De toan chuong 2 DS11 thang

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 12:44

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG II – ĐS 11 Người soạn : Võ Tồn Thắng Đơn vị : THPT BÌNH MỸ Người phản biện : Nguyễn Thanh Giang Đơn vị : THPT BÌNH MỸ Câu 2.1.1.VoToanThang Giang có truyện khác khác Giang muốn tặng cho bạn truyện Hỏi Giang có cách tặng ? A B 20 C D Lược giải • AD quy tắc cộng, số cách tặng 4+5 =9 4.5 = 20 , chọn A • AD quy tắc nhân: , chọn B • Chọn truyện: cách, chọn C • Chọn vở: cách, chọn D Câu 2.1.1.VoToanThang Trong đội văn nghệ có 10 bạn nam bạn nữ Hỏi có cách chọn đôi song ca nam nữ ? A 60 B 16 C 120 D 240 Lược giải • AD quy tắc nhân, số cách chọn • AD quy tắc cộng: 10 + = 16 10.6 = 60 , chọn A , chọn B • Trong đội văn nghệ có 16 người chọn người: C162 = 120 , chọn C A = 240 • Trong đội văn nghệ có 16 người chọn người: 16 , chọn D Câu 2.2.1.VoToanThang Trong mặt phẳng cho điểm phân biệt Hỏi có vectơ khác vectơ không mà điểm đầu điểm cuối điểm điểm cho ? A 30 B 15 C D Lược giải A62 = 30 • Số vectơ chỉnh hợp chập 6: , chọn A C = 15 • Số vectơ tổ hợp chập 6: , chọn B • HS suy luận có điểm nên có vectơ, chọn C • HS suy luận điểm tạo thành vectơ, chọn D S = { 1; 2;3; 4;5;6} Câu 2.2.1.VoToanThang Cho tập nhiêu số tự nhiên có chữ số khác ? A 120 B 20 C 216 Hỏi từ tập D S lập bao 729 Lược giải • Số tự nhiên có chữ số khác lập từ tập S: A63 = 120 , chọn A C = 20 • Số tự nhiên có chữ số khác lập từ tập S: = 216 , chọn B • HS quên yêu cầu chữ số khác nhau: = 729 , chọn C • HS suy luận chữ số từ chữ số: , chọn D Câu 2.2.2.VoToanThang Cho 10 điểm phân biệt có điểm thẳng hàng Hỏi có tam giác tạo thành mà đỉnh điểm cho ? A 110 B 120 C 720 Lược giải • Số tam giác tạo thành: C103 − C53 10 , chọn A C • Số tam giác tạo thành: • HS nhầm lẫn nên sử dụng , chọn B A103 = 720 , chọn C D 660 • HS suy luận A103 − A53 , chọn D S = { 0;1; 2;3;4;5} Câu 2.2.2.VoToanThang Cho tập nhiêu số tự nhiên chẵn có chữ số khác ? A 52 B 48 C 120 D Hỏi từ tập 20 Lược giải • Gọi số tự nhiên chẵn có chữ số khác a1a2 a3 a3 ∈ { 2; 4} a3 TH1: , có cách chọn a1 ⇒ 2.4.4 = 32 có cách chọn có số a2 có cách chọn a3 = TH2: a1 có cách chọn a2 ⇒ 5.4 = 20 có cách chọn có số 32 + 20 = 52 Vậy, có tất số, chọn A a3 ∈ { 0; 2;4} a3 • , có cách chọn a1 có cách chọn a2 có cách chọn Vậy, có 3.4.4 = 48 , chọn B • HS chọn chữ số từ chữ số a1 a2 có cách chọn có cách chọn S lập bao a3 có cách chọn 6.5.4 = 120 Vậy, có số, chọn C HS chọn chữ số từ chữ số dùng tổ hợp: • Câu 2.3.2.VoToanThang Tìm số hạng thứ x dần ? A −448 x B 448 x C C63 = 20 khai triển 112 x , chọn D (2 − x)8 D theo thứ tự số mũ tăng 7168 x Lược giải • Số hạng thứ nên k =5 T6 = C85 28−5.(− x)5 = −448 x • Số hạng thứ nên k =5 , chọn A T6 = C85 28−5.x = 448 x • Số hạng thứ nên , chọn B k =6 T6 = C86 28−6.(− x)6 = 112 x • Số hạng thứ nên k =6 T6 = C86 28.( − x) = 7168 x , chọn C , chọn D Câu 2.3.2.VoToanThang Tìm hệ số A −61236 B 61236 x5 C khai triển 243 Lược giải • Hệ số • Hệ số x5 x C105 (−3)5 = −61236 , chọn A C = 61236 10 , chọn B (1 − x)10 D −243 • HS quan tâm hệ số 35 = 243 , chọn C • HS quan tâm hệ số ( −3)5 = −243 x x , chọn D Câu 2.2.3.VoToanThang Có cách xếp chỗ ngồi theo hàng ngang cho 10 bạn có An Giang cho An Giang ngồi cạnh ? A 2!.9! B 10! C 9! D 2!.8! Lược giải • Sắp xếp An Giang ngồi cạnh nhau: 2! 9! Sắp xếp An, Giang bạn lại: 2!.9! Vậy, có , chọn A 10! • HS hốn vị 10 bạn: , chọn B (10 − 1)! = 9! • HS nhầm hốn vị vòng tròn: , chọn C 2! • HS xếp An Giang: 8! Sắp xếp bạn lại: 2!.8! Vậy, có , chọn D Câu 2.2.3.VoToanThang Cho tập hợp ( x; y ) x, y ∈ A x≥ y tự thỏa mãn ? A 2037171 B 2035153 A = { 1; 2;3; ;2018} C Hỏi có cặp thứ 2018 D 4074342 Lược giải ( x; y ) • Một tập có hai phần tử A, ứng với cặp x≥ y Số cặp cần tìm C2018 + 2018 = 2037171 chọn A x, y với thuộc A • HS quên điều kiện Số cặp cần tìm y=x C2018 = 2035153 , chọn B • HS suy luận tập A có 2018 phần tử, chọn C y, x • HS giải đáp án A hoán vị nên 2037171.2 = 4074342 , chọn D ... = { 0;1; 2; 3;4;5} Câu 2. 2 .2. VoToanThang Cho tập nhiêu số tự nhiên chẵn có chữ số khác ? A 52 B 48 C 120 D Hỏi từ tập 20 Lược giải • Gọi số tự nhiên chẵn có chữ số khác a1a2 a3 a3 ∈ { 2; 4} a3... Câu 2. 2.1.VoToanThang Cho tập nhiêu số tự nhiên có chữ số khác ? A 120 B 20 C 21 6 Hỏi từ tập D S lập bao 729 Lược giải • Số tự nhiên có chữ số khác lập từ tập S: A63 = 120 , chọn A C = 20 •... , có cách chọn a1 ⇒ 2. 4.4 = 32 có cách chọn có số a2 có cách chọn a3 = TH2: a1 có cách chọn a2 ⇒ 5.4 = 20 có cách chọn có số 32 + 20 = 52 Vậy, có tất số, chọn A a3 ∈ { 0; 2; 4} a3 • , có cách
- Xem thêm -

Xem thêm: De toan chuong 2 DS11 thang , De toan chuong 2 DS11 thang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay