CH6 ĐỊNH GIÁ cổ PHIẾU, TRÁI PHIẾU

40 53 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 10:41

Chương NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH  Là giấy chứng nhận, cho biết người vay có nợ lượng tiền xác định Để hoàn trả số tiền này, người vay đồng ý trả lãi gốc vào thời hạn định  Mệnh giá  Lãi suất cuống phiếu  Thời gian đáo hạn Trái phiếu phủ  Trái phiếu zero-coupon  Trái phiếu thả lãi suất  Tính bảo đảm  Tính ưu tiên  Hoàn trả gốc  Mua lại  Các điều kiện bảo vệ  ◦ Những việc bị cấm làm ◦ Những việc phải làm ◦ Giá trị trái phiếu đo giá trị dòng tiền hứa hẹn từ trái phiếu ◦ Lãi suất thị trường thay đổi qua thời gian, dòng tiền khơng thay đổi → PV dòng tiền lại thay đổi ◦ Để tính giá trị TP thời điểm xác định, cần biết:  Số kỳ lại đáo hạn  Mệnh giá, lãi suất cuống phiếu  Lãi suất đòi hỏi thị trường trái phiếu tương tự Mức lãi suất gọi lợi suất đáo hạn trái phiếu (YTM) ◦ Cty X dự định phát hành trái phiếu 10 năm; lãi định kỳ 80$/năm, trả lãi năm lần; YTM 8%; sau 10 năm cơng ty hồn trả 1000$ cho người sở hữu trái phiếu Giá bán trái phiếu bao nhiêu?     Xác định dòng tiền trái phiếu: hai phận PV khoản toán cuối (mệnh giá) PV chuỗi niên kim Lãi suất hành (để chiết khấu): 8%? 10%? 9%? Với lãi suất thị trường đòi hỏi 8%:    1 10  1,08  1000$  PV 80$   536,81$  463,19$ 1000$ 10  0,08  1,08      Nếu sau năm, lãi suất tăng lên 10%    1 1,1  PV 80$   0,1       1000$ 884,82$  1,19    Nếu sau năm, lãi suất thị trường giảm 6%?    1  1,06  1000$  PV 80$   1136,03$  0,06  1,06      Khái quát    t (  r ) PV C   r      F  (1  r ) t    Tỷ lệ chiết khấu ◦ Là mức lợi suất thị trường đòi hỏi khoản đầu tư (trái phiếu) ◦ Phụ thuộc vào cung cầu vốn thị trường mức độ rủi ro công cụ ◦ Thay đổi theo thời gian  Quan hệ lợi suất đòi hỏi giá trái phiếu: ngược chiều Ví dụ: Cơng ty XYZ dự báo trả cổ tức ba năm tới, 3$, 3,24$ 3,5$ cổ phần Vào cuối năm thứ ba bạn dự tính bán cổ phiếu với giá thị trường 94,48$ Giá (hiện tại) cổ phiếu lợi suất dự tính 12%? 3.00 3.24 350  94.48 PV    (1.12) (1.12) (1.12) PV $75.00 Đầu tư ròng = Tổng đầu tư – Khấu hao Tổng đầu tư = Khấu hao → Đầu tư ròng = → khơng tăng thêm tài sản, khơng có tăng trưởng thu nhập  Đầu tư ròng > phần thu nhập giữ lại  Thu nhập năm sau = Thu nhập năm + Thu nhập giữ lại năm x Lợi suất thu nhập giữ lại  g = ROE x b  Công ty P.E báo cáo thu nhập triệu $, dự định giữ lại 40% ROE = 0,16 dự tính trì tương lai Tăng trưởng thu nhập năm tới bao nhiêu?  Thu nhập tăng thêm: 800 000 $ x 0,16 = 128 000$ Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập g = 128000$/2 triệu $ = 0,064 → Thu nhập năm tới 2128 000$ (g = 0,4 x 0,16 = 0,064) D D P0   r  g r g P0 Khi cơng ty trả tồn thu nhập làm cổ tức EPS = D V0 = EPS/r = D/r  Nếu có hội đầu tư vào dự án có lợi nhuận, dự án phần đáng kể giá trị công ty  NPVGO : net present value of growth opportunities   Nếu công ty chọn cách trả cổ tức thấp tái đầu tư quỹ lại, giá cổ phiếu tăng cổ tức tương lai cao Hệ số chi trả cổ tức (Payout Ratio; p) tỷ lệ thu nhập chi trả làm cổ tức Hệ số tái đầu tư (Plowback Ratio ; b = 1- p) tỷ lệ thu nhập công ty giữ lại  Giá cổ phiếu sau công ty cam kết tái đầu tư EPS P r  NPVGO Số hạng thứ nhất: giá trị cơng ty phân phối hết thu nhập cho cổ đông Số hạng thứ hai: giá trị bổ sung công ty giữ lại thu nhập để tài trợ dự án Ví dụ Cơng ty X dự tính trả cổ tức 8.33 $ năm tới, tức 100% thu nhập công ty Điều đem lại mức lợi suất dự tính 15% Nếu công ty định tái đầu tư 40% thu nhập với mức ROE công ty 25%, giá trị cổ phiếu trước sau định tái đầu tư bao nhiêu? Không tăng trưởng 8.33 P0  $55.56 15 Có tăng trưởng g .25 .40 .10 5.00 P0  $100.00 15  10 S.S Inc dự tính có thu nhập triệu $/năm vĩnh viễn (nếu khơng có đầu tư mới)  100000 c.ph lưu hành, nên EPS = $10  Cơ hội : chi $1000000 (t0)  thu nhập tăng thêm $210000 ($2.1/cph); lợi suất dự án 21% Tỷ lệ chiết khấu = 10%  Giá trị cổ phần S.S trước sau chấp nhận dự án?   Giá cổ phần công ty trả hết thu nhập EPS 10$  100$ r 0,1  Giá trị chiến dịch marketing t0: 210000$  1000000$  1000000$ 0,1(1  0,1) NPVGO = 1000000$/100000 cph = 10$/cph P = EPS/r + NPVGO = $100 + $10 = $110 Chú ý: lợi suất dự án 21%, tỷ lệ chiết khấu 10%  Hai điều kiện để tăng giá trị công ty  Thu nhập phải giữ lại để tài trợ cho dự án Các dự án phải có NPV > Giá trị cơng ty tăng lên đầu tư vào dự án có NPVGO >  Cả dự án có NPV > NPV < có tăng trưởng cổ tức thu nhập  Dự án có NPV < (thay trả hết thu nhập làm cổ tức) làm tăng cổ tức thu nhập tăng, giảm giá trị cổ phiếu   Chiết khấu cổ tức hay thu nhập ◦ Chỉ phần thu nhập trả cho cổ đông, phần lại tái đầu tư để tạo thu nhập tương lai ◦ DDM bỏ qua thu nhập giữ lại  Cổ phiếu công ty không trả cổ tức có giá bán = 0? ◦ Vấn đề cơng ty có nhiều hội tăng trưởng Vì phải định giá cổ phiếu, trái phiếu?  Quy trình chung định giá  Những yếu tố tác động tới giá trị cổ phiếu, trái phiếu  Ra định đầu tư  Giới thiệu phương pháp P/E  ... bầu cử bỏ phiếu ◦ Quyền tiếp cận thông tin Giá trị tài sản xác định PV dòng tiền tương lai  Lợi tức từ cổ phiếu  ◦ Các khoản cổ tức ◦ Giá bán cổ phiếu  Giá trị cổ phiếu : ◦ PV khoản cổ tức kỳ... hành trái phiếu 10 năm; lãi định kỳ 80$/năm, trả lãi năm lần; YTM 8%; sau 10 năm cơng ty hồn trả 1000$ cho người sở hữu trái phiếu Giá bán trái phiếu bao nhiêu?     Xác định dòng tiền trái phiếu: ... trưởng dự định nắm giữ cổ phiếu vĩnh viễn, cổ phiếu định trái phiếu vĩnh viễn D1 = D2 = D3 = … = DnD EPS P0  Giả sử toàn thu nhập trả làm cổ tức r  r DDM với cổ tức tăng trưởng : Cổ tức tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: CH6 ĐỊNH GIÁ cổ PHIẾU, TRÁI PHIẾU, CH6 ĐỊNH GIÁ cổ PHIẾU, TRÁI PHIẾU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay