Đề thi thử 2018 thầy Lê Bá Trần Phương có giải chi tiết Đề 6

9 241 7
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2018, 01:38

ĐỀ SỐ 06 I ĐỀ THI PHẦN NHẬN BIẾT Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? A y  x  3x  C y  B y  x3  3x  3x + x 1 D y   x3  3x  Câu 2: Bảng biến thiên hàm số nào?  x  y - + 1 y A y  x2 x2  3 Câu 3: Cho a  a A a  1,  b  B y  x  2x 2 logb C y  x D y  x 3  logb , khẳng định khẳng định đúng? B  a  1,  b  C a  1, b  D  a  1, b  Câu 4: Căn bậc hai phức 20 A 3i C 5i B 2i D 5i Câu 5: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình vng cạnh a, SA vng góc với mặt phẳng đáy, SA  a Thể tích V khối chóp SBCD A V  a3 B V  a3 C V  a3 D V  a3 PHẦN THÔNG HIỂU Câu 6: Hỏi hàm số y  x +8x  đồng biến khoảng sau đây? A  6;   B  6;6  Câu 7: Giá trị cực tiểu yCT hàm số y  x  A yCT  3 B yCT  1 C  ; 6   6;   D  ;    x C yCT  D yCT  Câu 8: Đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y   x A Tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  B Tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  3 C Tiệm cận đứng x  0, khơng tiệm cận ngang D Tiệm cận đứng x  tiệm cận ngang y  Câu 9: Giá trị lớn hàm số y  3x  x3 A Maxy  B Maxy  10 C Maxy  D Maxy  1 Câu 10: Tọa độ giao điểm đồ thị hai hàm số y  x  x  3, y   x  x   7 A 1;0  ,   ;    4 5 7 B  0;1 ,  ;   2 4 5 7 C 1;  ,  ;  2 4  7 D 1;0  ,   ;   4 Câu 11: Tất nghiệm phương trình log 22 x  log x  A x  B x  C x  D x  1, x  C x  log7 D x  log Câu 12: Nghiệm phương trình x 1  x A x  log 2 B x  log 7 Câu 13: Nghiệm bất phương trình log  x  1  log 9.log A x  41 B x  C x  65 D 65 x 2 Câu 14: Cho f ( x)  ln( x  x), khẳng định khẳng định đúng? A f (2)  B f (2)  C f (5)  1, Câu 15: Cho hàm số y  f ( x ) đạo hàm liên tục đồ thị y  f ( x) hình vẽ bên Đặt g ( x)  f ( x)  D f (1)  1, x2 , biết đồ thị hàm g ( x) cắt trục hoành điểm phân biệt Mệnh đề đúng?  g (0)   A  g (1)   g (2) g (1)    g (0)   B  g (1)   g (2) g (1)    g (0)  C   g (1)   g (0)  D   g (2)  1  cos x , x    Câu 16: Cho hàm số f ( x)   ( x   )2 Tìm m để f ( x ) liên tục x   m , x =   A m  B m   C m  D m    Câu 17: số thực  thuộc ( ,3 ) thỏa mãn  cos 2xdx=  A B C  3b x a dx   ln  c 0 x   2 Câu 18: Cho A T  D   Tính T  a  2b  c  B T  7 C T  Câu 19: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  D T  6 ln x x A ln x  x d x  ln x  C B ln x  x dx   ln x  C C ln x ln x dx   C  x D ln x ln x dx    C  x Câu 20: Cho f ( x), f ( x) liên tục thỏa mãn f ( x)  f ( x)  I  f ( x)dx 2 A I   10 B I   Câu 21: Cho hàm số y  f ( x ) liên tục C I   20 hàm số y  g ( x)  x f ( x ) đồ thị đoạn  0;  hình vẽ bên Biết diện tích S miền tơ đậm I   f ( x)dx A I  B I  C I  D I  10 , tính tích phân D I   Tính x 4 Câu 22: Cho z   3i A z   3i , số phức z B z   i 2 C z   3i D z   i 2 Câu 23: Cho hai số phức z1   2i, z2   i Mô đun số phức w  2z1  3z A w  14 B w  145 C w  15 D w  154 Tải file word đủ : https://goo.gl/FVUrqv Câu 27: Thể tích V khối lăng trụ tam giác tất cạnh a A V  a3 B V  a3 a3 C V  D V  a3 Câu 28: Khi tăng bán kính mặt cầu lên hai lần thể tích khối cầu giới hạn mặt cầu tăng lên A lần B lần C lần D lần Câu 29: Cho mặt cầu bán kính R cho hình trụ bán kính đáy R, chiều cao 2R Tỉ số diện tích mặt cầu diện tích xung quanh hình trụ A B C D Câu 30: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;0; 2), B(3;0;5), C(1;1;0) Tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành A D(4;1;3) B D (4; 1; 3) C D (2;1; 3) D D(2;1; 3) Câu 31: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x  y  z   cho mặt cầu ( S ) : ( x  2)2  ( y  1)2  (z  1)2  10 Bán kính đường tròn giao tuyến (P) (S) A B 10 C D Câu 32: Trong không gian Oxyz, cho A(1; 2;1) đường thẳng d : x  y 1 z   Phương trình mặt thẳng chứa A d A x  y  z  10  B x  y  3z   C x  y  z   Câu 33: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng D  x  y  z   ( P) : x  y  z   (Q) : x  y  z   Khoảng cách P Q A B C D Câu 34: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x 1 y 1 z    3 cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Khẳng định khẳng định đúng? A d cắt (P) C d  ( P) B d / /( P ) D d  ( P) PHẦN VẬN DỤNG Câu 35: Tìm m để phương trình sin x  3m  2cos x  3m sin x nghiệm thuộc khoảng  0,   A  2 m 3 B  2 m 3 C m   2 2 ,m  D m   ,m  3 3 Câu 36: Cho hàm số f ( x)  x  2mx  m với m làm tham số, m  Đặt g ( x)  f ( x)  f ( x)  f ( x)  f (3) ( x)  f (4) ( x) Mệnh đề đúng? A g ( x)  với x Câu 37: Biết n  A P  42  B g ( x)  với x , n  thỏa mãn B P  C g ( x)  với x An0 An1 An2 An3     0! 1! 2! 3! 30  D g ( x)  với x Ann 32  Tính P  n( n  1) n! n  56 C P  D P  72 Câu 38: Người ta xếp hình vng kề với hình vẽ đây, hình vng độ dài cạnh nửa độ dài cạnh hình vng trước Nếu biết hình vng cạnh dài 10 cm tia Ax cần đoạn thẳng dài cm để xếp tất hình vng A 30 cm B 20 cm Câu 39: Tìm giá trị x khai triển C 80 cm  2lg(103 )  2( x 2)lg3 x D 90 cm  , biết số hạng thứ n khai triển 21 Cn1 , Cn2 , Cn3 theo thứ tự lập thành cấp số cộng A x  4, x  B x  3, x  D x  C x  0, x  Câu 40: Diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  x 2e x , y  xe x A S  e  B S  e  C S   e D S  Câu 41: Thể tích V khối tròn xoay thu quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường y  x ln x , x  e trục hoành A V    2e3  1 B V    2e3  1 C V    4e3  1 D V    4e3  1 Câu 42: người nam người nữ đến dự tiệc, họ không quen biết nhau, người ngồi cách ngẫu nhiên vào xung quanh bàn tròn ghế Gọi p xác suất khơng người nữ ngồi cạnh Mệnh đề đúng? A p  B p  74 C p  87 D p  34 Câu 43: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình vng cạnh a, tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Gọi M, N trung điểm AB, AD Khoảng cách h từ điểm D tới mặt phẳng (SCN) A h  4a B h  a C h  a D h  a Câu 44: Cho hình nón đỉnh S, đáy hình tròn tâm O chiều cao 40 Cắt hình nón mặt phẳng song song với mặt phẳng đáy, thiết diện thu đường tròn tâm O Chiều cao h hình nón đỉnh S đáy hình tròn tâm O (biết thể tích thể tích khối nón đỉnh S, đáy hình tròn tâm O) A h  B h  10 C h  20 D h  40 Câu 45: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;3;1), B (0; 2;1), mặt phẳng ( P) : x  y  z   Phương trình đường thẳng d nằm P cho điểm nằm d cách A, B A d : x y 7 z   1 2 B d : x 1 y  z   C d : x y7 z   1 2 D d : x 1 y  z    Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho A(1; 2;1) đường thẳng d : x 1 y  z    Phương 1 trình đường thẳng qua A cắt vng góc với d A d : x 1 y  z 1   10 B d : x 1 y  z 1   10 C d : x 1 y  z 1   1 D d : x 1 y  z 1   10 Câu 47: Cho tứ diện ABCD AC  AD  BC  BD, AB  a, CD  a Khoảng cách hai đường thẳng AB CD a Tính khoảng cách h từ điểm cách đỉnh A,B,C,D đến đỉnh A h  a 13 B h  a 13 C h  a D h  a Câu 48: Một cá bơi ngược dòng sơng để vượt qng đường 300 km Vận tốc chảy dòng nước km/h Gọi vận tốc bơi cá nước đứng yên v (km/h) lượng tiêu hao cá t tính theo công thức   v   k v t , k số Vận tốc bơi cá nước đứng yên để lượng tiêu hao A km/h B km/h C 12 km/h D 15 km/h Câu 49: AB đoạn vng góc chung đường thẳng ,  chéo nhau, A  , B  , AB  a; M điểm di động  , N điểm di động  Đặt AM  m, AN  n (m  0, n  0) Giả sử ta ln m  n  b với b  0, b không đổi Xác định m, n để độ dài đoạn MN đạt giá trị lớn A m  n  ab B m  n  b C m   x x3 Câu 50: Cho hàm số g ( x)  1  x    2! 3!   a b ,n  2 xn   x x3  x     n!   2! 3! D m   ab ab ,n  2 xn   với x  n n!  số nguyên dương lẻ  Mệnh đề đúng? A g ( x)  B g ( x)  C g ( x)  Đáp án D g ( x)  1D 2A 3D 4B 5B 6A 7D 8B 9A 10A 11D 12A 13A 14B 15A 16C 17C 18A 19C 20A 21C 22D 23B 24C 25A 26C 27D 28D 29C 30D 31D 32A 33D 34C 35C 36C 37B 38B 39C 40C 41A 42A 43B 44C 45A 46B 47B 48C 49B 50A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Đồ thị hàm số bậc ba nên loại đáp án A,C Dựa vào biến thiên đồ thị hàm số nên hệ số a   Chọn đáp án D Câu 2: Đáp án A x  điểm cực trị Lim y  x Câu 3: Đáp án D 3    a 1 3 4 log b  log b ;   b  5 a a ; Câu 4: Đáp án B (2 5i)2  20i  20 Câu 5: Đáp án B 1 a3 VSBCD  SA AB AD  a.a.a  6 Câu 6: Đáp án A y  x  x   y '  x  24 x x  y'     x  6 x y’ y Câu 7: Đáp án D -6 _ 0 + + 4   y '  1 x x y '   x  2 y  x ; y ''(2)  1, y ''( 2)  1 x3  yCT  y (2)  y ''  Tải file word đủ : https://goo.gl/FVUrqv ...  a3 Câu 28: Khi tăng bán kính mặt cầu lên hai lần thể tích khối cầu giới hạn mặt cầu tăng lên A lần B lần C lần D lần Câu 29: Cho mặt cầu có bán kính R cho hình trụ có bán kính đáy R, chiều... 11: Tất nghiệm phương trình log 22 x  log x  A x  B x  C x  D x  1, x  C x  log7 D x  log Câu 12: Nghiệm phương trình x 1  x A x  log 2 B x  log 7 Câu 13: Nghiệm bất phương trình log... 2)2  ( y  1)2  (z  1)2  10 Bán kính đường tròn giao tuyến (P) (S) A B 10 C D Câu 32: Trong không gian Oxyz, cho A(1; 2;1) đường thẳng d : x  y 1 z   Phương trình mặt thẳng chứa A d
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử 2018 thầy Lê Bá Trần Phương có giải chi tiết Đề 6, Đề thi thử 2018 thầy Lê Bá Trần Phương có giải chi tiết Đề 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay