De cuong on thi

6 35 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2018, 10:06

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH ( Đề có trang ) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN TOÁN – 12 Thời gian làm : 90 Phút Mã đề 401 Họ tên : Số báo danh : Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):  x  3   y     z  3  17 Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu (S) A I(3;-2;3) R= 17 2 B I(3;-2;3) R=17 C I(-3;2;-3) R= 17 D I(-3;2;-3) R=17 Câu 2: Cho hình chóp S ABC có SA  SB  SC  AB  AC  , BC  Tính góc hai đường thẳng AB , SC A 120� B 45� C 60� D 30� Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x+2y-z-3=0 mặt cầu (S) có phương trình  x  5   y     z    Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) điểm M, tìm tọa độ 2 điểm M A M(-3;0;-3) B M(3;0;3)  C M(7;4;1)  D M(-5;-2;-2) Câu 4: Cho hàm số f  x    x  3 e , F  x   ax  bx  c e , a, b, c �� Tìm a, b, c đề hàm số x F  x  nguyên hàm hàm số f  x  A a  0, b  -4, c  B a  1, b  0, c  -4 Câu 5: x C a  0, b  1, c  -3 D a  0, b  1, c  -4 Cho biểu thức P  x , với x  Mệnh đề mệnh đề đúng? B P  x 20 A P  x Câu 6: Đạo hàm hàm số y  ln  x  C P  x D P  x x 1 81x  4( x  1) ln 34 x 4ln 3.3  4( x  1) ln ln  x    C y � D y � 4x ln 3.3 3x Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;-2;1), B(1;2;-3) Vecto làuu vecto phương đường r uu r thẳng AB? uu r ur A u3   0; 4;4  B u2   0;4; 4  C u4   0;1; 1 D u1   0;4;4   A y � Câu 8: x4  B y � Đường thẳng y  k  x    cắt đồ thị hàm số y  x  x   1 điểm phân biệt, tiếp tuyến với đồ thị  1 giao điểm lại cắt tai điểm tạo thành tam giác vuông Mệnh đề đúng? A k �2 B k  C 2  k �0 D  k �3 Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(6;-3;-2), phương trình phương trình mặt cầu có tâm điểm I qua gốc tọa độ? A  x     y  3   z    C  x  6 2   y  3   z    49 2  x     y  3   z    49 2 D  x     y  3   z    B 2 Câu 10: Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục đoạn [0;1] thỏa mãn f(1) = 3, f '( x) � �� � �dx = 11 1 �x f ( x) dx = Tích phân 11 23 A �f ( x) dx bao nhiêu? B 11 C 19 D 10 Câu 11: Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax  bx  c với a , b , c số thực Mệnh đề đúng? A a  , b  , c  B a  , b  , c  C a  , b  , c  D a  , b  , c  Câu 12: Cho a , b, c ba số thực dương khác Đồ thị hàm số y  log a x, y  log b x, y  log c x cho hình vẽ bên Mệnh đề mệnh đề đúng? y y  log a x y  log b x x O y  log c x A a  b  c B c  a  b C c  b  a D b  c  a Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;3), phương trình phương trình đường thẳng qua điểm A vng góc với trục Ox cắt trục Ox? �x   2t � A �y   3t �z  � �x   2t � B �y   2t �z   3t � �x  � C �y   2t �z   3t � �x  1t � D �y   2t �z   3t � Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(1;2;-2) mặt phẳng (P): 2x+2y+z+5=0 Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I cho mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có chi vi 8 A C  x  1   y     z    25 2 D  x  1   y     z    25  x  1   y     z    2  x  1   y     z    2 2 B  2  Câu 15: Cho hai số thực x, y thỏa mãn: x   y 3xy  x  3xy   3 Tìm giá trị nhỏ P  x  y  xy   x  1  x  y   A 4  18 B 36  C 36  296 15 D 296 15  18 Câu 16: Cho a , b, c ba số thực dương, khác abc �1 Biết log a  , log b  log abc  15 Khi đó, giá trị log c bao nhiêu? A log c  B log c  C log c  Câu 17: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai 3x   � A lim x � 1 x  3x   � C lim x � 1 x 1  D lim  B lim x � � x � � D log c   23 x  x   x    � x2  x   x   Câu 18: Xét tập hợp A gồm tất số tự nhiên có chữ số khác Chọn ngẫu nhiên số từ A Tính xác suất để số chọn có chữ số đứng sau lớn chữ số đứng trước (tính từ trái sang phải) ? 74 62 A B C D 411 431 216 350 Câu 19: Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD biết AB  CD  a , BC  AD  b , AC  BD  c 1 a2  b2  c2 a  b2  c2 A a  b  c B C D  a  b  c  2 Câu 20: Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị hình vẽ Hỏi hàm số y  f (2  x ) đồng biến khoảng sau đây? A  0;1 B  1;0  C  1; � A f  x  dx   sin 3x  C � B g  x   f '  x   sinx  x  C C f  x  dx  3sin 3x  C � D D Câu 21: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   cos3 x  2;1 f  x  dx  sin3x  C � Câu 22: Tìm giá trị cực tiểu hàm số y  x  x  A yCT  6 B yCT  C yCT  1 D yCT  Câu 23: Cho hình bình hành ABCD Qua A , B , C , D vẽ nửa đường thẳng Ax , By , Cz , Dt phía so với mặt phẳng  ABCD  , song song với không nằm  ABCD  Một mặt phẳng  P  , BB�  , CC �  Tính DD� cắt Ax , By , Cz , Dt tương ứng A� , B� , C� , D�sao cho AA� A B C 12 D Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(10;2;-1) đường thẳng d: x 1 y z 1   Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A song song với d cho khoảng cách d (P) lớn A x  y  5z  77  B x  y  5z  77  C x  y  z   D 2x+y+3z-19=0 Câu 25: Cô May đặt lên bàn 30 thẻ đánh số từ đến 30 Bạn Mắn chọn ngẫu nhiên 10 thẻ Tính xác suất để 10 thẻ lấy có thẻ mang số lẻ, mang số chẵn có thẻ mang số chia hết cho 10 A 99 667 B 11 C 99 167 D 11 Câu 26: Trong mặt phẳng tọa độ, điểm M điểm biểu diễn số phức z (như hình vẽ bên) Điểm hình vẽ điểm biểu diễn số phức 2z ? A Điểm Q B Điểm P C Điểm E D Điểm N Câu 27: Giá trị lớn hàm số y  x   ln x  đoạn  2;3 y   ln A max  2;3 y  B max  2;3 y  e C max  2;3 y  2  ln D max  2;3 Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-2y+2=0 Phương trình phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với mặt phẳng (P)? �x  t � A �y  2t �z  2t �  t �� �x  t � B �y  2t �z  �  t �� �x  t � C �y  2t �z  �  t �� �x  t � D �y  2t �z  2t �  t �� Câu 29: Tính thể tích hình hộp chữ nhật biết ba mặt hình có diện tích 20 cm , 10 cm , 8cm A 80 cm3 B 200 cm3 C 1600 cm3 Câu 30: Một vật chuyển động với phương trình vận tốc là: v  t   vật di chuyển khoảng thời gian giây A S �1, 012m B S �0,976m D 40 cm3 sin  t    m / s  Tính quãng đường 2  C S �0,998m D S �0,992m Câu 31: Hàm số sau nghịch biến khoảng  �;  � ? A y  x 1 x3 B y  x 1 x2 C y   x  x  D y   x  3x  x Câu 32: Xét số phức z thỏa mãn z   i  z   7i  Gọi m , M giá trị nhỏ giá trị lớn z   i Tính P  m  M A P   73 B P   73 C P  13  73 D P   73 Câu 33: Tính module số phức z biết z    3i    i  A z  B z  25 C z  D z  Câu 34: Các loài xanh trình quang hợp nhận lượng nhỏ cacbon 14 (một đồng vị cacbon) Khi phận bị chết tượng quang hợp ngưng khơng nhận thêm cacbon 14 Lượng cacbon 14 phận phân hủy cách chậm chạp, chuyển hóa thành nitơ 14 Biết gọi P  t  số phần trăm cacbon 14 lại phận sinh trưởng từ t năm trước P  t  tính theo cơng thức P (t )  100  0,5  5750  %  Phân tích mẫu gỗ từ t cơng trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon 14 lại mẫu gỗ 80% Niên đại cơng trình kiến trúc gần với số sau nhất? (Giả sử khoảng thời gian từ lúc thu hoạch gỗ xây dựng cơng trình khơng đáng kể) A 2067 (năm) B 3574 (năm) C 1756 (năm) D 1851 (năm) Tìm số hạng khơng chứa Câu 35: x khai triển nhị thức Newtơn 15 � 1� P  x   �x  � � x� A 3003 B 3600 C 2700 D 4000 C1n 2Cn2 3C3n  1 nCnn     Câu 36: Cho số nguyên dương n , tính tổng S  2.3 3.4 4.5  n  1  n   n A S  2n  n  1  n   C S  Câu 37: B S  2n  n  1  n   D S  Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  n  n  1  n   n  n  1  n   ax  b với a , b , c , d số thực Mệnh đề cx  d đúng?  , x �2 A y �  , x �1 B y �  , x �1 C y �  , x �2 D y � Câu 38: Cho phần vật thể  � giới hạn hai mặt phẳng có phương trình x  x  Cắt phần vật thể  � mặt phẳng vng góc với trục Ox điểm có hồnh độ x  �x �2  , ta thiết diện tam giác có độ dài cạnh x  x Tính thể tích V phần vật thể  � A V  Câu 39: Cho hàm số y  B V  C V  D V  1 mx  m  m ( tham số thực) thỏa mãn max y  Mệnh đề sau  4; 2 x 1 đúng? 1 1  m  B C �m  D m  2 Câu 40: Qua điều tra chăn ni bò huyện X cho thấy nhiều năm qua, tỉ lệ tăng đàn hàng năm A 3  m  2% Tính xem, sau kế hoạch năm, với số lượng đàn bò thống kê huyện vào ngày 1/1/2006 18.000 con, với tỉ lệ tăng đàn đây, đàn bò đạt tới con? A 19080 B 19000 C 19200 D 19102 Câu 41: Tìm số nguyên dương A thỏa mãn B C Câu 42: Tìm nguyên hàm G(x) hàm số D , biết A G  x   cosx-x.sin x  B G  x    cos x  C D G  x   sinx-x.cos x  C G  x   sinx-x.cos x Câu 43: Kí hiệu a , b phần thực phần ảo số phức  2i Tìm a , b A a  3; b  2 B a  3; b  C a  3; b  2 D a  3; b  B C có ABC tam giác vng cân, AB  AC  a , Câu 44: Cho hình lăng trụ đứng ABC A��� AA�  h  a, h   Tính khoảng cách hai đường thẳng chéo AB� , BC � A ah 2a  h 2 ah B a  5h 2 ah C 5a  h 2 D ah a  h2 Câu 45: Tính thể tích V khối chóp tứ giác có chiều cao h bán kính mặt cầu nội tiếp r  h  2r   A V  3r h  h  2r  B V  4r h  h  2r  C V  Câu 46: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   3x  f  x  dx  � C f  x  dx   x   � D V  4r h  h  2r   3x   3x   C f  x  dx   3x   3x   C D �  x   3x   C A 4r h  h  2r  B 3x   C f  x  dx  � �  120�, SA   ABC  , góc Câu 47: Tính thể tích khối chóp S ABC có AB  a , AC  2a , BAC  SBC   ABC  60� A a3 14 B 21 a 14 C 21 a 14 D a3 2 Câu 48: Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x   m  1 x  m có ba điểm cực trị nội tiếp đường tròn bán kính A m  , m  3 B m  , m  3  Câu 49: Tìm số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A B C m  , m  x  3x  x  16 C 3 D m  , m  3 D Câu 50: Cho tam giác ABC vng A , AH vng góc với BC H , HB  3, cm , HC  6, cm Quay miền tam giác ABC quanh đường thẳng AH ta thu khối nón tích bao nhiêu? A 65,54 cm B 617, 66cm C 205,89 cm D 65,14 cm HẾT ... lồi xanh q trình quang hợp nhận lượng nhỏ cacbon 14 (một đồng vị cacbon) Khi phận bị chết tượng quang hợp ngưng không nhận thêm cacbon 14 Lượng cacbon 14 phận phân hủy cách chậm chạp, chuyển hóa...  ABCD  , song song với không nằm  ABCD  Một mặt phẳng  P  , BB�  , CC �  Tính DD� cắt Ax , By , Cz , Dt tương ứng A� , B� , C� , D�sao cho AA� A B C 12 D Câu 24: Trong không gian... Oxyz, cho điểm A(10;2;-1) đường thẳng d: x 1 y z 1   Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A song song với d cho khoảng cách d (P) lớn A x  y  5z  77  B x  y  5z  77  C x  y  z   D
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on thi , De cuong on thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay