BT ngay 01 nhóm 3

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 12:42

Nhóm 3: BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC y = f (x) Câu Viết công thức tính đạo hàm của hàm số ∆y ∆x→∞ ∆x f '(x0 ) = lim A tại điểm Tìm mệnh đề sai ? f (x) − f (x0 ) f '(x0 ) = lim x→ x0 x − x0 B ∆y ∆x→ ∆x f '(x0 ) = lim C x0 f '(x0 ) = lim ∆x→ D f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ∆x Giải thích: ∆x → ∞ Câu này học sinh nhận biết dấu hiệu sai là + Kiến thức, kỹ năng, lực: Khái niệm đạo hàm + Mức độ: Nhận biết + Hình thức: TNKQ lựa chọn x0 = −1 k Câu Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm , có hệ số góc bằng: k = k = k = k = A B C D + Kiến thức, kỹ năng, lực: Ứng dụng của đạo hàm + Mức độ: Thông hiểu + Hình thức: TNKQ lựa chọn Giải thích: k = A Là đáp án đúng k = B Do h/s không tìm đạo hàm chỉ thay giá trị vào để thử y = − x2 + C D k = −2 k = y' = −2x2 Do tính đạo hàm sai y' = −2x + Do tính đạo hàm sai y = 3sin x − 2cos x Câu Tính đạo hàm của hàm số y′ = 3cos x + 2sin x A y′ = −3sin x + 2cos x C y′ = 3cos x − 2sin x B y′ = −3sin x − 2cos x D Hướng dẫn giải y′ = ( 3sin x − cos x ) ′ = ( sin x ) ′ − ( cos x ) ′ = 3.cos x + 2sin x Ta có Chọn đáp án A y′ = ( 3sin x − 2cos x ) ′ = ( sin x ) ′ − ( cos x ) ′ = 3.cos x − 2sin x - Phương án B: Nhầm công y = cos x thức đạo hàm của hàm số y′ = ( 3sin x − 2cos x ) ′ = ( sin x ) ′ − ( cos x ) ′ = −3.cos x + 2sin x - Phương án C: Nhầm công y = sin x thức đạo hàm của hàm số y′ = ( 3sin x − 2cos x ) ′ = ( sin x ) ′ − ( cos x ) ′ = −3.cos x − 2sin x - Phương án D: Nhầm công y = sin x y = cos x thức đạo hàm của hàm số và + Kiến thức, kỹ năng, lực: Kỹ sử dụng quy tắc tính đạo hàm + Mức độ: Thông hiểu + Hình thức: TNKQ lựa chọn y = sin x Câu Tính đạo hàm của hàm số y′ = 2cos x A y′ = cos x C y′ = −2cos x B y′ = 2sin x D Hướng dẫn giải y′ = ( sin x ) ′ = ( x ) ′ cos x = 2cos x Ta có Chọn đáp án A y′ = ( sin x ) ′ = − ( x ) ′ cos x = −2cos x Phương án B: Nhầm công thức đạo hàm ( sin u ) ′ = cos u y′ = ( sin x ) ′ = cos x Phương án C: Nhầm công thức đạo hàm y′ = ( sin x ) ′ = ( x ) ′ sin x = 3sin x Phương án D: Nhầm công thức đạo hàm ( sin u ) ′ = u′ sin u + Kiến thức, kỹ năng, lực: Kỹ vận dụng công thức và quy tắc tính đạo hàm + Mức độ: Vận dụng thấp + Hình thức: TNKQ lựa chọn S = S (t ) = t + 4t - Câu Một chất điểm chuyển động có phương trình Trong đó t > 0, tính bằng t = s giây (s) và S tính bằng mét (m) Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm 20 m/s A B 28 m/s C 22 m/s Giải thích B sai thay t= vào S’ t= C sai thay trực tiếp để thử S' = 3t2 + 4t ⇒ S" = 6t + D sai tính đạo hàm sai + Kiến thức, kỹ năng, lực: Vận dụng thực tế về đạo hàm + Mức độ: Vận dụng cao + Hình thức: TNKQ lựa chọn D 16 m/s ...y′ = ( 3sin x − 2cos x ) ′ = ( sin x ) ′ − ( cos x ) ′ = 3. cos x − 2sin x - Phương án B: Nhầm công y = cos x thức đạo hàm của hàm số y′ = ( 3sin x − 2cos x ) ′ = ( sin... sin x ) ′ − ( cos x ) ′ = 3. cos x + 2sin x - Phương án C: Nhầm công y = sin x thức đạo hàm của hàm số y′ = ( 3sin x − 2cos x ) ′ = ( sin x ) ′ − ( cos x ) ′ = 3. cos x − 2sin x - Phương... sin x ) ′ = cos x Phương án C: Nhầm công thức đạo hàm y′ = ( sin x ) ′ = ( x ) ′ sin x = 3sin x Phương án D: Nhầm công thức đạo hàm ( sin u ) ′ = u′ sin u + Kiến thức, kỹ năng,
- Xem thêm -

Xem thêm: BT ngay 01 nhóm 3 , BT ngay 01 nhóm 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay