Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu áp dụng cho hệ thống sông vu gia thu bồn (tt)

27 67 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 12:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM ================ NGUYỄN THỊ KIM DUNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂUÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG SÔNG VU GIATHU BỒN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC MÃ SỐ: 62 58 02 12 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, 2018 Cơng trình hồn thành tại: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS Nguyễn Việt Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS Nguyễn Quang Trung Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Vào lúc … … ngày… tháng….năm…… Có thể tìm hiểu luận án thư viện - Thư viện Quốc gia - Thư viện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ [1] Nguyễn Thị Kim Dung, Đào Kim Lưu, Hạn hán Đồng sông Hồng số giải pháp phòng chống, Tạp chí khoa học trái đất, Tr32, số năm 2010 [2] Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Tỉnh, Kết tính tốn cân nước lưu vực Vu GiaThu Bồn, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Thủy lợi, Tr34, số 29 năm 2015 [3] Nguyễn Thị Kim Dung, Dòng chảy tối thiểu cơng cụ quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu GiaThu Bồn, Kỷ yếu hội thảo quốc tế An ninh nguồn nước bối cảnh biến đổi khí hậu Việt Nam, Hà nội, T4/2017 [4] Nguyễn Thị Kim Dung, Xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu theo cách tiếp cận tổng hợp yếu tố thủy văn, thủy lực sinh thái, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy lợi, Tr73, số 39 năm 2017 [5] Nguyễn Thị Kim Dung, Một số kết tính tốn dòng chảy tối thiểu cho hệ thống sông Vu GiaThu Bồn theo cách tiếp cận tổng hợp yếu tố thủy văn, thủy lực sinh thái, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Thủy lợi, Tr18, số 42 năm 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Nước nguồn tài nguyên thiết yếu cho sống, sức khỏe người hệ sinh thái, nhân tố quan trọng bậc quốc gia phát triển kinh tế - xã hội Dòng chảy mùa kiệt mực nước ngầm suy giảm đáng kể kết hợp với mực nước biển có xu hướng dâng cao dẫn đến xâm nhập mặn gia tăng, gây ảnh hưởng lớn tới việc cung cấp nước cho sinh hoạt phục vụ sản xuất Tất điều làm cho thách thức nguồn nước trở nên phức tạp khó lường, vấn đề quản lý tài ngun nước nói chung quản lý lưu vực sơng đặt nhiều thách thức cần phải giải Từ năm 2008, Chính phủ ban hành văn quy định phải trì dòng chảy tối thiểu (DCTT) hạ du hồ chứa Từ đến có số nghiên cứu DCTT, từ nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá nhanh đến nghiên cứu có xu hướng tiếp cận tổng hợp, sử dụng cơng cụ mơ hình tốn Tuy nhiên, khái niệm phương pháp đánh giá DCTT hiểu khác nhau, chưa đề cập cách đầy đủ đến yếu tố tác động tới sản xuất, đời sống, môi trường hệ sinh thái Vu GiaThu Bồn hệ thống sông lớn vùng duyên hải miền Trung với tổng diện tích lưu vực 10.350 km2 Trên lưu vực có 756 hồ chứa nước đập dâng cung cấp nước tưới cho khoảng 40 ngàn đất canh tác, cùng nhiều cơng trình khai thác tài ngun nước phục vụ phát triển công nghiệp, nuôi trồng thủy sản cấp nước phục vụ dân sinh, đặc biệt năm gần có nhiều cơng trình thủy điện lớn lưu vực xây dựng đưa vào sử dụng Việc nghiên cứu xác định DCTT cho hệ thống sơng Vu Gia - Thu Bồn để trì dòng sơng, bảo đảm cho phát triển bình thường hệ sinh thái bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác phục vụ phát triển ngành kinh tế quan trọng Do đó, đề tài luận án “Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu - Áp dụng cho hệ thống sông Vu GiaThu Bồn” có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Mục đích nghiên cứu - Xây dựng luận khoa học phương pháp xác định dòng chảy tối thiếu (DCTT) cho dòng sơng/đoạn sơng có xét đến tác động điều tiết cơng trình khai thác nước phía thượng nguồn, đảm bảo hài hòa nhu cầu sử dụng nước; - Áp dụng kết nghiên cứu tính tốn cho hệ thống sơng Vu Gia- Thu Bồn để làm sở cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo hướng bền vững Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu DCTT (số lượng, chất lượng) cho dòng sơng/đoạn sơng chịu tác động cơng trình khai thác nước phía thượng nguồn bảo đảm phát triển bình thường hệ sinh thái thủy sinh cấp nước tối thiếu cho khai thác sử dụng tài nguyên nước; - Phạm vi nghiên cứu: Vùng hạ du lưu vực sông nơi tập trung hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt lưu vực đồng thời nơi chịu tác động trực tiếp từ hoạt động khai thác nước phía thượng nguồn Áp dụng kết nghiên cứu tính tốn cho hệ thống sơng Vu GiaThu Bồn đoạn từ Thành Mỹ đến Cửa Hàn (sông Vu Gia), từ Nông Sơn đến Cửa Đại (sông Thu Bồn) Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp (1) Phương pháp kế thừa; (2) Phương pháp khảo sát thực địa; (3) Phương pháp mơ hình tốn thủy văn, thủy lực, chất lượng nước; (4) Phương pháp phân tích thống kê; (5) Phương pháp chuyên gia Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Ý nghĩa khoa học: Việc xây dựng phương pháp công cụ xác định DCTT theo cách tiếp cận tổng hợp phương pháp thủy văn, thủy lực sinh thái bổ sung vào hệ thống sở lý thuyết, lý luận phục vụ cho cơng việc nghiên cứu, tính tốn, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước cách hiệu bền vững - Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu luận án quy định lưu lượng, mực nước điểm khống chế hệ thống sông Vu GiaThu Bồn sở để xây dựng quy trình vận hành hồ chứa thượng lưu, phương án khai thác, quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực bảo đảm hài hòa lợi ích hộ dùng nước thủy điện, tưới tiêu mục đích khác bảo đảm phát triển bền vững vùng hạ lưu Những đóng góp mới luận án 1) Góp phần hồn thiện sở khoa học phương pháp xác định DCTT cho dòng sơng/đoạn sơng chịu tác động cơng trình khai thác nước phía thượng nguồn sở tiếp cận tổng hợp yếu tố thủy văn, thủy lực sinh thái; (2) Áp dụng thành công phương pháp tính DCTT cho hệ thống sơng VG-TB, làm sở cho việc quản lý tổng hợp lưu vực sông hiệu bền vững, kết luận án tham khảo, ứng dụng cho hệ thống sông khác Bố cục luận án: Luận án gồm 149 trang, 50 bảng, 61 hình vẽ 57 tài liệu tham khảo Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án gồm chương: Chương 1.Tổng quan dòng chảy tối thiểu Chương Cơ sở khoa học, nội dung phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu Chương Kết tính tốn dòng chảy tối thiểu cho hệ thống sông Vu GiaThu bồn Chương I TỔNG QUAN VỀ DÒNG CHẢY TỐI THIỂU 1.1.Một số khái niệm định nghĩa Dòng chảy môi trường (DCMT): theo tổ chức bảo tồn thiên nhiên giới IUCN đưa năm 2003 “DCMT chế độ dòng chảy cần trì sông, đầm phá hay khu vực cửa sông ven biển nhằm trì hệ sinh thái nước giá trị hệ sinh thái nhất nguồn nước dòng sông chịu ảnh hưởng hoạt động điều tiết có cạnh tranh sử dụng nước” Tại hội nghị sông quốc tế Brisbance (Úc) năm 2007 với tham gia 750 đại biểu đến từ 50 quốc gia đưa tuyên bố “DCMT số lượng, chất lượng thời gian trì dòng chảy để trì hệ sinh thái sông, sinh kế phúc lợi người phụ thuộc vào hệ sinh thái đó” DCTT: theo Luật Tài nguyên nước năm 2012 “Dòng chảy tối thiểu dòng chảy mức thấp nhất cần thiết để trì dòng sông hoặc đoạn sông, bảo đảm phát triển bình thường hệ sinh thái thủy sinh bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối tượng sử dụng nước theo thứ tự ưu tiên đã xác định quy hoạch lưu vực sông” 1.2 Tổng quan nghiên cứu DCTT giới Cho đến nay, có nhiều phương pháp xác định DCMT DCTT xây dựng ứng dụng Nhiều nhà khoa học nghiên cứu phân loại phương pháp xác định DCMT DCTT, phải kể đến nghiên cứu sau: - Nghiên cứu IUCN (Dyson et al, 2003) phân loại phương pháp dựa cách tiếp cận khung đánh giá Theo đó, có nhóm phương pháp xác định DCMT DCTT: (1) Phương pháp tra bảng; (2) Phương pháp phân tích hình; (3) Phương pháp phân tích chức (4) Phương pháp mô môi trường sống - Nghiên cứu WB (King and Brown, 2003) phân loại dựa cách tiếp cận với nhóm phương pháp: (1) Phương pháp số thủy văn; (2) Phương pháp thủy lực; (3) Phương pháp chuyên gia (4) Phương pháp tiếp cận tổng thể - Nghiên cứu IWMI (Tharme, 2003) phân loại theo nhóm phương pháp gồm: (1) Phương pháp thủy văn; (2) Phương pháp thủy lực; (3) Phương pháp mơ hình hóa mơi trường sống (4) Phương pháp tiếp cận tổng thể Tharme nghiên cứu thống kê 207 phương pháp xác định DCMT Các nhà khoa học cho rằng, khơng có phương pháp xác định DCMT cho tốt Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào nguồn số liệu sẵn có, thời gian kinh phí Một số phương pháp ứng dụng rộng rãi giới: Phương pháp thuỷ văn: Phương pháp Tennant; Phương pháp phân tích đường cong trì lưu lượng (FDCA); Phương pháp số 7Q10; Phương pháp khoảng biến động (RVA) Phương pháp thuỷ lực: Phương pháp chu vi ướt; Phương pháp R2Cross Phương pháp mô phỏng mơi trường sống: Phương pháp tăng dòng chảy sơng - IFIM (Instream Flow Incremental Methodology) Phương pháp tiếp cận tổng thể: Phương pháp khối xây dựng - BBM (Buiding Block Methodology); Phương pháp đánh giá phản ứng hạ lưu thay đổi dòng chảy bắt buộc DRIFT (The Downstream Response to Improsed Flow Transformations) 1.3 Tổng quan nghiên cứu dòng chảy tối thiểu Việt nam Ở nước ta, nghiên cứu DCTT phục vụ cho mục đích quản lý phát triển tài nguyên nước cách bền vững triển khai thực từ năm 2003 IUCN (2003) phối hợp với Viện quản lý nước quốc tế Ban quản lý lưu vực sông Hương nghiên cứu ứng dụng phương pháp DRIFT giản lược để đánh giá nhanh DCMT sông Hương Nguyễn Văn Thắng (2004) nghiên cứu ứng dụng phương pháp kết hợp phương pháp thủy văn (Tennant), thủy lực (phương pháp chu vi ướt) sinh thái (diện tích nơi cá) để tính tốn DCMT cho lưu vực sông Ba sông Trà Khúc Trần Hồng Thái (2007) nghiên cứu sở hoa học đánh giá DCMT, áp dụng thử nghiệm phương pháp RVA chu vi ướt để tính tốn cho đoạn sơng sau nhà máy thủy điện Hòa Bình đến ngã ba Trung Hà Phan Thị Anh Đào (2009) nghiên cứu ứng dụng ba phương pháp (Tennant, Chu vi ướt DRIFT) để đánh giá DCMT cho đoạn sông thuộc hạ du sông Cầu Nguyễn Văn Hạnh (2008) nghiên cứu xác định dòng chảy sinh thái dựa quan hệ lưu lượng, mực nước diện tích cư trú cá, xác định dòng chảy khai thác sử dụng cho nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường để tổ hợp xác định DCMT cho hệ thống sơng Hồng – sơng Thái Bình GS.Ngơ Đình Tuấn (2008) nghiên cứu đưa khái niệm thành phần DCTT gồm dòng chảy mơi trường khơng tiêu hao dòng chảy mơi trường tiêu hao Nguyễn Văn Nghĩa (2011) nghiên cứu tiếp cận phân tích DCTT theo ba thành phần (1) Dòng chảy trì sơng; (2) Dòng chảy đảm bảo phát triển bình thường hệ sinh thái thủy sinh; (3) Dòng chảy đảm bảo mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối tượng sử dụng nước khác Áp dụng thí điểm cho dòng sơng Ba Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Quang Trung (2015) xác định DCTT cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dựa phương pháp Tennant kết hợp với phương pháp mơ hình tốn tính tốn dòng chảy cần thiết cho hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước ngành dùng nước Như vậy, ngồi phương pháp đánh giá nhanh có số nghiên cứu sử dụng tổ hợp nhiều phương pháp bao gồm xem xét yếu tố thủy văn, thủy lực sinh thái để xác định DCTT thành phần dòng chảy chưa nghiên cứu cách đầy đủ Hiện chưa có cách tiếp cận hay phương pháp xác định DCTT thống áp dụng cho tốt Qua tổng quan kết nghiên cứu DCTT giới nước, tác giả thấy rằng, phương pháp tiếp cận tổng thể đánh giá phương pháp tiên tiến Chính vậy, đề tài luận án đã lựa chọn phương pháp tiếp cận tổng thể để xác định DCTT cho dòng sông/đoạn sông chịu tác động cơng trình khai thác nước phía thượng nguồn Trong đó, luận án xây dựng phương pháp tổng hợp tập trung sâu phân tích cách đầy đủ yếu tố Thủy văn, Thủy lực dòng chảy Sinh thái dòng sơng, sở đó để xác định DCTT đảm bảo hài hòa nhu cầu sử dụng nước 10 Hình 2.4 Sơ đồ khối xác định dòng chảy tối thiểu 2.2.2 Phương pháp tính tốn thành phần dòng chảy tối thiểu 11 Hình 2.5 Sơ đồ bước xác định dòng chảy tối thiểu Xác định - Điều tra, thu thập số liệu thủy văn, chất điểm lượng nước, sinh thái, trạng kiểm sốt cơng trình khai thác sử dụng nước, xả DCTT thải, đặc điểm hình thái sơng… sơng/đoạn sơng - Phân tích lựa chọn điểm kiểm soát DCTT theo tiêu chí đề xuất - Xây dựng đường cong trì dòng Xác định thành phần dòng chảy trì sơng chảy FDCA mùa kiệt; - Xác định dòng chảy theo phương pháp 7Q10; - Kết hợp FDCA 7Q10 phân tích lựa chọn giá trị dòng chảy trì sơng (DCDTS) - Khảo sát thực địa lựa chọn vị trí mặt Xác định cắt nhạy cảm với hệ sinh thái thủy sinh dòng chảy (nơng, có bãi rộng); trì sinh thái (DCDTST) - Đo đạc địa hình mặt cắt lựa chọn; - Khảo sát, phân tích chất lượng nước, lưu lượng xả thải vào hệ thống sơng; - Ứng dụng mơ hình MIKE 11, xây dựng quan hệ H~ χ , Q~ χ Hmax, Hmin mùa kệt mặt cắt lựa chọn; - Ứng dụng phương pháp Chu vi ướt xác 12 định dòng chảy sinh thái (thơng qua việc xác định điểm uốn đường cong quan hệ H~ χ , Q~ χ ); - Ứng dụng mơ hình MIKE Ecolab, tính tốn chất lượng nước hệ thống sơng ứng với trường hợp lưu lượng dòng chảy xác định từ phương pháp chu vi ướt, so sánh chất lượng nước sơng với QCVN 08:2015 để định dòng chảy trì sinh thái - Ứng dụng MIKE BASIN tính tốn cân Xác định nước Xác định mức độ thiếu hụt dòng chảy nước theo thời gian khơng gian khai thác - Ứng dụng mơ hình MIKE 11 tính tốn sử dụng xác định mực nước, lưu lượng đảm bảo (DCKTSD) cấp nước, đẩy mặn phục vụ tưới, chăn nuôi, công nghiệp, sinh hoạt điểm kiểm soát Tổ hợp xác - Tổ hợp DCDTS, DCDTST, DCKTSD định DCTT theo nguyên tắc ưu tiên phân bổ nguồn nước để xác định DCTT điểm kiểm sốt 2.3 Giới thiệu khu vực nghiên cứu Vu GiaThu Bồn hệ thống sông lớn vùng Duyên hải miền 13 Trung Toàn lưu vực nằm sườn Đông dãy Trường Sơn với diện tích 10.350 km2 Lưu vực có vị trí tọa độ từ 16°03’ đến 14°55’ vĩ độ Bắc, 107°15’ đến 108°24’ kinh độ Đơng Hình 2.6 Bản đồ vị trí lưu vực sông Vu GiaThu Bồn Hệ thống sông VG - TB gồm sơng VG TB Dòng chảy năm: Do lưu vực có lượng mưa dồi nên dòng chảy mặt sơng lớn Mơ đun dòng chảy trung bình năm dao động từ 38,8 ÷ 75,9 l/s.km2 Tổng lượng dòng chảy năm khoảng 20,4 tỷ m3 Dòng chảy năm chia thành mùa rõ rệt: Mùa lũ mùa cạn Mùa lũ từ tháng IX đến tháng XII, dòng chảy mùa lũ chiếm 65% tổng lượng dòng chảy năm Dòng chảy kiệt: Mùa cạn tháng I đến tháng VIII hàng năm Dòng chảy nhỏ lưu vực phần lớn xuất vào tháng IV, năm khơng có mưa tiểu mãn vào tháng V, tháng VI 14 dòng chảy nhỏ xuất vào tháng VII tháng VIII Độ mặn lớn thường xuất vào tháng III thấp vào tháng VIII Trên lưu vực có 761 cơng trình khai thác nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp với 86 hồ chứa, 491 đập dâng, 182 trạm bơm hệ thống kênh Sơng VG – TB nguồn cung cấp nước cho khu công nghiệp đặc biệt cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Nẵng, Hội An 11 cơng trình thủy điện lớn xây dựng, hoạt động công trình thủy điện tác động trực tiếp đến dòng chảy tự nhiên dòng sơng, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động cấp nước hạ du CHƯƠNG III: KẾT QUẢ TÍNH TỐN DỊNG CHẢY TỐI THIỂU CHO HỆ THỐNG SÔNG VU GIATHU BỒN 3.1.Xác định điểm kiểm sốt dòng chảy tối thiểu lưu vực sơng Vu GiaThu Bồn: Trên sở phân khu, tiêu chí ĐKS, kết khảo sát thực địa tác giả đề xuất ĐKS dòng chảy tối thiểu cho hệ thống sông VG-TB gồm: - Điểm kiểm soát số trạm thủy văn Thành Mỹ sông Vu Gia đại diện cho đoạn sông từ Thành Mỹ đến thượng lưu ngã ba Vu Gia – Quảng Huế - Điểm kiểm soát số trạm thủy văn Ái Nghĩa đại diện cho đoạn sông từ Ái Nghĩa đến Cửa Hàn - Điểm kiểm soát số trạm thủy văn Nông Sơn đại diện cho đoạn sông từ Nông Sơn đến thượng lưu ngã ba Thu Bồn – Quảng Huế 15 - Điểm KS số trạm Giao Thủy đại diện cho đoạn sụng t Giao Thy n Ca i Sông Bung TĐ Sông Bung Suối Da Mang Sông Côn TĐ Sông Bung TĐ Sông Bung TĐ Đak Mi TĐ Sông A V-ơng Thành Mỹ TĐ Sông Bung Sông Túy Loan Nghĩa Đ An Trạch CửA Hàn Cẩm Lệ Khe Đá Mài Nông Sơn Sông La Thọ Giao Thủy TĐ Sông Tranh Đ Thanh Quýt Sông Cô Cả Suối Khe Yung Sông Quảng Huê Chuyển n-ớc Sông Bàu Cau ĐKS 02 Đ Bàu Nít + Hà Thanh Sông Vĩnh Điện Vu Gia ĐKS 01 Sông Hội An TV Câu Lâu CửA đại Thu Bồn ĐKS 03 Sông Vang Sông Khang Khe Lê Đ Duy Anh ĐKS 04 Hồ Khe Cống Sông Bà Rén Sông Ly Ly S«ng Tr-êng Giang Hình 3.1 Sơ đồ dòng lưu vực sông Vu GiaThu Bồn 3.2 Kết tính tốn thành phần dòng chảy tối thiểu 3.2.1 Các trường hợp tính tốn Mùa khơ lưu vực diễn từ tháng I đến hết tháng VIII hàng năm Do vậy, DCTT xác định theo thời đoạn tháng, tính từ tháng I đến tháng VIII Kết tính tốn cân nước cho thấy, tháng V tháng có nhu cầu sử dụng nước căng thẳng nhất, tiếp đến tháng IV Do đó, chọn tháng V tháng tính tốn DCTT cho thời kỳ cấp nước gia tăng, tháng IV tháng đại diện tính tốn DCTT cho thời kỳ cấp nước thơng thường (7 tháng lại) 3.2.2 Kết tính tốn dòng chảy trì sơng i/Tính tốn dòng chảy trì sơng theo phương pháp phân tích đường cong trì lưu lượng FDCA Chọn chuỗi dòng chảy thực đo (1977 ÷2008), thời kỳ chế độ dòng chảy hạ du sơng Vu Gia- Thu Bồn chưa chịu tác động mạnh hoạt động nhà máy thủy điện lớn phía thượng nguồn để xây dựng 16 đường cong trì lưu lượng bình quân ngày mùa kiệt ĐKS trạm thủy văn Nông Sơn ĐKS trạm thủy văn Thành Mỹ Lưu vực VG – TB có lượng mưa trung bình năm dao động từ (2000 ÷ 4000) mm, lượng nước bình quân đầu người đạt 10.390 m3/người/năm thuộc loại lưu vực phong phú tài nguyên nước (theo Falkenmark, 1989) Tác giả chọn tỷ lệ thời gian trì 90% để tính tốn dòng chảy trì sơng Kết tính tốn sau: Q90 Nơng Sơn = 40,1 (m3/s); Q90 Thành Mỹ = 27,3 (m3/s) Xây dựng quan hệ Q~H trạm thủy văn Nông Sơn Thành Mỹ cho mực nước tương ứng Nông Sơn 3,31 m, Thành Mỹ 10,26 m ii/ Tính tốn dòng chảy sơng theo phương pháp 7Q10 Chọn chuỗi số liệu lưu lượng ngày thực đo giai đoạn (1977 ÷ 2008) để tính tốn dòng chảy trì sơng theo phương pháp 7Q10, kết tính tốn sau: Q (7Q10) Nông Sơn = 23,2 (m3/s); Q (7Q10) Thành Mỹ = 19,3 (m3/s) Như vậy, dòng chảy trì sơng tính theo phương pháp 7Q10 cho giá trị lưu lượng thấp giá trị tính tốn theo phương pháp phân tích đường cong trì lưu lượng FDCA Để đảm bảo an tồn, chọn kết tính tốn theo phương pháp phân tích đường cong FDCA dòng chảy trì sơng 3.2.3 Kết tính tốn dòng chảy sinh thái 17 Bảng 3.6 Kết tính tốn dòng chảy trì sinh thái điểm kiểm sốt theo phương pháp chu vi ướt TT Tên sông Điểm kiểm sốt sinh Dòng chảy sinh thái (xác thái định theo phương pháp chu vi ướt) - H(m) (Vu Trạm thủy văn Thành Cái Gia) Mỹ Vu Gia Trạm thủy văn Ái 9,60 2,38 Nghĩa Thu Bồn Trạm thủy văn Nông 4,05 Sơn Thu Bồn Trạm thủy văn Giao 1,16 Thủy Ứng dụng MIKE Ecolab tính tốn tiêu chất lượng nước trường hợp dòng chảy đề xuất bảng 3.6 cho kết sau: Bảng 3.7 Kết tính tốn chất lượng nước điểm kiểm soát Kiểm kiểm Chỉ tiêu Đơn vị TV Ái Nghĩa soát TV Giao QCVN Thủy 08:2015 (cột A1) -QÁi nghĩa = Min_DO 37,1 m /s -QGiao Thủy= 128 m /s mg/l 7,46 6,60 >6 Max_NH4 mg/l 0,12 0,06 0,3 Max_NO3 mg/l 1,98 1,56 Max_BOD5 mg/l 15,78 14,95 Như vậy, dòng chảy sinh thái tính tốn theo chu vi ướt (Bảng 3.6) thỏa mãn yêu cầu chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh QCVN 08:2015 cột A1 với tiêu DO, NH4+, NO3- Riêng tiêu BOD5 vượt từ 3÷4 lần Phân tích khả nguồn nước, phương 18 án tăng dòng chảy để pha lỗng khơng khả thi, cần có biện pháp giảm nồng độ chất thải để kiểm sốt BOD5 ĐKS nói Cụ thể, vị trí cầu Rồng (M1), cầu Tuyên Sơn (M3), cầu Hòa Xn (M4), Cửa Đại – vị trí đèn biển (M9), Xã Tam Hiệp - Hợp lưu Quảng Huế Thu Bồn (M12) , trạm thủy văn Ái Nghĩa (M15) Từ kết tính tốn dòng chảy sinh thái theo phương pháp chu vi mặt cắt ướt kết đánh giá chất lượng nước theo quy chuẩn QCVN 08: 2015, đề xuất dòng chảy trì sinh thái điểm kiểm soát sau: HMT,ST Thành Mỹ =9,60 m, HMT, STÁi Nghĩa = 2,38 m, HMT,STNông Sơn = 4,05 m, HMT,STGiaoThủy = 1,16 m 3.2.4.Kết tính tốn dòng chảy khai thác sử dụng Dựa thực trạng khai thác sử dụng nước lưu vực, tác giả tập trung nghiên cứu nhu cầu nước cho ngành sau: nước cho tưới nông nghiệp; sinh hoạt, công nghiệp dịch vụ; chăn nuôi; thủy sản; thủy điện đẩy mặn 3.2.4.1 Kết tính tốn cân nước Mùa kiệt lưu vực sông VG -TB từ tháng I đến tháng VIII Đối với nhu cầu dùng nước với tần suất 85% đáp ứng nhu cầu dùng nước vùng gồm: Thượng lưu Vu Gia đến Thành Mỹ; thượng lưu Thu Bồn đến Giao Thủy; trung lưu Vu Gia đến Ái Nghĩa Còn lại vùng gồm: Hạ lưu Thu Bồn – Ly Ly; hạ lưu Vu Gia – Túy Loan bị thiếu nước số tháng, lượng nước thiếu tập trung vào tháng III, IV, V, VIII thiếu nhiều vào tháng V 3.2.4.2 Nhu cầu nước đảm bảo về mực nước điểm kiểm soát Mực nước điểm lấy nước vùng hạ du Thu Bồn – Ly Ly phụ thuộc chủ yếu vào lưu lượng, mực nước điểm kiểm soát Giao Thủy 19 Tính tốn u cầu mực nước điểm lấy nước vùng hạ du thực phương pháp thử dần với cấp lưu lượng khác thượng lưu Vu Gia – Quảng Huế (Q TL-VG-QH) thượng lưu ngã ba Thu Bồn – Quảng Huế (QTL-TB-QH) cho kết bảng 3.21 3.2.4.3.Nhu cầu nước đảm bảo về độ mặn phục vụ cấp nước sinh hoạt, nước tưới Xâm nhập mặn vào sâu dòng Thu Bồn, sơng Vĩnh Điện, Bà Rén ảnh hưởng tới trạm bơm cấp nước tưới nhà máy nước Vĩnh Điện Lựa chọn trạm bơm lớn chịu tác động xâm nhập mặn nhiều để tính tốn u cầu dòng chảy đẩy mặn gồm: (1) Trạm bơm Xuyên Đông sông Bến Giá; (2) Trạm bơm Tứ Câu sông Vĩnh Điện Bảng 3.21 Kết tính tốn dòng chảy khai thác sử dụng điểm kiểm soát TT Nhu cầu Đảm bảo mực Thời kỳ cấp nước Thời kỳ cấp nước gia tăng thông thường HÁi Nghĩa H Giao Thủy HÁi Nghĩa H Giao Thủy (m) (m) (m) (m) 2,71 0,89 2,31 0,74 2,84 1,29 2,34 1,18 2,84 1,29 2,34 1,18 nước cấp nước tưới, cấp nước sinh hoạt Đẩy mặn Dòng chảy khai thác, sử dụng 20 3.3 Tổ hợp xác định dòng chảy tối thiểu Tổng hợp kết tính tốn dòng chảy thành phần bảng 3.22 đây: Bảng 3.22 Tổng hợp kết tính tốn dòng chảy thành phần điểm kiểm sốt Điểm kiểm sốt Dòng chảy trì sơng Dòng chảy sinh thái Q H Q (m /s) (m) (m3/s) Trạm thủy văn 27,3 10,26 13,0 Thành Mỹ Trạm thủy văn Ái Nghĩa Trạm thủy 40,1 3,31 99,6 văn Nông Sơn Trạm thủy văn Giao Thủy H (m) 9,60 Dòng chảy khai thác sử dụng (Gia tăng/Thông thường) Q H (m /s) (m) - 2,38 4,05 - 1,16 - 2,84/ 2,34 1,29/ 1,18 Đánh giá mức độ đảm bảo trì DCTT nhằm kiểm tra giá trị DCTT nghiên cứu đề xuất có phù hợp với điều kiện nguồn nước khả điều tiết hồ chứa phía thượng nguồn hay khơng Đề xuất tính tốn kiểm tra mức độ đảm bảo sau: - Kiểm tra mức độ đảm bảo lưu lượng Nông Sơn, Thành Mỹ, Ái Nghĩa Giao Thủy trường hợp tất bậc thang cơng trình thủy điện lớn có lưu vực vào vận hành; - Kiểm tra mức độ đảm bảo DCTT mực nước Ái Nghĩa Giao Thủy 21 Kết tính toán cho thấy: Tại ĐKS trạm thủy văn Thành Mỹ, lưu lượng DCTT đề xuất 27,3 m3/s nằm phạm vi từ lưu lượng tháng nhỏ đến lưu lượng trung bình tháng nhỏ hai giai đoạn tính tốn (1977÷2008) (2009÷2016) Như vậy, giá trị DCTT đề xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước Tại ĐKS trạm thủy văn Nông Sơn, lưu lượng DCTT đề xuất 99,6 m3/s vượt phạm vi từ lưu lượng tháng nhỏ đến lưu lượng trung bình tháng nhỏ giai đoạn tính tốn (1977÷2008) lại nằm phạm vi giới hạn giai đoạn tính tốn (2009÷2016), đồng thời thấp nhiều so với dòng chảy trung bình mùa cạn hai thời đoạn Như vậy, giá trị DCTT đề xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước Tại ĐKS trạm thủy văn Ái Nghĩa, mực nước DCTT đề xuất 2,38 m thời kỳ cấp nước thông thường, 2,84 thời kỳ cấp nước gia tăng So sánh với liệt tài liệu trung bình tháng thực đo Ái Nghĩa giai đoạn (1977÷2008) cho số năm đảm bảo ngưỡng DCTT đề xuất tháng IV, tháng V không cao Tuy nhiên, giai đoạn (2009 ÷2016) số năm đảm bảo ngưỡng DCTT đề xuất không cao xuất tháng V với mức thiếu hụt từ (0,23÷ 0,04)m Tuy nhiên, nằm phạm vi giới hạn mực nước trung bình tháng trung bình mùa cạn Tại ĐKS trạm thủy văn Giao Thủy, mực nước DCTT đề xuất 1,18 m thời kỳ cấp nước thông thường 1,29 m thời kỳ cấp nước gia tăng So sánh với liệt tài liệu trung bình tháng thực đo Giao Thủy giai đoạn (1977÷2008) giá trị nằm phạm vi giới hạn mực nước trung bình tháng mùa trung bình mùa cạn Tuy nhiên, không nằm phạm vi giới hạn giai đoạn 22 (2009÷2016) Để giải vấn đề đòi hỏi phải đưa nhiều giải pháp đồng quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông VG – TB bổ sung cơng trình trữ nước thượng lưu, thay đổi quy trình vận hành nhà máy thủy điện… Bảng 3.28 Đề xuất dòng chảy tối thiểu điểm kiểm soát TT Điểm kiểm soát Trạm thủy văn Thành Mỹ Trạm thủy văn Ái Nghĩa Trạm thủy văn Nông Sơn Trạm thủy văn Giao Thủy Thời kỳ cấp nước gia tăng (tháng 5) Thời kỳ cấp nước thơng thường (Tháng 1÷4, 6÷8) Q H (m /s) (m) 27,3 10,26 Q (m3/s) 27,3 H (m) 10,26 - 2,84 - 2,38 99,6 4,05 99,6 4,05 - 1,29 - 1,18 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Phát triển bền vững nói chung quản lý, khai thác, sử dụng hiệu nguồn nước nói riêng yêu cầu quan trọng phát triển chung quốc gia Trong bối cảnh BĐKH diễn biến bất thường, nhu cầu sử dụng nước ngày gia tăng nay, việc trì DCTT dòng sơng/đoạn sơng có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt Tuy nhiên, chưa có phương pháp xác định DCTT thống để áp dụng chung cho tốt Các đề tài, dự án áp dụng phương 23 pháp đánh giá DCTT giới vào Việt Nam hầu hết tập trung vào nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá nhanh Tuy có số nghiên cứu sử dụng tổ hợp nhiều phương pháp bao gồm xem xét yếu tố thủy văn, thủy lực sinh thái để xác định DCTT thành phần dòng chảy chưa nghiên cứu cách đầy đủ chủ yếu tập trung vào việc xác định lưu lượng dòng chảy, chưa quan tâm mức tới yếu tố mực nước, chất lượng nước, môi trường sinh thái Luận án tiếp cận quan điểm phân tích, đánh giá tổng hợp sử dụng công cụ nghiên cứu tiên tiến để xây dựng phương pháp xác định DCTT cho hệ thống sôngnghiên cứu trước chưa xem xét, đề cập đầy đủ yếu tố Luận án áp dụng kết nghiên cứu phương pháp xác định DCTT để tính tốn DCTT cho hệ thống sơng VG – TB Hệ thống sông VG – TB hệ thống sông lớn nước ta, tập trung nhiều hoạt động khai thác sử dụng nước, đặc biệt có nhiều hồ chứa thủy điện Chế độ dòng chảy dòng bị tác động mạnh mẽ, vấn đề chuyển nước lưu vực từ Vu Gia sang Thu Bồn ngược lại diễn phức tạp Mâu thuẫn đối tượng sử dụng nước thách thức lớn phát triển kinh tế, xã hội thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam Do đó, bên cạnh có ý nghĩa khoa học, việc tính tốn DCTT cho hệ thống sơng VG-TB có ý nghĩa kinh tế, trị xã hội cao Cụ thể, luận án đề xuất điểm kiểm soát DCTT cho hệ thống sơng VG – TB; Xác định dòng chảy trì sơng; Ứng dụng phương pháp chu vi ướt kết hợp dùng mơ hình tốn đánh giá chất lượng nước sơng để xác định dòng chảy sinh thái; Phân tích mối quan hệ lưu lượng xả thượng lưu chiều dài xâm nhập mặn dòng Vu Gia, Thu Bồn, Vĩnh Điện, hoạt động cấp nước 24 hạ du lưu vực sơng để tính tốn dòng chảy bảo đảm nhu cầu khai thác sử dụng nước cho vùng hạ du sông Những kết nghiên cứu đóng góp luận án sau: (1) Góp phần hồn thiện sở khoa học phương pháp xác định DCTT cho dòng sơng/đoạn sơng chịu tác động cơng trình khai thác nước phía thượng nguồn sở tiếp cận tổng hợp yếu tố thủy văn, thủy lực sinh thái; (2) Áp dụng thành cơng phương pháp tính DCTT cho hệ thống sông VG-TB, làm sở cho việc quản lý tổng hợp lưu vực sông hiệu bền vững, kết luận án tham khảo, ứng dụng cho hệ thống sông khác Mặc dù hệ thống sơng có đặc điểm riêng, khác điều tự nhiên, hệ sinh thái, nhu cầu khai thác sử dụng nước Tuy nhiên, với cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu công cụ tính tốn mới, vận dụng kết nghiên cứu luận án để xác định DCTT cho dòng sơng/đoạn sơng khác sau cập nhật, hiệu chỉnh, bổ sung sở liệu Việc xác định DCTT cho dòng sơng/đoạn sơng góp phần quan trọng việc quản lý, khai thác tổng hợp tài nguyên nước cách bền vững hiệu Kiến nghị Để hoàn thiện thêm phương pháp xác định DCTT theo cách tiếp cận tổng hợp cần nghiên cứu xây dựng tiêu đánh giá hiệu kinh tế - xã hội, xây dựng thị đánh giá mức độ quan trọng hệ sinh thái sông DCTT công cụ quản lý bền vững tài ngun nước lưu vực sơng Vì vậy, yêu cầu DCTT cần phải lồng ghép vào quy trình vận hành hồ chứa thượng nguồn Việc thực thi DCTT cần có đồng thuận bên liên quan ... án Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu - Áp dụng cho hệ thống sơng Vu Gia – Thu Bồn có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Mục đích nghiên cứu - Xây dựng luận khoa học phương. .. dòng chảy tối thiểu Chương Cơ sở khoa học, nội dung phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu Chương Kết tính tốn dòng chảy tối thiểu cho hệ thống sông Vu Gia – Thu bồn Chương I TỔNG QUAN VỀ DÒNG... để xây dựng phương pháp xác định DCTT cho hệ thống sông mà nghiên cứu trước chưa xem xét, đề cập đầy đủ yếu tố Luận án áp dụng kết nghiên cứu phương pháp xác định DCTT để tính tốn DCTT cho hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu áp dụng cho hệ thống sông vu gia thu bồn (tt) , Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu áp dụng cho hệ thống sông vu gia thu bồn (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay