89 KH BGDDT về thi thăng hạng giáo viên

15 253 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2018, 14:57

Công văn tăng hạng giáo viên năm 2018 Tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I năm 2018. Số hiệu, 89KHBGDĐT, Cơ quan ban hành, Bộ Giáo dục đào tạo. Phạm vi, Cả ... Số 829BGDĐTNGCBQLGD Vv tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giáo viên mầm non, phổ thông công lập BO GIRO DVC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM 1)414p - Tty - Hanh ph& S6: 89 /KH-BGDDT Ha Noi, ngaygo thang3 nam 2018 KE HO ACH To chfic kjIthi thang hang chirc danh ngh'e nghiep giao vien hang II len hang I nOrn 2018 Can cir Nghi dinh s6 29/2 012/ND-CP ngdy 12/4 /2012 dm Chinh phis ve tuyen dung, sir dung va quan 1y vien chirc (Nghi dinh so 9/2012/ND 7CP), Thong ttr so 12/2012/TT-BNV 18/1 2/2012 am Be Nei vu quy dinh ve chirc danh nghe nghiep va thay doi chirc danh nghe nghiep d6i v6i vien chirc (Thong ttr s6 12/2012/TT-BNV); can cir Cong van s6 6283/BNV-CCVC ngdy 1/12/2017 dm Be Nei vu v'6 viec thi thang hang chirc danh nghe nghiep giao vien tir hang II len hang I nam 2017, Be Giao dve va Dao tao (GDDT) ban Mull "KC hoach to chirc ky thi thang hang chdc danh nghe nghiep giao vien tir hang II len hang I nam 2018" gem cac nei dung sau: I Mty dich, yeu au Muc dich - Thong qua viec to chdc thi thang hang chirc danh nghe nghiep giao vien tir hang II len hang I nam 2018 de danh gia, Tua chon ducre dei ngii giao vien dap irng yeu cau tieu chuan cua chirc danh gido vien hang I cac cap hoc trung hoc co s6 (THCS), trung hoc pito thong (THPT) Qua do, cap cc') tham , quyen xem xet, be nhiem vao chdc danh nghe nghiep giao vien hang I va co ke hoach quan 1y, sir thuc hien cac quyen 19i cho dei ngil nay; khac phtic nhting bat hop lY ve cau chit.° danh nghe nghiep nham dap drag yeu cau, nhiem vu cua cac co s6 giao dtic pito thong cong lap va phi hop vOi quy dinh hien hanh ye quan ly vien chirc - Deng vien, khuyen khich del ngti giao vien hoc tap, bei darng nang cao trinh de chuyen mon, nghiep vu dap Ung yeu cau nhiem vu cong tic Yeu cau Viec to chirc, l(ST thi thang hang chirc danh nghe nghiep giao vien trung hoc co sof, trung hoc pH thong Ur hang II len hang I nam 2018 phai bao dam dimg quy dinh, cong bang va khach quan II Mit ttrong, dieu kien, tieu chuan, nei dung, hinh fink thi Doi firm dty thi 1.1 Thi thang hang to giao vien THPT hang II len giao vien THPT hang I: Doi Doi tu6ng du thi la gido vien THPT hang II (ma so V.07.05.14) dang lam viec cac co' so' gido dttcyho thong, gido dtic chuyen bit cong thuec he thong giao ditc quOc dan có cap THPT va giao vien giang day chtrang trinh giao dtic thueng xuyen cac trung tarn giao due thueeng xuyen cap tinh/cap huyen va trung tam giao dtic nghe nghiep - giao dtic thuOng xuyen cap huyen; co kha nang dam nhan hoac dang lam viec vi tri cong tic phu hop v6i chive trach, nhiem vu cua chirc danh nghe nghiep giao vien THPT hang I quy dinh tai Dieu Thong ttr lien tich so 23/2015/TTLT-BGDDT-BNV 16/9 /2015 dm BO GDDT va BO NOi vu quy dinh ma so, tieu chuan chirc danh nghe nghiep giao vien THPT cong lap 1.2 Thi thang hang nr giao vien THCS hang II len giao vien THCS hang I: DOi Wong dir thi la giao vien THCS hang II (ma so V.07.04.11) clang lam viec cac co s& giao duc,pho thong, giao due chuyen bit cong lap thtiOc he thong giao dvc guoc clan có cap THCS va giao vien giang day chtrang trinh gido clvc thuang xuyen cac trung tam giao dvc thueng xuyen cap tinh/cap huyen va trung tam giao dvc nghe nghiep - giao dvc thuong xuyen cap huyen; CO kha nang dam nhan hoac clang lam viec vi tri cong tac phit hop vOi chirc trach, nhiem vu cfia chile danh nghe nghiep giao vien THCS hang I quy dinh tai Dieu Thong tu lien tich so 22/2015/TTLT-BGDDT-BNV 6/9/2015 cna BO GDDT va BO Nei vu quy dinh ma s6, tieu chuan chirc danh nghe nghiep gido vien THCS cong lap Tien chuAn, dieu kien dtr thi va viec mien thi mon ngo4i ngir, tin h9c 2.1 Tieu chuan, dieu kien chr thi thang hang chirc danh nghe nghiep giao vien tir hang II len hang I nam 2018 thtrc hien theo quy dinh tai Dieu va Dieu Thong tu', so 20/2017/TT-BGDDT 18/8/2017 cila BO GDDT quy dinh tieu chub, dieu kien, not dung, hinh thirc thi thang hang chirc danh nghe nghiep gido vien main non, phO thong cong lap (Th6ng tu so 20/2017/TT-BGDDT) 2.2 Viec mien thi mon ngoai ngit va tin hoc l(ST thi thang hang chirc danh nghe nghiep giao vien to hang II len hang I vu dm auk danh gido vien THCS hang I Xet qua trinh cong tac va theo nhu cau nhiem vu giang day oa chirc danh nghe nghiep Giao vien THCS hang I, chimg toi nhat tri cir Ong (Ba) tham der IcS7thi thang hang tir Gido vien THCS hang II len Gido vien THCS hang I nam 2018 , ngdy thang nam Thu trtaing dun vi (Kg ten va clang dju) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM D(ic lap - Ttf - 114nh phtic Mau so 3b BAN NHO XET VIEN (Dung cho ki thi thing hang glow vien THPT hang II len giao view THPT hang I nam 2018) Ho va ten vien chirc: Don vi cong tic: 1- Dao dtk nght nghi0 - Nang bye chuyen mon: - Kha nang dap *lig cac nhiem vu cim chirc danh gido vien THPT hang I Xet qua trinh cong tic va theo nhu eau nhiem vu giang day a chirc danh nghe nghiep Gido vien THPT hang I, chang toi nhat tri cir Ong (13a) tham dir IcS7 thi thing hang tit gido vien THPT hang II len giao vien THPT hang I nam 2018 , thing nam Thu trulimg dun vi (Ig ten va clang can) .E' k2 C T., ko aP = -6 d:: ett• =.-0 >OS ° „, tt 44 T.' or- I ^-4 ? '0 17 .= -w 14 ea) et 4 Mirc lu•ang hi'et turo'ng Van bing, chihig chi theo yeti au cda hang dkr thi ( ) T ,C -z 'cl• a ((:) 7: t: tip c tg E .= C}c, 17: ^-, -44 :a tt = = so ^-, )cl qt4 thi _ et ,b sq • -1 = CI,- •.5 ,c p' ,h ,n DIIVCm i en z= Van bang, chirng chi theo yeu cau dm hang der thi E r 'C 40 et s Q = g ., • CI• : CC • Atz , c„ ., y q., L CO ti CZ) N < I 4.) = 1)
- Xem thêm -

Xem thêm: 89 KH BGDDT về thi thăng hạng giáo viên, 89 KH BGDDT về thi thăng hạng giáo viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay