Kiem tra 1 tiet

3 52 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2018, 10:07

SỞ GIÁO DỤC PHÚ YÊN Đề kiểm tra tiết TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Mơn: Tốn; Mã đề 468 * Câu 1: Số phức số ảo ? A z  3i B z   i C z  2 D z  2  3i Câu 2: Cho số phức z =   i Số phức + z + z2 bằng: 2 C A B   i 2 D - 3i Câu 3: Chosốphức z1   2i, z2  3  i Tìm điểm biểu diễn số phức z  z1  z2 mặt phẳng tọađộ A Q(-1;7) Câu 4: C B M(2;-5) P(-2;-1) D N(4;-3) Cho số phức z   i  i Tìm phần thực a phần ảo b z a  1, b  2 A B a  2, b  C a  0, b  D a  1, b  Câu 5: Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực Phần ảo B Phần thực – C Phần thực – D Phần thực Phần ảo – 2i Phần ảo – Phần ảo 2i Câu 6: Tìm số phức z thỏa mãn z+2-3i= 3-2i A z=5-5i Câu 7: A C z=1-i 6- 8i + 5i ( 2- 3i ) 1- i B z = 22 - 9i C z = 20 + 14i D z=1+i Tìm số phức liên hợp số phức z = A z = 9- 22i Câu 8: B z=1-5i Câu 14 Cho hai số phức z1 1  2i, z 1  mi Tìm m để số phức w  m  B m C m  D z = 14 + 18i z2  i số thực z1 D m 7 Câu 9: Cho hai số phức z1   3i z2   3i Tìm số phức z  z1  z2 A z  3  6i Câu 10: A Thu gọn số phức z = z= 23 63  i 26 26 B z   6i 3 2i 1 i  ta được: 1 i  2i B  i z= 13 13 C z  1  10i D z  11 C D z= 21 61  i 26 26 z= 15 55  i 26 26 Câu 11: Tính modun số phức z = 4i - i - 1- i A z = 53 B z = C z = Câu 12: Tìm tất số thực x, y cho x   yi  1  2i A x  0, y  B x   2, y  C x  2, y  D z = 13 D x  2, y  2 Câu 13: Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện ( – i )( 3z + ) = ( z + )( – 5i ) A 15 z=   i 4 B 15  i 4 z= C 15  i 4 z= D 15 z=   i 4 D 24 Câu 14: Cho số phức z thỏa mãn: z(1 2i)  7 4i Tìm mơ đun số phức   z  2i A Câu 15: 17 B C Cho số phức z biết   2i  z   5i 2  3iz Điểm biểu diễn có tọa độ : A � 14 � � ; � 17 17 � � B � 14 5� � ; � 17 17 � � C � 14 �  ; � � � 17 17 � D �5 14 � � ; � 17 17 � � Câu 16: Số phức sau số thực: A z 1 2i 1 2i  3 4i 3 4i B z 1 2i 1 2i  3 4i 3 4i C z 1 2i 1 2i  3 4i 3 4i D z 1 2i 1 2i  3 4i 3 4i Cho số phức z thỏa mãn: (3 2i)z  (2  i)2   i Hiệu phần thực phần ảo số phức z là: Câu 17: A C B D Câu 18: Cho số phức z thỏa mãn (1 i)2 (2  i)z  8 i  (1 2i)z Phần thực phần ảo z là: A -2; -3 C B -2; 2; -3 D X 2; Câu 19: Cho hai số phức z = - 3i z = + 3i Tìm phần ảo b số phức w = 3z - i z 2 A b = - 16 Câu 20: A B b = 24 C b = D b = - Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện z  z   4i z  3 i B z  3 i C z  3  i D z  3  i Câu 21: Cho hai số phức z1   7i z2   3i Tìm số phức z  z1  z2 A z   5i B z  2  5i C z   4i Câu 22: Cho số phức z = - 6i Tính modun số phức w = 1- 3i + z B w = A w = 18 C w = 162 Câu 23: Cho số phức z = 2i + D z   10i D w = 10 z bằng: z C 12  i 13 13 D  i 11 11 Câu 24: Tìm số phức liên hợp số phức z thỏa  2i 1  i z 1 A z 2  i B z   i C z   i D z 2  i A  i 11 11 B 12  i 13 13 ( ) Câu 25: Cho số phức z thoả mản 1+ i z - 2z = z - 5- 2i Tìm số phức z A z = + 7i B z = - i C z = - 2i D z = - 3i ... Câu 15 : 17 B C Cho số phức z biết   2i  z   5i 2  3iz Điểm biểu diễn có tọa độ : A � 14 � � ; � 17 17 � � B � 14 5� � ; � 17 17 � � C � 14 �  ; � � � 17 17 � D �5 14 � � ; � 17 17 �... w = 1- 3i + z B w = A w = 18 C w = 16 2 Câu 23: Cho số phức z = 2i + D z   10 i D w = 10 z bằng: z C 12  i 13 13 D  i 11 11 Câu 24: Tìm số phức liên hợp số phức z thỏa  2i 1  i z 1 A... � D �5 14 � � ; � 17 17 � � Câu 16 : Số phức sau số thực: A z 1 2i 1 2i  3 4i 3 4i B z 1 2i 1 2i  3 4i 3 4i C z 1 2i 1 2i  3 4i 3 4i D z 1 2i 1 2i  3 4i 3 4i Cho số phức
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet , Kiem tra 1 tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay