De toan chuong i HH11 tran kien cuong

5 42 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 12:45

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỐN CHƯƠNG I HÌNH HỌC 11 + Người soạn: Trần Kiên Cường + Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh + Người phản biện: Dương Thị Trúc Linh + Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh r Câu 1.2.1.Trần Kiên Cường Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = ( − 1;3) điểm r A ( 1; ) Tìm tọa độ điểm A′ ảnh điểm A qua phép tịnh tiến theo v A A′ ( 0;7 ) B A′ ( − 2; − 1) C A′ ( − 2;7 ) D A′ ( 2;1)  x A′ = a + xA  x ′ = −1 + = ⇔ A ⇔ A′ ( 0;7 )  y A′ = b + y A  y A′ = + = * Ta có: Tvr ( A ) = A′ ⇔   x A′ = xA − a y = y − b  A′ A * Học sinh nhầm công thức   xA′ = a + x A  y A′ = b + y A * HS áp dụng công thức cộng nhầm   x A′ = a − xA  y A′ = b − y A * Học sinh nhầm cơng thức  Câu 1.2.1.Trần Kiên Cường Cho hình bình hành ABCD hình vẽ bên Hỏi phép tịnh uuu r tiến theo vectơ DA biến điểm C thành điểm nào? A B B A C C uuu r * Qua phép tịnh tiến theo vectơ DA biến điểm C thành D D B * Nhầm phép biến hình khác * Nhầm phép đồng * Nhầm phép biến hình khác Câu 1.5.1.Trần Kiên Cường Cho hình hình chữ nhật ABCD tâm O Hỏi phép quay tâm O, góc quay −1800 biến đường thẳng AC thành đường thẳng sau đây? A AC B CD C AB A thành C biến C thành A biến A thành C biến C thành D biến A thành B biến C thành A * Ta có: Phép quay tâm O, góc quay −1800 biến * Ta có: Phép quay tâm O, góc quay −1800 * Ta có: Phép quay tâm O, góc quay −1800 D BD * Ta có: Phép quay tâm O, góc quay −1800 biến A thành B biến C thành D Câu 1.5.1.Trần Kiên Cường Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm B ( 1;4 ) Tìm tọa độ điểm B ' ảnh B qua phép quay tâm O góc quay 900 A B′ ( − 4;1) B B′ ( 4; − 1) C B′ ( 4;1) D B′ ( − 4; − 1) * Sử dụng hình vẽ hệ trục tọa độ để giải thích: Qua phép quay tâm O góc quay 900 ta có điểm B ( 1;4 ) biến thành điểm B′ ( − 4;1) * Học sinh quay lộn chiều âm (cùng chiều kim đồng hồ) * Học sinh hoán đổi hồnh độ tung độ * Học sinh hốn đổi hoành độ tung độ thêm dấu trừ Câu 1.2.2.Trần Kiên Cường Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d : x + y +1 = r Hỏi phép tịnh tiến theo vectơ v = (1; 2) biến d thành đường thẳng ? A x + y − = B x + y + = C x + y − = D x + y =  x′ = x + x = x′ −1 ⇔ * Ta có biểu thức tọa độ   y′ = y +  y = y′ − → d ′ : x′ −1 + y′ − +1 = ⇔ x′ + y′ − = * HS không chuyển vế * HS cộng nhầm − −2 * HS cộng nhầm triệt tiêu x, y Câu 1.2.2.Trần Kiên Cường Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn r 2 ( C ) : ( x −1) + ( y + ) = Hỏi phép phép tịnh tiến theo vectơ v = (−2;3) biến đường tròn ( C) thành đường tròn ? A ( x + 1) + ( y −1) = B ( x + 3) + ( y − ) = C ( x − 3) + ( y − 5) = D ( x − 1) + ( y + 1) = 2 2 2 2 * Đường tròn ( C ) : ( x − 1) + ( y + ) = có tâm I ( 1; − ) qua phép tịnh tiến theo vectơ r v = ( −2;3) tao có tâm 2 I ′ đường tròn ( C ′ ) I ′ ( − 1;1) → ( C ′) : ( x + 1) + ( y −1) = * HS nhầm tọa độ tâm I ( −1; ) * HS nhầm tạo ảnh ảnh công thức hệ tọa độ * HS nhớ nhầm cơng thức phương trình đường tròn Câu 1.5.2.Trần Kiên Cường Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d : x + y − = Tìm ảnh d ′ d qua phép quay tâm O góc 900 A d ′ : x − y + = B d ′ : x − y − = C d ′ : x + y + = D d ′ : x + y − = * Ta có d ′ ⊥ d ⇒ d ′ : x − y + c = Gọi M ( 0;2 ) ∈ d ⇒ M ′ ( − 2;0 ) ∈ d ′ qua phép quay tâm O góc 900 → c = → d ′ : x − y + = * HS nhầm x, y * HS nhầm công thức hai đường thẳng song song * HS nhầm công thức hai đường thẳng song song nhầm x, y Câu 1.5.2.Trần Kiên Cường Cho lục giác ABCDEF tâm O hình vẽ bên Tìm ảnh tam giác OAB phép dời hình có cách thực liên tiếp phép quay tâm O góc 600 phép tịnh tiến uuur theo vectơ OE A Tam giác EOD B Tam giác EOF C Tam giác COD D Tam giác BOC * Qua phép quay tâm O góc 600 ta có ảnh tam giác OAB tam giác OBC Sau đó, phép uuur tịnh tiến theo vectơ OE biến tam giác OBC thành tam giác EOD * Chỉ thực tịnh tiến theo vectơ uuur OE * Thực phép quay tịnh tiến sai điểm O (biến O thành nó) * Chỉ thực phép quay Câu 1.6.3.Trần Kiên Cường Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác DEF ảnh tam giác ABC qua phép dời hình có cách thực liên tiếp phép quay tâm B góc α phép tịnh tiến theo r uuur vectơ v = C ′F (như hình vẽ bên) Tính α r v r r A α = 900 v = ( 2; − ) B α = 600 v = ( 2; − ) C α = 900 v = ( − 2;4 ) D α = 600 v = ( − 2;4 ) r r * HS nắm rõ tính chất hình vuông xác định tọa độ điểm hệ trục tọa độ * HS xác định góc quay sai tọa độ điểm * HS xác định góc quay sai cơng thức tính tọa độ điểm * HS sai góc quay tọa độ điểm Câu 1.6.3.Trần Kiên Cường Cho hình chữ nhật ABCD Gọi E , F , H , K , O, I , J trung điểm cạnh AB, BC , CD, DA, KF , HC , KO (như hình vẽ bên) Mệnh đề sau đúng? A Có phép dời hình cách thực liên tiếp phép đối xứng trục phép tịnh tiến biến hình thang AEJK thành hình thang FOIC B Phép quay tâm O góc quay 900 biến tam giác OKA thành tam giác OCF uuur C Phép dời hình gồm phép tịnh tiến theo vectơ HD phép đối xứng trục FIOC thành hình thang AEJK KF biến hình thang D Khơng có phép quay tâm O biến tam giác OKA thành tam giác OCF * Gọi L trung điểm đoạn thẳng OF Ta thấy phép đối xứng qua đường thẳng EH biến hình thang AEJK thành hình thang BELF, phép tịnh tiến theo vectơ BF biến hình thang BELF thành hình thang FOIC Như phép dời hình có cách thực liên tiếp phép biến hình trên, biến hình thang AEJK thành hình thang FOIC Do hai hình thang AEJK FOIC * HS nhầm đường chéo hình chữ nhật đường phân giác * HS xác định sai hướng vectơ * Có phép quay tâm O góc quay ±1800 ... gi i thích: Qua phép quay tâm O góc quay 900 ta có i m B ( 1;4 ) biến thành i m B′ ( − 4;1) * Học sinh quay lộn chiều âm (cùng chiều kim đồng hồ) * Học sinh hốn đ i hồnh độ tung độ * Học sinh... tịnh tiến sai i m O (biến O thành nó) * Chỉ thực phép quay Câu 1.6.3.Trần Kiên Cường Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác DEF ảnh tam giác ABC qua phép d i hình có cách thực liên tiếp phép... 1.5.2.Trần Kiên Cường Cho lục giác ABCDEF tâm O hình vẽ bên Tìm ảnh tam giác OAB phép d i hình có cách thực liên tiếp phép quay tâm O góc 600 phép tịnh tiến uuur theo vectơ OE A Tam giác EOD B Tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: De toan chuong i HH11 tran kien cuong , De toan chuong i HH11 tran kien cuong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay