DE TN TOAN DS 11 CHUONG i VVVANG

7 24 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 12:44

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG I-BÀI Người soạn: VÕ VĂN VÀNG Đơn vị:THCS-THPT VĨNH LỘC Người phản biện: LÊ THỊ THU TRÚC Đơn vị: THCS-THPT VĨNH LỘC  sin(2 x  )   Câu 1.3.1.VVVang Tìm nghiệm phương trình  � � �x    k , k �Z � A � �  � �x   k , k �Z � B �  � � �x    k 2 , k �Z � C �  � � �x    k 2 , k �Z � D �     sin(2 x  )  1 � x     k 2 � x    k 6 Đáp án:      sin(2 x  )  1 � sin(2 x  )  sin � x    k 2 6 Chọn B:      sin(2 x  )  1 � x     k 2 � x     k 2 6 2 Chọn C:     sin(2 x  )  1 � x     k 2 � x    k 2 6 Chọn D: 2.Câu 1.3.1.VVVang Cho phương trình 2sin x  cos x   Đặt t  cos x; (-1 �t �1) ta phương trình đây? A 2 t  t   B t  t   C t  t   D 2t  t   2 Đáp án: 2(1  cos x)  cos x   � 2t  7t   Chọn B: Do hs cho quên đổi sin thành cos Chọn C: Do hs quên dấu trừ cộng sai hệ số tự Chọn D: Do hs Câu 1.3.1.VVVang Tìm nghiệm phương trình sin x  4sin x   �  � �x   k 2 , k �Z � A � �  � �x   k , k �Z � B �  x  k , k �Z  C  x  k 2 , k �Z  D sin x =1 �  pt � � � sin x  � x   k 2 , k �Z sin x  � Đáp án: sin x =1 �  pt � � � sin x  � x   k , k �Z sin x  � Chọn B: Chọn C: sin x =1=sin0 � x  k Chọn D: sin x =1=sin0 � x  k 2 Câu 1.3.1.VVVang Tìm nghiệm phương trình  x  k , k �Z  A  x  k 2 , k �Z  B  � � �x  k , k �Z � C � �  � �x   k  , k �Z � D � sin x =0 x  k � � pt � � �� � x  k cos x  x  k  � � Đáp án: sin x =0 x  k 2 � � pt � � �� � x  k 2 cos x  � x  k 2 � Chọn B: sin x (cos x  1)  Chọn C: pt � cos x  � x  k � x  k pt � cos x  � x      k 2 � x   k  Chọn D: 4.Câu 1.3.1.VVVang Tìm điều kiện C để phương trình 3sin x  cos x  C có nghiệm A B - < C < C < C < D pt � sin( x   )  c c � 1 � a  b2 a2  b2 Đáp án: Chọn B: Do hs cho qn cơng thức có dấu �1 � 5 �c �5 Chọn C: Do hs cho a
- Xem thêm -

Xem thêm: DE TN TOAN DS 11 CHUONG i VVVANG , DE TN TOAN DS 11 CHUONG i VVVANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay