Sử dụng bột lá sắn, keo giậu, stylo trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ lương phượng tại nông hộ trung du miền núi phía bắc

147 96 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2018, 11:33

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TỪ QUANG TRUNG SỬ DỤNG BỘT LÁ SẮN, KEO GIẬU, STYLO TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT VÀ GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƢƠNG PHƢỢNG TẠI NƠNG HỘ TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên – 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––– TỪ QUANG TRUNG SỬ DỤNG BỘT LÁ SẮN, KEO GIẬU, STYLO TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT VÀ GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƢƠNG PHƢỢNG TẠI NÔNG HỘ TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC Ngành: Dinh dƣỡng & thức ăn chăn ni Mã số: 62.62.01.07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NƠNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TỪ QUANG HIỂN Thái Nguyên – 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận án hoàn toàn trung thực chưa công bố, sử dụng để bảo vệ học vị Các thơng tin, tài liệu trích dẫn luận án ghi rõ nguồn gốc Tác giả Từ Quang Trung ii LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận án này, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ quý báu, bảo tận tình thầy hướng dẫn GS.TS Từ Quang Hiển suốt qúa trình thực luận án Nhân dịp hồn thành luận án tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo hướng dẫn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành quan tâm giúp đỡ ảng ủy, an giám hiệu, thầy cô giáo cán Bộ môn sở, thầy cô giáo khoa Chăn ni - Thú y phòng đào tạo, cán ộ thư viện trường Nông lâm, ại học Thái Nguyên, cán ban đào tạo - ại học ại học Thái Nguyên động viên giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán viên chức đơn vị: Trại giống Gia cầm Thịnh án Thái Nguyên, Trung tâm nghiên cứu phát triển chăn ni miền núi - Viện chăn ni (đóng tỉnh Thái Nguyên), Viện Khoa học Sự sống - ại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhiệt tình cho tơi q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, người thân gia đình tạo điều kiện, động viên tơi q trình thực đề tài hoàn thành luận án Thái Nguyên, năm 2017 Tác giả Từ Qu ng Trung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC C C TỪ VI T T T x MỞ ĐẦU .1 Chƣơng T NG QUAN T I LI U 1.1 Nghiên cứu xác định giá trị lƣợng thức ăn vật nuôi 1.1.1 Nguyên lý phƣơng pháp nghiên cứu 1.1.2 Một số kết nghiên cứu xác định giá trị lƣợng thức ăn 1.2 Ảnh hƣởng protein lƣợng phần đến khả sản xuất gà thịt gà đẻ 1.2.1 Ảnh hƣởng protein phần đến khả sản xuất gà thịt gà đẻ .9 1.2.2 Ảnh hƣởng lƣợng phần đến khả sản xuất gà thịt gà đẻ 12 1.2.3 Ảnh hƣởng t l gi a lƣợng protein đến khả sản xuất gà thịt gà đẻ 13 1.3 Sắc tố thực vật vai trò sắc tố vật nuôi 15 1.3.1 Sắc tố thực vật thức ăn chăn nuôi 15 1.3.2 Vai trò sắc tố thực vật vật nuôi 17 1.4 Giới thi u sắn keo giậu cỏ Stylo .20 1.4.1 Ngu n gốc đ c m sinh vật sắn keo giậu cỏ Stylo 20 1.4.2 Năng suất chất xanh ột sắn keo giậu cỏ Stylo 21 1.4.3 Thành phần h a học giá trị dinh dƣỡng sắn keo giậu cỏ Stylo 22 1.4.4 Độc tố phƣơng pháp kh độc tố sắn keo giậu cỏ Stylo .24 1.5 Kết nghiên cứu s dụng ột sắn keo giậu cỏ Stylo chăn nuôi gà thịt gà đẻ nƣớc nƣớc 26 1.5.1 Kết nghiên cứu s dụng ột sắn keo giậu cỏ Stylo chăn nuôi gà thịt 26 1.5.2 Kết nghiên cứu ột sắn keo giậu cỏ Stylo chăn nuôi gà đẻ 28 1.6 Giới thi u giống gà Lƣơng Phƣợng 30 Chƣơng NỘI DUNG V PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU .33 2.1 Đối tƣợng địa m thời gian nghiên cứu 33 2.2 Nội dung nghiên cứu 34 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu .34 2.3.1 Th nghi m 1: Xác định suất, sản lƣợng giá thành ột sắn keo giậu cỏ Stylo 34 2.3.2 Th nghi m 2: Xác định lƣợng trao đổi loại ột c hi u chỉnh theo lƣợng nitơ t ch lũy th gà 38 2.3.3 Th nghi m 3: Ảnh hƣởng ột cách thức phối hợp ột vào phần đến khả sản xuất thịt gà Lƣơng Phƣợng 41 2.3.4 Th nghi m 4: Ảnh hƣởng ột cách thức phối hợp ột vào phần đến sức sản xuất gà đẻ ố mẹ Lƣợng Phƣợng .47 2.4 X lý số li u 53 Chƣơng K T QUẢ NGHIÊN CỨU V THẢO LU N 54 3.1 Xác định suất sản lƣợng giá thành ột sắn keo giậu cỏ Stylo 54 3.1.1 Thành phần dinh dƣỡng đất thí nghi m 54 3.1.2 Năng suất sinh khối thức ăn th nghi m 55 3.1.3 Năng suất tƣơi thức ăn th nghi m 56 3.1.4 Năng suất ột thức ăn th nghi m 57 3.1.5 Sản lƣợng tƣơi ột lƣợng a thức ăn th nghi m 58 3.1.6 Chi ph sản xuất cho kg ột .60 3.2 Xác định lƣợng trao đổi ột sắn keo giậu Stylo c hi u chỉnh theo lƣợng nitơ t ch lũy th gà 63 3.2.1 Kết phân t ch VCK CP GE phần ột 63 3.2.2 Kết phân t ch VCK CP GE chất thải gà lô th nghi m 64 3.2.3 Kết xác định nitơ VCK phần chất thải ME hi u chỉnh 65 3.2.4 Kết xác định lƣợng trao đổi trƣớc sau hi u chỉnh KPCS KPTN loại ột 66 3.3 Ảnh hƣởng ột cách thức phối hợp ột vào phần đến khả suất thịt gà Lƣơng Phƣợng 68 3.3.1 T l nuôi sống gà th nghiêm 68 3.3.2 Khả sinh trƣởng gà th nghi m 69 3.3.3 Ảnh hƣởng cách thức phối trộn ột vào phần đến khả thu nhận chuy n h a thức ăn gà th nghi m .74 3.3.4 Ảnh hƣởng cách thức phối trộn ột phần đến số sản xuất PI số kinh tế EN gà th nghi m 79 3.3.5 Ảnh hƣởng ột cách thức phối hợp ột vào phần đến chất lƣợng thân thịt gà th nghi m 81 3.3.6 Ảnh hƣởng ột cách thức phối trộn ột phần đến chi ph thức ăn cho kg tăng khối lƣợng gà th nghi m 86 3.3.7 Khảo nghi m nông hộ .89 3.4 Ảnh hƣởng ột cách thức phối hợp ột vào phần đến sức sản xuất gà đẻ ố mẹ Lƣợng Phƣợng .91 3.4.1 Ảnh hƣởng đến t l nuôi sống lô gà th nghi m 91 3.4.2 Ảnh hƣởng đến t l đẻ lô gà th nghi m 92 3.4.3 Ảnh hƣởng đến suất sản lƣợng trứng lô gà th nghi m95 3.4.4 Ảnh hƣởng ột cách thức phối trộn ột đến số tiêu vật lý h a học trứng gà lô th nghi m 98 3.4.5 Sự t ch lũy sắc tố m số quạt lòng đỏ trứng theo thời gian gà đƣợc ăn phần c ột 101 3.4.6 Ảnh hƣởng ột cách thức phối hợp ột vào phần đến chất lƣợng trứng ấp .104 3.4.7 Ảnh hƣởng đến tiêu tốn chi ph thức ăn cho gà loại I .107 3.4.8 Khảo nghi m nông hộ .110 K T LU N V Đ NGH .113 TÀI LI U THAM KHẢO .115 vii DANH MỤC HÌNH H nh 3.1 Đ thị sinh trƣởng t ch lũy gà qua tuần th nghi m .71 H nh 3.2 i u đ sinh trƣởng t đối lô gà th nghi m 73 H nh 3.3 Đ thị t l đẻ gà tuần thí nghi m .94 H nh 3.4 Đ thị hàm lƣợng carotenoids lòng đỏ trứng 103 10 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần nguyên li u t l chất dinh dƣỡng KPCS 38 Bảng 2.2 Thành phần nguyên li u t l chất dinh dƣỡng KPTN .39 Bảng 2.3 Công thức thành phần dinh dƣỡng thức ăn th nghi m cho gà thịt lô ĐC LS1 KG1 ST1 .43 Bảng 2.4 Công thức thành phần dinh dƣỡng thức ăn th nghi m cho gà thịt lô LS2, KG2, ST2 .44 Bảng 2.5 Công thức thành phần dinh dƣỡng thức ăn th nghi m cho gà đẻ bố mẹ lô ĐC, LS1, KG1 ST1 49 Bảng 2.6 Công thức thành phần dinh dƣỡng thức ăn th nghi m cho gà đẻ bố mẹ lô LS2, KG2, ST2 50 Bảng 3.1 Thành phần dinh dƣỡng đất thí nghi m 54 ảng 3.2 Năng suất sinh khối thức ăn th nghi m 55 Bảng 3.3 Năng suất tƣơi thức ăn th nghi m 56 Bảng 3.4 Năng suất ột thức ăn th nghi m 57 Bảng 3.5 Sản lƣợng tƣơi ột lƣợng ba thức ăn th nghi m 58 Bảng 3.6 Chi phí cho đơn vị sản phẩm .61 Bảng 3.7 T l VCK protein lƣợng thô KPCS KPTN .63 Bảng 3.8 T l VCK CP GE chất thải gà lơ thí nghi m 64 Bảng 3.9 Năng lƣợng trao đổi cần phải hi u chỉnh phần 66 Bảng 3.10 Kết xác định lƣợng trao đổi loại ột th nghi m 67 Bảng 3.11 T l nuôi sống gà giai đoạn 68 Bảng 3.12 Khối lƣợng trung bình gà TN tuần tuổi 69 Bảng 3.13 Sinh trƣởng t đối gà TN giai đoạn 72 Bảng 3.14 Tiêu thụ thức ăn trung nh gà giai đoạn 75 Bảng 3.15 Tiêu tốn thức ăn trung nh/1kg tăng khối lƣợng gà 77 Bảng 3.16 Chỉ số sản xuất PI số kinh tế EN gà thí nghi m 80 Bảng 3.17 Một số tiêu giết mổ 82 41 Nguy n Văn Thi n, Nguy n Khánh Quắc, Nguy n Duy Hoan (2002), Giáo trình phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghi p Hà Nội 42 H Trung Thông (2012) “Giá trị lƣợng trao đổi c hi u chỉnh nitơ số phụ phẩm s dụng làm thức ăn ni gà Tạp chí khoa học, ại học Huế, 71(2), tr 269 – 278 43 Nguy n Thị Thủy (2012) “Ảnh hƣởng bột cá tra lên suất chất lƣợng thịt gà Lƣơng Phƣợng ni nơng hộ” Tạp chí Khoa học, ại học Cần Thơ, tr 206 – 211 44 Phạm Sỹ Ti p (1999), Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng số giống sắn trung du miền núi phía Bắc, ảnh hưởng cách thức chế biến đến thành phần hóa học củ, khả sử dụng bột sắn để vỗ béo lợn F1 ( B x MC), Luận án Tiến s Khoa học Nông nghi p, Vi n chăn nuôi Quốc gia, Hà Nội 45 TCVN 4325:2007 (ISO 6497:2002) thay TCVN 4325 – 1986 46 Tiêu chuẩn Vi t Nam, Thức ăn chăn nuôi (2001) Phương pháp xác định độ ẩm, TCVN 4326 - 2001 (ISO 6496: 1999) 47 Tiêu chuẩn Vi t Nam, Thức ăn chăn nuôi (2001) Phương pháp xác định tỷ lệ nitơ protein, TCVN 4328:2007 (ISO 6496:2003) 48 Tiêu chuẩn Vi t Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007) Phương pháp xác định hàm lượng tro, TCVN 4327:2007 (ISO 5984:2002) 49 Tiêu chuẩn phòng th nghi m sắc ký lỏng cao áp (2005), Phương pháp xác định hàm lượng β caroten, TCPTN - HPLC (ISO 6985: 2005) 50 Tiêu chuẩn Vi t Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng chất béo (lipid) thô,TCVN 4331:2007 (ISO 6492: 2002) 51 Tiêu chuẩn Vi t Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng xơ thô,TCVN 4329:2007 (ISO 6865: 2000) 52 Trần Thanh Vân Nguy n Duy Hoan Nguy n Thị Th y M (2015) Giáo trình chăn ni gia cầm, Nxb Nông nghi p, Hà Nội 53 Vi n chăn nuôi (2001) Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam, Nxb Nông nghi p, Hà Nội 54 Đỗ Văn Vi n (2015) “Năng suất giá trị dinh dƣỡng số bi n pháp kỹ thuật sản xuất hạt giống cỏ Stylosanthes guianensis (CIAT 184 Plus)” Tạp chí khoa học – công nghệ chăn nuôi, Vi n chăn nuôi (57), tr.80 98 55 Trần Quốc Vi t, Nguy n Đăng Vang Hoàng Hƣơng Giang Lê H ng Sơn (2000), Ảnh hƣởng t l axit amin giới hạn quan trọng phần đ nuôi gà Kabir Tam Hồng, Báo cáo khoa học Chăn ni thú y, Bộ Nông nghiệp PTNT, tr 110 - 126 56 Trần Cơng Xn Hồng Văn Lộc, Nguy n Thị Khanh Lê H ng Sơn (1999) “Ảnh hƣởng mức protein lƣợng phần ăn đến suất sinh sản gà Tam Hồng” Chun san Chăn ni Gia cầm, Hội Chăn nuôi iệt Nam, tr 340 - 357 57 Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phƣợng (2007) Gà Lƣơng Phƣợng, http://www.vietnamgateway.org 58 Trung Tâm Khuyến nông Khuyến ngƣ Phƣợng giải vi c làm nh Thuận (2010) Nuôi gà Lƣơng hi u cho ngƣời nông dân, www.khuyennong.binhthuan.gov II, Tài liệu tiếng anh 59 Abou – Elezz F M K., Sarmiento – Franco L., Santos – Ricalde R., and Solorio – Sanchez F., (2011) “Nutritional effects of dietary inclusion of Leucaena leucocephala and Moringa oleifera leaf meal on Rhode Island Red hens performance” Cuban Journal of Agricultural Science, 45(2), pp 475 – 492 60 Aletor V A., Hamid I I., Niess E., and Pfeffer E., (2000), “Low - protein amino acid - supplemented diets in broiler chickens: effects on performance, carcass characteristics, whole - body composition and efficiencies of nutrient utilization” Journal Science Food Agriculture, 80, pp 547 – 554 61 Aquino P L., (1986), "Effect water - soaked Ipil - ipil (Leucaena leucocephala) leaf meal on egg production and egg quality of single comb white leghorn caged layers", CLSU [Centre Luzon State University] Sci, J, (Philippine), v,5 (2); v,6 (1): pp 84 – 85 62 Aquis R., Wattanabe T., Satoh S., Kiron V., Imaizumi H., Yamazaki T., Kawano K., (2001), “Supplementation of paprika as a carotenoids source in soft-dry pellets for roodstock yellowtail” Seriola quinqueradiata (Temminck and Schlegel), Aquaculture Research, 32(1): pp 263 - 272 63 Atchara L., Saowaree T., Peaingpen S., Watana W., Atapon B., Somyot P., and Reinhardt H H., (2002) “Cassava leaf production research in Thailand Cassava Research and Development in Asia: Exploring New Opportunities for an Acient Crop” Proceedings of the Seventh Regional Workshop held in Bangkok, Thailand, Oct 28 - Novv 1, 2002, The Nippon Founadation, pp 472 – 478 64 Bai Changjun Liu G., Wang D., Daida K., Qudratullah S., Prasad V L K., Rama Rao S V., Parthasarthy Rao P., Ramesh C R., Balagopal R., and Gopalan A., (2004), Stylosanthes leaf meal for animal industries in China and India, In: High yielding anthracnose - resistant Stylosanthes for agricultural systems (Ed: S, Chakraborty), ACIAR, Canberra, Australia, pp 243 – 252 65 Belewu M A., Fagbemi T., Dosumu O.O., and Adeniyi M O., (2008), Physico – Chemical and Anti – Nutritional properties of some lesser tree and leguminous seeds, International journal of agricultural research, 3, pp 237 – 242, 66 Bornstein S., and Bartov I., (1996), Studies on egg yolk pigmentation, A comparison between visual scoring of yolk colour and colorimetric assay of yolk carotenoids” Poultry Science 45, pp 287 – 296 67 Buitrago J A., Bernardo O., Jorge L G., and Hernando A., (2002) “Cassava root and leaf meals as the main ingredients in poultry feeding”, Proceedings of the Seventh Regional Workshop held in Bangkok, Thailand, The Nippon Foundation, pp 523 – 541 68 Chanphone Keoboualapheth and Choke Mikled (2003), Growth performance of indigenous pigs fed with Stylosanthes guianensis CIAT 184 as replacement for rice bran, Livestock Research for Rural” Development 15 (9) 69 Ty C., Khieu B., Sopharith N., Preston T., and Tin M A., (2010) “Effct of sun – dried and fresh cassava leaves on growth of Tilapia (Oreochromis niloticus) fish fed basal diets of rice bran or rice bran mixed with cassava leaf meal” Livestock Research for Rural Development, 22 (3) 70 Corzo A., Kidd M T., Burnham D J., Miller E R., Branton S L., and Gonzalez - Esquerra R., (2005), “Dietary amino acid density effects on growth and carcass of broilers differing in strain cross and sex”, Journal Applied Poultry Res, 14, pp.1 - 9, 71 Darachai J., Piyatiratitivorakul S., Kittakoop P., Nitithamyong C., Menasveta P., (1998), “Effects of Astaxanthin on Larval Growth and Survival of the Giant Tiger Prawn, Penaeus monodon” Advances in shrimp biotechnology, pp 117 - 121 72 Davies K M., (2004), Plant pigments and their Manipulation, Animal Review of plant biology 14, Blackwell Publishing Ltd, Oxford UK 73 Deshumkh A P., Doiphode D S., Desale J S., and Deshmukh J S., (1987), "Chemical composition of Sababul as influenced by types and growth stages", Journal of Maharashtra Agricultural University (India),12, pp 25 – 27 74 De Groote G., (1970), Research on egg yolk pigmentation and its practical application, Word, Poultry Sci, J., 26, pp 435 – 441 75 D'Mello J P F., Acamovic T., and Walker A G., (1987), “Evaluation of Leucaena leaf - meal for broiler growth and pigmentation” Trop, Agric, 64(1), pp 33 – 35 76 Farrell D J., (1978), A nutritional evaluation of buckwheat (Fagopyrum esculentum) Anim Feed Sci Technol., (2), pp.95 -108 77 Gierhart D L., (2002), Production of zeaxanthin and zeaxanthin - containing compositions (High Ridge, MO) Patent number 05308759, [Acessed feb.15, 2002], Availabble at, http:/www.nal.usda.gov/bic/biotech_Patents/1994 patents 05308759.html 78 Gouveia L., Veloso V., Reis A., Fernandes H., Novais J., and Empis J., (1996), “Chlorella vulgaris used to colour egg yolk” Sci, Food Agric,10, pp 167 – 172 79 Hauad Marroquin L A., and Foroughbakhch R., (1991) “Variation in mimosin content among three species of Leucaena in eastern Nuevo Leon, Mexico”, Leucaena Research Reports, 12, pp 63 – 65 80 Holsheimer J P., and Veerkamp C H., (1992), “Effect of dietary energy protein, and lysin content on performance and yields of two strains of male roiler chicks”, Poultry Science, 71, pp 872 – 879 81 Hussain M A., Mustafa A I., Alam M., and Khan M Z A., (1991), "Study on the removal of mimosin from Ipil - ipil (Leucaena leucocephala) seed", J,Bangladesh Chem, Soc, 4, pp 83 – 85 82 Iheukwumere F C., Ndubuisi E C., Mazi E A., and Onyekwere M U., (2008), “Performance, nutrient Utilization and Organ Characterristics of Broilers Fed Cassava Leaf Meal (Manihot Esculenta Crantz)” Pakistan journal of Nutrition (1), pp 13 – 16 83 Ilyasov Y., Golovin P (2003) “The effect of NatuRose on growth, survival and physiological state of two-year-old marketable sturgeons”, On file at Cyanotech Corporation 84 Kiyothong K., & Wanapat M., (2004), “Supplementation of Cassava Hay and Stylo 184 Hay to Replace Concentrate for Lactating Dairy Cows”, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand 85 Keulen J Van and Young B A (1977) “Evaluation of Acid - Insoluble Ash as a Natural Marker in Ruminant Digesti ility Studies” Journal of Animal Science 78: 1757 - 1762 86 Duong Thanh Liem, Nguyen Phuc Loc, Nguyen Van Hoa, Ngo Van Man, Bui Huy Nhu Phuc and Bui Xuan An (1998), The use of cassava dried leaf powder as animal feed, In: Hoang Kim and Nguyen Dang Mai (Eds), Progress in Cassava Research and Extension in Vietnam, Proc, 7th Vietnamese Cassava Whorshop, held at IAS, Ho Chi Minh city, Vietnam, March - 6, 1997, pp 256 – 265 87 Lammers P I., Kerr B.T., Honeyman M S., Stalder K., Dozier W A., Weber T E., Kidd M T., and Bregendahl K (2008) “Nitrogen – Corected apparent metaboliza le energy velue of crude glycerol for laying hens”, Poultry Science, 87, pp 104 – 107 88 Latscha T., (1990), Carotenoids in Animal Nutrition, F, Hoffmann La Roche, Basel, Switzerland 89 Leeson S L., Caston, and Summers J D., (1996), Broiler responses to diet energy, Poultry Science, 75, pp 529 – 535 90 Li W., Hellsten A., Jacobsson L., Blomqvist H., Olsson A., Yuan X., (2004) “Alpha – tocopherol and astax anthin decrease macrophage infiltration, apoptosis and vulnerability in atheroma ò hyperlipidaemic its” Journal of molecular and cellular cardiology, 37(5), pp 969 – 978 91 Lilly R A., Schilling M W., Silva J L., Martin J M., and Corzo A., (2011), “The effects of dietary amino acid density in broiler feed on carcass characteristics and meat quality” Applied Poultry Research, 20, pp 56 – 67 92 Lignell A., Inboor J (2000) “Agent for increasing the production of/in reeding and production mammals” U S Patent 6054491 93 Liufa W., Xufang L., and Cheng Z., (1997), Carotenoids from Alocasia leaf meal as xanthophylls sources for broiler and pigmentation, trop, Sci, 37, pp 116 – 122 94 Lorenz R T., (2002), A review of Spirulina and Haematococcus algae meal as a carotenoids and vitamin supplement for poultry, Bulletin 053, http:/www.cyanotech.com/pdf/spbul53.pdf 95 Mourão J L., Pinheiro V M., Prates J A M., Bessa R J B., Ferrreira L M A., Fontes C M G A., and Ponte P I P (2008), “Effect of Dietary Dehydrated pasture and Citrus Pulp on the performance and meat quality of broiler chickens”, Poult, Sci 2008, pp 733- 743 96 Murthy P S., Reddy P V V S., Venkatramaiah A., Reddy – K V S., and Ahmed M N., (1994), "Methods of mimosin reduction in subabul leaf meal and its utilization in broiler diets", Indian J, Poultry Sci, 29: 2, pp 131 – 137 97 NAS (1984), "Leucaena: promising forage and tree crop for the tropics", Second Edition, Washington, DC: NAS, pp 31 – 32 98 National Research Council - NRC (2002), “Nutrient Requirement of Poultry” Washsington DC 99 Odedire J A., and Babayemi O J., (2007) “Preliminary study on Tephrosia candida as forage alternative to Leucaena Leucosephala for ruminant nutrition in Southwest Nigeria” Livestock Reseach for Rural Development 19 (9) 100 Omole A J., Adejuyigbe A., Ajayi F T., and Fapohunda J., (2007) “Nutritive value of Stylosanthes guyanensis and Lablabpurpureus as sole feed for growing its” African Journal of Biotechnology (18), pp 2171 – 2173 101 Onibi G E., Folorunso O R., and Elumelu C., (2008), Assessment of Partial Equi – Protein Replacement of Soyabean Meal with Cassava and Leucaena Leaf Meals in the Diets of Broiler Chicken Finishers, Internatinal Journal of Poultry Science, 7, pp 408 – 413 102 Onwudike O C., and Adegbola A A (1978) “Agronomic evaluation of Stylosanthes guyanensis and its use in the diet of laying hens The Journal of Agricultural Science 91, pp 661 – 666 103 Phengsavanh P., (2003), Goat production in smallholder farming systems in Lao PDR and the possibility of improving the diet quality by using Stylosanthes guianensis CIAT 184 and Andropogon gayanus cv, Kent Msc thesis, Anonymous, Dep, of Animal Nutrition and Management, Uppsala – Sweden, pp – 23 104 Roche (1988), Vitamin and fine chemicals, Eng yolk pigmentation with carophyll, rd ed, Hoffmann - La Roche Ltd., Basel, Switzerland, pp 12 – 18 105 Scott T A., and Hal J W., (1998), Using acid insoluble ash marker ratio (diet: digesta) to predict digestibility of wheat and barley metabolic energy and nitrogen retention, Poultry Sci, 67, pp 145 – 148 106 Sirri F., laffaldano N., Minelli G., Meluzzi A., Rosato M P., and franchini, A., (2007) “Comparative pigmentation efficiency of high dietary levels of apoester and marigold extract on quality traits of whole liquid egg of two strains of laying hens” j, Appl, Poultry Res, 16, pp 29 – 437 107 Summers J D., and Leeson S., (1984), “Influence of dietary protein and energy level on broiler performance and carcass composition” Nutrition Reproduction International, 29, pp 757 – 767 108 Summers J D., (2000), Energy in poultry diets, Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs, Ontario 109 Tang S Y., and Ling K H (1975) “Studies on the metabolism of mimosine on collagen synthesis”, Toxcology; 13, pp 339 – 342 110 Vogmann H., Pfirter H P., Prabucki A L (1975) “A new method of determing metabolisability of energy and digestibility of fatty acids in broiler diets” British Journal Poultry Science, 16, pp 531 – 534 111 Waagbo R., Hamre K., Bjerkas E., Berge R., Wathne E., Lie O., Torstensen, (2003) “Cataract formation in Atlantic salmon, Salmo salar L., Smolt relative to dietary pro – and antioxidants and lipit level” Journal of Fish Diseases, 26(4), pp 213 – 229 112 Watanabe T., Vassallo-Auis R., (2003), “ roodstock nutrition research on marine finfish in Japan” Aquaculture, 227, pp 14 - 35 113 Wiliams W D (1992) “Origin and impact of color on consumer preference for food” Poultry Scierice 71, pp 744 – III, Tài liệu nƣớc khác 114 Cadavid L F (2002) “Suelo y Fertilizacion para la yuca, In: La yuca en el tercer milenio, Sistemas modernos de produccion, procesamiento, utilizacion y comercializacion Soils and fertilization of cassava, In: Cassava in the Third Millennium, Modern Systems of production, Processing, Utilization and Marketin”, CIAT, Cali, Colombia, pp 76 – 103 C C CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƢỢC CƠNG BỐ Từ Quang Hi n, Từ Quang Trung (2016) “Nghiên cứu khả sản xuất chất xanh bột sắn tr ng thu tỉnh Thái Nguyên” Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn ni – Hội chăn nuôi iệt Nam, (214), tr 52 – 56 Trần Thị Hoan, Từ Quang Hi n, Từ Quang Trung (2017) “Nghiên cứu khả sản xuất chất xanh bột keo giậu (Leucena gleucocephala) tỉnh Thái Nguyên” Kỷ yếu hội nghị khoa học chăn nuôi – thú y tồn quốc, Nxb Nơng nghi p, tr 290 – 296 Từ Quang Hi n, Từ Quang Trung, Hoàng Ngọc Anh (2015) “Xác định giá trị lƣợng trao đổi bột sắn gà thịt giống Lƣơng Phƣợng” Tạp chí Khoa học Cơng Nghệ Việt Nam, 1(3), tr 23 – 26 Từ Quang Hi n, Từ Quang Trung, Trần Vi t Hà (2015) “Xác định giá trị lƣợng trao đổi bột keo giậu gà thịt giống Lƣơng Phƣợng” Tạp chí Khoa học Công Nghệ Việt Nam, 2(9), tr 23 – 26 Từ Quang Trung, Trần Thị Hoan, Từ Quang Hi n, Phan Nhƣ Qu nh (2015), “Hi u cách phối hợp bột keo giậu vào phần giống Lƣơng Phƣợng” Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi, 10(199) tr 49 – 52 Trần Thị Hoan, Từ Quang Hi n, Từ Quang Trung (2015) “Ảnh hƣởng cách thức phối hợp bột sắn vào phần đến khả sản suất chất lƣợng trứng gà đẻ bố mẹ Lƣơng Phƣợng” Tạp chí khoa học cơng nghệ ại học Thái Nguyên, 138(08) Tr 187 – 192 Từ Quang Hi n, Trần Thị Hoan, Từ Quang Trung (2017) “Nghiên cứu ảnh hƣởng cách phối hợp bột keo giậu vào phần ăn đến sản suất chất lƣợng trứng gà đẻ bố mẹ Lƣơng Phƣợng” Tạp chí khoa học cơng nghệ Việt Nam, 13(02) Tr 23 – 26 MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Hình Một số hình ảnh sản xuất bột cỏ Đồng Hỷ Thái Nguyên Hình Một số hình ảnh sản xuất phần thứ ăn thí nghiệm Hình Một số hình ảnh khảo sát thân thịt gà thí nghiệm Hình Một số hình ảnh các lơ thí nghiệm g đẻ Hình Một số hình ảnh mầu sắ lòng đỏ trứng các lơ thí nghiệm PHỤ LỤC Phụ lục 1: Giá trị trung bình khí tƣợng Thái Nguyên từ năm Tháng Chỉ tiêu -2015 10 11 12 TB/tháng A (%) 78,7 81,7 80,0 83,7 81,3 82,3 81,3 83,3 81,3 79,0 78,0 75,7 80,5 o 14,9 19,3 23,6 24,6 27,9 29,0 27,9 28,3 26,4 24,6 22,2 15,0 23,6 o T ( C) 26,6 14,7 63,3 38,0 254,1 193,1 304,6 335,2 185,2 77,2 16,9 16,8 127,1 Lƣợng mƣa (mm) Phụ lục 2: Thành phần hóa học, giá trị dinh dƣỡng các thứ ăn thí nghiệm các phần thí nghiệm Nguyên liệu VCK Protein Lipit Xơ Lysin Methionin Ca PTS ME Ngô 87,25 7,94 3,59 2,02 0,28 0,13 0,12 0,22 3293 Cám m 87,31 12,20 4,94 7,68 0,56 0,27 0,72 0,72 2578 KDĐT 87,46 39,97 1,84 6,65 2,78 0,57 0,49 0,59 2543 Bột cá 89,22 60,27 6,15 0,78 4,63 1,65 2,07 2,07 2775 CaCO3 - - - - - - 38,43 - - DCP - - - - - - 23,36 16,39 Lysin 78,8% - - - - - - - - 4309 Methi 99% - - - - - - - - 5272 BLKG 90,28 24,89 3,57 9,87 1,21 0,40 1,34 0,20 2152 BC Stylo 90,41 15,97 1,90 28,65 0,67 0,23 1,52 0,21 1630 BLS 90,19 20,73 6,93 13,13 1,54 0,51 1,09 0,64 1944 - Phụ Lục 3: Tỷ lệ ni sống lơ thí nghiệm g đẻ TT ĐC 100 100 100 100 LS1 100 100 100 100 KG1 100 100 100 100 ST1 100 100 100 100 LS2 100 100 97,78 97,78 KG2 100 100 100 100 ST2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97,78 97,78 97,78 96,67 96,67 10 11 12 13 14 15 16 100 100 100 100 100 100 100 100 97,78 96,67 96,67 96,67 100 100 100 100 100 100 100 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 100 100 100 100 98,89 98,89 98,89 98,89 98,89 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 96,67 96,67 96,67 100 100 100 100 100 100 100 97,78 96,67 96,67 96,67 96,67 98,89 98,89 98,89 98,89 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 97,78 Phụ Lục 4: kết so sánh thống kê thí nghiệm Chỉ tiêu NS trung nh/ lứa NSTB tƣơi NSTB bột Sản lƣợng sinh khối Sản lƣợng tƣơi Sản lƣợng bột Sản lƣợng protein Sản lƣợng ME Giá thành kg bột Giá thành Mcal ME Đơn vị ta/ha/lứa ta/ha/lứa ta/ha/lứa Tấn Tấn Tấn Tấn Mcal đ ng đ ng Sắn c 174,07 c 81,88 b 25,89 b 104,443 b 49,125 b 15,531 a 3,385 a 30.189 c 3.463 c 1.781 Nghiệm thức Keo giậu b 151,00 b 75,82 c 22,30 c 90,604 c 45,494 c 13,382 b 3,343 b 28.797 b 4.253 b 1.976 Stylo a 194,62 a 134,42 a 28,77 a 116,770 a 80,653 a 17,260 c 2,756 c 28.135 a 5.350 a 3.282 SEM P 0,26 0,73 5,82 19,28 12,23 2,52 0,46 4,96 19,98 15,75 0,000 0,000 0,001 0,004 0,009 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 Phụ Lục 5: kết so sánh thống kê thí nghiệm Chỉ tiêu KL tuần KL 10 tuần STTĐ – tuần STTĐ – 10 tuần STTĐ – 10 tuần Đơn vị ĐC g/con 1.131,9 d g/con 1.977,9 d d g/con 33,49 d g/con 30,22 d g/con 31,85 LS1 1.199,9 a 2.125,1 a a 35,91 a 33,04 a 34,48 Nghi m thức KG1 ST1 LS2 a b b 1.186,4 1.172,7 1.168,5 b c c a b b 2.095,3 2.070,9 2.080,3 b c ab b bc 35,43 34,94 34,79 b bc ab 32,46 32,07 32,56 ab bc b 33,95 33,51 33,68 KG2 c 1.152,0 d c 2.043,5 c 34,21 c 31,84 c 33,02 ST2 1.143,9 d 2.003,2 d cd 33,91 d 30,69 d 32,30 SEM P 7,352
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng bột lá sắn, keo giậu, stylo trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ lương phượng tại nông hộ trung du miền núi phía bắc , Sử dụng bột lá sắn, keo giậu, stylo trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ lương phượng tại nông hộ trung du miền núi phía bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay