De thi hoc ki 2

6 51 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2018, 15:39

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN KIỂM TRA HỌC II LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: TỐN Download www.huynhvanluong.com Thời gian làm bài: 90 phút (khơng tính thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 132 Họ tên thí sinh: ………………………………………………………………………… Số báo danh: ……………… ……………… Phòng thi: …………… …………… … Câu 1.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  ( z )  là: A Trục hoành trục tung B Đường phân giác góc phần tư thứ thứ ba C Trục hồnh D Các đường phân giác góc tạo hai trục tọa độ Câu Tìm nguyên hàm hàm số y  sin( x  1) ? A  sin( x  1)dx   cos( x  1)  C C  sin( x  1)dx  ( x  1)cos( x  1)  C B  sin( x  1)dx  cos( x  1)  C D  sin( x  1)dx  (1  x)cos( x  1)  C Câu Cho số phức z   i Mệnh đề đúng? A.Phần thực B Phần thực -1 C Phần thực D Phần ảo Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S  có phương trình x  y  z  x  y  z   Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R  S  : A Tâm I (1; 3;2) bán kính R  B Tâm I (1;3; 2) bán kính R  C.Tâm I (1;3; 2) bán kính R  D Tâm I (1; 3;2) bán kính R  16 Câu Một người lái xe ô tô chạy với vận tốc 20m / s người lái xe phát có hàng rào ngăn đường phía trước cách 45m( tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào)vì vậy, người lái xe đạp phanh Từ thời điểm xe chuyển động chậm dần với vận tốc v(t )  5t  20(m / s ) ,trong t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, xe ô tô cách hàng rào ngăn cách mét( tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào)? A.5m B 6m C 4m D 3m Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;2;2);B(5;3;7) mặt phẳng   (P) : x  y  z  Điểm M (a; b; c) thuộc  P  cho 2MA  MB có giá trị nhỏ Tính T  2a  b  c A T  1 B T  3 C T  D T  trục hoành e D S   (đvdt) e Câu 7.Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  ln x, x  e, x  A S   (đvdt) e B S   (đvdt) e C S   (đvdt) e 1 Câu 8.Cho I   x( x  1) dx đặt t   x ta có : -www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chun nghiệp - Nghĩa tình 1 A I    t (t  1) dt B I    t (t  1) dt C I   t (t  1) dt 2 0 D I   t (t  1) dt Câu Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều z  là: kiện z 1 9 9 A Đường tròn x  y  x   B Đường tròn x  y  x   8 9 C Đường tròn x  y  x   D Đường tròn tâm I (0; ) bán kính R  8 Câu 10.Cho hình trụ T  có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy r Ký hiệu S xq diện tích xung quanh T  Công thức sau đúng? A S xq  2 rl B S xq   rh C S xq   rl D S xq  2 r h   Câu 11.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ a  (0;1;3); b  (2;3;1) Tìm tọa độ     củavec tơ x biết x  3a  2b    A x  (2;4;4) B x  (4; 3;7) C x  (4;9;11) D x  (1;9;11) Câu 12 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z  10  Khi giá trị P  z1  z2  z1.z2 là; A P  14 B P  14 C P  6 D P  dx Câu 13 Nếu   ln c với c   giá trị c : 2x  1 A.9 B C D 81 Câu 14.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2; 1;2);B(3;1; 1);C(2;0;2) Viết phương trình mặt phẳng   qua ba điểm A, B, C A ( ) : x  z   B ( ) : x  z   C ( ) : x  z   D ( ) : x  y  z   Câu 15 Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? b b b A  f1 ( x) f ( x)dx   f1 ( x)dx. f ( x)dx a a B 1 a C Nếu f ( x) liên tục không âm  a; b   dx  b  f ( x)dx  a a D.Nếu  f ( x)dx  0, a  f ( x) hàm số lẻ Câu 16 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tọa độ điểm M biểu diễn số phức z   i là: A M (4;1) B M (4;1) C M (4; 1) D M (4; 1) Câu 17 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z   i  là: A Đường tròn ( x  2)  ( y  1)  B Đường tròn tâm I (2; 1) bán kính R  -www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình C Đường thẳng x  y   D Đường thẳng x  y   Câu 18 Cho số phức z   3i Số phức liên hợp z số phức z là: A z  3  2i B z   3i C z  2  3i D z  2  3i Câu 19 Cho hàm số f ( x) liên tục  a; b  Hãy chọn mệnh đề sai đây: b a A  f ( x)dx    f ( x)dx C a b a b a b  f ( x)dx   f ( x)dx B b c b a b a c  f ( x)dx   f ( x)dx   f ( x)dx Với c   a; b  D  k dx  k (b  a ),  k   a Câu 20 Tìm số số phức thỏa mãn điều kiện z  z  A.0 B C D Câu 21.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;2; 1);B(4;2; 9) Viết phương trình mặt cầu đường kính AB A (x  3)  y  ( z  4)  B (x  1)   y    ( z  5)  25 C (x  6)  y  ( z  8)  25 D (x  1)   y    ( z  5)  Câu 22 Gọi S tập nghiệm phương trình z  z   tập số phức Số tập S là: A.2 B C D Câu 23 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3;2;1) Tính khoảng cách từ A đến trục oy A.2 B 10 C D 10 Câu 24.Tìm nguyên hàm hàm số y  x3 ? 1 A  x3dx  x  C B  x3dx  x  C C  x3dx  x  C D  x3dx  x  C Câu 25 Giải phương trình z  z   tập hợp số phức , ta có tập nghiệm S là: A S  1  i;1  i B S  1  i; 1  i C S  1  i; 1  i D S  1  i;1  i Câu 26 Cho hàm số f ( x) có đạo hàm liên tục  0;1 , biết  f ' x  dx  17 f (0)  Tìm f (1) A f (1)  12 B f (1)  12 C f (1)  22 D f (1)  22 Câu 27 Thu gọn số phức z  i  (2  4i)  (3  2i) , ta được: A z  1  i B z   i C z  1  2i D z   i Câu 28 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Khi giá trị P  z1  z2 A P  B P  C P  D P  10  Câu 29 Biết f ( x) hàm liên tục    f ( x)dx  Khi   f (2 x)  sinx dx bằng: -www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chun nghiệp - Nghĩa tình 2 2 B  C  D.1  2 2 Câu 30.Tìm nguyên hàm hàm số y  cos(3x  2) ? 1 1 A  cos(3 x  2)dx  sin(3 x  2)  C B  cos(3 x  2)dx  sin(3 x  2)  C 1 C  cos(3x  2)dx  sin(3 x  2)  C D  cos(3x  2)dx  sin(3 x  2)  C Câu 31.Tính bán kính  mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh 2a ? a A B a C 3a D a 3 2(1  2i ) Câu 32.Cho số phức z thỏa mãn :   i  z    8i Môđun số phức w  z   2i 1 i là: A B C 25 D Câu 33.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2; 1);B(3; 1;2);C(6;0;1) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành A D(4;3; 2) B D(8; 3;4) C D(4; 3;2) D D(2;1;0) Câu 34 Mặt cầu  S  có tâm I (1;2; 5) cắt mặt phẳng ( P ) : x  y  z  10  theo giao tuyến A  đường tròn có chu vi 2 Viết phương trình mặt cầu  S  : A (x  1)   y    ( z  5)  25 B x  y  z  x  y  10 z  18  C x  y  z  x  y  10 z  12  D (x  1)   y    ( z  5)  16 2 Câu 35.Tìm nguyên hàm hàm số y  x.e x ? A  x.e x dx  x.e x  C B  x.e x dx  x.e x  e x  C C  x.e x dx  e x  C D  x.e x dx  x.e x  e x  C Câu 36 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu  S  có tâm I (1;2; 3) biết mặt cầu  S  qua A(1;0;4) A  S  : (x  1)   y    ( z  3)  53 B  S  : (x  1)   y    ( z  3)  53 C  S  : (x  1)   y    ( z  3)  53 D  S  : (x  1)   y    ( z  3)  53 x  y 1 z 1   điểm Câu 37 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 1 A(1;2;3) Tìm tọa độ điểm H hình chiếu vng góc A d: A H (3;1; 5) B H (3;0;5) C H (3;0; 5) D H (2;1; 1) 2 Câu 38.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S  : (x  3)   y  1  ( z  1)  mặt phẳng   : (m  4) x  y  3mz  2m   Với giá trị m   tiếp xúc với  S  A m  B m  1 C m  7  33 D m  7  33 -www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình Câu 39 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z  15  điểm M (1;2; 3) Viết phương trình mặt phẳng    qua M song song với  P  A  Q  : x  y  z  10  B  Q  : x  y  z  10  C  Q  : x  y  z  10  D  Q  : x  y  3z  10  Câu 40.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Vectơ vectơ pháp tuyến  P  ?     A n  (3;2;1) B n  (3;1; 2) C n  (3;2; 1) D n  (2; 1;2) Câu 41.Cho hàm số y  f ( x) hàm liên tục không đổi dấu  a; b  Viết cơng thức tính diện tích hình thang cong giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x) , trục hoành hai đường thẳng x  a, x  b( a  b) b A S   f ( x)dx a b B S    f ( x) dx a a C S   f ( x)dx b b D S   f ( x) dx a Câu 42 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 1;1);B(1;2;4) Viết phương trình mặt phẳng  P  qua A vng góc với đường thẳng AB A  P  :  x  y  z   B  P  : x  y  z   C  P  : x  y  z   D  P  : x  y  z   Câu 43 Cho số phức z thỏa mãn (1  2i ) z   i Số phức liên hợp z z là: A z  2  3i B z  2  3i C z   3i D z   3i Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(9; 3;5);B(a; b; c ) Gọi M, N, P giao điểm đường thẳng AB với mặt phẳng tọa độ Oxy , Oxz Oyz Biết M, N, P nằm đoạn AB cho AM  MN  NP  PB Tính tổng T  a  b  c A T  21 B T  15 C T  13 D T  14 x 1 y 1 z    Câu 45.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : Vectơ 2 nàolà vectơ phương d?   A u  (1; 1;2) B u  (1;1; 2) C u  (5; 2;3) D u  (5;2; 3)  x   2t  Câu 46.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y   3t Phương trình  z  3t  sau phương trình tắc d? x  y 1 z   1 3 x  y 1 z   C x   y   z D 3 Câu 47.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm A(1; 2;1) Viết phương trình đường thẳng qua A vng góc với ( P) A x  y 1 z   2 3 B  x   2t  x   2t   A d :  y  2  t B d :  y  2  4t z   t  z   3t   x   t  x   2t   C d :  y  1  2t D d :  y  2  t z   t  z   3t   Câu 48 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z có phần thực đường thẳng có phương trình: A x  3 B x  C x  1 D x  Câu 49 Cho đồ thị hàm số y  f ( x) (hình vẽ) Diện tích S hình phẳng ( phần tơ đậm hình là: 2 A S  3  f ( x)dx   f ( x)dx  f ( x)dx 2 0 C S  B S   f ( x)dx   f ( x)dx 2 D S  3 2  f ( x)dx   f ( x)dx Câu 50 Một khối nón có diện tích tồn phần 10 diện tích xung quanh 6 Tính thể tích V khối nón 4 A V  12 B V  4 C V  D V  4 Đáp án: 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 D C B D D A C D D B A B B A C C A B B B A C C B C C C C D A B A A D A D B D A D B C D C A A B D C C -www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình www.tuthien305.com: Kết nối yêu thương - sẻ chia sống 0963.105.305 - 0929.105.305-0933.444.305-01234.444.305-0918.859.305-0996.113.305-6513.305 ... i Câu 26 Cho hàm số f ( x) có đạo hàm liên tục  0;1 , biết  f ' x  dx  17 f (0)  Tìm f (1) A f (1)   12 B f (1)  12 C f (1)  22 D f (1)  22 Câu 27 Thu gọn số phức z  i  (2  4i)... hàm số y  cos(3x  2) ? 1 1 A  cos(3 x  2) dx  sin(3 x  2)  C B  cos(3 x  2) dx  sin(3 x  2)  C 1 C  cos(3x  2) dx  sin(3 x  2)  C D  cos(3x  2) dx  sin(3 x  2)  C Câu 31.Tính... dx  k (b  a ),  k   a Câu 20 Tìm số số phức thỏa mãn điều ki n z  z  A.0 B C D Câu 21 .Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (2; 2; 1);B(4 ;2; 9) Viết phương trình mặt cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay