ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG II đs DOHUYNHTHUHIEU

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 12:47

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG II ĐS Người soạn: Đỗ Huỳnh Thu Hiếu Đơn vị: THPT Thạnh Mỹ Tây Người phản biện: Nguyễn Thị Thùy Dung Đơn vị: THPT Thạnh Mỹ Tây Câu 2.1.1.DOHUYNHTHUHIEU Có 10quyển sách Tốn khác nhau, sách Lý khác sách Hóa khác Nếu học sinh chọn 1quyển sách Hỏi có cách chọn? A 24 B 480 C 86 D 58 Lược giải: Học sinh chọn sách Toán: 10 cách chọn Học sinh chọn sách Lý: cách chọn Học sinh chọn sách Hóa: cách chọn Vậy học sinh có 10+ 8+ 6= 24 cách chọn Sai lầm học sinh: = 480 Chọn đáp án B học sinh hiểu nhầm hành động liên tiếp 1086 + 6= 86 Chọn đáp án C học sinh làm 108 = 58 Chọn đáp án D học sinh làm 10+ 86 Câu 2.1.1.DOHUYNHTHUHIEU Một lớp học có 30 học sinh, cần cử ban cán lớp gồm lớp trưởng, lớp phó thủ quỹ Biết học sinh làm không nhiệm vụ ban cán Hỏi có cách chọn ban cán lớp? A 24360 B 90 C 87 D 4060 Lược giải: Chia việc chọn ban cán lớp thành công đoạn liên tiếp: Chọn lớp trưởng có: 30 cách chọn Chọn lớp phó có: 29 cách chọn Chọn thủ quỹ có: 28 cách chọn = 24360 cách chọn Vậy chọn ban cán lớp có 302928 Sai lầm học sinh: Chọn B học sinh chưa phân tích kĩ đề 30+ 30+ 30= 90 Chọn C học sinh hiểu công việc không liên tiếp 30+29+28 = 87 Chọn D học sinh hiểu nhầm C 30 = 4060 Câu 2.2.1.DOHUYNHTHUHIEU Một lớp học có 50 học sinh, cần chọn học sinh vào đội trực cờ đỏ Hỏi có cách chọn? A 19600 B 117600 C 150 50! D 3! Lược giải: Đặt X tập hợp 50 học sinh lớp Ta thấy đội trực cờ đỏ lớp tổ hợp 50 chập X Vậy có C 50 = 19600 cách chọn Sai lầm học sinh: Chọn B học sinh hiểu nhầm A50 = 117600 = 150 Chọn C học sinh khơng phân tích đề 503 n! k Chọn D học sinh quên công thức C n = k! n - k ! ( ) ; ;3;4;5;6;7;8;9} Có thể lập thành bao Câu 2.1.1.DOHUYNHTHUHIEU Cho tập hợp X = { 12 nhiêu số tự nhiên có chữ số từ tập X ? A 729 B 27 C 504 D 24 Lược giải: Gọi abc số cần tìm Ta có: a có cách chọn b có cách chọn c có cách chọn = 729 số cần tìm Vậy có 999 Sai lầm học sinh: Chọn B học sinh sử dụng quy tắc cộng 9+ 9+ 9= 27 Chọn C học sinh phân tích sai ( a có cách chọn, b có cách chọn, c có cách chọn), = 504 nên 987 Chọn D học sinh phân tích sai ( a có cách chọn, b có cách chọn, c có cách chọn) sử dụng quy tắc cộng, nên 9+ 8+ = 24 , , ,3,4,5,6,7 lập số gồm Câu 2.1.2.DOHUYNHTHUHIEU Từ số 012 chữ số phân biệt không chia hết cho 10? A 1260 B 1470 C 1440 D 1680 Lược giải: Gọi abcd số cần tìm Ta có: d có cách chọn a có cách chọn b có cách chọn c có cách chọn = 1260 cách chọn Vậy có 7665 Sai lầm học sinh: = 1470 Chọn B học sinh phân tích a có cách chọn (chưa loại trừ), nên 7765 = 1440 Chọn C học sinh chưa đọc kĩ đề, d có cách chọn, nên 8665 = 1680 Chọn D học sinh khơng phân tích đề 8765 Câu 2.2.2.DOHUYNHTHUHIEU Có cách xếp sách Toán khác nhau, sách Lý khác nhau, sách Hóa khác vào kệ dài? Biết rằng, sách khác đôi sách môn xếp kề A 103680 B 17280 C 12! D A12 Lược giải: Xếp sách Tốn có 3! cách Xếp sách Lý có 4! cách Xếp sách Hóa có 5! cách Xếp nhóm sách lên kệ có 3! cách Vậy có 3!.4!.5!.3!= 103680 cách xếp Sai lầm học sinh: Chọn B học sinh chưa đọc kĩ đề 3!.4!.5!= 17280 Chọn C học sinh hiểu sai 3!+ 4!+ 5!= 12! Chọn D học sinh hiểu nhầm: chỉnh hợp chập 12 12 Câu 2.3.2.DOHUYNHTHUHIEU Tìm hệ số số hạng chứa x7 khai triển ( 1- x) ? A - 792 B 3991680 C - 3991680 D 792 Lược giải: 7 =- 792 Áp dụng nhị thức Newton, số hạng chứa x7 có hệ số ( - 1) C 12 Sai lầm học sinh: Chọn B học sinh chưa đọc kĩ đề nhớ sai công thức A12 = 3991680 7 =- 3991680 Chọn C học sinh nhớ sai cơng thức ( - 1) A12 Chọn D học sinh chưa đọc kĩ đề, nên C 12 = 792 ỉ a bư + ÷ Câu 2.3.2.DOHUYNHTHUHIEU Tìm hệ số ca s hng a b khai trin ỗ ữ ç ÷? è2 3ø A 108 B 15 C D Lược giải: 1ữ ổử 1ữ ổử ỗ ỗ ì = p dng nh thc Newton: C ì ỗ ỗ ÷ ÷ è2ø è3ø 108 Sai lầm học sinh: Chọn B học sinh hiểu nhầm C = 15 Chọn C học sinh hiểu hệ số số mũ, nên 2+ 4= 1 Chọn D học sinh áp dụng C × × = Câu 2.1.3 DOHUYNHTHUHIEU Có số gồm chữ số phân biệt chia hết cho 5? A 952 B 225792 C 1008 D 504 Lược giải: Gọi abcd số cần tìm Chia làm trường hợp: = 504 số abc0 ta có 987 = 448 số abc5 ta có 887 Vậy 504+ 448= 952 số thỏa mãn yêu cầu toán Sai lầm học sinh: = 225792 Chọn B học sinh sử dụng quy tắc nhân 504448 = 1008 Chọn C học sinh hiểu nhầm d có cách chọn (là 5), nên 2987 = 504 số Chọn D học sinh làm trường hợp abc0 ta có 987 Câu 2.2.3.DOHUYNHTHUHIEU Cần xếp nam, nữ vào ghế Có cách xếp nam ngồi kề nhau, nữ ngồi kề hai nhóm có ghế trống? A 144 B 120 C 240 D 56 Lược giải: Ta xem, ghế nam nhóm, ghế nữ nhóm, ghế trống nhóm Nên có nhóm Chọn nhóm ghế để xếp nam nữ có A5 = 20 cách Trong có cách xếp nhóm nam nhóm nữ ngồi kề Cho nên, 20- = 12 cách chọn vị trí để xếp nam nữ thỏa toán Ứng với cách xếp trên, có 3! cách xếp chỗ cho nam vào ghế dành cho nam 2! cách xếp chỗ cho nữ vào ghế dành cho nữ !.2!= 144cách xếp thỏa u cầu tốn Vậy có 123 Sai lầm học sinh: !.2!= 120 Chọn B học sinh xếp nam nữ có C = 10 cách, nên 103 Chọn C học sinh chưa loại trừ trường hợp xếp nhóm nam nhóm nữ ngồi kề 203 !.2!= 240 Chọn D học sinh phân tích chưa tới C = 56 ... (chưa loại trừ), nên 7765 = 1440 Chọn C học sinh chưa đọc kĩ đề, d có cách chọn, nên 8665 = 1680 Chọn D học sinh khơng phân tích đề 8765 Câu 2.2.2.DOHUYNHTHUHIEU Có cách xếp sách Tốn khác nhau,... học sinh: Chọn B học sinh chưa đọc kĩ đề nhớ sai công thức A12 = 3991680 7 =- 3991680 Chọn C học sinh nhớ sai cơng thức ( - 1) A12 Chọn D học sinh chưa đọc kĩ đề, nên C 12 = 792 æ a bư + ÷ Câu 2.3.2.DOHUYNHTHUHIEU... kệ có 3! cách Vậy có 3!.4!.5!.3!= 103680 cách xếp Sai lầm học sinh: Chọn B học sinh chưa đọc kĩ đề 3!.4!.5!= 17280 Chọn C học sinh hiểu sai 3!+ 4!+ 5!= 12! Chọn D học sinh hiểu nhầm: chỉnh hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG II đs DOHUYNHTHUHIEU , ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG II đs DOHUYNHTHUHIEU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay