như ̃ ng quy đi ̣ nh pha ́ p luâ ̣ t co ́ liên quan về luâ t sư tô ́ gia ́ c thân chu ̉ theo Bô ̣ luâ ̣ t Hình sự 2015, sư ̉ a đô ̉ i, bô ̉ sung 2017

23 67 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2018, 09:38

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA LUẬT TIỂU LUẬN QUY ĐINH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ̣ VỀ VIỆC “LUẬT SƢ TỐ GIÁC THÂN CHỦ ” TRONG BỘ LUẬT HÌ NH SƢ̣ 2015, SƢ̉A ĐỞI BỞ SUNG 2017 Mơn học: Đa ̣o đƣ́c nghề luâ ̣t GVHD: Th.S Ba ̣ch Thi Nha ̣ ̃ Nam Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU i CHƢƠNG 1: QUY ĐINH CỦ A PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ “LUẬT SƢ TỐ GIÁC THÂN CHỦ ” ̣ 1.1 Quy đinh ̣ về “luâ ̣t sƣ tố cáo thân chủ” pháp luâ ̣t Hin ̀ h sƣ ̣ Việt Nam 1.1.1 Theo ̣ luâ ̣t Hiǹ h sự 1985 và 1999 1.1.2 Theo ̣ luâ ̣t Hiǹ h sự 2015, sửa đổ i, bổ sung 2017 1.2 Nhƣ̃ng quy đinh ̣ pháp luâ ̣t khác có liên quan 1.2.1 Quy đinh ̣ về bí mâ ̣t đời tư 1.2.2 Quy đinh ̣ về bí mâ ̣t thông tin khách hàng CHƢƠNG 2: PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ TRÁCH NHIỆM TỐ GIÁC THÂN CHỦ CỦ A LUẬT SƢ VÀ HƢỚNG HOÀ N THIỆN CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 11 2.1 Quy đinh ̣ của mô ̣t số nƣớc thế giới về trách nhiêm ̣ tố giác thân chủ của luâ ̣t sƣ 11 2.1.1 Quy đinh ̣ của mô ̣t số nước theo ̣ thố ng Thông Luâ ̣t 11 2.1.2 Quy đinh ̣ của mô ̣t số nước theo ̣ thố ng Dân Luâ ̣t 13 2.2 Hƣớng hoàn thiêṇ cho pháp luâ ̣t Việt Nam 16 KẾT LUẬN iii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iv LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài ̣ l ̣t Hiǹ h sự 2015 vừa đươ ̣c thông qua viê ̣c sửa đổ i , bổ sung, bên ca ̣nh những điề u luâ ̣t mới mang tính thiế t thực giúp điề u chỉnh nhiề u hành vi nguy hiể m cho xã hô ̣i vừa phát sinh thì ̣ luâ ̣t Hin ̀ h sự này cũng gây không it́ tranh caĩ bởi ẩ n chứa nhiề u quy đinh ̣ chưa thâ ̣t sự hơ ̣p lý mà mô ̣t số đó là quy đinh ̣ về trách nhiê ̣m tố giác thân chủ đố i với người bào chữa Đây là vấ n đề ảnh hưởng nghiêm tro ̣ng đến việc hoạt động của luậ t Việt Nam cũng quyề n lơ ̣i hơ ̣p pháp của người đươ ̣c bào chữa nên cầ n đươ ̣c nghiên cứu kỹ lưỡng Do đó , cho ̣n “Phân tích những quy đinh ̣ pháp luật có liên quan về luật tố giác thân chủ theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổ i, bổ sung 2017” làm đề tài nghiên cứu của tiểu luận Tình hình nghiên cứu đề tài Những vấn đề liên quan đế n “luâ ̣t tố giác thân chủ” vẫn chưa đươ ̣c nghiên cứu chuyên sâu, chủ yếu là các bài báo , bài phát biểu , quan điể m cá nhân của các luâ ̣t gia theo dòng thời sự, chứ chưa có công trin ̀ h nghiên cứu nào tỉ mỉ nào Trên sở quy định của pháp luật những quan điể m , phát biểu của các luật gia, tiểu luận mong muố n phát triển thêm lý luận về trách nhiệm “luật tố giác thân chủ” cũng đề xuấ t các kiế n nghi ̣hoàn thiê ̣n pháp luâ ̣t Mục đích nghiên cứu đề tài - Làm rõ vấn đề về quy định của pháp luật Việt Nam về “luâ ̣t tố giác thân chủ”; - Phân tích mặt hạn chế quy định của pháp luật; - So sánh với pháp luâ ̣t nước ngoài và đề xuấ t hoàn thiê ̣n i Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Tiểu luận sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu lý thuyết, từ tổng quan sở lý luận quy định của pháp luật đưa hạn chế nhìn nhận từ thực tiễn, sau là so sánh với pháp luật nước ngoài để đề xuất giải pháp hoàn thiệ n Cấu trúc đề tài Tiểu ḷn gồm Lời mở đầu, Kết ḷn nợi dung sau: - Chương 1: Quy đinh ̣ của pháp luâ ̣t Việt Nam về “luâ ̣t tố giác thân chủ” - Chương 2: quy đinh ̣ của pháp luâ ̣t các nước và hướng hoàn thiê ̣n cho pháp luâ ̣t Việt Nam ii Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 CHƢƠNG QUY ĐINH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM ̣ VỀ “LUẬT SƢ TỐ CÁO THÂN CHỦ ” 1.1 Quy đinh ̣ về “luâ ̣t sƣ tố cáo thân chủ” pháp luâ ̣t Hin ̀ h sƣ ̣ Việt Nam 1.1.1 Theo quy đinh ̣ của các Bộ luật Hình sự 1985 và 1999 “Luâ ̣t tố cáo thân chủ” không phải là mô ̣t quy đinh ̣ mới mẻ , bởi nó đã tồ n ta ̣i xuyên suố t chiề u dài lich ̣ sử ba mươi năm kể từ ngày đấ t nước đổ i mới Thâ ̣t vâ ̣y, ̣ luâ ̣t Hiǹ h sự năm 1985 và Bộ luật Hình năm 1999 (sửa đổ i, bổ sung năm 2009) đều khơng quy định gì liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm tố giác thân chủ của luật Cụ thể, hai Bộ luật đều lần lượt quy định sau: “Người biết rõ tội phạm chuẩn bị, thực thực mà không tố giác, phải chịu trách nhiệm hình tội khơng tố giác tội phạm trường hợp mà Bộ luật quy định.”1 “1 Người biết rõ tội phạm đựơc chuẩn bị, thực thực mà khơng tố giác, phải chịu trách nhiệm hình tội khơng tố giác tội phạm trường hợp quy định Điều 313 Bộ luật Người không tố giác ông, bà , cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ chồng người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình trường hợp khơng tố giác tội xâm phạm an ninh quốc gia tội khác tội đặc biệt nghiêm trọng quy định Điều 313 Bộ luật này.”2 Điề u 19, ̣ luâ ̣t Hình sự 1985 Điề u 22, ̣ luâ ̣t Hình sự 1999, sửa đổ i, bổ sung năm 2009 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 Với quy đinh ̣ , cầ n hiể u rằ ng , luâ ̣t cũng mo ̣i công dân Vi ệt Nam khác, có nghĩa vụ tố cáo tội phạm mọi tình mà không hề có một trường hợp loại trừ nào Như vậy, "nguy tù tội" đồng hành với giới Luật Việt Nam ba thập kỷ mới đây.3 Tuy nhiên, ba mươi năm ấ y , chưa có luật nào bị truy cứu trách nhiê ̣m hình sự với ̣i danh nêu , có thể đánh giá một cách chủ quan rằng quan có thẩm quyền cũng luật hoă ̣c đã quên mấ t trách nhiê ̣m này hoă ̣c mă ̣c nhiên xem luâ ̣t không cầ n phải tố giác thân chủ 1.1.2 Theo quy đinh ̣ của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổ i, bổ sung năm 2017 Trách nhiệm tố cáo thân chủ của luật cũng giới h ạn của trách nhiệm này trở thành đề tài tranh luận nóng hổi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi , bổ sung ̣ luâ ̣t Hình 2015 với quy đinh ̣ ta ̣i Điề u 19 sau: “1 Người biết rõ tội phạm chuẩn bị, thực thực mà không tố giác, phải chịu trách nhiệm hình tội không tố giác tội phạm quy định Điều 390 Bộ luật Người không tố giác ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ chồng người phạm tội chịu trách nhiệm hình theo quy định khoản Điều này, trừ trường hợp không tố giác tội quy định Chương XIII Bộ luật tội khác tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Người không tố giác người bào chữa chịu trách nhiệm hình theo quy định khoản Điều này, trừ trường hợp không tố giác tội quy định Chương XIII Bộ luật tội khác tội phạm đặc biệt nghiêm trọng người mà bào chữa chuẩn bị, thực thực mà người bào chữa biết rõ thực việc bào chữa.” Để hiể u rõ điề u luâ ̣t trên, cầ n phải xem xét mô ̣t vài vấ n đề : Thứ nhấ t, thế nào là tố giác ̣i pha ̣m? Th.S Lưu Minh Sang, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luâ ̣t, Luật tù cùng thân chủ đăng https://www.facebook.com/luu.m.sang/posts/1588760307801419, truy câ ̣p ngày 29/9/2017 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 Tố giác ̣i pha ̣m , theo giải thích ta ̣i Thông tư liên tich ̣ số 06/2013/TTLT- BCA- BQP- BTC- BNN&PTNT- VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy đinh ̣ của ̣ luâ ̣t Tố tu ̣ng hình sự về tiế p nhâ ̣n , giải tố giác , tin báo về ̣i pha ̣m và kiế n nghi ̣ khởi tố thì : “Tố giác về ̣i pha ̣m là n hững thông tin về hành vi có dấ u hiê ̣u ̣i pha ̣m cá nhân có danh tính , điạ chỉ rõ ràng cung cấ p cho quan , cá nhân có trách nhiệm tiếp nhâ ̣n, giải quyết” Cầ n phân biê ̣t, tố giác với tố cáo , về khái niệm tố cáo , theo từ điể n Tiế ng Viê ̣t thì tố cáo là “v ạch trần hành động xấu xa, phạm pháp hay tội ác trước quan có thẩm quyền trước dư luận” Trên khía cạnh pháp lý, theo khoản Điề u Luâ ̣t Tố cáo năm 2011 thì: “Tố cáo là viê ̣c công dân theo thủ tục Luật này quy định báo cho quan , tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ quan , tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước ; quyề n , lơ ̣i ích hợp pháp của cơng dân , quan, tổ chức” Như vâ ̣y, tố cáo là viê ̣c công dân báo tin về mo ̣i hành vi vi pha ̣m pháp luâ ̣t cho quan , tổ chức , cá nhân có thẩm quyền biết Những vi pha ̣m này có thể là vi pha ̣m pháp luâ ̣t về hành chính, dân sự…và mỗi liñ h vực có trình tự, thủ tục giải tố cáo khác Ở mô ̣t khiá ca ̣nh nào đó có thể hiể u tố giác về ̣i pha ̣m là tố cáo hành vi pha ̣m ̣i , nế u hiể u theo cách này thì nô ̣i hàm khái niê ̣m tố cáo đã bao hàm cả khái niê ̣m tố giác về ̣i pha ̣m Tuy nhiên, tố cáo và tố giác ̣i pha ̣m có sự khác biê ̣t , thể hiê ̣n: Đối tượng của tố cáo là hành vi vi pha ̣m pháp luâ ̣t mo ̣i liñ h vực , không phân biê ̣t tin ́ h chất, mức đô ̣ vi pha ̣m Còn đối tượng của tố giác về tội phạm chỉ có hành vi vi phạm pháp luật có thể cấ u thành ̣i pha ̣m (Cũng cần thống thêm cách hiểu về khái niệm “Có dấu hiệu tội phạm” theo quy định tại khoản Điề u 31 Luâ ̣t Tố cáo phải cứ vào các dấ u hiê ̣u đươ ̣c quy đinh ̣ của ̣ luâ ̣t hình sự đố i với ̣i pha ̣m tương ứng chứ không cứ vào ý chí chủ quan của người tớ cáo ) Viê ̣c phân loa ̣i , xử lý , giải tố cáo phải tuân theo trin ̀ h tự , thủ tục Luật Tố cáo và các quy phạm được quy định tại các luật , ̣ luâ ̣t (trong liñ h vực hin ̀ h sự là ̣ luâ ̣t Tố tu ̣ng hin ̀ h sự và Thông tư 02/2005) Viê ̣c giải quyế t tố giác , tin Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 báo về tội phạm phải tuâ n theo trình tự , thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng hình và Thông tư 06/2013 Sự khác biê ̣t giữa hai khái niê ̣m này còn thể hiê ̣n ở chỗ : Tố cáo là quyề n , công dân có thể tố cáo , cũng có thể không Còn tố giác về ̣i pha ̣m vừa là quyề n cũng đồ ng thời là nghiã vu ̣ của công dân Sự khác biê ̣t này có thể dẫn đế n những ̣ quả pháp lý rấ t khác , tố cáo chỉ phát sinh quan ̣ pháp lý công dân trực tiế p hoă ̣c gửi đơn tố cáo đến quan , cá nhân có thẩm quyền Còn tố giác tội phạm mô ̣t số trường hơ ̣p phát sinh quan ̣ pháp lý từ thời điể m ̣i pha ̣m xảy (trường hơ ̣p pha ̣m ̣i Không tố giác ̣i pha ̣m)4 Thứ hai, những đươ ̣c xem là người bào chữa? Theo quy đinh ̣ ta ̣i ̣ luâ ̣t Tố tu ̣ng Hin ̀ h sự 2015 thì “1 Người bào chữa người người bị buộc tội nhờ bào chữa quan thẩm quyền tiến hành tố tụng định quan, người thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa Người bào chữa là: a) Luật sư; b) Người đại diện người bị buộc tội; c) Bào chữa viên nhân dân; Nguyễn Thanh Hà , VKS huyê ̣n Phù Cừ , tỉnh Hưng Yên, Phân biệt khái niệm tố cáo với tố giác tội phạm và việc phân loại, xử lý Viện KSND cấp huyện Đăng http://vienkiemsathungyen.gov.vn/newsdetail/403/Phan- biet-khai-niem-to-cao-voi-to-giac-toi-pham-va-viec-phan-loai,-xu-ly-o-Vien-KSND-cap-huyen .html , truy câ ̣p ngày 29/9/2017 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 d) Trợ giúp viên pháp lý trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý.”5 Trong thực tiễn tố tu ̣ng , người bào chữa đa phầ n là luâ ̣t , vâ ̣y, có hình khái quát rằng đối tượng mà Khoản Điề u 19 muố n điề u chin ̉ h chủ yế u là luâ ̣t Dĩ nhiên quy định giới hạn về phạm vi chỉ mối quan hệ người bào chữa và người được bào chữa tố tụng hình tội phạm không tố giác tội phạm mà người được bào chữa thực hiện tham gia thực hiện Tức thực hiện việc bào chữa, luật được thân chủ (người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo) tiết lộ bí mật về mợt tợi phạm mà thân chủ thực hiện, tham gia thực hiện mà luật khơng tố giác ḷt khơng bị xử lý hình Còn trường hợp quan hệ luật thân chủ là người bào chữa - người được bào chữa (như khách hàng án dân sự…) hay thân chủ của luật chuẩn bị thực hiện tội phạm, luật biết rõ mà không tố giác thì không được loại trừ trách nhiệm hình So với hai ̣ l ̣t Hin ̀ h sự trước thì ̣ luâ ̣t Hình sự 2015, sửa đổ i, bổ sung 2017 đã có giới ̣n về trách nhiê ̣m tố giác của luâ ̣t sư, nghĩa là luật không có nghĩa vụ tố giác tội phạm một công dân bình thường, mà chỉ có nghĩa vụ các trường hợp liên quan đến tội đặc biệt nghiêm trọng, tội xâm phạm an ninh quốc gia tội khác tợi phạm đặc biệt nghiêm trọng người mà bào chữa chuẩn bị, thực hiện thực hiện mà người bào chữa biết rõ thực hiện việc bào chữa.6 Tuy nhiên, nế u suy xét khắ c khe ta sẽ nhâ ̣n thấ y điề u luâ ̣t này rấ t mơ hồ Quy định của luât là “người nào đó BIẾT RÕ tội phạm…” Vâ ̣y: (i) Như gọi biết? Điề u 72, ̣ luâ ̣t Tố tu ̣ng Hình sự 2015 https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ong-truong-trong-nghia-neu-luat-su-to-giac-than-chu-kha-nang-oan-saicao-3592068.html , truy cập ngày 29/9/2017 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 Theo quan điể m của cá nhân , “biế t” là từ ngữ chỉ nên dùng ngôn ngữ đời số ng, khó mà định nghĩa đươ ̣c, cũng không thể sử dụng nghĩa “biết” từ điển Tiế ng Viê ̣t (có ý niệm về người, vật điều gì đó, để thể nhận được thể khẳng định được tồn tại của người, vật điều ấy), bởi nó rấ t trừu tưởng không thể áp du ̣ng khoa ho ̣c pháp lý Biết mức đợ gọi rõ? (ii) Cũng tương tự từ biết , từ “rõ” cũng không phải là từ ngũ nên sử du ̣ng khoa ho ̣c pháp lý , bởi nó khá chung chung và không thể thể hiê ̣n sự đinh ̣ lươ ̣ng chính xác (iii) Nếu điều luật biết thật luật lại buộc phải tố giác ḷt có phạm tợi vu khống không? Đương nhiên là có , bởi luâ ̣t cũng mô ̣t công dân bin ̀ h thường, đều bình đẳng trước pháp luâ ̣t nên luâ ̣t vẫn phải chiụ trách nhiê ̣m pháp lý đã đươ ̣c quy đinh ̣ (iv) Luật có nghĩa vụ chứng minh biết thật khơng? Ngun tắc hình ḷt trọng chứng trọng cung, chứng cứ phải đầy đủ phải lấy nguyên tắc nghi ngờ hợp lý làm nền tảng Nếu luật có thông tin về hành vi phạm tội của thân chủ lại phải điều tra cho rõ chứng minh thật tố giác thì quan điều tra làm gì? Ai trả tiền cho luật cho việc này? Còn ḷt khơng có trách nhiệm chứng minh khơng cách ḷt có thể BIẾT RÕ được hành vi phạm tội của thân chủ nên quy định này là vô nghĩa Ngoại trừ quan điều tra, quan tư pháp nói chung và quan tòa nói riêng, chẳng có đủ khả và đủ thẩm quyền để kết luận rằng 'TÔI BIẾT RÕ AI ĐĨ CĨ TỘI".7 Vì vậy, quy định hiện mơ hồ và vô nghĩa 1.2 Nhƣ̃ng quy đinh ̣ pháp luâ ̣t khác có liên quan “luật sƣ tố cáo thân chủ” 1.2.1 Quy đinh ̣ về “bí mật đời tư” Th.S Lưu Minh Sang, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luâ ̣t, Luật tù cùng thân chủ đăng https://www.facebook.com/luu.m.sang/posts/1588760307801419, truy câ ̣p ngày 29/9/2017 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 Cụm từ “bí mật đời tư” khơng còn được sử dụng ̣ luâ ̣t Dân sự 2015 mà thay vào đó là “quy ền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình” quy đinh ̣ ta ̣i Điề u 38 với nô ̣i dung sau: “1 Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình bất khả xâm phạm pháp luật bảo vệ Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải người đồng ý; việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, cơng khai thơng tin liên quan đến bí mật gia đình phải thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật quy định khác Thư tín, điện thoại, điện tín, sở liệu điện tử hình thức trao đổi thơng tin riêng tư khác cá nhân bảo đảm an toàn bí mật Việc bóc mở, kiểm sốt, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, sở liệu điện tử hình thức trao đổi thơng tin riêng tư khác người khác thực trường hợp luật quy định Các bên hợp đồng không tiết lộ thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà biết trình xác lập, thực hợp đồng, trừ trường hợp thỏa thuận khác” Sự thay đổi này là để phù hợp với quy định tại Điều 21 Hiến pháp 2013 Tuy nhiên, nợi dung quy định nói chưa đưa được khái niệm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình Kể cả với cu ̣m từ “bí mâ ̣t đời tư” , dù có nhiều thay đổi, bổ sung q trình hồn thiện quy định pháp ḷt về qùn bí mật đời tư của cá nhân hiện chưa có một văn quy phạm pháp luật quy định hướng dẫn cụ thể, chi tiết nào là “bí mật đời tư” hay “đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình” Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 Qua thực tế cuô ̣c số ng, thể tiếp cận khái niệm bí mật đời tư bằ ng viê ̣c coi bí mật đời tư là thông tin liên quan gắn liền với chủ thể đó, là nợi dung mang tính chất thầm kín của cá nhân họ muốn giữ bí mật cho riêng họ, khơng muốn cơng khai cho người khác biết Đó có thể là các thông tin liên quan đến yếu tố tinh thần, vật chất, quan hệ xã hợi.8 “Bí mật đời tư” hay “đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình” thâ ̣t sự là những điề u rấ t đa da ̣ng và phong phú , và khác mỗi người , chẳ ng ̣n có người xem hiǹ h ảnh cái là bí mâ ̣t gia đin ̀ h có ngư ời lại không thấy vậy , hoă ̣c quy đinh ̣ của pháp luâ ̣t Hoa Kỳ , rác thải sinh hoạt gia đình cũng là điều bí mật gia đình, bởi từ rác thải đó có thể xác đinh ̣ mô ̣t người (mô ̣t gia đình) đã có những hoa ̣t đô ̣ng gì, đã số ng thế nào ,… đố i với pháp luâ ̣t Việt Nam rác la ̣i không là bí mâ ̣t Do vâ ̣y, nế u nô ̣i dung mà luâ ̣t biế t đươ ̣c và cầ n phải tố giác la ̣i là bí mâ ̣t đời tư của thân chủ thì sao? Và đâu là ranh giới của cái nào là bí mâ ̣t đời tư, cái nào khơng là bí mật đời tư? Đây là những điề u rấ t cầ n đươ ̣c pháp luâ ̣t hướng dẫn cu ̣ thể 1.2.2 Quy đinh ̣ về giữ bí mật thông tin cho khách hàng Bí mật thơng tin bí mật nghề nghiệp có liên quan đến việc luật đảm nhiệm, bao gồm bí mật điều tra, bí mật về quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản, tình hình tài chính, bí kinh doanh, bí mật về đời tư thông tin khác của khách hàng được xác định bí mật Viê ̣c giữ bí mâ ̣t thông tin khách hàng của luật được quy định c ụ thể tại Điều 25 Luâ ̣t Luâ ̣t 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012: “1 Luật không tiết lộ thông tin vụ, việc, khách hàng mà biết hành nghề, trừ trường hợp khách hàng đồng ý văn pháp luật quy định khác https://www.baomoi.com/quyen-ve-doi-song-rieng-tu-bi-mat-ca-nhan-bi-mat-gia-dinh/c/22689562.epi Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 Luật không sử dụng thông tin vụ, việc, khách hàng mà biết hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng cộng, quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Tổ chức hành nghề luật trách nhiệm bảo đảm nhân viên tổ chức hành nghề không tiết lộ thông tin vụ, việc, khách hàng mình.” Đồng thời Quy tắc Đạo đức Ứng xử nghề nghiệp luật Việt Nam cũng có quy định: “Luật nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng thực dịch vụ pháp lý kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp khách hàng đồng ý theo quy định pháp luật; luật trách nhiệm yêu cầu đồng nghiệp liên quan nhân viên cam kết khơng tiết lộ bí mật thơng tin mà họ biết giải thích rõ tiết lộ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Quy tắc quy định bổn phận trách nhiệm đạo đức của luật Nghĩa là l uật phải bảo vệ vấn đề đời tư và bí mật của khách hàng Luật không sử dụng thông tin có được trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng vào việc bất lợi cho khách hàng vào việc cho mục đích riêng của mình, trừ đồng ý của khách hàng Luật bảo vệ vấn đề thuộc đời tư và bí mật của khách hàng, kể luật thơi hành nghề, bất kể lý chết, khả hay nghỉ hưu Quy tắc này cũng áp dụng với nhân viên của luật Luật phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định của nhân viên của Như vâ ̣y, có thể thấy rằng, vẫn có những trường hơ ̣p luâ ̣t đươ ̣c phép tiế ṭ bí mật thơng tin khách hàng cần nhìn nhận rằng bảo mật thông tin là quyề n của khách hàn g và đồ ng thời là nghiã vu ̣ của luâ ̣t , nghĩa là quy tắc nghề nghiê ̣p luâ ̣t cho phép ho ̣ tố giác khách hàng của miǹ h, dù là trường hợp khách hàng là nghi can , bị can và người này đư ợc quyề n có người bào ch ữa, họ Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 trình bày với luật mọi tình tiết của vụ việc là để thực thi quyền bào chữa của họ, đó phải được bảo mật Nhưng có trường hợp luật đứng một bên trách nhiệm, nghĩa vụ với người bào chữa một bên trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội Luật pháp phải tạo điều kiện cho luật lựa chọn một cách hợp lý 10 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 CHƢƠNG PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ TRÁCH NHIỆM TỐ GIÁC THÂN CHỦ CỦA LUẬT SƢ VÀ HƢỚNG HOÀN THIỆN CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1 Pháp luật một số nƣớc thế giới về trách nhiêm ̣ tố giác ̣i pha ̣m của luâ ̣t sƣ 2.1.1 Một số nước theo hệ thống Thông Luật  Vƣơng quố c Anh Từ năm 1990, luật pháp của Anh quy định, hỗ trợ thân chủ quá trình điều tra, luật phải thông báo cho nhà chức trách, nghi ngờ thân chủ rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy, khủng bố một số tội phạm khác Khi thông báo cho nhà chức trách, luật không được phép báo cho thân chủ biết Bộ luật tố tụng hình 2002 của Anh cũng quy định, luật phải báo cho quan chức biết về thân chủ bị nghi ngờ trốn thuế.9 Như vâ ̣y, pháp luật Anh chỉ bắt buộc đối với trường hợp định , thì luật mới tố giác thân chủ của miǹ h , còn lại về nguyên tắc , viê ̣c giũa bí mật cho thân chủ phải đươ ̣c thươ ̣ng tôn  Hoa Kỳ TS.LS Vũ Văn Tính - Giảng viên HVHC Quốc Gia, Giám đốc Công Ty Luật TNHH LT& Cộng sự, Luật tiết lộ thơng tin thân chủ: Nhìn từ pháp luật quốc tế, đăng http://www.nguoiduatin.vn/luat-su-tiet-lo-thong-tin-cua-than-chu-nhin-tu-phap-luat-quoc-tea327127.html, truy câ ̣p ngày 04/10/2017 11 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 Nước Hoa Kỳ nhà nước liên bang, mỡi tiể u bang một hệ thống pháp luật riêng Về nghĩa vụ bảo mật thông tin của luật sư, nhìn chung pháp luật liên bang yêu cầu luật không được tiết lộ thông tin của thân chủ mà mình có được trình tác nghiệp để bảo vệ thân chủ Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng có một số trường hợp loại trừ Cụ thể, Luật mẫu của Liên đoàn luật Hoa Kỳ về thực hành nghề nghiệp 1983, điều DR 4-101(C)(3) có đề cập đến một số trường hợp cho phép (chứ bắt buộc) luật được tiết lộ thông tin của thân chủ, đó là: “1 Các thơng tin bí mật được tiết lợ đồng ý của thân chủ; Các thơng tin bí mật được tiết lợ pháp ḷt cho phép u cầu của tòa án; Thông tin về dự định thực hiện một hành vi phạm tội nào đó của thân chủ và thông tin được tiết lộ cần thiết cho việc ngăn chặn; Thơng tin bí mật cần thiết cho việc xác định mức phí để bảo vệ luật nhân viên, cợng của chống lại cáo buộc vô lý (của khách hàng).”10 Như vậy, hệ thống pháp luật Hoa Kỳ , việc ḷt phải giữ bí mật thơng tin thân chủ cung cấp một nguyên tắc tối cao trình hành nghề Tuy nhiên, nguyên tắc phải mợt số trường hợp bị loại trừ Các trường hợp thường nhằm mục đích ngăn chặn một hành vi phạm tội nghiêm trọng nào đó xảy chứ khơng nhằm mục đích làm trầm trọng thêm tình trạng của thân chủ 2.1.2 Mợt số nước theo hệ thố ng Dân Luật  Nhâ ̣t Bản Nói về nghĩa vụ tố giác tợi phạm, Điều 239 Bợ ḷt Tố tụng Hình Nhâ ̣t Bản quy định: “1 Mọi người tố giác tội phạm biết tội phạm 12 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 Quan chức trung ương quan chức địa phương phải tố giác tội phạm biết tội phạm thi hành công vụ.” Tức là, việc tố giác tội phạm quyền của mọi công dân Mọi công dân đều quyền, tự mình định đoạt quyền đó biết về tội phạm Nghĩa vụ tố giác tội phạm chỉ đặt đối với quan chức nhà nước thi hành công vụ (nếu quan chức không thi hành cơng vụ, áp dụng quy định tại khoản đối với công dân) Ở xin nhấn mạnh rằng Nhật Bản khơng tợi khơng tố giác tội phạm đối với công dân (không phải quan chức nhà nước thi hành công vụ), chỉ tợi che dấu tợi phạm Tuy nhiên, để khuyến khích việc tố giác tợi phạm, Nhật Bản có các quy định thiết chế riêng nhằm bảo vệ người tố giác tợi phạm Nói về Ḷt sư, Bợ ḷt tố tụng Hình Điều 149 quy định: “Bác sỹ, nha sỹ, hộ sinh, điều dưỡng, Luật (bao gồm luật tại văn phòng Luật nước ngoài) , người biện hộ, công chứng viên, người làm việc về tôn giáo người làm việc tại nghề nghiệp đó có quyền từ chối trình bày lời khai liên quan đến thơng tin bí mật của người khác mà các thơng tin đó có được dựa hợp đồng ủy thác thực hiện cơng việc Trừ trường hợp đồng ý của đương sự, việc từ chối trình bày lời khai chỉ phục vụ lợi ích của bị cáo (trừ bị cáo thân chủ), quy chế tòa án quy định một lý khác” Điều này có nghĩa, về mặt nguyên tắc, Luật có quyền từ chối mọi yêu cầu trình bày lời khai cung cấp thông tin có được từ thân chủ của mình đối với các quan tiến hành tố tụng Trừ các trường hợp cá biệt được cung cấp thông tin quy định Trong đó, trường hợp chối trình bày lời khai chỉ phục vụ lợi ích của bị cáo (trừ bị cáo thân chủ) được giải thích rằng, việc cung cấp lời khai của Luật không ảnh hưởng đến thân chủ việc từ chối cung cấp lời khai chỉ hình thức lợi dụng quyền đó để bảo vệ cho bị cáo (khơng phải thân chủ) phải thực hiện cung cấp lời khai 13 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 Bên cạnh đó, Điều 23 quy phạm xử Luật của Nhật Bản quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin nhận được của khách hàng Tuy nhiên, nghĩa vụ này được miễn trừ các trường hợp: (1) Được đồng ý hoàn toàn thỏa đáng từ thân chủ (2) Thân chủ có ý đồ/hành vi phạm tội rõ ràng, chuẩn bị thực hiện tội phạm tức khắc hậu tội phạm là đặc biệt nghiêm trọng Đồng thời, việc rò rỉ bí mật thơng tin của khách hàng không thể không thực hiện (3) Luật trở thành bị can/bị cáo liên quan đến vụ việc của thân chủ mà việc tiết lợ bí mật cần thiết để bào chữa cho mình Đây là quy định về miễn trừ nghĩa vụ bảo mật thông tin, quy định liên quan đến tố giác tội phạm Ngoài nghĩa vụ bảo mật thông tin ngoại lệ đây, Luật còn có nghĩa vụ trung thành tuyệt đối phải tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội.11 Từ có thể kết luận pháp ḷt Nhật Bản khơng quy định về việc Luật có nghĩa vụ tố giác thân chủ của mình Đương nhiên, Luật với tư cách là cơng dân bình thường qùn được tố giác tội phạm quy định tại Khoản Điều 239 Bợ ḷt Tố tụng hình nêu  ̣ng hòa Liên bang Đƣ́c Viê ̣c “Luâ ̣t có đươ ̣c tố giác ̣i pha ̣m là thân chủ của ̀ h hay không ?” đươ ̣c pháp luật Đức thể hiện thông qua quyền im lặng Ở Đức, Luật Xét xử hình StPO và Luật Vi phạm hành OWiG quy định, buổi thẩm vấn phải thông báo cho nghi phạm, họ được quyền tự lựa chọn khai báo hay không; được quyền đòi có luật họ chọn, để tham vấn Thậm chí, 11 FUSHIHARA HIROTA, TS luật Nhật Bản, cử nhân luật Việt Nam, Luật Nhật bản nói gì về tố giác tội phạm?, đăng http://plo.vn/phap-luat/luat-nhat-ban-noi-gi-ve-nghia-vu-to-giac-toi-pham- 709389.html, truy câ ̣p ngày 03/10/2017 14 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 mở phiên tòa, nghi phạm phải được thông báo quyền im lặng lần thẩm vấn điều tra họ được cảnh sát và viện kiểm sát thông báo Để bảo đảm quyền này được thực thi , luật đưa chế tài trách nhiệm các quan điều tra và tố tụng: vi phạm, các bằng chứng đưa xét xử có thể bị coi không có giá trị (tức nhà chức trách không hoàn thành trách nhiệm ) Đồng thời, quyền im lặng cũng được áp dụng đối với người làm chứng là “người nhà”, vợ chồng, ông bà, anh chị em, dì, bác, cháu chắt, các nhóm nghề nghiệp lãnh đạo tôn giáo, bác sĩ, điều trị viên tâm lý, hiệu thuốc, hộ sinh, công chứng, kiểm toán, tư vấn thuế, luật Luật hành nghề phải ký hợp đồng dịch vụ đại diện pháp lý cho thân chủ, vì vậy bị hợp đồng đó chế tài trách nhiệm pháp lý phải bảo vệ quyền lợi cho chỉ mỗi thân chủ dù họ là ai, tội danh gì Họ phải thông tin cho thân chủ đầy đủ tổng thể về mặt pháp lý, từ văn luật tới án mới liên quan, thiệt hại có thể lường trước và tránh Nếu sai phạm gây thiệt hại nào, thân chủ có quyền đòi luật bồi thường đối với hợp đồng Thiệt hại kinh tế được tính bằng trị giá trước và sau luật gây Ở Đức, thường xảy các vụ thân chủ kiện lại luật đòi bồi thường là vì vậy Chính chất nghề nghiệp trên, nên Đức, nghề luật được quyền “Bảo mật tuyệt đối” bao hàm quyền im lặng được coi là quyền của luật (giống quyền của người Hiến pháp, bất khả xâm phạm), quyền đó định lòng tin của thân chủ đối với luật thay mặt họ (nếu không thì xã hội không cần luật sư) Những gì họ tin cậy phó thác không được chuyển tiếp cho người khác được quy định chi tiết tại Luật Nghề nghiệp luật BORA Theo đó, đối với luật sư, im lặng không chỉ là quyền, tức nhà nước không được phép xâm phạm (nhưng thân họ được quyền không thực hiện, muốn) mà còn là trách nhiệm (buộc phải thực hiện dù không muốn, không bị chế tài) kéo dài thân chủ chết, ngoại trừ được thân chủ đồng ý, để bảo vệ quyền lợi của thân chủ, được công khai trước đó, không ảnh hưởng gì tới thân chủ Luật có 15 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 trách nhiệm yêu cầu nhân viên văn phòng họ và liên quan giúp thân chủ phải giữ quyền im lặng Quyền im lặng Đức còn được bảo đảm bằng các án quyền đó mâu thuẫn với các luật khác Chẳng hạn, Bộ luật Xã hội SBG II cho phép quan cấp trợ cấp xã hội đòi luật cung cấp thông tin về tiền cấp dưỡng cái của cha/mẹ hưởng trợ cấp xã hội, bị án số IV ZB 23/09 của Tòa án Tối cao bác bỏ Tương tự, Luật Tín dụng KWG quy định quan về tín dụng liên bang và Ngân hàng Trung ương có quyền đòi cung cấp liệu liên quan tới ngân hàng của nghi phạm, bị Tòa án Tối cao bác bỏ áp dụng cho luật (án ngày 8-7-1999) Ngoài ra, Luật BKA Điều 62 quy định nghề luật nhân giúp việc mọi lĩnh vực đều được quyền bảo mật tuyệt đối; quan hình BKA không được phép theo dõi, đặt máy nghe, thu hình lén, thu thập tin online, giám sát nơi làm việc, nhà của họ (Luâ ̣t BKA là luâ ̣t về phòng chố ng nguy khủng bố , quan hin ̀ h sự BKA là quan cảnh sát hình nhiệm vụ chống nguy khủng bố) 12 Như vâ ̣y, pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức không buô ̣c luâ ̣t phải có nghiã vu ̣ tố giác thân chủ , ngươ ̣c la ̣i luâ ̣t còn có quyề n giữ im lă ̣ng , học cung cấp bấ t kỳ thông tin nào cho bat 6t1 kỳ quan nhà nước nào về thân chủ của họ , trừ trường hơ ̣p thân chủ đồ ng 2.2 Hƣớng hoàn thiêṇ cho pháp luâ ̣t Việt Nam Qua tim ̣ của pháp luâ ̣t các nước thế giới ̀ hiể u về quy đinh , có thể thấy rằng cách quy định về nghĩa vụ tố giác thân chủ của luật pháp luật Vi ệt Nam có nét tương đồ ng với pháp luâ ̣t các nước Anh , Hoa Kỳ , nghĩa là luật chỉ có trách nhiệm 12 TS Nguyễn Sỹ Phương - CHLB Đức, Quyề n im lặng của luật , nhìn từ luật Đức , đăng http://www.thesaigontimes.vn/161652/Quyen-im-lang-cua-luat-su-nhin-tu-luat-cua-Duc.html, truy câ ̣p ngày 03/10/2017 16 Đạ o đứ c nghề luạ t – Học kỳ 1/ 2017-2018 tố giác các trường hơ ̣p nhấ t đinh ̣ , pháp luâ ̣t Anh , Hoa Kỳ viê ̣c giữ bí mâ ̣t cho thân chủ là nguyên tắ c tố i th ượng, pháp luật Vi ệt Nam vẫn chưa làm đươ ̣c điề u này Mă ̣t khác , xét điề u kiê ̣n về chin ́ h tri ̣ – kinh tế – xã hội của Vi ệt Nam hiê ̣n , nghề luâ ̣t chưa thâ ̣t sự phát triể n ta ̣i Anh và Mỹ , mà chỉ mới hình thành và có những bước ban đầ u , người dân ở Vi ệt Nam chưa thâ ̣t sự hiể u biế t về pháp luâ ̣t c ũng chưa có niề m tin vào luâ ̣t Việt Nam thì thiế t nghi ̃ các nhà làm luâ ̣t nên quy đinh ̣ về loại trừ trách nhiệm tố giác thân chủ của luật mọi trường hợp tương tự quy định của pháp luật Nhật Bản hay Cộng hòa Li ên bang Đức , mô ̣t mă ̣t là để ta ̣o niề m tin cho người dân đố i với luâ ̣t , nế u gă ̣p phải vấ n đề pháp lý , họ không e ngại mà tìm đến luật , mă ̣t khác là ta ̣o điề u kiê ̣n cho nghề luâ ̣t có thể phát triể n ổ n đinh ̣ và t ừng bước lên Đế n nào nghề luâ ̣t ở Vi ệt Nam phát triể n vững ma ̣nh và người dân có hiể u biế t cũng tin tưởng pháp luâ ̣t thì hẳ n quy đinh ̣ các trường hơ ̣p luâ ̣t phải tố giác thân chủ 17 KẾT LUẬN Đề tài tiểu luận được viết dựa sở quan điể m , góc nhìn của phản biện c ủa chuyên gia, nhà khoa học, với mục tiêu đề ra, tiểu luận đã phầ n nào khái quát đươ ̣c quy đinh ̣ của pháp luâ ̣t Vi ệt Nam về trách nhiê ̣m tố giác thân chủ của luâ ̣t và có đươ ̣c những góc nhìn đa chiề u so sánh với pháp luâ ̣t thế giới Chương của tiểu luận tập trung nghiên cứu và phân tích các quy đinh ̣ đư ợc cơng bố pháp luật Việt Nam để làm rõ trách nhiê ̣m tố giác thân chủ cầ n đươ ̣c nhin ̀ nhâ ̣n thế nào cho hơ ̣p lý Chương của tiểu luận chủ yếu tâ ̣p trung tim ̀ hiể u pháp luâ ̣t của các nướ c thế giới nhằ m đúc kế t kinh nghiê ̣m cho pháp luâ ̣t Việt Nam iii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN PHÁP LUẬT ̣ luâ ̣t Dân sự năm 2005 Bộ luật Dân năm 2015 ̣ luâ ̣t Hình sự năm 1985 ̣ luâ ̣t Hiǹ h sự năm 1999 ̣ luâ ̣t Hiǹ h sự năm 2015, sửa đổ i, bổ sung 2017 Luật Luâ ̣t 2006, sửa đổ i, bổ sung 2012 ̣ Quy tắ c đa ̣o đức và ứng xử nghề nghiê ̣p luâ ̣t Việt Nam B CÁC BÀI VIẾT Th.S Lưu Minh Sang, Giảng viên Trường Đa ̣i ho ̣c Kinh tế - Luâ ̣t, Luật tù cùng thân chủ đăng https://www.facebook.com/luu.m.sang/posts/1588760307801419 Nguyễn Thanh Hà , VKS huyê ̣n Phù Cừ , tỉnh Hưng Yên, Phân biệt khái niệm tố cáo với tố giác tội phạm việc phân loại, xử lý Viện KSND cấp huyện Đăng http://vienkiemsathungyen.gov.vn/newsdetail/403/Phan-biet-khai-niem-to-cao-voi-to-giactoi-pham-va-viec-phan-loai,-xu-ly-o-Vien-KSND-cap-huyen .html TS.LS Vũ Văn Tính - Giảng viên HVHC Quốc Gia, Giám đốc Cơng Ty Luật TNHH LT& Cộng sự, Luật tiết lộ thơng tin thân chủ: Nhìn từ pháp luật quốc tế, đăng http://www.nguoiduatin.vn/luat-su-tiet-lo-thong-tin-cua-than-chu-nhin-tu-phap-luat-quoc-tea327127.html FUSHIHARA HIROTA, TS luật Nhật Bản, cử nhân luật Việt Nam, Luật Nhật bản nói gì về tố giác tội phạm ?, đăng http://plo.vn/phap-luat/luat-nhat-ban-noi-gi-ve-nghiavu-to-giac-toi-pham-709389.html TS Nguyễn Sỹ Phương - CHLB Đức, Quyề n im lặng của luật sư, nhìn từ luật Đức, đăng http://www.thesaigontimes.vn/161652/Quyen-im-lang-cua-luat-su-nhin-tu-luat-cua- Duc.html C CÁC WEBSITE https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ong-truong-trong-nghia-neu-luat-su-to-giac-thanchu-kha-nang-oan-sai-cao-3592068.html https://www.baomoi.com/quyen-ve-doi-song-rieng-tu-bi-mat-ca-nhan-bi-mat-giadinh/c/22689562.epi iv ... giá trước và sau luật sư gây Ở Đức, thường xảy các vụ thân chủ kiện lại luật sư đòi bồi thường là vì vậy Chính chất nghề nghiệp trên, nên Đức, nghề luật sư được quyền “Bảo... chắt, các nhóm nghề nghiệp lãnh đạo tôn giáo, bác sĩ, điều trị viên tâm lý, hiệu thuốc, hộ sinh, công chứng, kiểm toán, tư vấn thuế, luật sư Luật sư hành nghề phải ký hợp... tổ chức hành nghề không tiết lộ thông tin vụ, việc, khách hàng mình.” Đồng thời Quy tắc Đạo đức Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam cũng có quy định: “Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông
- Xem thêm -

Xem thêm: như ̃ ng quy đi ̣ nh pha ́ p luâ ̣ t co ́ liên quan về luâ t sư tô ́ gia ́ c thân chu ̉ theo Bô ̣ luâ ̣ t Hình sự 2015, sư ̉ a đô ̉ i, bô ̉ sung 2017, như ̃ ng quy đi ̣ nh pha ́ p luâ ̣ t co ́ liên quan về luâ t sư tô ́ gia ́ c thân chu ̉ theo Bô ̣ luâ ̣ t Hình sự 2015, sư ̉ a đô ̉ i, bô ̉ sung 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay