DE TOAN CHUONG 4 đs11 tranchanhphu

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 12:45

ĐỀ TOÁN CHƯƠNG ĐS11 Người soạn : Trần Chánh Phú Đơn vị : THPT Chi Lăng Người phản biện : Lê Thanh Hải Đơn vị : THPT Nguyễn Trung Trực 4n  3n  Câu 4.1.1.tranchanhphu Tính lim  5n  5n A B C D 14 4  4n  3n  n n 4�  lim Ta có: lim đáp án A  n  5n   n2 n 4 2 4n  3n  2 n lim  lim  � phương án B  5n  5n 4 5 n 4n 3n  2 2 4n  3n  2 n n lim  lim   � phương án C 2 5n 5n  5n  5n 4  n n 4n  3n   3 � phương án D lim  lim   5n  5n   14 5.3n  2.5n  4.6n Câu 4.1.1.tranchanhphu Tính lim 7.3n  2.6n 5 A B 1 C D n n �1 � �5 � � � 2.� � n n n 5.3  2.5  4.6  lim � � n� �  � đáp án A Ta có: lim n n 7.3  2.6 �� � � �2 � n n �5 � �6 �  � � � � n n n 5.3  2.5  4.6 �3 � �3 �  � lim  lim phương án C n n n 7.3  2.6 �6 �  � � �3 � n n n 5.3   4.6 2 lim   1 � phương án B n n 7.3  lim 3n  2.5n  4.6 n  � phương án D 7.3n  6n Câu 4.1.2.tranchanhphu Tính lim A  n(3 n  2) n   2n  C D 3 n( n  2) n  �  lim Ta có: lim đáp án A  n 5 2n 2 n 3 n(3 n  2) n 3� lim  lim phương án B n   2n  5 n n( n  ) lim  � phương án C n  2n B    lim  n(3 n  )  n  2n   � phương án D Câu 4.1.2.tranchanhphu Tính lim( n  3n  n) A B.1 C D 3n lim( n  3n  n)  lim  lim Ta có: n  3n  n 3  � đáp án A 1 1 n 3n lim( n  3n  n)  lim  lim  � phương án B 1 1 n  3n  n 3n lim( n  3n  n)  lim  lim 3 � phương án C n n  3n  n 1  n n 3n 3n n2 lim( n  3n  n)  lim  lim  � phương án D n n  3n  n 1  n n a.n   với a số thực Hãy tìm a ? Câu 4.1.2.tranchanhphu Cho lim  3n A a  6 B a  C a  D a  5 a.n  a 2�  � a  6 � đáp án A  3n 3 a.n  a lim  �  � a  � phương án B  3n a n  a lim  �  � a  � phương án C 2  3n Ta có: lim a n  a 3 2�  � a  5 � phương án D 23  3n x2 f ( x) Câu 4.2.1.tranchanhphu Cho hàm số f ( x)  Tính lim x �2  x2 1 A  B C 4 D 4 x2 1 � đáp án A  lim   Ta có : lim x �2  x x �2  x x2 1 lim  lim  � phương án B x �2  x x �2  x x2 x2 lim  lim  lim    x   4 � phương án C x �2  x x �2   x    x  x �2 lim x2 x2  lim  lim   x   � phương án D x �2  x x �2   x    x  x �2 lim x 8 3 x �1 x  x  1 1 A B C  D 24 12 x8 3 1  lim  � đáp án A Ta có: lim x �1 x  x  x �1 x    x  3 24 Câu 4.2.2.tranchanhphu Tính lim   x8 3 1  lim  � phương án B x �1 x  x  x �1 x   3.x  x 8 3 1 lim  lim   � phương án C x �1 x  x  x �1 12 x    x  3 lim   x8 3 1 � phương án D  lim  x �1 x  x  x �1 x   3.x  3 3n  Câu 4.1.1.tranchanhphu Tính lim  5n 3 A B C  D  5 lim 3 3n  n 3�  lim Ta có: lim đáp án A 4  5n 5 n 3n  lim  � phương án B  5n lim 3n  2   � phương án C 4 5n 3n    � phương án D  5n m.x  2  Câu 4.2.3.tranchanhphu Cho lim (với m, n số thực khác ) Tính x �� n x  x  n ? 3m A B C.1 D 3 m.x  2 m n  �  �  Ta có : lim � đáp án A x �� n x  x  2n 3m m.x  2 � phương án B lim  x �� n.x  x  lim m.x  2 m 2 n � phương án C lim  �  �1  x �� n x  x  2n 3m m.x  2 m n lim  �  �  � phương án D x �� n.x  x  3m 2  1.n   Câu 4.2.3.tranchanhphu Tính xlim �� A Ta có: B � lim  x ��  lim  lim x �� x �� lim  x ��  x2  x  x D C.1  x  x  x  lim x ��  x  x  x   lim x x xx  lim x �� 1  � đáp án A 1 1 x x  x  x  lim x  �� phương án B x �� x x �� x xx   lim x �� 1 x x  x  x  0,  � � � phương án D 1 � phương án C ... 3 2�  � a  5 � phương án D 23  3n x2 f ( x) Câu 4. 2.1.tranchanhphu Cho hàm số f ( x)  Tính lim x �2  x2 1 A  B C 4 D 4 x2 1 � đáp án A  lim   Ta có : lim x �2  x x �2 ... 3 3n  Câu 4. 1.1.tranchanhphu Tính lim  5n 3 A B C  D  5 lim 3 3n  n 3�  lim Ta có: lim đáp án A 4  5n 5 n 3n  lim  � phương án B  5n lim 3n  2   � phương án C 4 5n 3n ... x   4 � phương án C x �2  x x �2   x    x  x �2 lim x2 x2  lim  lim   x   � phương án D x �2  x x �2   x    x  x �2 lim x 8 3 x �1 x  x  1 1 A B C  D 24 12 x8
- Xem thêm -

Xem thêm: DE TOAN CHUONG 4 đs11 tranchanhphu , DE TOAN CHUONG 4 đs11 tranchanhphu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay