Nhom 5 6

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 12:48

CHƯƠNG I HÌNH HỌC 11 Nhận biết: Câu 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16 Thông hiểu Câu 2, 3, 7, 12, 13, 17, 18 Vận dụng thấp Câu 4, 8, 14, 19 Vận dụng cao Câu 9, 20 *Phép tịnh tiến Câu Cho hai đường thẳng cắt d d ' Có phép tịnh tiến biến d thành d' ? A Khơng có phép B Có phép C Có hai phép D Có vơ số phép Câu Cho điểm A M ( 1; −2 ) ( −2;3) Ảnh điểm M qua phép tịnh tiến theo vecto B ( 4; −7 ) C Câu Cho đường tròn ( ) có bán kính ( C ) thành đường tròn có bán kính: A 4cm C ( 2; −3) D r v ( −3;5 ) ( −4;7 ) là: r R = 4cm Phép tịnh tiến theo v = (2; −1) biến B 2cm C 1cm D 8cm Câu Cho d : x − y + = Ảnh đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vecto r v = ( 2; −3 ) là: A x − y − = B x − y + = C x + y − = D x + y + = *Phép Quay Câu Trong mặt phẳng Oxy, ảnh điểm A M ' ( −1; −6 ) B M ' ( 1;6 ) M ( −6;1) C Q O ,90 ) qua phép quay ( là: M ' ( −6; −1) D o M ' ( 6;1) Câu Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình ( x − 1) + ( y − 2) = Q O ,90 ) tìm ảnh (C) qua phép quay ( o 2 A ( x + 2) + ( y − 1) = 2 B ( x − 2) + ( y + 1) = 2 C ( x − 1) + ( y − 2) = 2 D ( x − 2) + ( y − 1) = Q O ,90 ) , M ' ( 3; −2 ) ảnh điểm : Câu Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay ( o A M ( 3; ) B M ( 2;3) Câu Trong mặt phẳng Oxy, ảnh điểm C M ( 3; ) M ( −3; −2 ) D Q M ( −2; −3) O ,45 ) qua phép quay ( là: o 7 2   7 2 2 2 2 M '  ; M ' − ; M ' − ; − M ' ; − ÷  ÷  ÷  ÷    2 ÷ ÷ ÷ ÷         A B C D Câu Cho đường thẳng d điểm G không nằm d Với điểm A nằm d ta dựng tam giác ABC (thứ tự đỉnh ngược chiều quay kim đồng hồ) có tâm G Quỹ tích điểm B A chạy d là: Q A Đường thẳng d ′ ảnh d qua phép quay ( G , −120 ) Q B Đường thẳng d ′ ảnh d qua phép quay (G ,−60 ) Q C Đường thẳng d ′ ảnh d qua phép quay ( G ,60 ) Q D Đường thẳng d ′ ảnh d qua phép quay ( G ,120 ) *Phép vị tự Câu 10 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng B Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng C.Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng D.Phép đồng biến đường thẳng thành đường thẳng Câu 11 Phép vị tự tâm O, tỉ số k ( k ≠ 0) biến điểm M thành điểm M’ Đẳng thức sau ? uuuu r uuur OM ' = OM k A uuur uuuu r uuuu r uuuu r B OM = k OM ' C OM = OM ' D OM ' = k OM Câu 12 Trong mp Oxy cho đường thẳng d có pt 2x + 3y – = Ảnh đt d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = biến đường thẳng d thành đường thẳng có pt là: A 2x + y – = B 4x + 2y – = C 2x + y + = D 4x - 2y – = Câu 13 Cho đường tròn (C ) có bán kính R=3, đường tròn (C’ ) ảnh (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số R' = k= Bán kính đường tròn (C’) R' = − A B C R ' = D R ' = −6 Câu 14 Cho tam giác ABC, M, N trung điểm AB AC Tìm k để phép vị tự tâm A tỉ số k biến tam giác AMN thành tam giác ABC A k = −2 B k= C k = *Phép đồng dạng Câu 15 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Hai đường thẳng ln đồng dạng B Hai đường tròn ln đồng dạng C Hai hình vng ln đồng dạng D Hai hình chữ nhật ln đồng dạng Câu 16 Trong mênh đề sau, mệnh đề sai ? A Phép dời hình phép đồng dạng D k=− B Phép vị tự phép phép đồng dạng C Phép đồng dạng phép dời hình D Có phép dời hình khơng phép đồng dạng Câu 17 Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) Hỏi phép đồng dạng có k= phép quay tâm O góc 90 biến cách thực liên tiếp phép vị tự tâm O, tỉ số (C) thành đường tròn sau đây: 2 2 A ( x + 2) + ( y − 1) = B ( x − 1) + ( y − 1) = C ( x − 2) + ( y − 2) = D ( x + 1) + ( y − 1) = Câu 18 Cho hai hình bình hành ABCD CEFB nằm hai phía đường thẳng BC G 2 2 đỉnh thứ tư hình bình hành DCEG, O trung điểm AC Phép quay thẳng AD thành đường thẳng: A.CE B BC C BE D AG Q( O ,−π ) biến đường Câu 19 Cho ∆ABC , đường cao AH (H thuộc cạnh BC) Biết AH = 4, HB = 2, HC = Phép đồng dạng F biến ∆HBA thành ∆HAC Phép đồng dạng F có cách thực liên tiếp hai phép biến hình sau đây? k= A Phép đối xứng tâm H phép vị tự tâm H tỉ số uuu r B Phép tịnh tiến theo vectơ BA phép vị tự tâm H tỉ số k = C Phép vị tự tâm H tỉ số k = phép quay tâm H góc quay −90 D Phép vị tự tâm H tỉ số k = phép quay tâm H góc quay 90 uuu r uuu r Câu 20 Cho hình vng ABCD tâm O, góc AB AD 90 Gọi M, N, K, Q trung điểm AD, DC, CB, BA.Thực tiếp phép quay tâm O góc quay 90 phép đối xứng trục QN biến tam giác ODN thành tam giác đây? A OBQ B.ODM C OCK D KNO
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhom 5 6 , Nhom 5 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay