DE TOAN CHUONG i DS11 LYHONGHAO duc tri

10 42 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 12:45

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG I - DS11 +Người soạn : LÝ HỒNG HÀO +Đơn vị : THPT ĐỨC TRÍ +Người phản biện : LÊ VĂN MINH +Đơn vị : THPT ĐỨC TRÍ Câu 1.3.1.LyHongHao Giải phương trình: 2sin x    5 x   k 2 ; x   k 2 (k ��) 6 A B C D x    k 2 ; x    k 2 (k ��) 6 x  7  k 2 ; x   k 2 ( k ��) 6 x  5  k 2 ; x   k 2 ( k ��) 6 �  x   k 2 � 2sin x   � sin x  � � ( k ��) 5 � x  k 2 � * Ta có:  Đáp án A * Học sinh nhớ sai công thức nghiệm  chọn B * Học sinh biến đổi sai:  � x    k 2 � 1 2sin x   � sin x  �� ( k ��)  � x  k 2 �  Đáp án C * Học sinh vừa biến đổi sai, vừa tính nhầm nghiệm:  � x    k 2 � 1 2sin x   � sin x  �� ( k ��)  � x  k 2 �  Đáp án D Câu 1.3.1.LyHongHao Giải phương trình:  x   k (k ��) A B C x   k 2 (k ��) x   k ( k ��) tan x   D x   k 2 ( k ��)  � x   k (k ��) * Ta có:  Đáp án A * Học sinh nhớ sai công thức nghiệm  chọn B * Học sinh biến đổi sai: tan x   � tan x  tan x   � tan x    �x  k (k ��)  Đáp án C * Học sinh vừa biến đổi sai, vừa nhớ nhầm công thức nghiệm: tan x   � tan x    �x  k 2 ( k ��)  Đáp án D Câu 1.3.1.LyHongHao Giải phương trình: 2cos x  cos x   A x  k 2 (k ��) B x  k (k ��) C x  �3 �  k ; x  �arccos � � k 2 (k ��) �2 � π �3 � x = - + k2π; x = ±arccos � �+ k2π (k �Z) �2 � D * Ta có: cos x  � � 2cos x  cos x   � � x  k 2 ( k ��) 3 � cos x  (VN ) �  Đáp án C  Đáp án A * Học sinh nhớ sai công thức nghiệm  chọn B * Học sinh nhớ nhầm kiến thức phương trình lượng giác bản: x  k 2 � cos x  � � 2cos x  cos x   � � (k ��) 3 � � �3 � � x  �arccos � � k 2 cos x  � � �2 � �  Đáp án C * Học sinh nhẩm nghiệm phương trình bậc hai sai, cơng thức phương trình lượng giác sai: x = k2π � cosx = � � 2cos x + cosx - = � � ( k ��) 3�� �3 � � x = ±arccos � �+ k2π cosx = � � �2 � �  Đáp án D Câu 1.3.1.LyHongHao Cho phương trình: cos x  sin x  Mệnh đề sau � � cos x  sin x  � sin �  x � �6 � A � � cos x  sin x  � sin �  x � �6 � B � � cos x  sin x  � cos �x  � � 3� C D � � cos x  sin x  � cos �x  � � 3� cos x  sin x  � sin   � � cos x  cos sin x  � sin �  x � 6 �6 � * Ta có:  Đáp án A * Học sinh quên chia vế phải cho  chọn B * Học sinh nhớ nhầm công thức cộng. Đáp án C * Học sinh quên chia vế phải cho 2. Đáp án D Câu 1.3.2.LyHongHao Tìm nghiệm phương trình: 2cos x.(3sin x  3)     x   k ; x   k 2 ( k ��) 2 A B C D x     k ; x    k 2 (k ��) 2 x   k 2 (k ��) x   k (k ��)  �  x   k � 2cos x  cos x  � � ( k ��) 2cos x.(3sin x  3)  � � �� �� 3sin x   sin x   � � � x   k 2 � * Ta có:  Đáp án A * Học sinh biến đổi sai:  �  x   k � 2cos x  cos x  � � 2cos x.(3sin x  3)  � � �� �� ( k ��) 3sin x   sin x    � � � x    k 2 �  chọn B * Học sinh biến đổi sai: 2cos x  cos x  2(VN ) � �  2cos x.(3sin x  3)  � � �� � x   k 2 ( k ��) 3sin x   sin x  � �  Đáp án C * Học sinh biến đổi sai nhớ nhầm công thức nghiệm 2cos x  cos x  2(VN ) � �  2cos x.(3sin x  3)  � � �� � x   k (k ��) 3sin x   sin x  � � Đáp án D Câu 1.3.2.LyHongHao Tìm nghiệm phương trình: sin x  2cos x  A x  k (k ��) B x  k 2 (k ��) C x    k (k ��) x    k 2 (k ��) D * Ta có: sin x  2sin x  � 2sin x cos x  2sin x  � 2sin x(cos x  1)  2sin x  � �� cos x   � sin x  � �� cos x  � � x  k (k ��)  Đáp án A * Học sinh biến đổi sai:  sin x  2sin x  � 2sin x cos x  2sin x  � 2sin x(cos x  1)  2sin x  � �� cos x   � sin x  2(VN ) � �� cos x  � � x  k 2 (k ��)  chọn B * Học sinh nhớ nhầm công thức nghiệm: sin x  2sin x  � 2sin x cos x  2sin x  � 2sin x(cos x  1)  2sin x  � �� cos x   � sin x  � �� cos x  � � x    k (k ��)  chọn C * Học sinh biến đổi sai: sin x  2sin x  � 2sin x cos x  2sin x  � 2sin x(cos x  1)  2sin x  � �� cos x   � sin x  2(VN ) � �� cos x  1 � � x    k 2 (k ��)  Đáp án D Câu 1.3.2.LyHongHao Tìm nghiệm phương trình: cos x  2sin x   A x  k (k ��) B C x  k ; x   x   k 2 (k ��)   k (k ��) x D * Ta có:   k (k ��) sin x  � cos x  2sin x   �  sin x  2sin x  � � � x  k ( k ��) sin x   2( VN ) �  Đáp án A * Học sinh biến đổi sai: x  k � sin x  � 2 cos x  2sin x   �  sin x  sin x  � � �� (k ��)  � sin x   x    k  � �  Đáp án B * Học sinh biến đổi sai:  cos x  2sin x   � sin x  2sin x   � sin x  � x   k 2 ( k ��)  Đáp án C * Học sinh biến đổi sai:  cos x  2sin x   �  sin x  2sin x   � sin x  1 � x   k 2 ( k ��)  Đáp án D Câu 1.3.2.LyHongHao Cho phương trình: sau  7 2 x  k 2 ; x  k ( k ��) 18 A B C x   2  k 2 ; x   k (k ��) 18 x   k 2 (k ��) x   k 2 (k ��) D * Ta có: sin x  cos x  sin x  cos x Mệnh đề sin x  cos x  sin x  cos x     � sin x cos  cos x sin  sin x cos  cos x sin 6 3 � � � � � sin � x  � sin �x  � 6� � � 3� �  x  k 2 � �� (k ��) 7 2 � x k � 18  Đáp án A * Học sinh nhớ nhầm công thức nghiệm: sin x  cos x  sin x  cos x     � sin x cos  cos x sin  sin x cos  cos x sin 6 3 � � � � � sin � x  � sin �x  � 6� � � 3� �  x  k 2 � �� (k ��)  2 � x  k � 18  Đáp án B * Học sinh nhớ nhầm công thức nghiệm: sin x  cos x  sin x  cos x     � sin x cos  cos x sin  sin x cos  cos x sin 6 3 � � � � � sin � x  � sin �x  � 6� � � 3�  � x  k 2 ( k ��)  Đáp án C * Học sinh biến đổi sai: sin x  cos x  sin x  cos x     � sin x cos  cos x sin  sin x cos  cos x sin 6 3 � � � � � sin �2 x  � sin �x  � 6� � � 3�   � x   x   k 2  � x   k 2 ( k ��)  Đáp án D Câu 1.3.3.LyHongHao Cho hình vẽ sau Giải bất phương trình lượng giác: sin x    3  k 2  x   k 2 (k ��) 4 A  3 x   k 2 ; x   k 2 (k ��) 4 B    k 2  x   k 2 (k ��) C  3 x   k 2 ; x   k 2 (k ��) 4 D * Ta có: Để cung x thỏa mãn bất phương trình cho điểm cuối phải nằm cung � ' Từ dễ dàng suy kết MBM  Đáp án A * Học sinh khơng biết nhìn hình  Đáp án B * Học sinh nhìn hình khơng kỹ  Đáp án C * Học sinh hiểu nhầm phương trình  Đáp án D Câu 1.3.3.LyHongHao Cho hình vẽ sau Tìm chiều cao núi (tính theo đơn vị Feet) A Gần 4936 (ft) B Gần 12195 (ft) C Gần 20387 (ft) Gần 32001 (ft) D * Ta có: Gọi x chiều cao núi Khi ta có phương trình: x cot 300  x cot 350  1500 x 4936   Đáp án A * Học sinh giải sai: x tan 350  x tan 300  1500 x 12195   Đáp án B * Học sinh giải sai: x sin 350  x sin 300  1500 x 20387   Đáp án C * Học sinh giải sai: x cos 300  x cos350  1500 x 32001   Đáp án D ...   Đáp án A * Học sinh gi i sai: x tan 350  x tan 300  1500 x 12195   Đáp án B * Học sinh gi i sai: x sin 350  x sin 300  1500 x 20387   Đáp án C * Học sinh gi i sai: x cos 300  x cos350... sinh biến đ i sai:  cos x  2sin x   � sin x  2sin x   � sin x  � x   k 2 ( k ��)  Đáp án C * Học sinh biến đ i sai:  cos x  2sin x   �  sin x  2sin x   � sin x  1 � x ... sin x   2( VN ) �  Đáp án A * Học sinh biến đ i sai: x  k � sin x  � 2 cos x  2sin x   �  sin x  sin x  � � �� (k ��)  � sin x   x    k  � �  Đáp án B * Học sinh biến đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: DE TOAN CHUONG i DS11 LYHONGHAO duc tri , DE TOAN CHUONG i DS11 LYHONGHAO duc tri

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay