Lovebook toán THPT chuyên chu văn an HN

7 181 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2018, 21:27

đây là những tài liệu rất hay và bổ ích để ôn luyện và học tập, là những kiến thức vô cùng hay ho và là những câu hỏi, những dạng bài thường xuyên gặp khi bạn ôn thi cao đẳng, đại học. Mong rằng nó sẽ có ích cho việc giảng dạy của các thầy cô và việc ôn luyện của các bạn học sinhchúc các bạn thành công SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Họ tên thí sinh: facebook.com/groups/ngochuyenfamily/ Số báo danh: Câu 1: Mã đề 121 Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Một vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  có tọa độ A 1;  2;1 Câu 2: B 1; 2;1 D  2;1;1 C  0;   D  ;0  Hàm số y  x  đồng biến khoảng 1  A  ;   2  Câu 3: C 1;1;  1   B   ;     Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho có điểm cực trị? A B C D Câu 4: Nguyên hàm I   dx 2x 1 A  ln x   C C ln x   C Câu 5: B  ln x   C D ln x   C Tập xác định D hàm số y  log  x  x  A D   0; 2 B D   ;0   2;   C D   ;0    2;   Câu 6: D D   0;  Điểm biểu diễn số phức z M 1;  Tọa độ điểm biểu diễn cho số phức w  z  z A  2; 3 Câu 7: Câu 9: C  1;6  D  2;3 Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1;0;  Mệnh đề sau đúng? A M   Oxz  Câu 8: B  2;1 B M   Oyz  C M  Oy Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung mặt? A Ba mặt B Hai mặt C Bốn mặt Giới hạn lim x   A   sin x  x B TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm C   D M   Oxy  D Năm mặt D Trang 1/7 - Mã đề thi 121  x   2t  Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :  y   3t ,  t    Tọa độ vectơ z   phương d A  2;3;0  B  2;3;3 C 1; 2;3 D  2;3;0  Câu 11: Trong không gian Oxyz , cho điểm P  a; b; c  Khoảng cách từ điểm P đến trục tọa độ Oy A a  c2 B b D a  c C b Câu 12: Gọi z1 z2 hai nghiệm phương trình z  z   Giá trị biểu thức P   z1  z2  z2  z1 A 10 B 10 C 5 D 15 Câu 13: Đồ thị hàm số y  x  x  cắt trục hoành điểm? A B C D Câu 14: Có cách chia hết đồ vật khác cho người, biết người nhận đồ vật? B 18 C 12 D 36 A 72 Câu 15: Cho hàm số y  f  x  thỏa mãn điều kiện f 1  12, f   x  liên tục   f   x  dx  17 Khi f   A C 19 B 29 D Câu 16: Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d , với a, b, c, d số thực a  (có đồ thị hình vẽ) Khẳng định sau sai?  x  2 A y '  x     x  B Hàm số đạt giá trị lớn điểm x  2 C y '  0, x   2;0  D Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị Câu 17: Cho cấp số cộng  un  , n  * có số hạng tổng quát un   3n Tổng 10 số hạng cấp số cộng A 59048 C 155 B 59049 D 310 Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z   mặt phẳng  P  : x  y  z  Mặt phẳng  P  cắt khối cầu  S  theo thiết diện hình tròn có diện tích A 5 B 25 C 2 Giải đáp thắc mắc: facebook.com/groups/ngochuyenfamily/ D 10 Trang 2/7 - Mã đề thi 121 Câu 19: Gọi M , m tương ứng giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  định sau đúng? B 9M  m  A M  9m  C 9M  m  cos x   Khẳng cos x  D M  m  Câu 20: Một người thợ thủ cơng làm mơ hình đèn lồng hình bát diện đều, cạnh bát diện làm từ que tre có độ dài cm Hỏi người cần mét que tre để làm 100 đèn (giả sử mối nối que tre có độ dài khơng đáng kể)? B 960 m C 192 m A 96 m D 128 m Câu 21: Một chất điểm chuyển động theo quy luật s  t   t  t  m  Tìm thời điểm t (giây) mà vận tốc v (m/s) chuyển động đạt giá trị lớn B t  0,5 C t  2, D t  A t  40 theo a b 3a C P  2b Câu 22: Cho a  log 5, b  log Biểu diễn P  log A P   a  2b B P   a  b D P   a  b Câu 23: Cho hai hàm số y  f  x  y  g  x  liên tục đoạn  a; b với a  b Kí hiệu S1 diện tích hình phẳng giới hạn đường y  f  x  , y  3g  x  , x  a, x  b; S diện tích hình phẳng giới hạn đường y  f  x   , y  g  x   , x  a, x  b Khẳng định sau đúng? A S1  S B S1  3S2 Câu 24: Đồ thị hàm số y  A Câu 25: Phương trình A m  x 4 C S1  S2  D S1  2S  x2  có tiệm cận? x 1 B C D  81m1 vô nghiệm B m  C m  D m  2 Câu 26: Tích tất giá trị x thỏa mãn phương trình  3x  3   x     3x  x   A B C D Câu 27: Cho hình thang cong (H) giới hạn đường y  e x , y  0, x  1, x  Thể tích vật thể tròn xoay tạo cho hình (H) quay quanh trục hồnh A e  e 2  B e  e 2   2 Câu 28: Số phức z  1  i   1  i    1  i  A 21009   2018 C e 4  D e  e 2    có phần ảo B 21009  C  21009 D   21009  1   60 Góc Câu 29: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thoi cạnh a, SA  SB  SD  a, BAD đường thẳng SA mặt phẳng  SCD  A 30 B 60 C 90 Giải đáp thắc mắc: facebook.com/groups/ngochuyenfamily/ D 45 Trang 3/7 - Mã đề thi 121 Câu 30: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  0; 1;  , B 1;1;  đường thẳng x 1 y z 1 Biết điểm M  a; b; c  thuộc đường thẳng d cho tam giác MAB có   1 diện tích nhỏ Khi đó, giá trị T  a  2b  3c A B C D 10 d: Câu 31: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : x  y  z   ba điểm A  2;1;0  ,    B  0; 2;1 , C 1;3; 1 Điểm M    cho MA  3MB  4MC đạt giá trị nhỏ Khẳng định sau đúng? A xM  yM  z M  B xM  yM  zM  C xM  yM  zM  D xM  yM  zM    CAD   DAB   90o , AB  1, AC  2, AD  Cosin góc Câu 32: Cho tứ diện ABCD có BAC hai mặt phẳng  ABC   BCD  A 13  13 B  C  Câu 33: Có giá trị tham số m để đồ thị  Cm  : y   Cm  D  mx  có tiệm cận tâm đối xứng 1 x thuộc đường thẳng d : x  y   ? A B C D vô số Câu 34: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với mặt đáy, SA  a Gọi M trung điểm SB Góc AM BD B 30 C 90 A 45 D 60 Câu 35: Một nhóm học sinh gồm bạn nam bạn nữ xếp theo hàng dọc Xác suất để bạn nữ đứng cạnh 1 1 A B C D     35 252 50 42 Câu 36: Khai triển biểu thức  x  x  1 2018 viết thành a0  a1 x  a2 x   a4036 x 4036 Tổng S = a0  a2  a4  a6   a4034  a4036 A 21009 B C 21009 D 1 Câu 37: Bạn An có cốc giấy hình nón có đường kính đáy 10 cm độ dài đường sinh cm Bạn dự định đựng viên kẹo hình cầu cho tồn viên kẹo nằm cốc (không phần viên kẹo cao miệng cốc) Hỏi bạn An đựng viên kẹo có đường kính lớn bao nhiêu? A 64 cm 39 B 39 cm 13 C 32 cm 39 D 10 39 cm 13 Giải đáp thắc mắc: facebook.com/groups/ngochuyenfamily/ Trang 4/7 - Mã đề thi 121 Câu 38: Để đồ thị hàm số y  x  2mx  m  có ba điểm cực trị nhận gốc tọa độ O làm trực tâm giá trị tham số m A B  C  D    Câu 39: Phương trình cos x.sin 5x   có nghiệm thuộc đoạn   ; 2  ?   A B C D Câu 40: Biết tích phân  2x  dx  a ln  b  a, b    , giá trị a 2 x A B hợp Câu 41: Tập  x 12 S tất log  x  x    1  A S   ;1;  2 2 Câu 42: Xét hàm số C x m giá trị tham số m để phương trình log  x  m   có ba nghiệm phân biệt 3 1 B S   ; 1;  2 2 f  x D liên tục  3 C S   ;1;   2 0;1 đoạn 3 1 D S   ;1;   2 2 thỏa mãn điều kiện x f  x   f 1  x    x Tích phân I   f  x  dx 2 A I  Câu 43: Cho  B I  số  z1 , z2 , z3 phức C I  thỏa mãn  20 D I  điều kiện  16 z1  4, z2  3, z3  z1.z2  16 z2 z3  z1.z3  48 Giá trị biểu thức P  z1  z2  z3 A B C D Câu 44: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hàm số f   x  hình vẽ Hàm số y  f 1  x   A  3;1 x2  x nghịch biến khoảng B  2;0  C 1;3 Giải đáp thắc mắc: facebook.com/groups/ngochuyenfamily/ 3  D  1;  2  Trang 5/7 - Mã đề thi 121 Câu 45: Gọi S tập hợp số tự nhiên nhỏ 106 thành lập từ hai chữ số Lấy ngẫu nhiên hai số S Xác suất để lấy số chia hết cho 4473 2279 55 53 A B C D     8128 4064 96 96 Câu 46: Hình vẽ đồ thị hàm số y  f  x  Có giá trị nguyên dương tham số m để hàm số y  f ( x  1)  m có điểm cực trị? A B C D Câu 47: Cho lăng trụ tam giác ABC ABC  có tất cạnh a , gọi M , N trung điểm cạnh AA AB Khoảng cách hai đường thẳng MN BC A a B a 10 C a D a 15 Câu 48: Cho hàm số y  x  x  x  có đồ thị  C  Có tất giá trị nguyên tham số m để từ điểm M  0; m  kẻ tiếp tuyến đến đồ thị  C  mà hoành độ tiếp điểm thuộc đoạn 1;3 ? A 61 B C 60 D Vô số Câu 49: Viện Hải dương học dự định làm bể cá kính phục vụ khách tham quan (như hình vẽ), biết mặt cắt dành cho lối nửa hình tròn Giải đáp thắc mắc: facebook.com/groups/ngochuyenfamily/ Trang 6/7 - Mã đề thi 121 Tổng diện tích mặt kính bể cá gần với số sau đây? A 872 m B 914 m C 984 m D 949 m x y 1 z hai điểm A 1; 2; 5  ,   1 B  1;0;  Biết điểm M thuộc  cho biểu thức T  MA  MB đạt giá trị lớn Câu 50: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  : Tmax Khi đó, Tmax bao nhiêu? A Tmax  B Tmax   C Tmax  57 D Tmax  - HẾT Giải đáp thắc mắc: facebook.com/groups/ngochuyenfamily/ Trang 7/7 - Mã đề thi 121 ... không gian Oxyz , cho đường thẳng  : Tmax Khi đó, Tmax bao nhiêu? A Tmax  B Tmax   C Tmax  57 D Tmax  - HẾT Giải đáp thắc mắc: facebook.com/groups/ngochuyenfamily/ Trang 7/7 - Mã... làm bể cá kính phục vụ khách tham quan (như hình vẽ), biết mặt cắt dành cho lối nửa hình tròn Giải đáp thắc mắc: facebook.com/groups/ngochuyenfamily/ Trang 6/7 - Mã đề thi 121 Tổng diện tích mặt... 30 B 60 C 90 Giải đáp thắc mắc: facebook.com/groups/ngochuyenfamily/ D 45 Trang 3/7 - Mã đề thi 121 Câu 30: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  0; 1;  , B 1;1;  đường thẳng x
- Xem thêm -

Xem thêm: Lovebook toán THPT chuyên chu văn an HN, Lovebook toán THPT chuyên chu văn an HN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay