Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

96 406 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2018, 12:27

®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ßi hái cÇn cã mét khèi l­îng vèn rÊt lín. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i thùc hiÖn vai trß “trung gian tµi chÝnh” cña m×nh. Tuy nhiªn trong mét vµi n¨m gÇn ®©y c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng cã xu h­íng ch÷ng l¹i vµ xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn trong khi c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ l¹i ®ang n»m trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n.Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn th× rÊt nhiÒu nh­ng mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã lµ chÊt l­îng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i c¸c ng©n hµng ch­a ®­îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc, ho¹t ®éng cho vay cßn nÆng vÒ tr­êng hîp “ b¶o ®¶m vèn vay b»ng tµi s¶n thÕ chÊp”Qua thêi gian thùc tËp t¹i Së Giao DÞch NHNoVN em nhËn thÊy ®©y còng lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m cña Së Giao DÞch ®• vµ ®ang ®­îc xem xÐt, nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña Së Giao DÞch em ®• chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh trong cho vay trung dµi h¹n t¹i Së Giao DÞch NHNoVN”§Ò tµi ®i t×m hiÓu tõ lÝ luËn ®Õn thùc tr¹ng cña Së Giao DÞch vµ cuèi cïng ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qui tr×nh thÈm ®Þnh, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay trung dµi h¹n nãi riªng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Së Giao DÞch nãi chung.KÕt cÊu cña ®Ò tµi:PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnh cña NHTMPhÇn II: thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh trong cho vay trung dµi h¹n t¹i Së Giao DÞch NHNoVN PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tµi chÝnh trong cho vay trung dµi h¹n t¹i Së Giao DÞch NHNoVN Do thêi gian thùc tÕ cßn h¹n chÕ vµ kiÕn thøc h¹n hÑp nªn néi dung ®Ò tµi khã tr¸nh khái thiÕu sãt, em mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó cho ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n.Em ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o §µm V¨n HuÖ ®• h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thµnh ®Ò tµi. Hµ néi th¸ng 32002Sinh viªn NguyÔn Hoµng Hµ.PhÇn Inh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thÈm ®Þnh tµi chÝnH cña nhtmI. ®Çu t­ vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­.Trong ho¹t ®éng qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ë n­íc ta hiÖn nay còng nh­ trong ho¹t ®éng Ng©n hµng th­êng xuÊt hiÖn c¸c côm tõ “ dù ¸n ®Çu t­”, “ho¹t ®éng ®Çu t­”... ®Ó ®i s©u vµo lÜnh vùc nµy ta cÇn hiÓu ý nghÜa cña thuËt ng÷.1.Ho¹t ®éng ®Çu t­.Ho¹t ®éng ®Çu t­ hay ng¾n gän lµ ®Çu t­ hiÓu theo nghÜa réng nhÊt lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.Trong lÜnh vùc kinh tÕ, ho¹t ®éng ®Çu t­ ®­îc hiÓu mét c¸ch ng¾n gän lµ ho¹t ®éng bá vèn nh»m thu lîi trong t­¬ng l¹i. “Vèn” ë ®©y ®­îc hiÓu lµ toµn bé vèn b»ng tiÒn mÆt, gi¸ trÞ thiÕt bÞ, nhµ x­ëng, tµi nguyªn, ®Êt ®ai... vµ “lîi” ®­îc hiÓu lµ lîi nhuËn vµ c¸c lîi Ých kinh tÕ kh¸c.2. Dù ¸n ®Çu t­.Theo nghÜa réng dù ¸n ®Çu t­ lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc thï víi nh÷ng môc tiªu, ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®­îc tr¹ng th¸i mong muèn.VÒ néi dung, dù ¸n ®Çu t­ lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng dù kiÕn víi c¸c nguån lùc vµ chi phÝ cÇn thiÕt, ®­îc bè trÝ theo mét kÕ ho¹ch chÆt chÏ víi lÞch thêi gian vµ ®Þa ®iÓn x¸c ®Þnh ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng ®èi t­îng nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn hoÆc nh÷ng môc tiªu kinh tÕ x• héi nhÊt ®Þnh.Trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh cho vay cña ng©n hµng th× : Dù ¸n ®Çu t­ lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ viÖc bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i taä nh÷ng ®èi t­îng nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng vÒ sè l­îng, c¶i tiÕn hoÆc n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm hay dÞch vô nµo ®ã trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh.Nh­ vËy, dù ¸n ®Çu t­ kh«ng ph¶i lµ mét ý ®Þnh hay ph¸c th¶o mµ cã tÝnh cô thÓ vµ môc tiªu x¸c ®Þnh nh»m ®¸p øng mét nhu cÇu nhÊt ®Þnh. Nã cßn lµ ph­¬ng tiÖn thuyÕt phôc chñ yÕu ®Ó t×m kiÕm sù tµi trî tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh, chÝnh phñ...3. C¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña ho¹t ®éng ®Çu t­:§Ó hiÓu râ h¬n vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ th× viÖc ph©n tÝch c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ cÇn thiÕt, nh×n chung ho¹t ®éng ®Çu t­ cã mét sè ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau:3.1. Lµ ho¹t ®éng bá vèn nªn QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ th­êng vµ tr­íc hÕt lµ QuyÕt ®Þnh tµi chÝnh.Vèn ®­îc hiÓu lµ c¸c nguån lùc sinh lêi, vèn ®­îc thÓ hiÖn b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­ng cã thÓ sö dông mét th­íc ®o chung ®ã lµ gÝa trÞ (®­îc thÓ hiÖn qua ®¬n vÞ tiÒn tÖ). V× ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ ho¹t ®éng bá vèn nªn QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ th­êng xuyªn ®­îc xem xÐt tõ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh (ph¶i bá bao nhiªu vèn, lêi l•i bao nhiªu...). Trªn thùc tÕ ho¹t ®éng ®Çu t­, c¸c QuyÕt ®Þnh chi tiªu, th­êng ®­îc c©n nh¾c bëi sù h¹n chÕ cña ng©n s¸ch vµ còng lu«n ®­îc xem xÐt tõ khÝa c¹nh tµi chÝnh nãi trªn. ViÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña ng­êi ra QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ hay cña nhµ tµi trî tr­íc hÕt còng trªn khÝa c¹nh tµi chÝnh. Mét sè dù ¸n chØ cã thÓ thùc hiÖn nÕu cã tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt tµi chÝnh.3.2. Lµ ho¹t ®éng diÔn ra trong kho¶ng thêi gian dµi.Kh¸c víi c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, c¸c ho¹t ®éng chi tiªu tµi chÝnh kh¸c, ®Çu t­ lu«n lµ ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt l©u dµi, bëi v× c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ th­êng lu«n cã sè l­îng vèn bá ra rÊt lín do ®ã ®Ó thu hót ®ñ vèn ®Çu t­ vµ sinh lêi th× cÇn ph¶i cã mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. §©y lµ ®Æc tr­ng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­.Do tÝnh chÊt l©u dµi nªn sù trï liÖu ban ®Çu ®Òu lµ dù tÝnh, chÞu mét x¸c suÊt biÕn ®æi nhÊt ®Þnh do nhiÒu yÕu tè. ChÝnh ®iÒu nµy lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÖ träng tÝnh ®Õn trong mäi néi dung ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n.3.3. Lµ ho¹t ®éng lu«n cÇn sù c©n nh¾c gi÷a lîi Ých tr­íc m¾t vµ lîi Ých trong t­¬ng lai.§Çu t­ vÒ ph­¬ng diÖn nµo ®ã lµ mét sù hy sinh lîi Ých hiÖn t¹i ®¸nh ®æi lÊy lîi Ých trong t­¬ng lai (vèn ®Ó ®Çu t­ kh«ng ph¶i lµ nguån lùc ®Ó dµnh) V× vËy lu«n cã sù so s¸nh, c©n nh¾c gi÷a lîi Ých hiÖn t¹i Lời mở đầu Trong bối cảnh thực công công nghiệp hoá đại hoá kinh tế nớc ta đòi hỏi cần có khối lợng vốn lớn Điều tạo điều kiện cho Ngân hàng thơng mại thực vai trò trung gian tài Tuy nhiên vài năm gần hoạt động ngân hàng có xu hớng chững lại xuất tình trạng ứ đọng vốn doanh nghiệp, thành phần kinh tế lại nằm tình trạng thiếu vốn để tổ chức sản xuất thực dự án Nguyên nhân tình trạng nhiều nhng nguyên nhân chủ yếu chất lợng công tác thẩm định tài dự án đầu t ngân hàng cha đợc quan tâm cách mức, hoạt động cho vay nặng trờng hợp bảo đảm vốn vay tài sản thÕ chÊp” Qua thêi gian thùc tËp t¹i Së Giao Dịch NHNoVN em nhận thấy mối quan tâm Sở Giao Dịch đợc xem xét, nghiên cứu để tìm giải pháp để khắc phục tình trạng Xuất phát từ tình hình thực tế Sở Giao Dịch em chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thẩm định tài cho vay trung dài hạn Sở Giao Dịch NHNoVN Đề tài tìm hiểu từ lí luận đến thực trạng Sở Giao Dịch cuối đa số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình thẩm định, góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay trung dài hạn nói riêng hiệu hoạt ®éng kinh doanh cđa Së Giao DÞch nãi chung KÕt cấu đề tài: Phần I: Những vấn đề chung thẩm định tài NHTM Phần II: thực trạng công tác thẩm định tài cho vay trung dài hạn Sở Giao Dịch NHNoVN Phần III: Một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định tài cho vay trung dài hạn Sở Giao Dịch NHNoVN Do thời gian thực tế hạn chế kiến thức hạn hẹp nên nội dung đề tài khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đợc góp ý thầy cô giáo đề tài em đợc hoàn thiện Em chân thành cảm ơn thầy giáo Đàm Văn Huệ hớng dẫn em trình thực tập hoàn thành đề tài Hà nội tháng 3/2002 Sinh viên Nguyễn Hoàng Hà Phần I vấn đề chung thẩm định tài chínH nhtm I đầu t thẩm định dự án đầu t Trong hoạt động quản lý đầu t xây dựng nớc ta nh hoạt động Ngân hàng thờng xuất cụm từ dự án đầu t, hoạt động đầu t để sâu vào lĩnh vực ta cần hiểu ý nghĩa thuật ngữ 1.Hoạt động đầu t Hoạt động đầu t hay ngắn gọn đầu t hiểu theo nghĩa rộng trình sử dụng nguồn lực để đạt đợc mục tiêu định khoảng thời gian định Trong lĩnh vực kinh tế, hoạt động đầu t đợc hiểu cách ngắn gọn hoạt động bỏ vốn nhằm thu lợi tơng lại Vốn đợc hiểu toàn vốn tiền mặt, giá trị thiết bị, nhà xởng, tài nguyên, đất đai lợi đợc hiểu lợi nhuận lợi ích kinh tế khác Dự án đầu t Theo nghĩa rộng dự án đầu t tập hợp hoạt động kinh tế đặc thù với mục tiêu, phơng pháp phơng tiện để đạt đợc trạng thái mong muốn Về nội dung, dự án đầu t tổng thể hoạt động dự kiến với nguồn lực chi phí cần thiết, đợc bố trí theo kế hoạch chặt chẽ với lịch thời gian địa điển xác định để tạo mới, mở rộng cải tạo đối tợng định nhằm thực mục tiêu lợi nhuận mục tiêu kinh tế xã hội định Trong hoạt động thẩm định cho vay ngân hàng : Dự án đầu t tập hợp đề xuất việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải taọ đối tợng định nhằm đạt đợc tăng trởng số lợng, cải tiến nâng cao chất lợng sản phẩm hay dịch vụ khoảng thời gian xác định Nh vậy, dự án đầu t ý định hay phác thảo mà có tính cụ thể mục tiêu xác định nhằm đáp ứng nhu cầu định Nó phơng tiện thuyết phục chủ yếu để tìm kiếm tài trợ từ tổ chức tài chính, phủ Các đặc trng hoạt động đầu t: Để hiểu rõ hoạt động đầu t việc phân tích đặc trng hoạt động đầu t cần thiết, nhìn chung hoạt động đầu t có số đặc trng sau: 3.1 Là hoạt động bỏ vốn nên Quyết định đầu t thờng trớc hết Quyết định tài Vốn đợc hiểu nguồn lực sinh lời, vốn đợc thể nhiều hình thức khác nhng sử dụng thớc đo chung gía trị (đợc thể qua đơn vị tiền tệ) Vì hoạt động đầu t hoạt động bỏ vốn nên Quyết định đầu t thờng xuyên đợc xem xét từ phơng diện tài (phải bỏ vốn, lời lãi ) Trên thực tế hoạt động đầu t, Quyết định chi tiêu, thờng đợc cân nhắc hạn chế ngân sách đợc xem xét từ khía cạnh tài nói Việc xem xét, đánh giá dự án đầu t ngời Quyết định đầu t hay nhà tài trợ trớc hết khía cạnh tài Một số dự án chØ cã thĨ thùc hiƯn nÕu cã tÝnh kh¶ thi mặt tài 3.2 Là hoạt động diễn khoảng thời gian dài Khác với hoạt động thơng mại, hoạt động chi tiêu tài khác, đầu t hoạt động có tính chất lâu dài, hoạt động đầu t thờng có số lợng vốn bỏ lớn để thu hút đủ vốn đầu t sinh lời cần phải có khoảng thời gian định Đây đặc trng có ảnh hởng lớn đến hoạt động đầu t Do tính chất lâu dài nên trù liệu ban đầu dự tính, chịu xác suất biến đổi định nhiều yếu tố Chính điều vấn đề hệ trọng tính đến nội dung phân tích, đánh giá trình thẩm định dự án 3.3 Là hoạt động cần cân nhắc lợi ích trớc mắt lợi ích tơng lai Đầu t phơng diện hy sinh lợi ích đánh đổi lấy lợi ích tơng lai (vốn để đầu t nguồn lực để dành) Vì có so sánh, cân nhắc lợi ích lợi ích tơng lai Rõ ràng nhà đầu t mong muốn chấp nhận đầu t điều kiện lợi ích thu tơng lai lớn lợi ích mà họ tạm thời phải hi sinh 3.4 Hoạt động đầu t hoạt động mang nặng rủi ro Hoạt động đầu t hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro kết hoạt động đầu t dự tính cách khách quan thời điểm Quyết định đầu t, Quyết định đầu t phần mang tính chủ quan nhà đầu t lờng hết thay đổi môi trờng tác động vào dự án tơng lai (thay đổi thị trờng, sản phẩm đầu vào, đầu ra, lạm phát ) Vì vậy, chấp nhận rủi ro nh nhà đầu t Tuy nhiên nhận thức rõ ràng điều nhà đầu t có cách thức, biện pháp để ngăn ngừa hay hạn chế để khả rủi ro xảy thấp Thông qua đặc trng hoạt động đầu t giúp nhà đầu t có đựơc nhìn bao quát khía cạnh dự án Từ giúp cho trình phân tích, đánh giá dự án cách cặn kẽ xác Đồng thời tìm phơng pháp, biện pháp nhằm hạn chế rủi ro rủi ro xảy trình thực dự án Thẩm định dự án đầu t ý nghĩa Một mặt, liên quan đến thực tế tơng lai, dự án đầu t mang tính định mang độ bất định Mặt khác, dự án đầu t thờng chủ dự án lập thuê t vấn lập sở ý đồ kinh doanh mong muốn chủ dự án Các nhà soạn thảo thờng đứng góc độ hẹp để nhìn nhận vấn đề dự án Do vậy, dự án dù soạn thảo kỹ đến đâu (theo đánh gi¸ cđa ngêi lËp) còng mang tÝnh chđ quan cđa ngơì soạn thảo không xem xét, dự tính, đánh giá hết đợc tất khía cạnh liên quan ý đồ nhà đầu t mà số khía cạnh không đợc đề cập đến Bên cạnh đó, Quyết định đầu t hay tài trợ theo dự án đầu t Quyết định tài dài hạn, đòi hỏi lợng vốn lớn, thời gian hoàn trả vốn dài, chịu ảnh hởng chi phối nhiều yếu tố thị trờng nên chủ dự án nhà tài trợ cần xem xét, đánh giá, kỹ trớc Quyết định đầu t Hơn nữa, dự án đầu t trớc đợc thực liên quan, ảnh hởng tới lợi ích nhiều bên liên quan khác nên cần đợc xem xét từ nhiều phía bên liên quan để thấy đợc lợi ích thực dự án đầu t đem lại cho bên, cho xã hội Vậy: Thẩm định dự án đầu t việc phân tích, đánh giá, xem xét khách quan, có khoa học toàn diện nội dung ảnh hởng trực tiếp tới tính khả thi dự án để từ Quyết định đầu t, cho phép đầu t hay Quyết định tài trợ Về phía chủ đầu t: Việc thẩm định dự án đầu t giúp chủ đầu t lựa chọn đợc phơng án đầu t tối u, có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện, khả tự có nh khả huy động nguồn vốn, giảm chi phí chuẩn bị nh tiến hành hoạt động đầu t đem lại lợi nhuận cao tơng lại để Quyết định đầu t Về phía quan quản lí vĩ mô nhà n ớc: Việc thẩm định dự án đầu t giúp quan đánh giá đợc tính cần thiết phù hợp dự án với chiến lợc, chơng trình, kế hoạch kinh tế quốc dân thông qua chơng trình phát triển liên kết, kế hoạch sản xuất ngành, địa phơng, công trình hỗ trợ mặt: Mục tiêu, quy hoạch hiệu Nó giúp xác đinh đợc lợi, hại dự án mặt vào hoạt động nh công nghệ cũ, vốn, gây ô nhiễm môi trờng lợi ích kinh tế xã hội khác Về phía nhà tài trợ: Việc thẩm định giúp họ đánh giá, xem xét lại chi phí hiệu dự án, luồng dịch chuyển giá trị sở có chấp nhận kế hoạch trả nợ không từ có Quyết định tài trợ đắn Điều giúp cho nhà tài trợ hỗ trợ chủ dự án sử dụng đồng vốn có hiệu đồng thời bảo đảm an toàn tài cho nhà tài trợ Tóm lại, thẩm định dự án đầu t công việc cần thiết, phức tạp có tồn hội kinh tế thay lẫn để tận dụng nguồn lực Nội dung thẩm định dự án đầu t: Có nhiều khía cạnh có liên quan, tơng hỗ khác tạo nên dự án tổng thể Nhìn chung, chúng thuộc loại hình kỹ thuật, kinh tế, kinh tế, tài pháp lt, nhng quan hƯ cđa chòng lµm râ tíi møc toàn chúng cần phải đợc cân nhắc, xem xét trớc Quyết định đầu t + Thẩm định điều kiện pháp lý mục tiêu dự án: Thẩm định với t cách pháp nhân chủ đầu t (Quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh, văn bổ nhiệm giám đốc, kế toán trởng) Xem xét hồ trình duyệt có đủ theo quy định nhà nớc pháp luật có đúng, hợp lệ hay không Thẩm định mục tiêu dự án để xem xét xem: mục tiêu dự án có phù hợp với chơng trình phát triển kinh tế xã hội nớc, vùng hay địa phơng, ngành hay không Ngành nghề dự án có thuộc nhóm ngành nghề nhà nớc cho phép hoạt động hay không Có thuộc nhóm ngành nghề u tiên hay không + Thẩm định thị trờng dự án: Khía cạnh cho phép thấy đợc đầu dự án có thực đợc không dự án đợc tiến hành Vì nội dung thẩm định kiểm tra, xem xét sản phẩm dự án đợc sử dụng để đáp ứng nhu cầu nớc hay bán thị trờng quốc tế Dự án có u bất lợi so với đối thủ cạnh tranh Lu ý đến xu hớng sản phẩm xét theo trình độ phát triển công nghệ chu kỳ sản phẩm Xem xét thị trờng sở cho việc lựa chọn quy mô dự án, lựa chọn thiết bị, công suất dự kiến khả tiêu thụ Phân tích dự đoán thị trờng công việc khó khăn, song độ xác phân tích thị trờng ảnh hởng tới thành công dự án + Thẩm định khía cạnh kỹ thuật dự án: Mục tiêu thẩm định để kiểm tra việc xác định cấu hình kỹ thuật nh phơng diênj cốt yếu khác định hình dự án Câu hỏi đặt cần trả lời liệu dự án có thực mặt kỹ thuật hay không Thông tin vè đời công nghệ hữu dụng dự án Thờng khía cạnh đợc quan tâm từ lập dự án, chủ đầu t phải ta đợc Quyết định việc lựa chọn trang thiết bị, máy móc, quy trình công nghệ Nhng nhà thẩm định độc lập kiểm tra công cụ sử dụng tính toán lu ý đặc biệt đến định mức kinh tế kỹ thuật Đối với định mức kinh tế - kỹ thuật phải rà soát cho phù hợp với điều kiện cụ thể dự án nh: Kiểm tra sai sót tính toán: tính toán không đúng, không đủ, không phù hợp - Kiểm tra tính phù hợp công nghệ thiết bị dự án, nh tác động chúng đến môi trờng + Thẩm định khía cạnh nhân lực tổ chức quản lí Việc thẩm định dự án đợc hiệu hạn chế việc đánh giá tài kinh tế chi phí lợi ích với giả thiết dự án đợc xây dựng hoạt động kỳ hạn Điều giả thiết phải có hỗ trợ mặt hành để thực dự án, điều đặc biệt quan trọng nớc phát triển, mà nhiều nớc việc lại hoàn toàn Rất nhiều dự án thất bại chúng đợc thực điều kiện hiểu biết quản lí hành cần thiết cho việc triển khai dự án theo yêu cầu quy định Triển vọng lợi ích mặt kinh tế tài có đạt đợc hay không tuỳ thuộc vào lực quản lí hành quan có trách nhiệm thi hành dự án Bên cạnh thị trờng lao động cần phải đợc nghiên cứu kỹ nhằm đảm bảo tính toán mức tiền lơng phải trả xác, nh nguồn cung cấp nhân lực dự trù hợp lí điều kiện cụ thể thị trờng lao động đảm bảo đợc chất lợng công việc dự án + Thẩm định khía cạnh tài dự án Quá trình phân tích tài khâu tổng hợp biến số tài với biến số kỹ thuật đợc tính toán phần nêu trớc liệu đầu vào cho khâu thẩm định kinh tế - xã hội sau Thẩm định tài khâu quan trọng để nhà đầu t nh nhà tài trợ hay nhà quản lí đa Quyết định đầu t đắn (Bởi rõ lợi ích kinh tế cụ thể họ) Vấn đề đợc đề cập kĩ phần sau + Thẩm định kinh tế - xã hội Nếu nh mục đích thẩm định tài dự án nhằm đánh giá dự án từ quan điểm chủ dự án mục đích công việc thẩm định khâu đánh giá dự án từ quan điểm toàn kinh tế để xem xét việc thực dự án có cải thiện đợc phúc lợi kinh tế quốc gia hay không - Dự án giúp đạt đợc mục tiêu xã hội quyền (dự án có tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống ) - Ai đối tợng đợc hởng lợi dự án ngời chịu chi phí dự án hởng lợi hay chịu chi phí theo cách ? Một điều lu ý thẩm định phân tích kinh tế có tác động môi trờng dự án đầu t Đã đến lúc ngời ta quan tâm đến phát triển bền vững, phát triển lâu bền Vấn đề buộc phải lựa chọn phát triển kinh tế bảo vệ môi trờng, mà phải tìm cách phát triển cách phù hợp, hài hoà để đảm bảo đợc phát triển lâu bền Vì vậy, việc đánh giá tác động đến môi trờng dự án trở thành nhu cầu thiết bắt buộc với dự án đầu t Toàn trình thẩm định thờng phức tạp, có tính liên ngành, đòi hỏi liên kết, hợp tác nhiều chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, kĩ thuật, môi trờng tiến hành thực có hiệu Do trình thẩm định gồm nhiều giai đoạn nên việc thẩm định khía cạnh đợc tiến hành giai đoạn giai đoạn soạn thảo nhà lập dự án thẩm định Song dự án hình thành xong, phân tích khía cạnh nêu phải đợc tiến hành cách nghiêm túc khách quan, để sở Quyết định ngợc lại hình nhằm chứng minh cho Quyết địnhChính mà quan t vấn chuyên gia đợc giao trách nhiệm thực công việc thẩm định, ngời thực công việc ngời dự án Thẩm định dự án cần phải đợc tiến hành tất khía cạnh nêu Nó nằm tăng cờng mức ®é chÝnh x¸c cđa viƯc tÝnh to¸n c¸c biÕn cè chủ yếu mà chủ dự án lập Việc đa kết luận đánh giá khía cạnh cho phép đa Quyết định đầu t hay Quyết định tài trợ đắn sở cho khả dự án đứng vững vòng đời hữu dụng Tóm lại, ta nghĩ dự án nh tập hợp quan hệ giao dịch, qua cá nhân hay tổ c hức phải chịu chi phí khác nhận đợc lợi ích khác Việc thẩm định dự án từ số quan điểm khác quan trọng chúng cho phép nhà phân tích xác định xem thành viên liên quan đến dự án có thấy đáng tài trợ, đáng tham gia thực dự án hay không Để đảm bảo cho việc phê chuẩn thực thành công dự án phải hấp dẫn tất ngời đầu t ngời thực có liên quan tới dự án II Phơng pháp thẩm định tài dự án đầu t yếu tố ảnh hởng 1.Phơng pháp thẩm định tài dự án đầu t Để thực cách xác hiệu dự án cần thực bớc sau: 1.1.Các bớc thực thẩm định tài dự án đầu t Kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ, đúng, đủ số liệu mẫu biểu ®a dù ¸n Thùc hiƯn viƯc thu thËp, tổng hợp, xem xét lại sở số liệu đa dự án, đối chiếu (nếu có thể) với tiêu tham chiếu ngành, kinh tế để kiểm chứng Các số liệu ảnh hởng tới phơng pháp kết phân tích tiêu tài dự án số bảng dự trù tài chính: - Dự trù chi phí mua sắm thiết bị - Dự trù chi phí sản xuất hàng năm - Dự trù doanh thu lỗ lãi - Dự trù bảng cân đối thu chi - Kế hoạch vay vốn trả nợ - Dự trù bảng cân đối tài sản Xác định tổng nhu cầu vốn đầu t dự án: Tổng vốn đầu t dự án đợc chủ đầu t dự kiến, song Ngân hàng cần tiến hành xem xét lại, điều quan trọng vốn đầu t đủ giúp dự án đợc thực cách thuận lợi, nâng cao hiệu vốn đầu t, vốn đầu t thiếu gây cho hoạt động dự án sau ngợc lại thừa vốn đầu t gây lãng phí vốn làm giảm hiệu tài dự án Tổng vốn đầu t tập hợp toàn chi phí góp phần tạo nên thực trạng công trình bảo đảm cho công trình sẵn sàng đa vào khai thác, sử dụng Thành phần vốn gồm có vốn cố định vốn lu động : + Vốn cố định: Nhằm tạo lực tăng thêm để đạt mục tiêu dự án Bao gồm: Vốn chuẩn bị đầu t gồm chi phí điều tra, khảo sát, lập, thẩm định dự án đầu t Vốn chuẩn bị xây dựng bao gồm: Chi phí ban đầu đất đai (đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển quyền sử dụng đất) Chi phí khảo sát, thiết kế, lập thẩm định thiết kế, tổng dự toán chi phí đấu thầu, hoàn tất thủ tục đầu t (cấp giấy phép xây dựng, giám định, kiểm tra thiết bị ) Chi phí xây dựng đờng điện, nớc, thi công, lán trại thi công Vốn thực đầu t: Chi phí xây dựng cải tạo hạng mục công trình, lắp đặt thiết bị Chi phí thiết bị: Chi phí mua sắm thiết bị, chi phí vận chuyển công trờng, bảo quản thiết bị Chi phí quản lí, giám sát thực đầu t Chi phí sản xuất thử nghiệm thu bàn giao 10 khác nhau, Sở Giao Dịch cần hệ thống nội dung cần thiết phục vụ cho công tác thẩm định Đứng quan điểm ngân hàng phân tích khả toán khả cân đối vốn hai mặt quan trọng Bên cạnh phân tích khả hoạt động cho phép đa biện pháp nâng cao tính khả thi dự án Cùng với Báo cáo tài Sở Giao Dịch cần yêu cầu đơn vị xin vay cung cấp đầy đủ thôngtin tình hình nợ để sử dụng hợp lí tiêu phân tích khả toán Đồng thời để cán thẩm định đa định đắn khả tài chủ đầut Sở Giao Dịch cần xây dựng hệ thống tiêu tiêu chuẩn để làm sở so sánh (thế tốt, xấu) Sở Giao Dịch cần phối hợp chặt chẽ với ngành sản xuất, dịch vụ tổng cục thống kê để cã th«ng tin vỊ tØ lƯ tham chiÕu nh»m phơc vụ tốt công tác thẩm định Thẩm định dự án bao gồm: Thẩm định hiệu tài dự án Thẩm định khả thực dự án (tính khả thi) Trên sở tài liệu mà chủ dự án cung cấp quan trọng luận chứng kinh tế kĩ thuật dự án, cán thẩm định cần tiến hành công việc Các tài liệu bổ sung cho công việclà thông tin mà cán thẩm định tự tiến hành thu thập Trớc tiên cán thẩm định cần kiểm tra tính hợp lí thông tin mà doanh nghiệp cung cấp đoì hỏi cán thẩm định phải có kinh nghiệm Mỗi không hợp lí phải đợc điều chỉnh cách yêu cầu giải trình cung cấp lại thông tin Trên sở thông tin đợc kiểm tra cán thẩm định tiến hành nội dung Thẩm định hiệu tài dự án chủ yếu tập trung khái niệm doanh thu chi phí, lợi ích chi phí đầu t Do lợi ích chi phí phát sinh giai đoạn khác nên cần phải sử dụng kĩ thuật hoá để chuyển đổi giá trị tiền tệ thời điểm để so sánh Cán thẩm định cần nắm vững kĩ thuật cho phép sử dụng phơng pháp NPV, IRR cách linh hoạt Trong phân tích tài dự án cần nắm vững sử dụng thành thạo tiêu NPV, IRR, PP cần phân biệt rõ khác lãi suất hoá sử dụng cho NPV, IRR Vì phơng pháp NPV đánh giá quy mô lợi ích 82 dự án lãi suất hoá trờng hợp phải thể chi phí vốn theo cách nhìn nhận khác chi phí hội vốn hoàn toàn khác với lãi suất sử dụng để xác định giá trị NPV phục vụ cho tính toán IRR Bên cạnh ý việc phân tích hiệu tài dự án sử dụng tiêu toán học thuận lợi tiết kiệm thời gian cho cán thẩm định đợc sử dụng phần mềm máy tính để tính toán Hiện việc tính toán hiệu tài dự án Sở Giao Dịch cha đề cập đến yếu tố rủi ro Trong đầu t rủi ro yếu tố khó tránh khỏi trình đầu t thờng phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính ngẫu nhiên lờng trớc đợc Rủi ro đợc coi biến động bất lợi thị trờng để tiến hành thẩm định điều kiện rủi ro Sở Giao Dịch cần áp dụng hai phơng pháp sau: Phơng pháp điều chỉnh tỉ lệ chiết khấu theo mức độ rủi ro Theo phơng pháp tỉ lệ chiết khấu (chi phí sử dụng vốn) đợc cộng thêm tỉ lệ định Lợng cộng thêm lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào mức độ mạo hiĨm cđa dù ¸n tû lƯ chiÕt khÊu míi gäi tỉ lệ chiết khấu đầy đủ Điều có nghĩa mức độ rủi ro lớn tØ lƯ chiÕt khÊu cµng cao, vµ tÝnh NPV sÏ kh«ng cã mét tØ lƯ chiÕt khÊu chung cho tất dự án Phần chệnh lệch tỉ lệ chiết khấu đầy đủ với chi phí sử dụng vốn đợc gọi phần dự phòng bù đắp rủi ro Tỉ lệ chiết khấu xác định theo hai phơng pháp: chủ quan khách quan Theo phơng pháp chủ quan: ngời ta phân loại dự án đầu t theo mức độ mạo hiểm, chủ đầu t tự ấn định tỉ lệ chiết khấu tơng xứng với mức độ mạo hiểm Ví dụ: Loại dự án Tỷ lệ chiết khấu(%) Dự án an toàn Dự án mạo hiểm 10 Dự án trung bình có mạo hiểm 13 16 Dự án có mạo hiểm cao Trong 3% chênh lệch gọi tỉ lệ dự phòng bù đắp rủi ro 83 Theo phơng pháp khách quan: dựa vào xác suất xuất rủi ro để điều chỉnh tỉ lệ chiết khấu, tỉ lệ chiết khấu đầy đủ đợc xác định theo công thức: Trong đó: r: chi phí sử dụng vốn bình quân rd: tỉ lệ chiết khấu đầy đủ q:xác suất xuất rủi ro Phơng pháp xác định mạo hiểm dự án Theo phơng pháp tỉ lệ chiếtkhấu đợc giữ nguyên ngời ta xác định biến động khoản thu mà dự án mang lại tơng lai Bởi khoản thu nhập dự án thờng nằm thời điểm trongtơng lai mà tơng lai lại không chắn thời gian dài tính thực Do mạo hiểm dự án thờng đợc thể biến động thu nhập Sự mạo hiểm dự án đầu t đợc đo độ lệch mẫu hệ số biến động -Xác định độ lệch mẫu: tiến hành theo bớc sau: B1: xác định khoản thu nhập mức độ khác B2: xác định xác suất mức độ khác thu nhập B3: tính kì vọng toàn thu nhập đợi B4: tính độ lệch mẫu để xác định mạo hiểm dự án Kết luận : độ lệch mẫu nhỏ, mức độ an toàn cao ngợc lại độ lệch mẫu cao mức độ an toàn nhỏ Để xác định độ lệch mẫu khâu thu nhập tơnglai gắn liền với dự án, ta phải dự tính khoản thu nhập hàng năm dự án mức độ khác xác suất xuất khả Tính kì vọng toán học khoản thu nhập (hoặc số n X XiPi i trung bình thu nhập hàng năm) theo công thức: Trong Xi:thu nhập năm i (i=1->n) 84 Pi: x¸c st xt hiƯn Xi X: sè thu nhập trung bình Cuối xác định độ lệch mẫu: Phân tích độ nhạy cảm dự án giúp cho Sở Giao Dịch biết đợc dự án nhạy cảm với yếu tố hay nói cách khác yếu tố gây nên thay đổi nhiều tiêu hiệu xem xét dự án để từ có biện pháp quản lí chúng trình thực dự án Khi phân tích độ nhạy cảm dự án cần lu ý đến biến số có tính chất sống việc đánh giá dự án Với dự án có sử dụng đến vốn vay ngoại tệ, có nguyên vật liệu nhập từ nớc xuất sản phẩm cần quan tâm tới biến động tỉ giá hối đoái Đặc biệt tất dự án đầu t Sở Giao Dịch cần xem xét độ nhạy NPV dự án theo trị số lãi suất chiết khấu lãi vay dài hạn, NPV nhạy cảm với trị số Việc phân tích độ nhạy không đánh giá dự án đơn thuần, mà có ích cho ngời quản lí dự án sau này, dự án đợc vay vốn Sở Giao Dịch ngời quản lí dự án Kết phân tích độ nhạy làm rõ khoảng cách tới hạn, đòi hỏi quan tâm quản lí sát nhằm đảm bảo kết kinh doanh dự án Sở Giao Dịch phải theo dõi chặt chẽ hoạt động dự án để có hỗ trợ đình hoạt động dự án Trong điều kiện ngành ngân hàng nói chung Sở Giao Dịch NHNoVN nói riêng phân tích khả dự ¸n lµ mét néi dung cã tÝnh thùc tiƠn cao cho phép nâng cao hiệu công tác thẩm định dự án nh biết tính hiệu tài dự án đầu t dựa sở số liệu báo cáo tài đợc lập số giả định mặt thị trờng, công nghệ, nguyên liệu hay thân tập hợp số liệu giả định Để đa đợc số liệu nàyđòi hỏi ngời lập dự án phải phân tích đầy đủ mặt đa số giảđịnh hợp lí cho phần mà đặc trng doanh thu chi phí qua năm thực Tuy nhiên công việcphức tạp số tổng hợp nhiều mặt khác lúc hợp lí Khi phân 85 tích tính khả thi dự án, sở thông tin đợc cung cấp tự thu thập, cán thẩm định ngời có khả nhìn thấy bất hợp lí số giả định nhiên phân tích không nên dừng lại kết luận khó khăn mặt hay mặt khác Để hiệu tài dự án sở báo cáo tài Trong trờng hợp cần thiết yêu cầu phía chủ dự án lËp l¹i luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt cho phï hợp Trên sở phân tích biện pháp nâng cao tính khả thi dự án phải tập trung chi tiết vào việc đạt đợc số lợng giả định đề cập ban đầu Phân tích cách khoa học cẩn thận nội dung cho phép loại bỏ dự án mang tính khả thi thấp thực thành công dự án có khả Thẩm định biện pháp bảo toàn vốn, cán thẩm định nội dung xem xét dự án mà chủ đầu t ®đ møc vèn tù cã cÇn thiÕt (tèi thiĨu 30% dự án trung dài hạn) nên kiên kiến nghị không nên cho vay Trờng hợp chủ dự án doanh nghiệp nhà nớc cần kiên có ảnh hởng đến an toàn vốn sở, đến tài sản XHCN Bên cạnh việc hoàn thiện phơng pháp thẩm định trên, sở cần xây dựng qui trình thẩm định khoa học dựa nguyên tắc tách nhiều khâu từ thẩm định tài chính, thẩm định kĩ thuật, phân tích thị trờng thẩm định biện pháp bảo đảm vốn vay, kiểm tra lực điều hành Giải pháp tổ chức điều hành Việc tổ chức, phân công hợp lí có khoa học hoạt động tác nghiệp trình thẩm định tài dự án đầu t tránh đợc chồng chéo không cần thiết, giảm hạn chế phát huy mặt tích cực cán thẩm định nh tập thể, giảm chi phí hoạt động nh rút ngắn thời gian thẩm địnhSở Giao Dịch cần: +Tiếp tục thực nghiêm túc phân quyền phán thẩm định nh văn quy định hành NHNo (đã đề cập phần II) Đồng thời nghiên cứu ®Ĩ gãp ý ®iỊu chØnh møc ph¸n qut cho phù hợp với tình hình củaSGD, loại đối tợng khách hàng, loại hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao tính cạnh tranh 86 +Tổ chức thẩm định cần phải xếp theo hớng ngày tinh giảm gọn nhẹ nhng phải lành mạnh, không dàn trải, tập trung vào nâng cao chất lợng đảm bảo số lợng để đạt đợc mục tiêu kế hoạch đề +Trong việc phân công công việc, cần phải vào khả năng, lực cán để phát huy trình độ, kinh nghiệm, mạnh cán hoạt động thẩm định tài dự án đầu t +Sở cần tổ chức hội thảo, tổ chức báo cáo tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực tiễn hoạt động thẩm định dự án nói chung thẩm định dự án trung dài hạn nói riêng Bên cạnh ban lãnh đạo cần xếp tổ chức buổi giao lu liên đơn vị để tạo điều kiện cho cán Sở Giao Dịch gặp gỡ tiếp xúc với cán chi nhánh khác, ngân hàng khác để học hỏi kinh nghiệm đơn vị bạn 4.Giải pháp trang thiết bị kĩ thuật thông tin: *Về trang thiết bị Trình độ công nghệ ngân hàng công nghệ thẩm định khuvựcvà giới phát triển, phải nói vợt trội so với Việt Nam Chính với mục tiêu hội nhập đợc với khu vực nớc Thế giới, nh việc nâng cao thẩm định dự án trung dài hạn tơng xứng với yêu cầu trang thiết bị kĩ thuật đại phải đợc Sở Giao Dịch trọng trang bị đổi Sở Giao Dịch có chiến lợc đầu t, đổi hệ thống trang thiết bị, sử dụng chơng trình phần mềm hiệu quản lí thẩm định dự án làm tăng khả xử lí thông số đầu vào đầu dự án, làm giảm việc xử lí số liệu tay, ứng dụng phần mềm vi tính đại làm tăng khả phân tích, đánh giá dự án sở định hợp lí: Hiện Sở Giao Dịch tham gia hệ thèng nèi m¹ng cđa NHNo song vÉn cha cã m¹ng máy tính liên kết phận tín dụng chi nhánh với Do đó, trang thiết bị máy tính phận liên lạc qua mạng làm cho việc đạo cấp định nh việc sử dụng thông tin phụ trợ kịp thời hơn, nâng cao hiệu công tác thẩm định tái thẩm định tài dự án đầu t 87 Về thông tin Thông tin có ảnh hởng đến hiệu thẩm định tài dự án đầu t mà thứ vũ khí đợc sử dụng để cạnh tranh ngân hàng Việc ảnh hởng thông tin đến hiệu thẩm định tài dự án đầu t nói riêng đợc thể hai mặt: lợng thông tin chất thông tin Nếu lợng thông tin cho thẩm định không đủ kết luận rút không phản ánh đợc đầy đủ biến động chất lợng thông tin không cao kết luận rút không xác Các biện pháp để nâng cao chất lợng thông tin cần bao gồm: Hoàn hệ thống cung cấp thông tin, báo cáo nội bộ, để thông tin thông suốt đầy đủ, không phiến diện Từ làm sở cung cấp thông tin cho hoạt động thẩm định tài dự án đầu t đợc nhanh chóng thuận tiện Xây dựng hoàn thiện hệ thống thu thập xử lí thông tin kinh tế, thị trờng khách hàng nhằm dự báo kịp thời rủi ro xảy ra, nắm bắt kịp thời tình hình biến động cung cầu, vốn cho thời kì để có biện pháp điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp Sở Giao Dịch cần có quy định việc cung cấp thông tin từ dự án hoạt động, hoạt động, xử lí khối lợng thông tin tạo cho Sở Giao Dịch sở liệu thông tin khổng lồ đối tợng khách hàng Sở Giao Dịch đa dạng, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp sở tham khảo hữu ích cho hoạt động thẩm định tài dự án đầu t Đối với nguồn thông tin doanh nghiƯp cung cÊp bao gåm c¸c hå tài liệu, báo cáo tài chính, LCKTKT Sở Giao Dịch yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ Đồng thời có nghi ngờ có giả định yếu tố Sở Giao Dịch cần yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bổ sung thông tin giải trình kịp thời Sở Giao Dịch cần có biện pháp nghiệp vơ kiĨm tra tÝnh chÝnh x¸c cđa sè liƯu cung cấp phép tính toán đơn giản lúc xác hợp lí Để nâng cao chất lợng thông tin Sở có thể: 88 -Với tài liệu có nghi ngờ cần đối chiếu đòi hỏi đợc giải trình quan chịu trách nhiệm cung cấp -Trớc doanh nghiệp đề nghị xin vay, Sở Giao Dịch yêu cầu LCKTKT phải đợc lập quan t vấn, chuyên môn đầu t mà uy tín đợc khẳng định đợc sở tin tởng -Các báo cáo tài cần phải đợc cập nhật có chứng nhận công ty kiểm toán Đối với thông tin Sở Giao Dịch thu thập bao gồm: -Thông tin thị trờng: cán thẩm định cần phải tham khảo sách báo, tạp chí nghiên cứu thị trờng, tài liệu chuyên ngành, thông tin từ Tổng cục thống kê mua thông tin quan nghiên cứu thị trờng (nếu có) Bên cạnh cán thẩm định trực tiếp tiến hành khảo sát điều tra vấn đề mà thân quan tâm -Thông tin tổ chức quản lí tổ chức sản xuất: thông qua trình giao dịch tiếp xúc cán thẩm định tìm hiểu số mặt nội doanh nghiệp nh trình độ, lực khả giao tiếp cán quản lí lãnh đạo doanh nghiệp, cách thức bố trí sản xuất quản lí, tinh thần lao động cán công nhân viên vấn đề đáng ý khác -Thông tin công nghệ, thiết bị: phần công việc khó cán thẩm định thờng không nắm bắt đợc kiến thức chuyên môn phần này, đòi hỏi phải có cộng tác với chuyên viên kĩ thuật 5.Tăng cờng mối quan hệ với khách hàng quan chuyên môn liên quan: Quan hệ tốt với khách hàng vấn đề quan trọng tạo thuận lợi cho Sở Giao Dịch nhiều mặt hoạt động khác không riêng thẩm định cho vay Sở Giao Dịch cần không ngừng tăng cờng mở rộng quan hệ với khách hàng thu hút họ qua sách tiếp thị, dịch vụ mà Sở Giao Dịch cung cấp, tạo dựng uy tín Sở Giao Dịch thị trờng Bên cạnh Sở Giao Dịch cần tiến hành nắm vững tình hình tài chính, tình hình sản xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp gióp choGiao Dịch có đợc thông tin 89 quan trọng để tăng cờng hiệu cho vay, đảm bảo an toàn khoản vay, giải khó khăn phát sinh nhằm trì tốt mối quan hệ lâu dài khách hàng với Sở Tiến hành phân loại doanh nghiệp để làm cho vay việc cần thiết, đảm bảo an toàn trongkinh doanh Thiết lập phát triển quan hệ với Bộ Khoa học công nghệ môi trờng giúp cho Sở Giao Dịch có thêm đợc cố vấn vấn đề thẩm định tính khả thi khoa học công nghệ, máy móc thiết bị mặt tài chính, chi phí cho việc thẩm định thực Bộ Sở KHCN&MT lớn chiếm từ 2- 4% giá trị TSCĐ CN sử dụng ngời chịu chi phí vấn đề tranh cãi Việc có mối quan hệ tốt thờng xuyên với quan giúp cho Sở Giao Dịch giải đợc khó khăn trớc mắt có phận chuyên môn thẩm định kĩ thuật nhằm nâng cao tính khả thi dự án hiệu công tác thẩm định Sở Giao Dịch Bên cạnh Sở Giao Dịch cần mở rộng quan hệ với quan t vấn thẩm định, quan nghiên cứu kĩ thuật khác, quan nghiên cứu thị trờng, quan quyền địa phơng việc tạo thuận lợi cho công tác thẩm ®Þnh cđa Së Giao DÞch NHNoVN III.Mét sè kiÕn nghÞ nhằm hỗ trợ nâng cao chất lợng thẩm định tài dự án đầu t cho vay trung dài hạn Sở Giao Dịch NHNoVN Thẩm định tài dự án đầu t khía cạnh thẩm định dự án, song phạm vi bao hàm tất lĩnh vực hoạt động kinh doanh kinh tế, đánh giá hiệu tài dự án thuộc tất ngành Chính muốn nâng cao chất lợng công tác thẩm định tài dự án đầu t Sở Giao Dịch cần phải đợc phối hợp hỗ trợ đồng từ sách nh hoạt động ngành liên quan kinh tế nớc ta +Đề nghị Ngân hàng Nhà nớc hoàn thiện Trung tâm tín dụng trung ơng nhằm hỗ trợ, cung cấp thôngtin cho hoạt động thẩm định tài dự án đầu t Ngân hàng thơng mại có hiệu hơn, trợ giúp kĩ thuật thẩm định cho ngân hàng Hàng năm Ngân hàng Nhà nớc cần tổ chức hội nghị kinh nghiệm toàn ngành để tăng cờng hiểu biết 90 hợp tác ngân hàng thơng mại công tác thẩm định dự án nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung +Đề nghị bộ, ngành cần hệ thống hoá thôngtin liên quan đến lĩnh vực Bộ, ngành quản lí Hàng năm nên có báo cáo tổng kết công khai tình hình hoạt động phát triển, đa số chung phản ánh tốc độ tăng trởng, số liên quan ngành thông qua tài liệu chuyên ngành hay trung tâm lu trữ thông tin ngành +Đề nghị phủ, bộ, ngành phối hợp để xây dựng định mức, thông số kinh tế ngành, lĩnh vực kinh doanh để làm sở cho việc so sánh hiệu dự án đợc sát thực hơn, cụ thĨ nh: tØ lƯ l·i st cđa c¶ nỊn kinh tế, giá sở mặt hàng chủ lực, định mức tiêu hao nguyên vật liệu +Đề nghị Bộ ngành cần phối hợp chặt chẽ trongviệc thẩm định phê duyệt dự án đầu t Đề nghị phủ nên có văn quy định rõ trách nhiệm bên kết thẩm định Đặc biệt, chế tín dụng kế hoạch cần để ngân hàng cấp vốn tín dụng kế hoạch tham gia từ đầu tiến hành thẩm định tài dự án đầu t, để đảm bảo vốn hoạt động ngân hàng nh bảo đảm tính hiệu vốn đầu t nhà nớc, đồng thời giảm bớt việc kéo dài thời gian định dự án vay vốn tín dụng (vì thuộc đối tợng quản lí nhiều Bộ ngành liên quan) +Đề nghị Bộ kế hoạch đầu t, Bộ tài ban hành văn hớng dẫn cụ thể việc quản lí đầu t xây dựng nh quản lí tài +Ngân hàng Nhà nớc cần hệ thống hoá tiêu thức thẩm định dự án, cung cấp tài liệu thông tin cho công tác thẩm định, mở rộng phạm vi tín dụng thị trờng nhằm cung cấp thông tin theo yêu cầu tổ chức tín dơng vỊ c¸c doanh nghiƯp gióp cho c¸n bé thÈm định có nhận định đắn sở thẩm định trớc cấp tín dụng cho doanh nghiệp +Đề nghị Bộ ngành, địa phơng phối hợp chặt chẽ việc trao đổi cung cấp thông tin, cần thiết lập phát triển mạng thông tin toàn quốc với tham gia rộng rãi quan việc đổi hệ 91 thống cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động đầu t công tác thẩm định 92 Kết luận Qua nghiên cứu nội dung đề tài ta thấy đợc tầm quan trọng việc đánh giá hiệu dự án đầu t, từ giúp cho ngân hàng thơng mại đánh giá dự án đa định cho vay đắn nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên thực tế, chất lợng thẩm định tài dự án đầu t ngân hàng thơng mại Việt Nam trongđó có Sở Giao Dịch NHNoVN thời gian qua cha thực hiệu để nâng cao đợc chất lợng công tác thẩm định tài dự án đầu t điều không dễ dàng đòi hỏi phải có hỗ trợ lẫn từ nhiều phía: Ngân hàng, đơn vị xin vay, Bộ ngành liên quan Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác thẩm định cho vay trung dài hạn Sở Giao Dịch NHNoVN Do thời gian có hạn, việc su tầm tài liệu, kiến thức thân hạn chế vậy, chuyên đề chắn nhiều thiếu sót, dừng lại mức độ tham khảo Em mong thầy cô xem xét giúp đỡ em hoàn thiện tốt đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy Đàm Văn Huệ, cô công tác Sở Giao Dịch NHNoVN tận tình giúp đỡ em 93 Mục lục Lời mở đầu PhÇn I vấn đề chung thẩm định tµi chÝnH cđa nhtm I đầu t thẩm định dự án đầu t .2 1.Hoạt động đầu t 2 Dù án đầu t Các đặc trng hoạt động đầu t: 3.1 Là hoạt động bỏ vốn nên Quyết định đầu t thờng trớc hết Quyết định tài 3.2 Là hoạt động diễn khoảng thời gian dài 3.3 Là hoạt động cần cân nhắc lợi ích trớc mắt lợi ích tơng lai 3.4 Hoạt động đầu t hoạt động mang nặng rủi ro Thẩm định dự án đầu t ý nghĩa II Phơng pháp thẩm định tài dự án đầu t yếu tố ảnh hởng 1.Phơng pháp thẩm định tài dự án đầu t 1.1.Các bớc thực thẩm định tài dự án đầu t Thành phần vốn gồm có vốn cố định vốn lu động : .2 1.2.Các phơng pháp sử dụng thẩm định dự án đầu t: 2 C¸c yếu tố ảnh hởng đến chất lợng thẩm định tài dự án đầu t : 2.1 Các tiêu chuẩn thẩm định : 2.2 Nh©n tè ngêi : .2 2.3 Mét số nhân tố khác : III Thẩm định tài dự án đầu t ngân hàng thơng mại : Sự cần thiết thẩm định tài dự án đầu t ngân hàng thơng mại : Phần ii Thực trạng công tác thẩm định tài cho vay trung dài hạngiao dÞch - nhho ViƯt nam i Giíi thiệu chung NH Nông nghiệp PTNT VN .2 1.Cơ cấu tổ chức máy SGD-NHNo .2 1.3 Phòng Thanh toán quốc tế (TTQT): .2 94 1.4 Phßng SWIFT: .2 1.5.Phòng kiểm tra, kiểm toán nội bộ: 1.6 Phòng hành nhân sự: 1.7.Phòng kế toán, ngân quỹ: 2.Các hoạt động chủ yếu SGD: Thực trạng tình hình hoạt động SGD: II Thực trạng công tác thẩm định tài cho vay trung dài hạn SGD- nhno Quy trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định tái thẩm định 2 Thực trạng công tác thẩm định .2 3.Thẩm định dự án mía đờng Thanh Hoá tổng công ty mía đờng I ViÖt nam 3.1 Giíi thiƯu vỊ dù ¸n .2 Vốn pháp định: 24.400.000 USD 3.2.Thẩm định hồ pháp lý liên hiƯp mÝa ®êng i Viet nam sugarcani and sugar corporration i .2 3.3 Tình hình tài liên hiệp mía đờng Việt nam trớc xin vay .2 3.4.Thẩm định dù ¸n DiƯn tích luân canh giống 5000 3.5.Vấn đề bảo đảm tiền vay kế hoạch trả nợ 3.6 Nhận xét kết luận cán thẩm định 3.7 Quyết định cho vay tình hình thực hợp đồng vay nợ Liên hiệp mía đờng I .2 III/ Đánh giá công tác thẩm định tài cho vay trung dài hạn SGD NHNoVN Kết đạt đợc 2 Một số hạn chế công tác thẩm định trung - dài hạn SGD NHNo Việt Nam PhÇn III Một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định tài cho vay trung dài hạn Sở Giao Dịch NHNoVN I.Phơng hớng hoạt động Sở Giao Dịch lĩnh vực cho vay, đầu t II.Mét sè gi¶i pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định Sở Giao Dịch NHNoVN 1.Giải pháp vÒ ngêi 2.Giải pháp phơng pháp thẩm định Giải pháp tổ chức điều hành 4.Giải pháp trang thiết bị kĩ thuật thông tin: 95 5.Tăng cờng mối quan hệ với khách hàng quan chuyên môn liên quan: .2 III.Một số kiến nghị nhằm hỗ trợ nâng cao chất lợng thẩm định tài dự án đầu t cho vay trung dài hạn Sở Giao Dịch NHNoVN KÕt luËn 96 ... có tầm quan trọng lớn nhỏ Một số biến số nguồn gốc chung tính bất định việc đánh giá dự án đầu t gồm : số vốn đầu t, chi phí vận hành, doanh thu, Mỗi biến số bao gồm số lợng giá Têm vào đó, thời... hợp, xem xét lại sở số liệu ®a dù ¸n, ®èi chiÕu (nÕu cã thĨ) với tiêu tham chiếu ngành, kinh tế để kiểm chứng Các số liệu ảnh hởng tới phơng pháp kết phân tích tiêu tài dự án số bảng dự trù tài... biến số loạt biến số Dự án nhạy cảm với yếu tố bất định cần dự tính xác biến mà tử số íc tÝnh cđa chóng cã thĨ cã nh÷ng sai sãt đáng để ý Việc phân tích độ nhạy cảm đợc minh hoạ dựa sở phơng pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, tài chínH của nhtm, Thẩm định dự án đầu tư và ý nghĩa của nó., Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư., Thành phần vốn gồm có vốn cố định và vốn lưu động :, Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư :, Sự cần thiết thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại :, Sở giao dịch - nhho Việt nam., Thực trạng tình hình hoạt động của SGD:, Quy trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và tái thẩm định., Mức cho vay = Tổng nhu cầu vốn Vốn tự có của - Vốn khác, Thẩm định dự án mía đường Thanh Hoá của tổng công ty mía đường I Việt nam., Diện tích luân canh và giống 5000 ha, III/ Đánh giá về công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn của SGD NHNoVN, Một số hạn chế của công tác thẩm định trung - dài hạn tại SGD NHNo Việt Nam, Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch NHNoVN, Giải pháp về con người, Giải pháp về phương pháp thẩm định, III.Một số kiến nghị nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch NHNoVN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay