14 Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 6 Có Đáp Án

45 163 2
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2018, 13:22

www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com ĐỀ ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Mơn Tốn Lớp Thời gian: 90 phút A TRẮC NGHIỆM: (4điểm) Hãy khoanh tròn vào câu câu sau: Câu 1: Trong cách viết sau đây, cách viết không cho ta phân số ? C 13 6 Câu 2: Số nghịch đảo là: 11 11 6 A B C 6 11 11 27 Câu 3: Khi rút gọn phân ta phân số tối giản là: 63 3 A B C 21 Câu 4: 60 là: A 0,5 4 B A 45 B 30 C 40 7 Câu 5: Số đối là: 13 7 13 A B C 13 13 7 Câu 6: Hỗn số viết dạng phân số là: A B C 4 Câu 7: Giá trị a a ? D 9 D 11 6 D 9 21 D 50 D 13 D A 10 B 12 C 14 D 16 Câu 8: Cho hai góc kề bù góc 70 Góc lại ? A 1100 B 1000 C 900 D 1200 B TỰ LUẬN: (6điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Thực phép tính sau: a) 1 5  b) 6 49 � 35 54 c) Câu 2: (1 điểm) Tính nhanh: a) 31 5 8 14    17 13 13 17 b) 4 : 5 5 �  �  11 11 www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Câu 3: (2,0 điểm) Khối trường tổng cộng 90 học sinh Trong dịp tổng kết cuối số học sinh khối, số học sinh 40% số học sinh khối Số học sinh trung bình số học sinh khối, lại học sinh yếu năm thống kê được: Số học sinh giỏi Tính số học sinh loại Bài 4: (1,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400 góc xOy = 800 a Tia nằm hai tia lại ? Vì ? b Tính góc yOt ? c Tia Ot tia phân giác góc xOy khơng ? Vì ? C ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp án A B TỰ LUẬN: Câu A A A A Đáp án 1 5 3 40 43     24 24 24 4 4 16 :  � c) 5 15 6 49 (1).(7)   b) 35 54 5.9 45 31 5 8 14 �31 14 � �5 8 � a)     �  � �  � 17 13 13 17 � 17 17 � �13 13 � 17 13     (1)  17 13 5 5 5 �2 � b) �  �   �  � 11 11 7 � 11 11 � 5  � 1  7 a) Câu Câu A A A Điểm Mỗi câu 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com - Số học sinh giỏi trường là: 90 �  15 (học sinh) 0,5 đ - Số học sinh trường là: 40 90 � 40%  90 �  36 (học sinh) 100 0,5 đ - Số học sinh trung bình trường là: Câu 90 �  30 (học sinh) 0,5 đ 0,5 đ - Số học sinh yếu trường là: 90 – (15 + 36 + 30) = (học sinh) - Vẽ hình 0,25đ y t Câu O x a Tia Ot nằm hai tia Ox Oy xƠt < xƠy b Vì Ot nằm tia Ox Oy nên ta có: xƠt + tÔy = xÔy => yÔt = xÔy – xÔt => yÔt = 800 – 400 => yÔt = 400 c Tia Ot tia phân giác xƠy vì: - Ot nằm tia Ox, Oy - xÔt = yÔt = 400 - Câu a: 0,25đ - Câu b: 0,5đ - Câu c: 0,5đ www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com ĐỀ ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Môn Toán Lớp Thời gian: 90 phút PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)  2  bằng: A 3 Kết phép tính 2  3 là: Số đối 20120 là: A.-24 3 là: 15  Vậy x bằng: 0,25 -30 là: 8 C B 24 15 A A A -120 B.120 A Giá trị x thỏa mãn: x   B 2012 4 B 15 B 1 B A -2012 Số nghịch đảo 1 là: x  B 27 D 8 27 C 12 D -12 C -1 D 3 D 4 8 C D 15 15 1 C D 2 1 C 7 D 7 C Góc bù với góc số đo 600 góc số đo bằng: A 300 B 1200 C 600 D 1800 Qua điểm khơng điểm thẳng hàng, số đường thẳng vẽ là: A B 12 C D � � � hai góc phụ nhau, biết A  3.B Số đo góc B là: 10 Cho � A B A 20 B 300 C 360 D.720 11 Tổng số nguyên x thỏa mãn: 1 �x  là: A -1 B C D 12 Cho 10 đường thẳng phân biệt qua điểm O Số góc đỉnh O tạo thành là: A 190 B 45 C 90 D 10 PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: ( 1,5 điểm) Tính nhanh Bài 2: ( 1,5 điểm) Tìm x biết: 3 �2 � �  � �3 � a,  x  4 a, b, �1 � :�  � 15 �3 5 � b, 25 %.x + x = - 1,25 Bài 3: ( 1,5 điểm) Kết thống kê kiểm tra toán cuối năm học lớp 6A sau: Số điểm giỏi chiếm 25% tổng số bài; số điểm chiếm tổng số bài; lại 15 đạt điểm trung bình yếu Hỏi lớp 6A học sinh? � � �  600 Bài 4: (2 điểm) Cho hai góc kề bù xOy yOz , biết xOy a, Tính số đo góc yOz www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com b, Gọi Om tia phân giác góc yOz Chứng tỏ Oy tia phân giác góc xOm Bài 5: ( 0,5 điểm) Tính: A 1 1     1.3 3.5 5.7 2011.2013 Họ tên Số báo danh Phòng thi: www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA MƠN: TỐN LỚP PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm B A C D C A C B A 10 C 11 B 12 A PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm) Bài Bài ( 1,5điểm) a, 0,75 điểm b, 0,75 điểm Đáp án 3 �2 � �  � �3 � 3    7 �3 �  �  � �7 � 2  �1 � b, : �  � 15 �3 5 � � �4 � �  : �.�  � � 15 � �5 � � a, 2  : 15 15  1 Bài 2: ( 1,5 điểm) a, 0,75 điểm b, 0,75 điểm Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  x  4 1 x 1 x : 1 x a, 0,25 0,25 0,25 b, 25 % x + x = - 1,25 125% x = - 1,25 x = - 1,25 : 125% x =-1 0,25 0,25 0,25 www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Bài 3: ( 1,5 điểm) Phân số số đạt điểm trung bình yếu là: 0,5 1� � 1 � 25%  � ( tổng số bài) � 12 � Tổng số kiểm tra lớp 6A là: 15 : Bài 4: (2 điểm) Vậy số học sinh lớp 6A 36 học sinh Vẽ hình ý m z a, 0,75điểm 0,5  36 ( bài) 12 O x � � Nêu xOy yOz góc kề bù Vì Om tia phân giác � yOz 1� yOz  120o  60o 2 � � Chỉ xOy yOm �� yOm  Nêu tia Oy nằm tia Ox Om Khẳng định tia Oy tia phân giác góc xOm Bài 5: ( 0,5 điểm) 0,25 y � � � xOy yOz  1800 Tính � yOz = 1200 b, 1điểm 0,5 1 1     1.3 3.5 5.7 2011.2013 �2 2 � A �     � 2� 1.3 3.5 5.7 2011.2013 � 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 A 0,25 1� 1 1 1 � A �         � 2� 3 5 2011 2013 � 1� � A � 1 � � 2013 � 0,25 1006 A 2013 Chú ý: - Trên cách trình bày bài, HS làm theo cách khác mà chặt chẽ giáo viên cho điểm tối đa - Điểm toàn tổng điểm thành phần sau làm tròn đến 01 chữ số thập phân VD: Tổng tồn 7,75 � Điểm tồn làm tròn 7,8 www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com ĐỀ ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Mơn Tốn Lớp Thời gian: 90 phút I.Trắc nghiệm: (3 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời câu sau: Câu 1: Hai phân số a c nào? b d A ad = bc Câu 2: Cho biết: A B ad = dc x = , x B C ab = dc D bc = ad C D -2 4 : kết là: 2 8 A B C D 7 14 Câu 4: Sắp xếp số nguyên sau: 5; -12; 8; -4; 2; theo thứ tự tăng dần ta được: Câu 3: A 12;-4;0;2;5;8 B ;-12 ;-4 ;2 ;5 ;8 C -12 ;-4 ;0 ;2 ;5 ;8 Câu 5: Kết phép tính : 2016 – 2015 bằng: D ;5 ;2 ;0 ;-4 ;-12 A - B Câu : Góc số đo 650 góc ? C - D A Góc nhọn B Góc vng Bài 3: (2.0 điểm) Thực phép tính: C Góc tù D Góc bẹt 3 8 a   3 7  :  12  b  3  2 9 7 Tìm x, biết: a x x 12    51  b  x  50  : Bài 4: (2.0 điểm) Sơ kết Học kỳ I, lớp 6A 32 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá Trung bình Số học sinh giỏi chiếm số học sinh lớp Số học sinh số học sinh lại a) Tính số học sinh loại lớp 6A b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với số học sinh lớp Bài 5: (2.5 điểm) www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com �  800 ; Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz cho xOy �  400 xOz a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? � � zOy b) So sánh xOz c) Tia Oz phải tia phân giác góc xOy khơng? Vì sao? Bài 6: (0.5 điểm) Tính A  1 1      2.5 5.8 8.11 92.95 95.98 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II – TOÁN NĂM HỌC: 2015 – 2016 I Trắc nghiệm: (3điểm) Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp số A,D B A C Bài D Nội Dung A Điểm Thực phép tính: (2.0 đ) a �3 3 �5 �9 18 14 �5  �:   �   �:  � �8 12 �6 �24 24 24 �6   18   14 5 1 :   �    24 24 4 31 5 8 14 �31 14 � �5 8 �     �  � �  � 17 13 13 17 � 17 17 � �13 13 � b 17 13     (1)  17 13 0,5  Tìm x, biết: 2 2 a –52 + x = –46 � x = –46 + 52 � x  � x  :  3 3 5 x x  � x x  12 6 12 b 5 � x �x : �x � 12 12 12 2 (2.0 đ) - Tính số HS Giỏi HS - Tính số HS Khá HS - Tính số HS TB 15 HS Tỉ số phần trăm số học sinh TB so với số học sinh lớp: 15 : 32 = 46,875 % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Vẽ hình 0,5 (2.5 đ) a Vì tia Oy Oz nằm nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox �xOz  �xOy (400 < 800), nên tia Oz nằm hai tia Ox, Oy b Tính số đo góc yOz 400 �xOz  �zOy (0.5 đ) c Lý luận tia Oz tia phân giác góc xOy 1 1 A      2.5 5.8 8.11 92.95 95.98 = 3 3 (      ) 2.5 5.8 8.11 92.95 95.98 = 1 1 24 24 (  )  98 49 147 0,5 0,75 0,25 0,5 0,25 0,25 Chú ý: (Học sinh giải theo cách khác cho điểm tối đa.) www.thuvienhoclieu.com ĐỀ ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Mơn Tốn Lớp Thời gian: 90 phút A LÝ THUYẾT Câu 1: (1 điểm) Nêu viết cơng thức tổng qt tính chất phân số Câu 2: (1 điểm) Thế hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù? B BÀI TẬP Bài 1: (2 điểm) Tính: a) (-5) (-7); b) (-4) 2017; c) 3  ; d) Bài 2: (1 điểm) Tìm x thuộc Z, biết: 12 - x = 4(2x - 3) + Bài 3: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: 7 5 2 � 3� � 2,5  �:1 ; � 4� 1 1     b) B  1.4 4.7 7.10 100.103 Bài 4: (1 điểm) đàn gà nhà bạn Hà gà trống Số gà trống 14 Hỏi: a)  1,5  a) Đàn gà nhà bạn Hà con? b) Tỉ số phần trăm số gà trống đàn gà? www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com Đáp án A B C,D II TỰ LUẬN (8 điểm): Câu 13 (1điểm) D C C 1 1    � � �  1 2 1002 1 1 1 1 1 1    ;      ; 2 2 1.2 2.3 3.4 1 1    100 99.100 99 100 1 1 1 1 1 1    � � �           2 100 2 3 99 100 1 1 1    � � �   1 2 100 100 1 1 99    � � �   1 2 100 100 1 1    � � �   1/ (dpcm) 2 1002 B A 0,25 0,25 0,25 0,25 www.thuvienhoclieu.com ĐỀ 11 ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Mơn Tốn Lớp Thời gian: 90 phút Câu 1: (1 điểm) Sắp xếp số sau theo thứ tự tăng dần? 1; 0;  5; 1 ; 7 ; ; 10 2 Câu 2: (2 điểm)Thực phép tính? a 221 - ( 221 - 7) b 13    13  25 c 10  :5  9 Câu 3: (2 điểm) Tìm x a -2 x= 3 b 25 0 + :x = Câu 4: (2,5 điểm) www.thuvienhoclieu.com Trang 31 www.thuvienhoclieu.com Một khu vườn hình chữ nhật chiều rộng 80m, chiều dài Người ta để chiều rộng diện tích khu vườn trồng cam, 3360m dùng để trồng táo, diện tích lại trồng xồi a Tìm diện tích trồng xồi b Tính xem diện tích trồng xồi chiếm phần trăm diện tích khu vườn Câu 5: (2,5 điểm) � � � =1200 Vẽ hai góc kề bù xOy yOz cho xOy a Tính số đo � yOz � , tia Oy tia phân giác zOm � khơng.Vì sao? b Vẽ tia phân giác Om xOy -HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI Câu Nội dung cần đạt -1 ;0;1;1 ; - ;10 2 ( Lưu ý xếp số cho 0,25đ, sau số cho 0,25) Săp xếp: - 5; a/ b/ c/ = 221-221+7 = (221 – 221) + = 0+7=7 Điểm 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 = (13 – 13) + ( – 25 ) 0,5 = 0,25 + ( - 20 ) = -20 - 10 = + + 9 -2 == + + 9 + - +4 = ( ) =1 0,25 2,0 0,25 0,25 www.thuvienhoclieu.com Trang 32 www.thuvienhoclieu.com a/ -2 x= : 3 -2 x= x =- 0,25 0,25 0,25 1 � + :x = 4 � :x = 4 b/ 1 � :x = 2 1 � x = : =1 2 a/ Chiều dài khu vườn: 80 =140(m) Diện tích khu vườn: 80.140 = 11 200 ( m ) Diện tích trồng cam: 11 200 =2800 m Diện tích trồng xồi: 11 200 – ( 3360 + 2800) = 5040 m ( ) ( ) b/ Diện tích trồng xồi chiếm: 5040.100 % =45 %(diện tích khu vườn) 11200 0,25 2,0 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 Vẽ hình 2,5 2,5 0,5 www.thuvienhoclieu.com Trang 33 www.thuvienhoclieu.com � � a/ Vì xOy yOz kề bù nên � � yOz =1800 - xOy 0,5 =1800 - 120 =600 0,5 0,25 � =m �Ox =120 =600 � suy ra: mOy b/ Vì Om tia phân giác xOy � =60 yOz =mOy Theo câu a ta có: � () Giải thích tia Oy nằm hai tia Om Oz (2) � Từ (1) (2) suy tia Oy tia phân giác mOz 0,25 0,25 0,25 HS làm cách khác yêu cầu đề chấm điểm tối đa www.thuvienhoclieu.com ĐỀ 12 ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Mơn Tốn Lớp Thời gian: 90 phút Câu 1: (2,0 điểm) Thực phép tính (Tính nhanh thể) a/ 1 6  7 �3 �7 � � b/  �4  1� c/  : 3 d/ 5  2 11 11 7 Câu 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết: a/ x  b/  :x  c/ 60%x  x  76 Câu 3: (2,0 điểm) Một người hết quãng đường AB Giờ thứ 40 km, thứ hai quãng đường thứ quãng đường thứ ba Hỏi 10 quãng đường AB dài km? Câu 4: (3,0 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy Oz cho �  600 , xOz �  1200 xOy a/ Tính số đo góc yOz? b/ Tia Oy phải tia phân giác góc xOz khơng? Vì sao? c/ Gọi tia Ot tia đối tia Oy Tính số đo góc kề bù với góc yOz? Câu 5: (1,0 điểm) Tìm phân số lớn cho chia phân số 28 21 49 ; ; cho ta 15 10 84 thương số tự nhiên BÀI LÀM www.thuvienhoclieu.com Trang 34 www.thuvienhoclieu.com 1 6 7    1 7 �3 � �3 3� b/  �4  1� �5  �    � � �7 7� c/  :    3 9 5 5 5 �2 � 5 11 19 5 19   =   = �  � =  d/ =  2 11 11 7 11 11 7 11 �7 � 11 7 7 Câu 2: a/  x  b/  : x  c/ 60%x  x  76 3 :x =  x + x = – 76 x=  5 11 11 19 :x = x = – 76 x= 20 45 15 11 19 x = : x = 76 : 45 15 105 1140 x = x = 11 19 Câu 3: Giờ thứ hai người là: 40 = 36 (km) 10 Giờ thứ ba người là: 36 : = 45 (km) Câu 1: a/ Quãng đường AB dài số km là: 40 + 36 + 45 = 121 (km) Đáp số: 121 km Câu 4: a/ Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox hai tia �  xOz � (600 < 1200) � Tia Oy nằm hai tia Oy Oz mà xOy � + yOz � = xOz � Ox Oz � xOy � = 1200 600 + yOz � = 1200 – 600 yOz � = 600 yOz � = 600 Vậy: yOz b/ Vì Tia Oy nằm hai tia Ox Oz (Theo câu a) mà � � = 600 � Tia Oy tia phân giác xOz � xOy = yOz � kề bù với zOt � c/ Vì hai tia Oy Ot đối � yOz � + zOt � = 1800 � yOz � = 1800 600 + zOt � = 1800 – 600 zOt � = 1200 zOt www.thuvienhoclieu.com Trang 35 www.thuvienhoclieu.com Vậy: Góc kề bù với góc yOz số đo 1200 a (a, b � N*, (a, b) = 1) b 28 a 28b 21 a 21b 49 a 49b 7b :  :  :   Khi đó: ; ; 15 b 15a 10 b 10a 84 b 84a 12a Câu 5: Gọi phân số cần tìm 15a (1) �28bM 28 21 49 a � 10a (2) ; ; Vì chia phân số cho ta thương số tự nhiên nên �21b M 15 10 84 b � 7bM 12a (3) � Vì (a, b) = (28, 15) = nên từ (1) � b M15 28 Ma (4) Vì (a, b) = (21, 10) = nên từ (2) � b M10 21 Ma (5) Vì (a, b) = (7, 12) = nên từ (3) � b M12 Ma (6) Từ (4), (5) (6) � b � BC(15, 10, 12) a � ƯC(28, 21, 7) a Để lớn a lớn b nhỏ � a = ƯCLN(28, 21, 7) b = BCNN(15, 10, 12) b � a = b = 60 Vậy phân số cần tìm 60 www.thuvienhoclieu.com ĐỀ 13 ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Môn Toỏn Lp Thi gian: 90 phỳt Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm) Chọn chữ đứng trớc câu trả lời đúng: Câu Số nghịch đảo D -  2 lµ: A B - 125 C - B 125 Câu Kết phép tính 5 � :� � 0,25 b»ng: A  �3� 1 D 12 12 x  C©u BiÕt th× x b»ng: A - 5 C - B - C 1 D www.thuvienhoclieu.com Trang 36 www.thuvienhoclieu.com C©u cđa mét số số là: A C 10 35 D  10 35 63 díi dạng phân số là: A 13 13 36 13 D  35 10 B - 23 13 50 Câu Viết hỗn số C - B - 67 13 Câu Cho điểm A, B, C, D ba điểm thẳng hàng Số tam giác đỉnh ba bốn điểm là: A B C D Câu Cho hai góc phụ AOB BOC, biÕt AOB = 4.BOC Sè ®o BOC b»ng: A 180 B 150 C 300 D 36 C©u Trong câu sau, câu sai là: A Hình gồm điểm M cách điểm O khoảng 3cm đờng tròn tâm O bán kính 3cm B Nếu AOB = BOC OB tia phân giác góc AOC C Gãc bï víi gãc 650 lµ gãc 1150 D Nếu M trung điểm đoạn thẳng PQ MP = MQ Phần II: Tự luận (8 điểm) Bài (2 điểm) Thực phép tính cách hợp lý (nÕu cã thÓ): 4� 7� + � - � + 20140 � � � � � � 5 - - + + : 13 23 23 a) b) 17    0,9  25 19 25 19 c) Bài (2 điểm) Tìm x biết: a) 20%x 0,4x  4,5 b) �1 � � � x = � � � 3 Bài (1,5 điểm): Vờn hình chữ nhật trờng 25% chiều dài chiỊu réng a) BiÕt chiỊu réng lµ 20 m, h·y tÝnh chu vi vµ diƯn tÝch cđa vên hình chữ nhật www.thuvienhoclieu.com Trang 37 www.thuvienhoclieu.com b) Trờng làm lối xung quanh vờn hết diện tích vờn, 25 din tích vờn lại để trång hoa TÝnh diƯn tÝch vên dïng ®Ĩ trång hoa Bài (2 điểm): Cho góc bẹt xOy Trên nửa mặt phẳng bờ xy vẽ góc xOz = 200 góc yOt = 800 a) Kể tên cặp góc kề bù hình vẽ b) Tính góc zOt Từ chứng tỏ Ot tia phân giác góc yOz? Bài (0,5 điểm): Chứng minh r»ng: A = 1 1 1 1 1     + + +   16 36 64 100 144 196 256 324 Đáp án biểu điểm chấm Môn toán lớp Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm).Mỗi đáp án chọn cho 0,25 điểm Câu Đáp án C C B D PhÇn II: Tù luËn (8 điểm) Đáp án Bài Bài 1(2điể m) D a) 4� 7� + � - � + 20140 � � � � 5� 4� 7 = + - +1 58 7 = + - +1 5 � � 7� � � =� - � + +1� � � � � � � � � � 5� � � =0 + = C A B BiĨu ®iĨm 0,75 ®iĨm 0,25 0,25 0,25 www.thuvienhoclieu.com Trang 38 www.thuvienhoclieu.com 17    0,9  25 19 25 19 �� 17 � �3 �  � �  � 0,9 19 19 � �25 25 � �    0,9  2,9 b) -5 + + : 13 23 23 -5 7 =- + + 13 23 23 =- + 13 - 30 = 117 c) - Bµi a) 20%x  0,4x  4,5 (2®iĨm) � x x  5 �1 � � �  �x  �5 � 0,75 ®iÓm 0,25 0,25 0,25 0,5 ®iÓm 0,25 0,25 1,0 ®iÓm 0,25 � x � x : � x 15 � x 15 VËy x  0,25 0,25 0,25 www.thuvienhoclieu.com Trang 39 www.thuvienhoclieu.com 1,0 ®iĨm �1 �2 b) � - x- 1� = � � �3 � �2 � � � 16 � �� x = � � � � � �3 16 � - x- = : 3 � - x- = 2 � x- = - 2 � x- = � x- = � x- 1= � Vậy x = x = 4 Bài (1,5 điểm) a) Theo 25% chiều dài b»ng 0,25 0,25 chiÒu réng 20  25 (m) Chiều dài vờn trờng 25 : 25% = 100 (m) Chu vi cña vên trờng (100 + 20).2 = 240 (m) Diện tích vờn trờng 100.20 = 2000 (m2) b) nên 25% chiều dài Diên tích làm lối xung quanh vờn là: 2000 = 25 0,5 1,5 ®iĨm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5®i Ĩm 0,25 0,25 160 (m2) DiƯn tÝch cđa vên trêng ®Ĩ trång hoa lµ: 2000 160 = 1840 (m2) www.thuvienhoclieu.com Trang 40 www.thuvienhoclieu.com Bài (2 điểm) Vẽ hình xác cho hai ý 0,25 ®iĨm t z 80 y 20 O x a) Các cặp góc kề bù : góc xOz vµ gãc zOy; gãc xOt vµ gãc tOy b) Lí luận tính đợc góc xOt = 1000 Lí luận tính đợc góc zOt = 800 Chỉ đợc Ot nằm tia Oz Oy Nêu đợc góc yOt = gãc zOt = 800 KL Ot lµ tia phân giác góc zOy Bài (0,5 điểm) 0,5 ®iÓm 0,25 0,25 1,25 ®iÓm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Ta cã 1 1 1 1     + + +  16 36 64 100 144 196 256 324 1 1 1 1 A     + + +  2 10 12 14 16 18 1 1 1 1 A  2222 + 2 + 2 + 22 2 2 1� 1 1 1 1� A 2� 1        � 22 32 42 52 62 72 82 92 � � 1 1 1 1 Đặt B =       2 A 0,25 Chứng minh đợc B < 0,25 Từ suy A < (Điều phải chứng minh) Chú ý: + Các cách giải khác đúng, chặt chẽ, đầy đủ cho điểm tối đa Riêng tính hợp lí tính đợc hợp lí mà không tính nhng kết cho nửa số điểm Các bớc giải mà luân kêt không cho điểm www.thuvienhoclieu.com Trang 41 www.thuvienhoclieu.com + Điểm toàn tổng điểm thành phần sau làm tròn đến 01 chữ số thập phân Ví dụ: 0,25 0,3; 0,75 0,8 + Phần hình học mà HS không vẽ hình vẽ hình không không chấm phần chứng minh liên quan www.thuvienhoclieu.com ĐỀ 14 ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II Môn Toán Lớp Thời gian: 90 phút A PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Câu Kết phép tính: 32 - 23 + 52 là: A 24 B 11 C 10 D 26 7 3 5 ; Câu Cho ba phân số Cách viết sau đúng? 7 3 3 5 7 5 3 5     A B C D 2 6 11 Câu Kết phép tính   là: 43 41 17 7 A B C D 24 24 12 12 Câu Một lớp học 18 nam 22 nữ Khi số học sinh nam chiếm phần trăm số học sinh lớp? A 0,45% B 81,8% C 4,5% D 45% x 15  Câu Biết Số x bằng: 27 A -5 B -135 C 45 D -45 7 9 Câu Phân số nhỏ phân số: ; ; ; là: 5 5 7 9 A B C D 5 5 � � � � Câu Cho biết hai góc kề bù xOy yOz , xOy  110 , yOz bằng: A 500 B 600 C 700 D 800 Câu Cho hai góc phụ góc 75 Số đo góc lại là: A 150 B 250 C 350 D 1050 B PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) Bài (1,5 điểm).Thực phép tính (bằng cách hợp lý thể): 5 � 1� 5 11  �: � 1 a) A =  �  b) B =  � 6 � 20 4� 11 11 Bài (1,5 điểm) Tìm x biết: 7  ( x  2)   a) x   b) (3,5  x).2 5 c) 3 6 12 www.thuvienhoclieu.com Trang 42 www.thuvienhoclieu.com Bài (2 điểm) Lớp 6A 40 học sinh dự kiểm tra mơn tốn Kết điểm kiểm tra chia thành loại: Giỏi, khá, trung bình yếu Trong số đạt điểm giỏi chiếm tổng số bài, số đạt điểm chiếm số đạt điểm giỏi Loại yếu chiếm số lại a) Tính số kiểm tra loại lớp b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm trung bình, yếu so với học sinh lớp Bài (2,5 điểm) Cho tam giác ABC ABC = 55 0, cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A C) Biết ABD = 300 a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm b) Tính số đo DBC c) Từ B dựng tia Bx cho DBx = 900 Tính số đo ABx Bài (0,5 điểm) 99 100 Chứng minh      99  100  3 16 3 3 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN I/ Phần trắc nghiệm điểm: Mỗi ý 0,25 điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu D B A D D D Câu C Câu A II/ Phần Tự luận: điểm Bài 1: Thực phép tính (1,5 điểm) – Nếu HS khơng tính hợp lý cho nửa số điểm 5 11 11 (  ) 1 =  � 0,25đ 11 11 5 =  1 = 0,25đ 7 41 � 1 �25 41 11  �:   b) B =  � 0,25đ 6� 4� 6 25 41 =  0,25 đ 25 125 246   0,25đ 150 150 371 71  2 0,25 đ 150 150 a) A =  �  ( ) �  Bài 2: (1,5 điểm) www.thuvienhoclieu.com Trang 43 www.thuvienhoclieu.com  x  x x a/ 0,25đ 0,25đ b) 5 3 16  3,5  x   3 16 3,5  x  : � 3,5  x  3 x  1,5 : � x  0, 75 7  ( x  2)   6 12  ( x  2)   6 23 ( x  2)  12 23 x2  3,5  x  c/ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ x = 27/2 Bài (2 điểm) 1/ = (bài) 0.25đ = 12 (bài) 0.25đ Số đạt điểm giỏi: 40 Số đạt điểm khá: Số đạt điểm yếu: [40 - (12 + 8)] = (bài) 0.5đ Số đạt điểm trung bình: 40-(12+8+4) =16(bài) 0.5đ 2/ tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm trung bình so với học sinh lớp: 16.100% 40% 40 0,25đ 4.100% 10% 40 tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm yếu so vớiAhọc sinh lớp: 0,25đ E Bài (2,5 điểm) D www.thuvienhoclieu.com B C Trang 44 www.thuvienhoclieu.com a) (0,75 đ) D nằm A C => AC = AD + CD = + = cm b) (0,75 đ) Tia BD nằm hai tia BA BC nên ABC = ABD + DBC => DBC = ABC –ABD = 550 – 300 = 250 c) (1 đ) Xét hai trường hợp: - Trường hợp 1: Tia Bx BD nằm hai phía nửa mặt phẳng bờ AB Tính ABx = 900 – ABD = 900 -300 = 600 0,5 điểm - Trường hợp 2: Tia Bx BD nằm nửa mặt phẳng bờ AB Tính ABx = 900 + ABD = 900 + 300 = 1200 0,5 điểm 99 100      99  100 3 3 3 3 99 100 3A= 1-      98  99 3 3 3 1 1 100  4A = A+3A = 1-     98  99  100 3 3 3 1 1  4A< 1-     98  99 (1) 3 3 Bài (0,5 điểm) Đặt A= (0,25 ®iĨm ) 1 1 1 1    98  99  3B= 2+    97  98 3 3 3 3 4B = B+3B = 3- 99 <  B < (2) 3 (1) vµ (2)  4A < B < Đặt B= 1- Từ A < 16 (0,25 ®iĨm ) www.thuvienhoclieu.com Trang 45 ... 5.7 20 11 .20 13 2 2 � A �     � 2 1.3 3.5 5.7 20 11 .20 13 � 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 A 0 ,25 1� 1 1 1 � A �         � 2 3 5 20 11 20 13 � 1� � A � 1 � � 20 13 � 0 ,25 10 06. .. A án Câu Đáp án 11 A 12 A 13 A 14 A II Tự luận (5 điểm) Câu 10 14 10 .14 = = (1,5đ) a) 21 � 25 21 .25 15 A A A A A 10 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A Đáp án Điểm 0,5 � 25 9 � 1,08 �: = b) � = -2, 59... 12 b/ x �  2 3� x  �:   c/ � � 7� �7 Câu 11 (2, 0 điểm): Xếp loại học lực Lớp 6 có 32 học sinh số học sinh giỏi chiếm 6 ,25 % Số học sinh trung bình chiếm số học sinh lớp Hỏi số học sinh lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 6 Có Đáp Án, 14 Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 6 Có Đáp Án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay