 38-A 9-D 19 -B 29-C 39-A Trang http://dethithpt.com... Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Ta có  x  2 10 0 10 0 k  �C100 x k  2  10 0  k hệ số k 0 x 97 k  97 � hệ số 97 C100  2   12 93600 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THAM KHẢO KIỂM TRA học kì 1 (toán 11) đề 03 file word có lời giải chi tiết , ĐỀ THI THAM KHẢO KIỂM TRA học kì 1 (toán 11) đề 03 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay