Bài tập toán lớp 1 học kỳ 1

17 204 4
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2018, 15:37

SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN Đề ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Bài 1: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống : a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10 b/ 10; 9;….; … ; ; … ; 4; …… ; 2; … ; Bài 2: (2,5 điểm) Tính: a/ + = …… + 3+ =…… 10 – =……… – – = …… b/ 10 + - + - …… …… …… …… Bài 3: Số (1 điểm) 3+ =8 ; - = ; +4 =8 ; - =5 Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số? năm ……… hai ba …… ……… ……… …… Bài 5: Điền dấu > < =: (1,5 điểm) a/ + Bài 6: (1 điểm) Hình vẽ bên có: b/ - 3 +5 7–2 3+3 SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN - Có………hình tam giác - Có………hình vng Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp : a Có : bóng Cho : bóng Còn lại : …quả bóng? b Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: = = Đề ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học : 2010 - 2011 MƠN TỐN Lớp = 1/Tính: + - + - (1đ) 2/ Tính: + = 9-5 = 4+3-6 = 7-3 = 10 + = 3-2+8 = (1,5đ) SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN 3/ Số? a/ + -5 -4 +7 b/ (1đ) 4/Điền dấu đúng: > < = ? 6+2 8-2 5+3 3+5 (3đ) 8-5 7+1 9-2 8+1 5/ Điền số phép tính thích hợp vào trống: Có: Cho: 10 bút bút Còn: bút 6/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ) Có : hình tam giác ĐỀ SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN Bài kiểm tra học kỳ 1× Bài 1: (1 điểm) a) Viết số từ đến 10: b) Viết số từ 10 đến 0: Bài 2: (3 điểm) Tính: a) + + b) – 10 – 7 + = + + = 10 + = 10 – – = – = + – = – = – + = Bài 3: (2 điểm) S ? + = 10 + = + 3= 8= – = – .+ 10 = 10 + 5= 10 = .+ Bài 4: (1 điểm) < > ? = 7+2 2+7 9–3 3+4 10 – 4+4 Bài 5: (1 điểm) a) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 5; 2; 8; 4; b) Khoanh tròn vào số bé nhất: Bài 6: (1 điểm) 8; 6; 9; 1; 6+2 4–4 SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN Bài 7: (1 điểm) Hình bên có: - hình tam giác - hình vng ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I *********************** MƠN TỐN A ĐỀ BÀI Bài 1: Điền số thích hợp vào trống (1điểm) Bài 2: Điền số theo mẫu: (1 điểm) 000 000 000 0000 0000 ……… ……… 000 0000 000 000 00 ………… ……… ……… SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN Bài 3: Viết số: 5, 9, 2, (1điểm) a Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………… b Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………… Bài 4: Tính (1 điểm) a b 2+5-0 = 2+3+4 =   Bài 5: Điền số thích hợp vào trống: (2 điểm) 10 - = +7=9 + = 10 8- Bài 6: (1 điểm) < > = 5… …… …… …… 10 Bài 7: Đúng ghi Đ, Sai ghi S: (0,5 điểm) 2+6=8 9–5=3 = SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN Bài 8: Nối ( theo mẫu ):( 0,5 điểm ) Hình tròn Hình tam giác giác Hình vng Bài 9: (1 điểm) a Viết phép tính thích hợpvào trống: b Viết phép tính thích hợp vào trống Có: cam Cho: cam Còn:……….quả cam? Bài 10: Hình bên có: (1 điểm) a Có ……… hình vng SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN b Có ……… hình tam giác ĐỀ Bài kiểm tra cuối học kì I Câu 1: Tính: (1 đ) 1+1= 2+3= 5+4= + 2= Câu 2: Số : (2 đ) +… = -… = +… = -… = 2 +… = … - =6 Câu 3: Điền dấu thích hợp vào vng: (< , > , =) (2 đ) 4+1  2+2   1+2 3-1  Câu 4: Trong số : 6, 2, 4, 5, 8, (1 đ) a) Số bé : ……… b) Số lớn : ……… Câu 5: Hình bên có hình vng? đ A B C SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN Câu 6: Thực phép tính : + - 3= ? (1 đ) A B C Câu 7: Thực phép tính thích hợp (2 đ) Có: bướm Thêm: bướm Có tất : …… bướm ĐỀ Thứ ngày tháng năm 2010 Kiểm tra cuối học kì I Mơn: Tốn - lớp Thời gian làm bài: 40 phút Họ tên: Lớp: Điểm Lời phê thầy cô giáo Bài (1 điểm) a) Điền số vào ô trống : 1; 2; … ; … ; … ; 6; … ; 8; 9; 10 b) Điền số vào chỗ chấm (…) theo mẫu: Bài (1 điểm) …… …… …… …… SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN > < = 3+ +2 2+6 5+4 9-3 4+3 Bài (3 điểm) Tính: a) + b) + + 8 - + - = c) - - + = Bài (1điểm) Viết số 2; 5; 9; 8: a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………… Bài (1điểm) S ? ố4 + =6 +5=8 -2=8 7- Bài (1điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm : a) Có hình tròn b) Có hình tam giác c) Có … hình vng Bài 7.(2điểm) Viết phép tính thích hợp: a) Có: Thêm: quả Có tất cả: … =1 SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN b) Điền số dấu thích hợp để phép tính = = ĐỀ Đề kiểm tra học kì I Lớp Một Năm học : 2008 – 2009 Mơn: Tốn Câu 1/ Viết (3 đ) a/ Viết số từ đến 10: b/ Viết số vào chỗ chấm :           c/ Đọc số: 8: 10: 9: 1: Câu / Tính : ( đ ) a/ + + _ 10 _ SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN b/ - = 7+3 = + + 5= - + = Câu / Viết số , , , ,8 : ( đ ) a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn : , , , , b/ Theo thứ tự từ lớn đếnbé : , , , , Câu / Điền số thích hợp vào chỗ chấm : ( đ ) + =6 + =9 .–5= 10 – Câu / Điền dấu > < = vào ô trống : ( đ ) 4+3 10 – 8 +0 9–2 1010 – Câu / ( đ ) Viết phép tính thích hợp :  ĐỀ Phòng GD-ĐT thị xã Bn Hồ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Họ Thứ ngày tháng năm 2010 KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: TỐN = 10 SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN tên: Lớp 1A THỜI GIAN: 40 phút Tính: (2 điểm) a/ + …… b/ - …… +5 …… +2 …… - 10 …… +1 …… + 10 …… 10 – + = 10 – + = 10 + – = ………………… 6+2–3= ………………… 7–4+6= ………………… 8–3+3= ………………… Số? (2 điểm): ………………… ………………… = …… + + …… > – 10 = + …… 10 – < - …… = 10 - …… …… - = - Viết số: 8; 1; 5; 4; 7; (2 điểm) + < + …… … – > + 10 - …… = - a/ Theo thứ tự từ bé ………………………………………………………………… đến lớn: b/ Theo thứ tự từ lớn ………………………………………………………………… đến bé: Viết phép tính thích hợp (2 điểm) Lan có: cờ Hồng có: cờ ? cờ Có: cam Cho: cam Còn: ? cam Trong hình (2 điểm) a/ b/ Có …… hình tam giác Có …… hình vng SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN ĐỀ Lớp: Họ tên: Đề kiểm tra mơn: Tốn học kỳ I Bài : Điền số + = + = –6=3 - = 5 + = + = +2=7 + = 6 + = – = Bài : Tính – = + = + = + = – = + = – = – = + = – 7= – = – = – = – = – = Bài : Viết số 6, 5, 0, 2, 10, 7, 4, theo thứ tự từ bé – = – = – = lớn Bài : Đúng ghi “đ”, sai ghi “s” vào ô trống 6>0 28 5+0=5 3 < = vào chỗ chấm + …… + …… - …… - …… + S Ố Có……….hình tam giác Có……….hình tròn Có……….hình tam giác 7.Viết phép tính thích hợp: a/ Có : viên kẹo Được cho thêm : viên kẹo Có tất ? viên kẹo : b/Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: = SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN = ... năm 2 010 KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: TỐN = 10 SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN tên: Lớp 1A THỜI GIAN: 40 phút Tính: (2 điểm) a/ + …… b/ - …… +5 …… +2 …… - 10 …… +1 …… + 10 …… 10 – + = 10 – + = 10 +... a) + + b) – 10 – 7 + = + + = 10 + = 10 – – = – = + – = – = – + = Bài 3: (2 điểm) S ? + = 10 + = + 3= 8= – = – .+ 10 = 10 + 5= 10 = .+ Bài 4: (1 điểm) < > ? =... TRA HỌC KÌ I Năm học : 2 010 - 2 011 MƠN TỐN Lớp = 1/ Tính: + - + - (1 ) 2/ Tính: + = 9-5 = 4+3-6 = 7-3 = 10 + = 3-2+8 = (1, 5đ) SƯU TẦM BỞI DAYTOT.VN 3/ Số? a/ + -5 -4 +7 b/ (1 ) 4/Điền dấu đúng: >
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán lớp 1 học kỳ 1, Bài tập toán lớp 1 học kỳ 1, b. Viết phép tính thích hợp vào ô trống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay