De thi hoc ki 2

8 39 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2018, 15:38

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT TỨ SƠN ĐỀ THI HỌC KỲ MƠN THI: TỐN 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề 211 Họ tên học sinh:………………………………………SBD…………… Câu Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  x  x  x  là: A 4 x  x  x  3x  C B x  x  x  x  C C x  x   C D x  x3  x  3x  C � Câu Cho I  x( x  1) dx Bằng cách đặt u  x  ta � A I  u du u du 2� B I  C I  u du 2� D I  u du 5� Câu Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  sin x  cos x A 1 cos x  sin x  C B  cos x  sin x  C D  cos 3x  C  cos x  sin x  C Câu Họ nguyên hàm hàm số f ( x )  A ln(3 x  2)  C C sin x  C 3x  B ln | x  | C ln | x  | C 3 D  ln | x  | C Câu Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  e x 5 A x 5 e C B x 5 e C C  x 5 e C D 2e x 5  C Trang |5 Mã đề 211 Câu Tính (4 x �  x  1) dx A 306 B 74 C 72 D 96 C 13 D Câu Tính �2 x  1dx A 26 B 26 Câu Cho hàm số y = f(x) liên tục đoạn [a ; b] , hình phẳng (H) giới hạn đồ thị hàm số y = f(x) ; trục hoành hai đường thẳng x = a ; x = b Gọi V thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng (H) quanh trục hồnh Chọn khẳng định khẳng định sau: b b f  x  dx A V   � � B V   � �f  x  � �dx a a b b � C V  � �f  x  � �dx f  x  dx D V   � a a x x  1dx Bằng cách đặt u  x  ta Câu Cho I  � A I  B I  �udu 30 �udu C I  �udu 31 D I  �udu 31 Câu 10 Cho hai hàm số y = f(x) y = g(x) liên tục đoạn [a ; b] Trong đẳng thức sau , đẳng thức sai? b b b a a a b b b a a a f  x  dx  � g  x  dx � A � �f  x   g  x  � �dx  � f  x  dx  � g  x  dx � C � �f  x   g  x  � �dx  � Câu 11 Cho A 15 b a a a b b b a a a � f  x  dx  2� g  x  dx D � �f  x   g  x  � �dx  � 1 f ( x )dx  3, � f ( x)dx  2 Tính I  3� f ( x )dx � B -15 xe � x 1 1 A b f  x  dx.� g  x  dx � B � �f  x  g  x  � �dx  � Câu 12 Tính b B C D -3 em  en dx  Khi 2m  n C D Trang |5 Mã đề 211 Câu 13 Tính  (2 x  1) cosx dx  � A 11 B -5 m  n  k Khi m  n  k C -9 D -10 Câu 14 Diện tích hình phẳng giới hạn f ( x)  x  x  1; g ( x)  x  1; x  1; x  A B 11 C D Câu 15 Giả sử vật từ trạng thái nghỉ t  s chuyển động thẳng với vận tốc v(t )  t ( a  t ) m / s , với a số thực dương đến vật dừng lại qng đường mà 125 m Vận tốc vật thời điểm t  2s A m s B m s C m s D m s Câu 16 Cho f ( x) liên tục tập số thực � với số thực x ta có f ( x )  f( x)   cos x Khi I  3 �f ( x)dx có giá trị  B 6 A C 3 x � 3 D Câu 17 Cho f ( x )  (4sin t  )dt Tập nghiệm phương trình f ( x)  có số điểm biểu diễn đường tròn lượng giác A B C D Câu 18 Cho A(3;1; 4) Khi tọa độ hình chiếu A Oy A M(3; 0; 0) r B M(0;1; 0) r C M(0; 0; 4) D M(1;1;1) r r r r r Câu 19 Cho a (1;1; 2); b(2; 1; 0); c(4; 3; 1) Khi tọa độ u  2a  b  3c r A u ( 1;3; 1) r B u (16; 8; 7) r r C u ( 3;5; 1) D u ( 8;10; 1) Câu 20 Cho A(1;1; 2); B(3;1; 0); C(2; 5; 1) Khi tọa độ trọng tâm tam giác ABC A G(2; 1; 1) B G(6; 3; 3) 3 C G(3;  ;  ) D G(2;  ; 0) Trang |5 Mã đề 211 Câu 21 Mặt cầu tâm I(2; 3;1) , bán kính R  có phương trình A ( x  2)  (y  3)  (z  1)  B ( x  2)  (y 3)  (z  1)  52 C ( x  2)  (y  3)  (z  1)  B ( x  2)  (y  3)  (z  1)  52 r Câu 22 Mặt phẳng ( ) qua M(3; 0; 4) , với vecto pháp tuyến n(2; 1;3) có phương trình A x  y  z   B x  y  z   C 3x  z   B 3x  z   r Câu 23 Đường thẳng d qua M(3; 0; 4) , với vecto phương u (2; 1;3) có phương trình �x   2t � A �y  t �z  4  3t � x 3 y z    B 1 r r r x3 y z 4   C 1 r Câu 24 Cho a (3;1; 2); b(1; 1; 4); c(2;3; 1); u ( ;10;  �x   3t � D �y  1 �z   4t � r r r r 13 ) Nếu u  ma  nb  kc m  n  k A B C D Câu 25 Cho A(1; 2;3); B(3; 4; 5) Khi mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình A x  y  z  12  B 2 x  y  z   C 2 x  y  z   D x  y  z  30  Câu 26 Cho M(2;1; 4) , mp ( P ) : x  y  z   Khi đường thẳng qua M vng góc với mp(P) có phương trình �x   2t � A �y  3  t �z   4t � x 1 y  z    B 2 1 x  y 1 z    C 1 5 �x  2  t � D �y  1  3t �z   5t � Câu 27 Cho I( 2;1;3) , mp ( P) : x  y  z   Mặt cầu tâm I tiếp xúc với mp(P) có phương trình A ( x  2)  (y 1)2  (z  3)  B ( x  2)  (y  1)  (z  3)  C x  y  z  x  y  z  13  D x  y  z  x  y  z  13  Trang |5 Mã đề 211 Câu 28 Cho M( 1; 0;3) , d : x  y  z 1   Điểm M’ đối xứng với M qua đường thẳng d có 1 tọa độ 13 ; ; ) 6 A ( 16 16 16 16 ;  ;  ) C ( ; ; ) 3 3 3 13 23 ; ; ) 10 12 B ( D ( Câu 29 Cho mặt cầu ( S ) : x  y  z  x  y  z  14  , (P) : x  y  z   Khi mặt cầu (S) mp(P) cắt theo giao tuyến đường tròn có bán kính A B C D Câu 30 Cho (P) : x  y  z   , d : x  y  z 1   Hình chiếu đường thẳng d 1 1 mp(P) có phương trình �x  y  z   5x  y  z   � B � �x  y  z   5 x  y  z   � �x  y  z   5x  y  z   � D � A � �x  y  z   5x  y  z  � C � Câu 31 Cho A(3;1; 2); B(2;0;1) , (P) : x  y  z   mp(Q) qua A, B vng góc với mp(P) có phương trình A (Q) : x  y  z  15  B (Q) : x  y  z  17  C (Q) : 8 x  y  z  15  D (Q) : x  y  z  17  �x   t x y  z 1 �  Câu 32 Cho d : �y  3  t , d ' :  Khi khoảng cách d d’  1 �z   2t � A 30 B 13 30 30 C 30 10 D Câu 33 Cho tứ diện OABC, có OA, OB, OC đơi vng góc OA  , OB  , OC  Gọi M, N trung điểm OB OC G trọng tâm ABC Khoảng cách từ G đến mp(AMN) A 20 129 B 20 129 C D Câu 34 Cho (P) : (m  1) x  (2m  1) y  (3  m) z   , (m tham số) Khi m thay đổi A (P) ln chứa đường thẳng cố định Trang |5 Mã đề 211 B (P) song song với mặt phẳng cố định C (P) tiếp xúc với mặt cầu cố định D (P) Không chứa điểm cố định Câu 35 Phần thực phần ảo z   i A 3; 1 B 3; i C 3; i D 3;  Câu 36 Cho số phức z  1  i Điểm biểu diễn z có tọa độ A (1;i) B ( 3; 1) Câu 37 Số phức liên hợp z  A z   i 5 B z  D (1; 3) C (1; 3)  i 5  i 5 C z   i 5 D z    i 5 Câu 38 Mô đun số phức z   i A | z | 14 B | z | 3 C | z | D | z |  Câu 39 Rút gọn số phức z  (3  4i )(1  2i )  5i ta A z   3i B z  11  3i Câu 40 Rút gọn số phức z  A z   C z  16  2i D z  3  6i ( 2  i)(3  i ) ta  3i 14 22  i B z   i 25 25 25 25 C z    i 5 D z  17 31  i 125 125 D z   i 5 Câu 41 Số phức z thỏa mãn (2  i ) z   4i  z   4iz A z  44  i 55 25 B z   12 26  i 41 41 C z  11  i 10 10 Câu 42 Trong tập hợp số phức, phương trình z  z   có tập nghiệm A  �2i B  1 �2i C  2 �2i �2i D  � Câu 43 Cho z1  x  y   ( x  y  2)i , z2  x  y   (2 x  y  12)i Khi z1  z2 x  y Trang |5 Mã đề 211 A B C D -1 Câu 44 Trong hình điểm biễu diễn số phức z    i    i  A P B M C N D Q Câu 45 Cho số phức z thỏa mãn (2  i ) z  z   8i  Khi mơ đun số phức w  (3  i ) z 1  2i A Câu 46 Cho số phức z  A ( 41 17 ; ) 10 10 B C 2 (3  i )(1  4i) 2i  Điểm biểu diễn z có tọa độ 1  3i 1  3i B ( 41 17 ; ) 10 10 C ( 17 41 ; ) 10 10 Câu 47 Cho số phức z  (1  i ) 2018 Mô đun z (1  i ) 2019 A 2 B D C D ( 17 41 ; ) 10 10 D Câu 48 Cho số phức z có phần thực số dương lớn phần ảo đơn vị thỏa mãn điều kiện | z  1| 13 Khi | A  2i   3i | z B C D Câu 49 Gọi M, N điểm biểu diễn hai nghiệm phương trình z  3z   Khi M, N đối xứng qua A O B Oy C Ox D y  x Câu 50 Trong số phức z thỏa mãn điều kiện | z   4i || z  2i | , số phức z có mơđun bé Trang |5 Mã đề 211 A z   i B z   i C z   2i D z   3i ……………………… Hết………………………… Trang |5 Mã đề 211 ...   có tập nghiệm A  �2i B  1 �2i C  2 �2i �2i D  � Câu 43 Cho z1  x  y   ( x  y  2) i , z2  x  y   (2 x  y  12) i Khi z1  z2 x  y Trang |5 Mã đề 21 1 A B C D -1 Câu 44 Trong...  (3  4i )(1  2i )  5i ta A z   3i B z  11  3i Câu 40 Rút gọn số phức z  A z   C z  16  2i D z  3  6i ( 2  i)(3  i ) ta  3i 14 22  i B z   i 25 25 25 25 C z    i 5... ABC A G (2; 1; 1) B G(6; 3; 3) 3 C G(3;  ;  ) D G (2;  ; 0) Trang |5 Mã đề 21 1 Câu 21 Mặt cầu tâm I (2; 3;1) , bán kính R  có phương trình A ( x  2)  (y  3)  (z  1)  B ( x  2)  (y
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay