H0912 HK1

13 23 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2018, 09:57

Hồ Văn Ơn tập 12 _ HK1 Hồng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ MÔN TOÁN 12 Hồ Văn Ơn tập 12 _ HK1 Hồng ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM Bài tốn :Tìm m để hàm số tăng ( giảm ) D Để hàm số tăng: y ' �0 giảm: y ' �0 (x �D )  �0  �0 � �  ax  bx  c �0(x ��) � �  ax  bx  c �0(x ��) � � a0 a0 � � Cho hàm số: y = f(x) = x – 3mx +3(2m – 1)x +1 Xác định m để hàm tăng tập xác định mx  2.Tìm m để hàm số : y  nghịch biến khoảng xác x  mx  định Bài tốn 2: Điểm cực trị − Cực đại− cực tiểu Cách 1: + Hàm số đạt cực tiểu x0 :y/ (x0) = y/ đổi dấu từ “ – “ sang “ +” + Hàm số đạt cực đại x0 : y/ (x0) = y/ đổi dấu từ “ + “ sang “–” Cách 2: � f / ( x0 )  � �// f ( x0 ) �0 � / //  Cực đại: y (x0) = y (x0) <  Cực tiểu : y/ (x0) = y// (x0) > Tìm m để hsố : y=(m+2)x3 +3x2 +mx −5 có CĐ,CT Cho hàm số y= f(x = x – 3mx2 + 3(m2−1)x + m.Tìm m để hàm số đạt cực tiểu x0 = Tìm m để hàm số y = f(x) = mx3 + 3x2 +5x +m đạt cực đại x0 = Tìm m để hs: y=mx4 +(m2−9)x2 +10 có điểm cực trị  Hàm số đạt cực trị x0 khi: Bài toán 3: Giá trị lớn giá trị nhỏ [a ; b]  Tìm xi [a,b]: f/(xi) = f/(xi) không xác định  Tính f(a), f(xi) , f(b) y  max  f (a ); f ( x i ); f (b ) ;  Kết luận max [ a;b ] y   f (a ); f ( x i ); f (b ) [ a; b ] 1- Tìm GTLN,NN h.số đoạn ra: a) y  x  x  [-2;-1/2] b) y   x  x  20 x  / [-2;2] � 5� 2; � d) y = x3 – 3x + [-2; 2] c) y = 2x3 – 3x2 – 12x + � � 2�  e) y  x  x  đoạn  3;2 g) y  f) y  x   x x2 đoạn [2;4] [-3;-2] x 1 h) y   x 1 [0; 3] x 1  1;1 Hồ Văn Ơn tập 12 _ HK1 Hồng i) y  3x  đoạn  0;2 x 3 j) y  x 1 x2   1;2 k) y   x đoạn [-1;1] l) y   x [ - ; 1] m) y  x  đoạn [2;3] n) y  x  đoạn [0; 2] 2- Tìm GTLN, GTNN hsố đoạn ra: a) y  x  x  đoạn [-10,10] b) y =| x2 + 4x – | [ -6; 6] c) y = | x2 – 4x| đoạn [ -5; 5] d) y = |x2 - 9| đoạn [- ; 4] e) y  x2  x  đoạn [0;1] x 1 f) y  x   đoạn [-1;2] x2 3- Tìm GTLN, GTNN hsố g) y   x   h) y  x  [2; 9] x 3 đoạn [0;2] 1 x a) y  x  1  x 9 b) y   x   x c) y x   x d) y   x  x e) y  ( x  2)  x g) y= f) y  x  x [4; 8] x   4 x i) y  2sin x  h) y= 6x+ �� 0; � sin x / � � 2� 10  4x �� 0; � j) y = cos x  sin x � � 2� Bài tốn 4: Các dạng phương trình tiếp tuyến Cho đồ thị  C  : y  f  x   x  x  x  Hãy viết phương trình tiếp tuyến (C ) điểm uốn ( C) 2 Hãy viết phương trình tiếp tuyến (C): y  x  x  giao đểm với trục hoành x2  x  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  , biết tiếp x 1 tuyến song song với đường thẳng y   x Viết pt tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x , biết tiếp tuyến x vuông góc với đường thẳng y  * Cho hàm số y = x3 – 3x2 + (C) Viết phương trình tiếp tuyến (C) qua điểm A(0 ; 3) Hồ Văn Ôn tập 12 _ HK1 Hoàng BÀI TẬP TỔNG HỢP Cho hàm số y  x  x  có đồ thị (C) a) Khảo sát vẽ đồ thị (C) b) Tìm m để pt x  x   2m  có nghiệm phân biệt c)*Viết pttt với đồ thị (C) biết tiếp tuyến qua điểm A  1; 6  3 2.*Cho hàm số: y  x  3mx  4m có đồ thị (Cm ) a) Khảo sát vẽ đồ thị với m = −1 b) Tìm m để hàm số có CĐ, CT đối xứng qua đường thẳng y  x c) Xác định m để đường thẳng y  x cắt (Cm ) điểm A, B, C cho AB = BC a) Khảo sát vẽ đồ thị (C) : y = x2 − x3 b) * Đường thẳng d qua A(−1;2) có hệ số góc k Xác định k để d tiếp xúc với (C) Xác định tiếp điểm a) Khảo sát vẽ đồ thị (C) : y   x  x  b)Tìm m đề phương trình: x  x  m  có hai nghiệm dương phân biệt Cho hàm số y= x  mx  m  (Cm) (Đề TN) a) Khảo sát hàm số (C3) b) Viết phương trình tiếp tuyến (C3) điểm M mà xM=2 cho hàm số y  x  mx  m  có đồ thị (Cm ) a) Khảo sát vẽ đồ thị với m = −1 b) Dựa vào đồ thị (C1 ) , biện luận theo k số nghiệm phương trình 2 sau: x (1  x )   k c) Viết pttt với (C1 ) biết tiếp tuyến song song với đthẳng y   x  2 Cho hàm số y   x  2x  có đồ thị (C) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) b) Dùng đồ thị (C ), biện luận theo m số nghiệm thực phương trình m ( x  1)2  2 8.Cho hàm số y = x4 – 2x2 +3, có đồ thị ( C ) a) Khảo sát vẽ đồ thị ( C ) hàm số b) Viết phương trình tiếp tuyến với ( C ) giao ( C ) với trục Oy Cho hàm số y  x  x  a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C ) hàm số b) Tìm m để phương trình  x  x  m  có nghiệm phân biệt 10 Cho hàm số: y   x  2(m  1)x  2m  có đồ thị (Cm ) a) Khảo sát vẽ đồ thị với m = b) Tìm m để (Cm ) có cực trị Hồ Văn Ơn tập 12 _ HK1 Hồng c) Tìm m để (Cm ) cắt Ox điểm phân biệt với hoành độ lập thành cấp số cộng 11 Cho hàm số: y  x  ax  b ( a, b tham số ) a) Xác định a, b để hàm số cực trị – x = b) Khảo sát vẽ đồ thị a  , b   12 Cho hàm số y = x4 +2(m – 2).x2 +m2 – 5m + 5, (Cm) a) Tìm m để (Cm) cắt trục hoành điểm phân biệt b) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số m = c) Tìm a để phương trình x4 – 2x2 – a = có nghiệm phân biệt 13 Cho hàm số y= x  x  có đồ thị (C) (TN PB07) a Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số b Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) điểm cực đại (C) 14 a) Khảo sát vẽ đồ thị (C): y  2 x  x  b)* Dùng đồ thị (C) tìm tất giá trị m để phương trình sau có nghiệm phân biệt: 2 x  x  2m  c)* Suy đồ thị hàm số y   x  x  3x  (TN Phân ban 08) x 1 b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) điểm tung độ −2 2x  16.Cho hàm số y  ( C ) x  a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị ( C ) hàm số b) Gọi A giao điểm đồ thị với trục tung Tìm phương trình tiếp tuyến ( C ) A 2x 1 17 a) Khảo sát hàm số y  có đồ thị (C) x 1 b) Viết phương trình đường thẳng qua M(1 ; 0) cắt (C) hai điểm A, B nhận M làm trung điểm x 1 18 Cho hàm số y   1 có đồ thị (C) x 1 a) Khảo sát hàm số (1) b) Viết phương trình tiếp tuyến (C) qua A(0;1) Cmr có tiếp tuyến (C) qua B(0;−1) x2 19 a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y  x 3 b) Tìm đồ thị điểm M cho khoảng cách từ M đến đường tiệm cận đứng khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang mx  20 Cho hàm số y  xm 15 a) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số y= Hồ Văn Ôn tập 12 _ HK1 Hoàng a) Định m để hàm số ln tăng miền xác định b) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số m = c) Tìm điểm M (C) cách hai trục tọa độ PHƯƠNG TRÌNH MŨ − LOGARIT u  a  b � u  loga b (b >0); logau = b  u = ab (ĐK u > 0) a f (x) a g (x ) �0  a �1 � �� � D f ( x )  g( x) � � � a 1 f (x) �Dg ( x ) loga f ( x )  loga g ( x ) �  a �1 � � f ( x )  ( g(x)  ) � � f(x)  g(x) � Vấn đề 1: Phương trình mũ Dạng Đưa số Giải phương trình sau a) 2x   b) 2x 6 x  c) 32 x   x  16 x 5 d) 2x  x 8 e) 52x + – 52x -1 = 110 f) 32 x 7   41 x  x 5 x 17 128 x  g) 2x + 2x -1 + 2x – = 3x – 3x – + 3x - h) (1,25)1 – x = (0,64)2(1 x ) Dạng đặt ẩn phụ : Giải phương trình a) 22x + + 22x + = 12 b) 92x +4 - 4.32x + + 27 = x 1 x c) 52x + – 110.5x + – 75 = �5 � �2 � d) � �  � �   �2 � �5 � e) f) 22 x 1  7.2x   x  53  x  20     x x g) 25 x  3.10 x  2.9 x h)  15   15  Vấn đề 2: Phương trình logarit Dạng Đưa số giải phương trình a) log4(x + 2) – log4(x -2) = log46 b) lg(x + 1) – lg( – x) = lg(2x + 3) c) log4x + log2x + 2log16x = d) log4(x +3) – log4(x2 – 1) = e) log3x = log9(4x + 5) + ½ f) log4x.log3x = log2x + log3x – 2 g) log2(9x – 2+7) – = log2( 3x – + 1) h) log3 x  log x  i) log2  log2 ( x  1)   log (4  x ) j) log3 x + log      k) log2 4.3   log   x   x m) ) log2 x   log  x-1  x + log x =   l) log2  log2 2.3    x x  n) logx x  x   Dạng đặt ẩn phụ giải phương trình  1 a) b) logx2 + log2x = 5/2  ln x  ln x c) logx + 17 + log9x7 = d) log2x + 10log2 x   e) log1/3x + 5/2 = logx3 f) 3logx16 – log16x = 2log2x Hồ Văn Ôn tập 12 _ HK1 Hoàng g) log x  3log2 x  log x  h) lgx 16  l o g2 x 64   i) 4log9 x  logx   J) logx x  x   k) log  x  1  6log2 x    30) log x  log2 x   PHẦN HÌNH HỌC 2 2 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với đáy, cạnh bên SB a a Tính diện tích tồn phần & thể tích khối chóp S.ABCD b Tính góc SC với mp đáy, (SBC) với (ABCD) Cho hchóp S.ABC có đáy ABC vng đỉnh B, SA  ( ABC ) Biết SA=AB=BC=a a Tính diện tích xung quanh & thể tích khối chóp S.ABC (TNPB07lần 1) b Gọi M trung điểm SA Tính khoảng cách từ S đến mp (MBC) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a√2, cạnh bên SA vng góc với đáy SA=AC a Tính diện tích xung quanh VS.ABCD theo a (TN PB 07 lần 2) b Tính khoảng cách từ D đến mp(SBC) Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a cạnh bên 2a Gọi I trung điểm cạnh BC a Chứng minh SA  BC b Tính VS.ABI theo a (TN PB 08 lần 1) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng B , SA  ( ABC ) Biết AB=a , BC=a , SA=3a a Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a b Gọi I trung điểm SC , tính độ dài đoạn thẳng BI theo a Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vng cạnh a, (SAB) (SAD) vng góc với (ABCD) � SC,(SAB )  300   a Tính VSABCD b Gọi E trung điểm CD Tính khoảng cách từ S đến đường thẳng BE Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng ABCD cạnh a, SA  ( ABCD ) Biết SA = a a Tính thể tích hai khối chóp S.ABC S.ABCD b Tính góc (SBC) (SDC) Cho hình chóp S.ABC có mặt đáy tam giác cạnh a Các mặt bên (SAB), (SAC) vng góc với mặt đáy , SA a a Chứng minh SA vng góc với mặt phẳng đáy b Tính thể tích khối chóp Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC cân A, đường thẳng SA vng góc với mặt phẳng (ABC) Gọi G trọng tâm tam giác SBC Biết SA  3a, AB  a, BC  2a a Chứng minh đường thẳng AG vng góc với đường thẳng BC Hồ Văn Ơn tập 12 _ HK1 Hồng b Tính thể tích khối chóp G.ABC theo a 10 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA   ABCD  , cạnh bên SC = 2a a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD b) Gọi I, K trung điểm SB SD Chứng minh hai tứ diện IACD KABC ĐỀ 1: Bài 1: Cho (C): y  x  x  Khảo sát vẽ đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến (C) giao điểm (C) trục tung Cho họ đường thẳng (dm):y  mx  2m  16 Chứng minh: (dm) cắt (C) điểm cố định m thay đổi Tìm m để (dm) cắt (C) điểm phân biệt Bài 2: Giải phương trình sau: a x  10.2 x 1  24  b log3 ( x  2)  log3 x  x   Bài 3: Tìm GTLN, GTNN y = sin3x + sin2x  [0; /2] Bài 4: Cho hình chóp SABC với tam giác ABC vuông cân B cạnh AB = 4a SA vng góc với đáy (ABC), góc hai mặt phẳng (SAB) (ABC) 600 Gọi H, K hình chiếu vng góc A lên SB SC Tính thể tích khối chóp Tính thể tích khối chóp ABHK Tính khoảng cách AH BI ĐỀ 2: 2x  x 1 Khảo sát vẽ (C) Tìm (C) điểm có tọa độ ngun Tìm (C) điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận (C) nhỏ Lập tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến song song với đường phân giác thứ Bài 2: Giải phương trình sau: a) x - 10.3 x + = b) log (x - 3) = 1+ log4 x Bài 1: Cho (C): y  Bài 3: Tìm giá trị nhỏ hàm số: y  x  đoạn [1;3] x Hồ Văn Ơn tập 12 _ HK1 Hồng Bài 4: Hình chóp S.ABCD có đáy hình vng ABCD cạnh a, lấy điểm M AD cho AM = x (0 ≤ x ≤ a) SA vng góc với mặt phẳng hình vng A, SA= y (y > 0) a Chứng minh (SAB)(SBC) b Tính khoảng cách từ M đến (SAC)? c Tính thể tích khối chóp S.ABCM theo a, x d Biết x2+y2=a2 tìm giá trị lớn thể tích khối chóp S.ABCM ĐỀ 3: x  6x 2 Viết phương trình tiếp tuyến (C) điểm uốn Biện luận theo m số nghiệm phương trình: x  x  12 x  2m  Bài 2: Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số: �3 � �� y  cot �  x � x �� 0; � cos2 x �2 � � 4� Bài 3: Giải phương trình sau: a x  x 1  x   x  x   x 1 Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị (C): y  x  1 b 2.4 x  x  x c logx (2 x  x  3)  Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB = SA = a, AD = 2a; SA  (ABCD) 1) Tính Sxq va V khối chóp S.ABCD 2) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) khoảng cách từ trung điểm I cạnh SC đến mặt phẳng (SBD) 2) Gọi M trung điểm CD, tính khoảng cách từ A đến mp (SBM) ĐỀ 4: Bài 1: Cho (Cm): y  x  mx  (m  1) Cmr m thay đổi, (Cm) qua điểm cố định M1, M2 phân biệt Tìm m để tiếp tuyến (Cm) M1 M2 vng góc Khảo sát vẽ (C) m  2 Bài 2: Tìm GTLN, GTNN hàm số y  x   x  Bài 3: Giải phương trình sau: 11 a log2 x  log4 x  log8 x  b (1,25)1 – x = (0, 64) 2(1 x ) Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vng A D với DC = 2a, AB = AD = a, SD = a vng góc với đáy 1) CMR: SBC vng tính diện tích tam giác 2) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) 3) Tính thể tích S.ABCD Hồ Văn Ơn tập 12 _ HK1 Hồng ĐỀ 5: Bài 1: Cho (C): y  x  x Khảo sát vẽ đồ thị (C) 2 Từ đồ thị (C) suy đồ thị (C’): y  x  x Tìm m để phương trình x  x  log m  có nghiệm Bài 2: Tìm GTLN hàm số: y  x  x  [2; 1] Bài 3: Giải phương trình sau: x 17 x 5 a 32 x 7  128 x  ; b log2x + 10log2 x   Bài 4: Tứ diện S.ABC có góc ABC=1v,AB=2a, BC = a , SA vng góc với (ABC), SA = 2a.Gọi M trung điểm AB a)Tính góc (SBC) (ABC) b)Tính đường cao AK tam giác AMC c)Tính góc (SMC) (ABC) Tính khoảng cách từ A đến (SMC) d) Tính thể tích tứ diện ĐỀ 6: Bài 1: Cho (Cm): y  x  (m  2)x  m Tìm m để hàm số đạt cực trị x  1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số ứng với m=1 Biện luận theo k số giao điểm (C) với đường thẳng d: y=k x  2x  Bài 2: Tìm GTLN GTNN hàm số: y  [3;4] x 1 Bài 3: Giải phương trình sau: a 3.16 x  2.81x  5.36 x b 3log x 16  log16 x  2log2 x Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SA  ( ABCD) , góc (SBC) (ABCD) 600 a) Cm góc (SCD) (ABCD) 600 b) Cminh ( SCD)  ( SAD) Tính góc (SAB) &(SCD), (SCB) &(SCD) c) Tính khoảng cách từ A đến (SBC), AB SC d)*Dựng tính độ dài đoạn vng góc chung SC BD; SC AD ĐỀ 7: mx  2x  m Chứng minh: Với m hàm số đồng biến khoảng xác định Xác định m để tiệm cận đứng qua M(1;2) Khảo sát vẽ (C) m=2 Bài 1: Cho (Cm): y  10 Hồ Văn Ôn tập 12 _ HK1 Hồng Bài 2: Tìm GTLN GTNN hàm số: y   x Bài 3: Giải phương trình sau: x � -1;1 a 2log5 x  logx 125  b x- x 5  12.2 x 1 x 5   9)Bài 4: Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với (ABC), tam giác ABC vuông cân C AC = a; SA = x a) Xác định tính góc SB (ABC), SB (SAC) b)Chứng minh ( SAC )  ( SBC ) Tính khoảng cách từ A đến (SBC) d)Tính khoảng cách từ O đến (SBC) (O trung điểm AB) d) Tính góc khoảng cách SB AC ĐỀ 8: Bài 1: (2m  1) x  m Cho hàm số y  (1) x 1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số m = 1 Viết pttt với (C) song song đường phân giác Tìm m để đồ thị hàm số (1) tiếp xúc đường thẳng y = x Bài 2: Tìm GTLN GTNN hàm số f  x    x    1;2 x2 Bài 3: Giải phương trình : x x 1 �5 � �2 � a) lg(x + 1) – lg( – x) = lg(2x + 3); b) � �  � �   �2 � �5 � Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB= a, AD  a , SA= a SA vng góc với mặt phẳng (ABCD) Gọi M, N trung điểm AD SC I giao điểm B AC a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vng góc với mặt phẳng (SMB) b) Tính thể tích khối chóp S.ABCD tứ diện ANIB c) Tính khoảng cách SD AB ĐỀ 9: Bài 1: Khảo sát vẽ (C): y  x  x  2 x  x  6x2   m  Viết phương trình tiếp tuyến (C) vng góc với d : y  Biện luận theo m số nghiệm phương trình: Bài 2: Xác định m để (Cm ) : y  x  3mx  3mx  3m  tiếp xúc Ox Bài 3: Giải phương trình : a x  x  2.4 x b logx ( x  1)  log5  11 Hồ Văn Ôn tập 12 _ HK1 Hồng Bài 4: Cho hình chóp S.ABC có ABC vng B có AB  3cm , BC  4cm , cạnh bên SA  ( ABC ) SA  4cm Gọi (P) mặt phẳng qua A vng góc với SC; (P) cắt SC SB D E Chứng minh: AE  (SBC ) Tính thể tích khối chóp S.ABC S.ADE Tính khoảng cách SB AC ĐỀ 10: 3x  x2 Cm khơng có tiếp tuyến (C) qua giao điểm hai tiệm cận Tìm điểm (C) cách hai trục tọa độ Bài 2: Tìm GTLN GTNN hàm số: y = 2sinx  sin x [0; ] Bài 3: Giải phương trình : Bài 1: Khảo sát vẽ (C): y  2 a x  x  22  x  x  b log32 ( x  1)  log3 ( x  1)   Bài 4: Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD hình vng cạnh a, tâm O, cạnh bên SA vng góc mặt phẳng (ABCD), cạnh bên SB = 2a Gọi M trung điểm SB a) Tinh thể tích khối chóp S.ABCD b) Tính tổng diện tích mặt bên hình chóp S.ABCD c) Tính góc cạnh SC mặt phẳng (ABCD) d) Tính khoảng cách từ M đến (SCD) ĐỀ 11: x3 Khảo sát vẽ đồ thị (C) x 1 Chứng minh: Với m đường thẳng d:y = 2x+m cắt (C) hai điểm phân biệt Tiếp tuyến điểm S (C) cắt hai tiệm cận (C) P Q Chứng minh: S trung điểm PQ Bài 2: Tìm GTLN GTNN hàm số: y = x 1 x Bài 3: Giải phương trình sau: a b 25.2 x  10 x  x  25 ln x  ln x   Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình thang vng A, B ( �  ABC �  900 ), AB=BC=a, AD=2a, SA  đáy ABCD, SA= 2a gọi M, BAD N trung điểm cạnh SA, SD a) Tính V khối chóp S.ABCD b)Chứng minh BCNM hình chữ nhật Tính thể tích khối chóp S.BCNM a3 theo a ĐS: V = ĐỀ 12: Bài 1: Cho (Cm): y  x  (m  1)x  (m  2)x  Bài 1: cho (C): y  12 Hồ Văn Ơn tập 12 _ HK1 Hồng Khảo sát vẽ (C) m=1 Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến vng góc với d: x  3y   Chứng minh với m đồ thị (Cm) có cực đại cực tiểu x 1 , x � 1;2 Bài 2: Tìm GTLN$ GTNN hàm số y  x2  Bài 3: Giải phương trình : 2 x x 2 a log3 (4  59)  4.log3   log3 (2  1) b 32 x  2x 1  28.3 x  x   Bài 4: Cho hình chóp S.ABC có ABC vng B, SA vng góc với ˆ  600 , BC  a, SA  a Gọi M trung điểm SB đáy, ACB Chứng minh (SAB)  (SBC) Tính diện tích tồn phần thể tích khối chóp S.ABC Tính tỉ số thể tích hình chóp M.ABC S.ABC 13
- Xem thêm -

Xem thêm: H0912 HK1 , H0912 HK1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay