On hoc ky 2 2018

6 56 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2018, 10:07

Câu 16: Phương trình log2 x + log4 x + log8 x = 11có nghiệm là: A x=24 B x=36 C x=45 Câu 17: Phương trình lnx + ln( 3x − 2) = có nghiệm : D x=64 A B C D Câu 18: Phương trình log x + log x + log x = có nghiệm là: A x=81 B x=1 C x=2 ( D x=3 ) Câu 19: Phương trình l og 54 − x = 3logx có nghiệm là: A x=1 B.x=2 C x=3 D x=4 x −1 Câu 20Nghiệm phương trình A B x+4 1 = ÷ 9 là: C D Câu 21 Phương trình log x( x + 2) = có tập nghiệm là: A ∅ B { −3;1} { C −1 − 2; −1 + } D { 1} Câu 22 Số nghiệm phương trình: log ( x − 6) = log ( x − 2) + là: A, Câu 23: Phương trình A { 2;3} B x −5 x + C = có tập nghiệm là: B { 1;6}  − 5 +  ; C     Câu 24: Phương trình x − 5.2 x − = có số nghiệm là: A B C Câu 25: Tập nghiệm phương trình ln x + ln( x + 1) = là: A { −1;0} D B { 0} D ∅ D  −1 − −1 +   −1 +  ; C   D       Câu 26: Phương trình e x − e x − = có tập nghiệm là: A { −1; 2} B ∅ C { 0;ln 2} Câu 27: Phương trình log x − log x − = có tập nghiệm là: 1  A  ;  B { −1; 2} C { 4} 2  D {ln 2} D { 2; 4} Câu 28: Phương trình x − 3.3x + = có nghiệm x1 , x2 (x1 có tập nghiệm là: Câu 1: Bất phương trình A (− ; − ) 27   C  −∞; − ÷ 27   B ∅   D  − ; +∞ ÷  27  Câu 2: Tập nghiệm bất phương trình log (x − 1) ≤ log (5 − x) + là: A (1 ; 3) B (-3 ; 3) C [ - ; ] D ( ; ] Câu 3: Bất phương trình 3x − 31− x + < có tập nghiệm là: A (−∞;0) B (0; +∞) C (−3;1) D (0;1) x Câu 4: Tập nghiệm bất phương trình A ( −∞;1] ∪ [3; +∞) −4 x B [ 1;3] ≤ là: 125 C  − 7;2 +  Câu Bất phương trình x > 64 có nghiệm là: A x > B x ≥ C < x < 2x −3x 3 Câu Bất phương trình  ÷ 5 ≥ D φ có nghiệm nguyên A B C.3 D.4 log ( x + 1) > có tậpnghiệm : Câu Bất phương trình A (2; +∞) B (−∞; 2) C (0; 2) D (−2;0) Câu Bất phương trình log ( x − 5x + 7) > là: A x>3 B x3 C 2
- Xem thêm -

Xem thêm: On hoc ky 2 2018 , On hoc ky 2 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay