HTK1 HTK2 319

4 71 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2018, 07:36

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: SBD: Mã đề thi 319 Câu 41: Vùng chịu ảnh hưởng mạnh gió phơn Tây nam A Đồng sông Cửu long B Duyên hải Nam Trung Bộ C Bắc Trung Bộ D Miền núi Trung du Bắc Bộ Câu 42: Đây ý nghĩa kinh tế - xã hội vị trí địa lý nước ta? A Giao lưu thuận lợi với nước khu vực TG B Thảm thực vật bốn mùa xanh tốt, giàu sức sống C Tạo thuận lợi phát triển ngành kinh tế biển D Tạo điều kiện thuận lợi để nước ta chung sống hòa bình hữu nghị với nước láng giềng Câu 43: Đây khơng phải dạng địa hình biển tạo nên? A khe rãnh xói mòn B bãi cát phẳng C tam giác châu D vịnh sông Câu 44: Ngập lụt Trung Bộ diễn chủ yếu tháng A tháng V -X B tháng IX-XII C tháng X –XII D tháng IX –X Câu 45: Đây hạn chế vùng đồi núi nước ta? A Xói mòn, rửa trơi B Địa hình hiểm trở, chia cắt mạnh C Lở đất, lũ quét D Ngập lụt Câu 46: Cho bảng số liệu sau SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA (2005-2010) Năm 2005 2007 2009 2010 Sản lượng (nghìn tấn) 467 200 870 128 - Khai thác 988 075 280 421 - Nuôi trồng 479 125 590 707 Giá trị sản xuất (tỉ đồng) 38784 47 014 53 654 56 966 Nhận xét sau nói sản lượng giá trị sản xuất thủy sản nước ta giai đoạn 20052010? A Sản lượng khai thác lớn sản lượng nuôi trồng B Sản lượng nuôi trồng tăng chậm sản lượng khai thác C Sản lượng giá trị sản xuất thủy sản qua năm giảm D Sản lượng khai thác tăng chậm sản lượng nuôi trồng Câu 47: Cao nước với địa hình hiểm trở , dãy núi có hướng TB- ĐN đặc điểm vùng núi A Tây Bắc B Đông Bắc C Trường Sơn Nam D Trường Sơn Bắc Câu 48: Biển Đơng nước ta có diện tích A 3,447 triệu km2 B khoảng triệu km2 C 3,477 triệu km2 D 3,744 triệu km2 Câu 49: Dựa vào Atslat Địa lý Việt Nam, cho biết vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh(TP) nào? A Đà Nẵng B Khánh Hòa C Phú Yên D Quãng Ngãi Câu 50: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ loại diễn vào thời gian nào? A Cuối kỷ XX B Thế kỷ XX C Cuối kỷ XX đầu kỷ XXI D Thế kỷ XXI Câu 51: Tổ chức sau tổ chức liên kết khu vực? A ASEAN B WTO C MERCOSUR D EU Câu 52: Bão lũ, trượt lở đất đá,hạn hán thiên tai thường xảy miền A Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ B Nam Bộ C Nam Trung Bộ Nam Bộ D Tây Bắc Bắc Trung Bộ Trang 1/4 - Mã đề thi 319 Câu 53: APEC tên gọi viết tắt tổ chức A Thị trường chung Nam Mỹ B Hiệp ước thuơng mại tự Bắc Mỹ C Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương D Liên Minh Châu Âu Câu 54: Cho biểu đồ: Hãy cho biết biểu đồ thể nội dung sau đây? A Sự chuyển dịch cấu diện tích cơng nghiệp nước ta B Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động C Quy mô giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động D Sự chuyển biến giá trị sản xuất nông nghiệp theo ngành hoạt động Câu 55: Tính chất nhiệt đới ẩm sơng ngòi nước ta khơng có biểu sau đây? A Giàu phù sau B Lưu lượng nước sông lớn khoảng 839 tỷ m3 C Chế độ nước sơng phân hóa theo mùa D Mạng lưới sơng ngòi dày đặc Câu 56: Đặc điểm sau khơng với gió mùa Đơng Bắc ( Gió mùa mùa đơng)? A Ln có tính chất lạnh khơ hoạt động nước ta B Hoạt động theo đợt thời gian từ tháng 10 đến tháng năm sau C Chủ yếu hoạt động phía Bắc dãy Bạch mã D Di chuyển theo hướng Đông bắc Câu 57: Biện pháp quan trọng để bảo vệ đất miền núi- trung du nước ta là: A cải tạo đất B phát triển thuỷ lợi C bảo vệ đất gắn với bảo vệ rừng D làm ruộng bậc thang Câu 58: Điểm cực Đông nước ta thuộc tỉnh (TP) sau đây? A Cà Mau B Khánh Hòa C Phú Yên D Vũng Tàu Câu 59: Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm A rừng nhiệt đới thường xanh B rừng gió mùa nửa rụng C rừng rậm nhiệt đới ẩm rộng thường xanh D rừng cận xích đạo gió mùa Câu 60: Sự phân hóa thiên nhiên nước ta theo độ cao thể rõ phân hóa A khí hậu, đất đai, sinh vật B đất đai C nhiệt độ, sinh vật D sinh vật, lượng mưa o Câu 61: Quanh năm nhiệt độ thấp 15 C, mùa đông xuống 50C loại thực vật chủ yếu thiết sam,lãnh sam đặc điểm tự nhiên đai A cận nhiệt đới gió mùa núi cao ( > 1700m) B đai ơn đới gió mùa núi C nhiệt đới gió mùa ẩm D cận nhiệt đới gió mùa Câu 62: Theo quy hoạch để đảm bảo vai trò rừng mơi trường,độ che phủ rừng nước ta phải đạt A 100% B 40% C 45-50% D 70-80% Trang 2/4 - Mã đề thi 319 Câu 63: Khí hậu quanh năm mát mẻ, khơng có tháng nhiệt độ 25 0C, mưa nhiều, độ ẩm tăng đặc điểm khí hậu đai A.cận nhiệt đới gió mùa núi B nhiệt đới gió mùa C ơn đới núi D đai có độ cao 1000m Câu 64: Cao nguyên sau không thuộc vùng núi Trường Sơn Nam? A Plâycu B Đắc Lắc C Mơ Nông Di linh D Mộc Châu Câu 65: Tính chất nhiệt đới khí hậu nước ta có biểu A Cân ẩm ln dương B Nhiệt độ trung bình năm 200C C Lượng mưa trung bình năm lớn D Mỗi năm có lần Mặt trời lên thiên đỉnh Câu 66: Cho bảng số liệu: DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN (Đơn vị: triệu người) Năm 2000 2005 2009 2014 Tổng số 77,6 82,4 86,0 90,7 Thành thị 18,7 22,3 25,6 30,0 Nông thôn 58,9 60,1 60,4 60,7 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất Thống kê, 2016) Để thể thay đổi cấu dân số phân theo thành thị, nông thôn giai đoạn 2000 – 2014, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Biểu đồ cột B Biểu đồ miền C Biểu đồ tròn D Biểu kết hợp Câu 67: Địa hình thấp, phẳng bề mặt có nhiều kênh rạch đặc điểm địa hình đồng A Sơng Hồng B Bắc Trung Bộ C Duyên hải miền Trung D Sông Cửu Long Câu 68: Lượng mưa trung bình năm đạt 3500- 4000mm/năm A sườn núi đón gió biển khối núi cao B Nam Tây Nguyên C vùng ven biển D vùng vịnh Bắc Câu 69: Dựa vào Atslat Địa lý Việt Nam, cho biết tỉnh ( TP ) sau nước ta không giáp với Trung Quốc? A Yên Bái B Lào Cai C Điện Biên D Lai Châu Câu 70: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa biển Đơng khơng thể ở? A Có dòng biển thay đổi theo mùa B Nhiệt độ nước biển quanh năm cao 200C C Sự phong phú đa dạng tài nguyên sinh vật biển D Giàu dầu mỏ khí đốt Câu 71: Hiện nước có dân số đơng Thế giới A Liên Bang Nga B Hoa Kỳ C Trung Quốc D Ấn độ Câu 72: Cho biểu đồ: Trang 3/4 - Mã đề thi 319 BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NĂM 2005 VÀ 2015 Căn vào biểu đồ, cho biết nhận xét sau với cấu lao động làm việc phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2015 so với năm 2005? A Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi tăng, khu vực Nhà nước giảm B Khu vực Nhà nước giảm, khu vực Nhà nước tăng C Khu vực Nhà nước tăng, khu vực có vốn đầu tư nước ngồi giảm D Khu vực Nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước tăng Câu 73: Hiện tượng cát bay cát chảy lấn chiếm ruộng vườn làng mạc làm hoang hóa đất đai phổ biến A Bắc Bộ B Ven biển miền Trung C Nam Bộ D Tất vùng ven biển Câu 74: Đây khơng phải tài ngun khống sản biển? A Dầu khí B Cát C Sinh vật biển D Muối Câu 75: Dựa vào Atslats Địa lý Việt Nam cho biết dãy núi sau không thuộc vùng núi Tây Bắc? A Dãy Trưòng Sơn B Hồng Liên Sơn C Pu Đen Đinh D Dãy núi Pu Sam Sao Câu 76: Việt Nam không tham gia vào tổ chức sau đây? A ASEAN B WTO C OPEC D APEC Câu 77: ASEAN thành lập vào năm A 1957 B 1995 C 1999 D 1967 Câu 78: Cho bảng số liệu nhiệt độ số nơi nước ta Lạng Đà Quy TP Địa phương Hà Nội Huế Sơn Nẵng Nhơn HCM t0TB năm 2102 2305 2501 2507 2608 2701 0 0 0 t TB tháng 13 16 19 21 23 2508 t0TB tháng 270 2809 2904 2901 2907 2701 Nhận định sau chưa xác? A Càng vào nam nhiệt độ trung bình tăng B Càng vào nam biên độ nhiệt độ tăng C Vào tháng 7,nhiệt độ trung bình địa điểm cao 250C D Vào tháng 1, độ vĩ tăng nhiệt độ trung bình giảm Câu 79: Khó khăn lớn tự nhiên vùng đồng Miền Nam Trung Bộ Nam Bộ là: A thiếu nước mùa khơ B xói mòn rửa trơi đất miền núi C lũ qt D ngập lụt diện rộng đồng hạ lưu sông lớn Câu 80: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA (2005-2010) Năm 2005 2007 2009 2010 - Khai thác 988 075 280 421 - Nuôi trồng 479 125 590 707 Giá trị sản xuất (tỉ đồng) 38784 47 014 53 654 56 966 Biểu đồ thích hợp thể tình hình phát triển ngành thủy sản nước ta giai đoạn 2005 -2010 A kết hợp B miền C cột D đường - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 319
- Xem thêm -

Xem thêm: HTK1 HTK2 319 , HTK1 HTK2 319

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay