CAC BAI TAP BO XUNG

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2018, 15:38

 b BÀI TOÁN 1: Cho f  x  dx  M � a Tính I � f  Ax  B  dx  Trong U(x)=A x +B, b PP: a  U    ;b  U    b 1 M U  x   A x  B  du  Adx � dx  du � I  � f  u  du  � f  x  dx  A Aa Aa A (Thông thường tính nhanh M A Nếu Adu=2dx=>dx=du/2 ; x=2=>u=4 ; x=4=>u=8 ; VD2 : Cho �f  x  dx  15 I Tính 2 VD3 : Cho f  x  dx  15 � Tính f  x  dx  � Tính I � f  4 x   dx 2 VD5 : Cho I � f  3x  1 dx VD4 : Cho �f  3x  1 dx 1 �f  x  dx  16 8 Tính I � f  2 x  dx BÀI TỐN : Tính chiều cao tứ diện ABCD kẻ từ đỉnh A Nhận xét : AH=d(A ;(BCD)) Cách 1: dùng phương pháp hình học thơng thường Cách 2: -Viết phương trình mặt phẳng (BCD) -Chiều cao AH= d(A ;(BCD)) Cách 3: -Tính S BCD  r uuur uuur uuur uuur uuu � �;VABCD  � � BC , BD BC , BD BA � � 2� 6� 3.VABCD 1 VABCD  B.h  S BCD AH � AH  3 S BCD -Khi biến đổi cơng thức VD1:Cho tứ diện ABCD có A(2;1;1), B(1;2;-1), C(0;0;3), D(2;1;-1).Tính chiều cao tứ diện kẻ từ đỉnh A VD2: Cho tứ diện ABCD có A(-1;1;1), B(1;0;-1), C(3;0;3), D(1;2;-1).Tính chiều cao tứ diện kẻ từ đỉnh D BÀI TOÁN 3: CỰC TRỊ HÀM BẬC TRÙNG PHƯƠNG y  ax  bx  c cực trị lập thành Tam giác vuông cân Điều kiện a  b3 Tam giác a   b3 b5 a3   S Có diện tích S 1:Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  có điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân A m B m  1 C m D.m=1 3 Hint: ta có a = 1, b=m Khi a  b �  m � m  1 Chọn B 4 : Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có điểm cực trị tạo thành tam giác A.m=0 B m C m  D.m=-3 1 a   b �     m  � m3  � m  3 3 Hint: ta có a = 1, b=-m Khi Chọn C 4 : Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích A m  B m  16 C m   16 D m  16  m  � m5  � m  b5 a   � 13   S 22 Hint: Ta có a  1; b  m Khi Chọn A 4 : Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  có điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân A m   B m  1 C m  : Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số trị tạo thành tam giác vuông A m  B m  1 C m  �1 D m  y  x   m  1 x  m có điểm cực D m  2 : Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2 m  có điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích A m   B m  1 C m  D m  Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x  mx có điểm cực trị tạo thành tam giác vuông A.m>0 B m  C m �0 D m  2 Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2m x  2018 có điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân A m  �2018 B m  �1 C m=1 Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân A m  2 B m  �1 D m=-1 y  x   m   x  m  5m  C m=1 D m=-1 Tìm m để hàm số có cực trị lập thành đỉnh tam giác 4 a) y  x  2mx  2m  m c) y x   3m  1 x   m  1 đường thẳng nối cực trị b) y  x   m   x  m  5m  d) y  x   m   x  m  5m  có
- Xem thêm -

Xem thêm: CAC BAI TAP BO XUNG , CAC BAI TAP BO XUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay