Bảo đảm quyền của người sử dụng đất trong các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

7 60 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2018, 15:32

'7lu hatitt fituifi, InM S6 (252) - 2013 BAO flilM QUTIN COA NGUSI Slif DUNG B I T noNt cUc c i M stcH Hi IMI KM mil NiMc mu i iK I ThS T R A N DCPC V I N H * Sy can thiet viec xSy dung chinh sach ho try Nha nude thu hdi dat Tu nam 2010 den nam 2020, Vict Nam can cd them Ity m^ nha d de phyc vu nhu cau nha d ciia xa hpi va qua dd, mdi nam tdi day cdn xay dung 100 trieu m^ nha d de dap img nhu cau nha d cho ngudi dan d ca khu vuc thj va ndng thdn Theo thdng ke, cho den thang 8/2010 chung ta cd 254 khu cdng nghiep vdi tong dien tich 68.800 ha', 15 khu kinh te vdi tong dien tich 627,623 dat^ Nhirng so ndi tren the hien qua trinh cong nghiep hod va hien dai hoa ddt nude, nhu cau dat dai cho viec dau tu xay dung eac khu dd thj mdi, khu cong nghiep, khu cdng nghe cao, khu kinh ta ndi rieng vd cho su phat frian kinh ta ndi chung ciia dat nude la rat can thiet Do vgy, quy dat phuc vy cho cdng cudc phat frian noi tren cdn phai lay tir nhiau nguon, co phan tir thu hoi dat cua td chirc, ed nhan va hd gia dinh Nhu cau su dyng ddt cho cdng nghiep hod va thi hoa ddi vdi mot nude cdn cham phdt triin nhu Viet Nam la rdt ldn Van de dgt la, lam cdn ddi dugc giiia viec giu gin an ninh luang thuc quoc gia, giii dupe quy dat nong nghipp cho ndng dan vdi qua trinh thj hoa nhanh hien dl nong dan khdng bj mat dat Viec thu hdi dat nam qua theo bdo cdo cua Bd Nong nghiep vd Phdt frien ndng thon vdi dien tich hem 366.000 ddt nong nghiep, tdc ddng den gan 627.495 hd gia E H Ddn chCi & Phdp ludt dinh vdi khodng 950.000 lao ddng va anh huong tdi ddi sdng ciia hem 2,5 trieu ngudi, co nhiing hp gia dinh rai vao tinh trgng bj ban cung hoa^ Day chinh Id nhung canh bao quan trgng nhilu dja phuang van lay ddt ndng nghiep de x^ dung khu cdng nghiep, khu dd thj mdi vd phe duyet cac quy hoach san gdn mgt cdch frdn Ian Trung binh chung, cu thu hdi mdi dat nong nghiep se cd 10 ndng dan bj mat viec va vdi toe 73,2 nghin dat bj thu hdi mdi nam, se co 70 van ndng ddn khdng co cdng an viec lam Khu vyc bj dnh hudng nhieu nhdt la vung Dong bang sdng Hdng vdi ban 300.000 hd, tiap den Id Dong Nam Bd vdi 108.000 hd, dac biet phi Ha Npi la dja phucmg cd sd hd bj anh hudng Ion nhat nude vdi 138.291 hg gia dinh* Theo danh gia ciia dai dien Ngan hang Thl gidi (World Bank) tai Viet Nam thi: "Ndng dan la nhirng ngudi ngheo nhat, nhung cung vdi qud trinh hien dai hod dat nude, hg da bi keo vao vdng xoay eiia su ngheo ddi"5 Chung tdi het siic chia se vdi quan diem tren bdi vi bj thu hdi dat, ngudi ddn dugc nhdn mdt khoan tian bdi thudng nhung da phan ndng dan lai tieu tdn cac khodn tien Idn vdo vi?c mua sam, xdy dyng nha cua, co tiet kiem thi sau mdt vai nam hp trd nan "vd sdn" Tai cac dja phuang bi thu hii ddt, cd tdi 67% s6 hd vdn phai quay frd lai nghe ndng, chi cd 13% cd nghfi on djnh Trong qua trinh thye hien Nghi djnh so " Bdo Phdp ludt ri?t Nam ^hi kdnh fihdfi, laM 17/2006/ND-CP 27/01/2006 cua Chinh phu ve sua ddi, bd sung mgt sd diau cua cac nghj djnh ciia Chinh phu ve thi hanh Lugt Ddt dai, mdt sd dja phucmg da giao dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep cho ngudi dan trudng hgp bj thu hoi fren 30% dat nong nghiep cua ngudi trye tiep san xuat^ Dieu dang tiac la, muc dich ciia viec giao dat djch vy cho ngudi dan la da hp CO ke sinh nhai fren ddt kinh doanh phi ndng nghiep, bdi vi, da phan quy dat cac dja phuong thudng bd tri gdn edc true dudng giao thong, lien thon Uan xa thuan tien cho kinh doanh va cac ngha va djch vu Song ngudi dugc giao cac sudt dat djch vu lgi sang nhugng cho cdc doi tupng khdng tryc tiep san xuat ndng nghiep vd diing khoan tien eho cdc muc dich tiau dung Hau qua la, hp dan trd nen trang tay, khong cdn tu lieu san xuat va dat dai lgi roi vao gidi dau co ddt, gam ddt chd cho cae quy hoach trien khai de thu lpi Mat khde, my tha thiet vdi nghe ndng nhung thuc te dang budn la khdng co ddt cho san xuat, cho nen dai bp phan nhung hd nong dan lai roi vao canh that nghiep eiing vdi cac te nan xa hgi keo theo Vgy nen, chinh sdeh nao cho ndng dan dl hp khdng nhung thoat ngheo, khdng bi tai ngheo boi canh so lupng ldn lao ddng doi du frong dp fridi frr 35-60 tgi cac dia phucmg dang chiem mpt khoi lugng ldn? Viet Nam la ddt nude co tren 70% lao dgng song bdng nghi ndng Bdi vay, lo cho ndng ddn chinh Id lo cho nin tang quoc gia, lo cho an sinh xa hgi cua ddt nude va cung chinh la bao dam quyan eon ngudi cho chii tha dong dao nhat d nude ta nhung cung bi anh hudng nhieu nhat cua qua frinh phat friln Tu khia canh ddi song do, frong nhung nam qua, dac biet tir sau ban hdnh Luat Ddt dai nam 2003 Nha nude ta da rdt nd luc dua nhilu quy djnh mdi vl bdi thudng 86 (252)-2013 ho trg va tai dinh cu Nha nude thu hoi dat cho cdc myc tieu phdt trian Cac chinh sach cua Nhd nude cung chinh la de an dan, on djnh ve kinh te xa hpi vd cham lo ddi sdng cho ngudi lao dgng mat hr lieu san xuat quan trpng nhat la dat dai Co sd phap ly ciia viec thyc thi chinh sach hd try Nha nude thu hoi dat Tir sau Ludt Dat dai nam 2003, cac nghj djnh cua Chinh phu da cu the hod nhieu chinh sach quan trgng ve thu hoi ddt, trudc hat la Nghj djnh sd 197/2004/ND-CP 3/12/2004 ciia Chinh phii ve bdi thudng, hd frg vd tai dinh cu Nhd nude thu hdi ddt Van ban nham tao mdt chinh sdeh boi thudng cong khai, minh bach va dap ung cac lpi ich giiia Nha nude, nha dau Ur va ngudi bj thu hii dat Tuy nhien, qua thuc te thuc hien, van da Idn nhat cac quy djnh \ e bdi thudng va ho frp chinh la thu xap cupc sdng va viec iam on dinh cho ngudi lao dpng Bdi vay, Nghi djnh si 17/2006/ND-CP 27/1/2006 ciia Chinh phu vl sira doi, bo sung mpt sd dieu ciia cac nghj dinh hudng dan thi hanh Ludt Dat dai vd Nghj djnh s6 187/2004/ND-CP cua Chinh phu vl viec chuyin cdng ty nha nude cong ty co phdn da quy dinh cu the ve viec bd tri dat san xuat kinh doanh phi nong nghiap cho ngudi bi thu hoi tu tren 30% dien tich ddt nong nghiep'^ Vdi quy dinh nay, ngudi lao dgng bj mat mpt dien tich kha ldn dat ndng nghiep va kho klian ve tu lieu san xuat, thi se dupe bd tri ddt kinh doanh dich vy d vi tri thuan Igi dc cd ngudn sdng va thu nhdp Day la mot chinh sach tha hien sy quan tam hi phia Nha nude doi vdi thuc frgng mpt bp phan ngudi lao dgng bj mat dat hoac thieu dat nong nghiep hien cd dugc su hd trp can thiet de an cu va dn djnh cudc song D I tilp tuc hodn thien cde quy djnh ve boi thudng, ho trg va tai dinh cu, Chinh phu ban hanh Ddn chCi & Phdp ludt E ^hl kdnhfihdfilu4i Nghj dinh sd 84/2007/ND-CP 25/05/2007 quy dinh bd sung ve vipc cap giay chung nhan quySn sir dyng dat, thu hdi dat, thyc hi$n quyen su dung dat, trinh tu thu hie boi thudng, tdi djnh cu Nha nude thu hdi ddt va giai quyet khieu nai ve dat dai Van ban lan ddu tien chi tiet hoa quy trinh, thii mc vl thu hdi dat, mpt vdn de quan frpng ma cdc nghj djnh trudc ddy cua Chinh phu khdng de cap tdi hoac de cap mpt each khdng day du Tu d6, cdc dja phucmg da timg budc nang muc boi thudng va hd trg cho ngudi dan bj thu hdi ddt, dac bipt la edc chinh sdeh ve hd trp Ha Npi nhting nam qua cd nhiing quy djnh rat cy tha ve van da nay, vi dy Quyet djnh sd 18/2008/QD-UBND 29/8/2008 cua Uy ban nhan dan thdnh phd Ha Ngi ban hdnh quy djnh ve bdi thudng, hd frp va tdi djnh cu tren dia ban phd Ha Ndi, Quyit djnh sd 108/2009/QDUBND 29/9/2009 cua Uy ban nhdn dan phd Ha Ndi ban hanh quy djnh ve bdi thudng, hd trp va tdi djnh cu Nha nude thu hdi dat fren dia ban thdnh Ha Ndi^ nham cy the hoa nghj dinh ciia Chinh phii Thuc te, cac quy djnh ve bdi thudng, hd frg van chua dap ung dung yeu cau ve mat lgi ich giua Nha nude, doanh nghiep vd ngudi bi thu hdi dat Trong quyen lgi chung nay, ngudi bj thu hdi dat van la ngudi bj thiet thdi nhat, ke den la lpi ich Nha nude Trong dd "dia to chenh lech" doanh nghiep la ngudi hudng lgi nhilu nhSt dugc Nha nude giao dat da thyc hien dy an ddu tu Do dd, viec Chinh phu ban hanh Nghj djnh sd 69/2009/ND-CP 13/08/2009 quy djnh bd sung ve quy hogch su dung dit, gia ddt, thu hdi dSt, boi thudng, hd trg va tai djnh cu nhdm cu thl hoa hem nua cac quy djnh ve bdi thudng va ho frg phu hgp vdi gia dat tren thj frudng chuyin nhugng quyen sir dung ddt tai cdc dia phuang ES Ddn chD & Phdp ludt 86 (252) - 2013 Nghj dinh cd hieu lye phap ly tu 01/10/2009 va gay cac phan iing khac vi^c thyc hi?n nghTa vy tai chinh cua doanh nghi?p va nhiing thay ddi cd lgi han cho ngudi bi thu hdi dat, dac bigt la cac chinh sach ve ho trg Ndi each khae, chinh sach ho frp cd nhieu quy djnh mdi va dap iing tdt han cac lgi ich ciia nguoi bj thu hdi dat f Cac quy djnh cu the ve ho tra ngudi sir dung dat thu hoi dat Theo quy djnh tai Nghj dinh sd 69/2009/NDCP 13/08/2009 cua Chinh phu quy djnh bl sung ve quy hogch su dyng dat, gia dSt, thu hdi dat, boi thudng, hd frp va tdi dinh cu cdn phan bi?t cac loai hd trp sau day: (i) Hd frp di chuyen, hd trp tai dinh cu trudng hgp thu hoi ddt a; (ii) Hd trp dn djnh ddi sdng va sdn xudt, ho trg chuyen ddi nghe nghiep va tao viec lam frong frudng hpp thu hdi dat ndng nghiep; (iii) Hd trg ddi vdi dat ndng nghiep frong khu dan cu va dat vudn, ao khong dugc cdng nhan la dat d; (iv) Ho frg khdc 3.1 Ho trcr trudfng hgp thu hoi dat d Khi thu hdi dat d, ngudi su dung ddt cd the mat toan bd dien tich dat d hoac mdt phan, co the tai dinh eu tgi chd, tai djnh cu d nai mdi, co the khdng phai di chuyen hoac phdi di chuyan dSn noi d mdi Do dd, ngudi bi thu hoi dat cd tha phat sinh cac thiet hai khac va can phai dugc ho trg, giup dd tu phia Nha nude Khi thu hoi dat cr, ngudi su dyng dat se dupe nhan logi hdfrg,do la hd frg di chuyen va hd frg tai djnh cu - Ho tra di chuyen Viec di chuydn tii noi d cu den nai d mdi hoac tir ea sd cii den co sd mdi deu phat sinh mgt thiet hai nhat djnh cho ngudi bi thu hdi dat Chii the bj thu hdi dat ed the la td chuc, ca nhan, hg gia dinh Hp phdi thao dd nha d, cong trinh xay dyng hoac (Jhl hdnh fihdfi UMM 86 (252)-2013 cdc CO sd vgt chat cua doanh nghiep da dan noi d di chuyan den nai d mdi Khodn Diau 19 mdi Do do, hd trg di chuyen ddi vdi frrng ddi Nghj djnh sd 69/2009/ND-CP quy djnh: "Nha d, tugng dupe quy djnh nhu sau: ddt d tai djnh cu dugc thyc hien theo nhieu cap (i) Doi vdi hg gia dinh, ca nhan Nhd nude nha, nhieu miic dien tich khdc phu hgp vdi thu hdi dat d ma phai di chuyen eho d thi dupe hd muc bdi thudng vd khd nang chi trd ciia ngudi trp kinh phi de di chuyen Kinh phi di chuyan de dugc tai dinh cu " hi frg cho hd gia dinh, ca nhan Uy ban nhdn dan cdp tinh quy djnh cy the Tuy nhien, qua trinh di chuyin eho d can phan bigt trudng hgp cd thl thu xIp cho d mdi dn djnh frong thdi gian chd tao lap cho d mdi va trudng hgp khdng cd ehd d nao khac cdn sy hd frp tii Nha nude Ddi vdi tnrdng hpp hp se dupe bd tri vao khu tai djnh cu, khu nha tam hoac hd frp tien thua nha Quy djnh fren da lugng hoa viee tdi djnh eu cho ngudi bi thu hdi dat Doi vdi nha d tai djnh cu khdng thl cd mdt md hinh chung cho mgi ddi tugng thu hudng sudt nha d tai djnh cu, bdi vi dien tich nha ddt bi thu hoi cua cdc hg gia dinh khong gidng nhau, sd nhdn khau khac nhau, khd nang chi tra cua frmg gia dinh khac Do dd, nha d tdi djnh cu se cd quy md dien tich khae (ii) Td chuc duac Nha nude giao dat, cho thue dh dap ung nhu cau da dang eua ngudi bi thu ddt hoac dang su dung ddt hgp phap Nha nude hdi ddt Mat khae, ddi vdi dat d tai djnh cu, Uy thu hii ma phai di chuyen co sd san xuat kinh ban nhan dan cdp tinh, phd true thuoc frung doanh thi dugc hd frp kinh phi de thao dd, di uang cin eo quy dinh cy tha ve han muc giao ddt d tai dinh eu hoac suit dat d tai dinh cu frong chuyen va lap rap Cac kinh phi hd frg eho viec di chuyen doanh frudng hpp cd quy dat Cdc quy djnh phai cdng nghiep din nai kinh doanh mdi Uy ban nhdn khai tren ca sd nguyen tae cdng bang, co tinh dan dan cdp tinh quy djnh phu hpp vdi diau kien eiia si dien tich tung hd bj thu hii (thu hdi nhidu dien tich dugc bd tri tu 1,5 din iin suit dit d tai djnh timg dia phuang cu cho timg khu vuc cu tha) - Ho tra tdi dinh cu Moi gia dinh, mdi ca nhan deu cd mdt noi chin sinh sdng dl an cu, d dd gSn vdi phong Uie tap quan, truyin thing, thdi quen sinh boat va mdi tnrdng van hod riang biet Do dd, di chuyin de sinh song d mot noi mdi, vdi tap quan mdi, ca sd vdt chit mdi va dilu kien sdng mdi la nhung van dl ludn duoc ngudi bi Nha nude thu hdi ddl phdi di chuyin chd d quan tam Cho nan vl nguyan tdc, cdc chinh sach ve bdi thudng va hd trp phai tao dilu kien eho ngudi bj thu hdi ddt cd cupc sflng d nai mdi phai bang hoac tdt ban so vdi noi d cii Ciing vdi dilu kien sdng phdi tdt ban, co sd ting tit hem tai nai tdi dinh cu, hi de ngudi bi thu hii ddt hoan toan yen tam vdi cudc sdng Ban cgnh viec quy djnh ve doi tugng dugc giao dit d hoac dugc nhdn nha d tai dinh cu, phap ludt dit dai cdng xac djnh rd khoan tien chenh lech trudng hgp: (i) Neu si tian bdi thudng, hd trg nhd han gia frj suat tai djnh cu tdi thiiu thi Nha nude ho trg cho ngudi bi thu hoi dit phin chanh lech; (ii) N I U ngudi bj thu hdi dat khdng nhan nha d, dit d tai dinh cu thi dugc ho trp phin chanh lech giira gid tri sd tiln bdi thudng ho trg va suit dit d, nhd d tdi dinh cu ma hp khdng nhan; (iii) N I U hd gia dinh, ca nhdn hi lo dugc nha d, dit d ma khdng nhdn phan chanh lech giiia tiln bdi thudng, hd frp vdi suat dit d, nha d tai dinh cu thi dupe ho frg mgt khoan tiln tucmg Ddn cha & Phdp ludt E ^hl hdnhfihdfi.ludl 86 (252)-2013 duang suit dau tu tang tinh cho mdi hg gia dinh, ca nhan tai khu tai djnh cu tap trung nhien, xa hpi khd khan hoac dac biet khd khan thi ho trg 36 thdng 3.2 Hd tr{r tru&ng h^rp thu hdi dat nong nghiep (iii) Muc ho trg dupe xac dinh la 30kg gao/thang/1 nhan khau ndng nghiep Nghj djnh so 69/2009/ND-CP phdn bi?t rit rd chinh sach ho trp ddi vdi hing loai dat khdc (hd trg thu hdi dat d khdc vdi hd trg thu hdi dat ndng nghiep) Ddi vdi vipc thu hdi dat ndng nghiep cua ngudi frye tiep san xudt thi cd loai ho frg sau: (i) Ho trg dn djnh ddi sdng va san xudt; (li) Ho trg chuyen ddi ngha nghiep va tao viec ldm Vdi cac quy djnh neu tren cd the thay rdng, vipc ho trg cho ngudi true tiep san xuat bj thu hoi dit se giup ngudi ddn vugt qua cac khd khan ban ddu dl In dinh ddi sdng va sdn xudt, tgo cii hich vgt chat cho ngudi dan yen tam bam try nai cu tni mdi - Ho tra on dinh d&i song vd sdn xudt Khdng eon ddt san xuat, tat yau se gay nhieu khd khan cho ngudi true tiap san xudt bi thu hdi dat Vay, lam the nao dc ngudi ddn dn dinh ddi sdng san xuat sau nhirng xao trpn hau qua ciia thu hdi dat cho muc tiau phat trien? Suy cho eung, viec thu hdi ddt da phuc vy cho muc tieu phat trien kinh te - xa hpi, cho phat trien ket cau hg tang ciia dat nude, cho nen dn dinh ddi sdng san xuat cua ngudi lao ddng eiing Id gdp phdn dn djnh kinh te - xa hdi, cdi thien ddi sdng cho ngudi lao ddng Bdi vay, da giam bdt kho khan cho ngudi dan cua giai doan sau thu hoi dat, Nhd nude quy djnh ve hd trg on djnh ddi sdng va san xuat nhu sau: Trong cac quy djnh vd bdi thudng, hd trg va tai djnh cu Nha nude thu hdi dat, cdc bien phap hd trg chuyen ddi nghd nghiep va tao viec ldm thudng dugc nhac dan nhu mdt giai phap quan trpng C) mgt sd tinh, hang ngan hec-ta ddt da bj chuyan thdnh ddt cua khu cdng nghiep md tren thuc te gdn nhu edn trdng fran chua ed boat dgng gi^ Gid bdi thudng cho n^udi ndng ddn thudng qua thdp, khien hp khdng mudn chuyen nhugng ddt cho cac dy an cdng nghiep Tren thyc te, mgt bd phdn ndng dan Viet Nam dang phdi ddi ddu voi canh mat dat, tuang lai ngheo vdn hoan ngheo vi hg khdng biet se Iam gi sau mat dat Nhimg viec lam nhu tha gay nen nhung phan ling xa hdi manh me va rgng ldn d cd khu vuc ndng thdn va thj Do dd, can nhanh chong cd nhiimg chinh sach ddt dai hgp ly, vi hien qua frinh dd thj hda dang dian bien rat nhanh, day cdc phd vdo tinh trgng khd qudn ly dugc tat ca cac mat cua ddi sdng xa hdi (i) Thu hdi hi 30% din 70% dien tich dit ndng nghiep dang sir dung cua ngudi true tiep san xuat thi thdi gian hd trp la thang ndu khong phai di chuyan chd d, neu di chuyen chd d la 12 thdng va nau di chuyen den nai cd diau kien ty nhien - xa hgi kho khan hoac dac biet kho khan thi thdi gian hd trg la 24 thdng (ii) Thu hdi tir tran 70% dien tich dat ndng nghiep dang su dung ciia ngudi true tiep san xuat thi thdi gian hd trp la 12 thang neu khdng phdi di chuyen chd d, nau di chuyen chd d thi hd trp 24 thdng va nau di chuyan den viing cd diau kien hj E H Ddn chu & Phdp ludt - Ho tra chuyen doi nghe nghiep vd tgo viec ldm Chinh sach dit dai la mgt vdn de phuc tgp cho cd khu vuc thj va ndng thdn Nhung hi?n d dd thj, chinh sach vl thu hdi ddt, phdn vung, va phat friln ting dang dgi gid dit len cao ngoai tam vdi cua hdu het ngudi lao dgng Dat dai da frd mgt klioan dau hr vd ddu co chii Qhlkdnkfihdfi,iu4i khong thudn hiy chi phyc vu myc dich xay nha Hon niia, lpi nhuan tir ddu ca dit dai hip dan ban bat ky mgt hogt ddng ddu tu san xuat nao khac va chinh diau lam cho mdt phan Idn ngudn luc cua nan kinh te bj chuyan sang muc dich phi sdn xuat Tir thyc ta fran, viee chuyen ddi ngha nghiep cho hang trieu ngudi lao ddng la vdn dl xa hdi quan frgng, Id an sinh qudc gia giai dogn hien Theo quy djnh tai khoan Diau 22 Nghj dinh sd 69/2009/ND-CP, hd gia dinh, ca nhan true tiap san xuat ndng nghiep khdng thudc tnrdng hgp thu hdi dat ndng nghiep frong khu dan cu hoac dat vudn, ao khdng dupe cdng nhdn Id dat d thi ngodi viec boi thudng theo quy djnh ddi vdi dat ndng nghiep, cdn dugc hd frg bang tian hoac bang dat d tdi djnh cu, dat sdn xudt kinh doanh phi ndng nghiep hoac nha d tai djnh cu Cu tha la: 86 (252)-2013 dat d tdi dinh cu, suat nha d ehung cu hoac suit dat sdn xudt kinh doanh phi ndng nghiep Ddi vdi Ha Ndi, mire quy djnh cy thl hd trg bdng tien bang ldn gia ddt ndng nghiep eho todn bg dien tich bj thuhdi'O Trong trudng hpp ngudi dugc ho trp co nhu cau dupe dao tgo, chuyan ddi nghe thi dupe nhan vdo cde CO sd dao tao nghe vd dugc hpc mien phi cho mdt khda dao tgo ddi vdi ngudi dang dp tudi lao dgng Uy ban nhan dan cdp tinh cd frdch nhi?m td chuc chi dao va lap phuang dn dao tao chuyen ddi nghe cho ngudi lao dgng sau lay y kien ciia ngudi bj Nha nude thu hdi dat thudc ddi tupng can phai chuydn ddi ngha nghiep Mgt sd kiln nghi ve chinh sach ho trg ddi voi ngudi bi Nha nude thu hoi dat Co tha nhan xet rang, cac quy djnh ve bdi thudng, hd trp va tai djnh cu Nha nude thu hdi - Hd frp bang tien tir 1,5 den Idn gia dat ndng dat da cang sat vdi yeu cau cua eugc sdng, nghidp ddi vdi toan bd dien tich dat ndng nghiep phu hgp vdi quyen lpi cua ngudi su dung ddt Tu Nghj djnh sd 197/2004/ND-CP, Nghj djnh so bj thu hdi - Ho trg mdt lan bang mdt suat dat d hoac mdt 17/2006/ND-CP din Nghi djnh so 84/2007/NDcan hg chung cu hoac mpt suat dat san xuat, kinh CP va Nghj djnh s6 69/2009/ND-CP ia nhiing budc tien manh me viec xdy dyng ca che, doanh phi ndng nghiep Hd trp bang dat d, nha d, ddt san xudt kinh chinh sach cho viec bdi thudng, hd trg va tai djnh doanh phi ndng nghiep chi thyc hien tai dja cu Nha nude thu hdi dat Cde quy djnh ciia phucmg CO quy nhd vd quy dat, ddng thdi phdi Luat Dit dai nam 2003 va hudng dan chi tiet cua xuat phdt hi nhu cau thyc te eua ngudi bi Nha Chinh phu da nhdn dupe su ddng thuan eua ngudi nude thu hdi dat Gia trj dupe hd trg cua hd gia bj thu hdi dit trien khai viec bdi thudng, hd dinh, ca nhdn phai bing hoac ldn ban gia frj cua frg va tai dmh cu Tuy nhien, xudt phat tu thuc ta sudt ddt d, suat nha d tai djnh cu hoac sudt dat sdn triin khai cde nghj djnh cua Chinh phii tai cac dja xuat kinh doanh phi ndng nghiep Phdn chenh phucmg cd the dd xudt mgt sd kian nghj ve van de lech gia fri h i trg ldn han gid tri suat nha d, hd trg thu hdi dat nhu sau: ddt d, dat san xuit kinh doanh phi ndng nghiep Thdr nhdt, ddi vdi ho trg thu hdi dat d can dupe toan bdng tiln tao lap khu tai dinh cu co day dii ca sd tang Uy ban nhan dan tinh, thdnh phd tryc thudc kinh tl va ting xa hdi da ngudi dupe tai dinh trung uong quy dinh miic hd frg cu the cu hoan toan yen tam chuyen dan nai cu tni frudng hpp hd trg bing tiln va ho trp bang sudt mdi Uy ban nhan dan cap tinh td chuc ehi dao Ddn chCi & Phdp ludt EH ^ki hdnhfihdfi.Iu4i cac nganh, cac cap lap phuang an tai djnh cu, scat cac dy an tai djnh cu vd kiem tra co sd vat chat cua cac khu tai dinh cu trude ho trp suat nha d tai djnh cu Tim hai, ddi vdi ho trg thu hoi dat ndng nghiep Id sudt dat san xuit kinh doanh phi ndng nghi?p can phai cd cam ket eua ngudi dupe ho trg ve qua trinh sd dyng ddt, tranh tinh trang ngudi dupe giao ddt chuydn nhupng cho ngudi khdng true tiep san xudt Cam ket bat bugc ddi vdi ddi tugng ndy la, sau 10 nam ke tix ngdy dugc giao ddt mdi dupe phep chuydn nhupng sudt ddt san xuit kinh doanh phi ndng nghigp, nau vi pham se bj thu hdi dat Cd nhu vdy, mdi trdnh dugc tinh frgng ngudi su dung dat chuyan nhugng sau nhdn dugc suat hd frp va khdng cdn tu lieu de sdn xuat Thu- ba, can kiam sodt quy dat ndng nghiep frong khu dan eu va ddt ao, vudn khdng dupe edng nhdn Id dat d Chinh quyen mot sd dja phuang da td chuc dau gia quyen su dyng dat cdc khu dat ndng nghiep xen ke khu dan cu, dit vudn, ao khdng dugc cdng nhan la dit d trai vdi quy djnh ciia Nha nude Tlidng qua chinh sach ho trp ngudi bj thu hdi dat, quyen ciia ngudi lao dgng bi mit frr lieu san xuat dupe bao ve Nhiing bao dam dd phdi frdn co sd edc chinh sach ve ndng nghiep, ndng thdn va ndng dan, nhiing bdo dam dd vi lpi ich cua ngudi su dyng ddt • / Xem Phdi triin cdc khu cong nghiip Viit Nam http.//www.khucongnghiep com vn/newjietail.asp'hd Xem Phdi trien cdc khu kinh ti bien Vi?t Nam, htlp//wwwkhucongnghiep.com.vn/news detail asp?id Bdo cdo ciia Bg Nong nghiip vd Phdt trien nong thon trinh Chinh phti ve thuc trgng ihu lidi dat nong nghiip thdng 9/2008 Bdo cdo ciia Bo Nong nghiip vd Phdt trien nong thon trinh Chinh phii vi ihuc trgng thu hdi ddt ndng E H Ddn ChCi & Phdp ludt 86 (252) - 2013 thdng 9/2008 Bdo cdo ciia Bg Nong nghidp vd Phdt triin nong thon trinh Chinh phu ve thuc trgng thu hdi ddt nong nghidp, thdng 9/2008 Xem khodn 4, khodn vd Dieu Nghi dinh 17/2006/ND-CP ngdy 27/1/2006 Hiin naycdcdieu khodn ndy da het hi^u lire, song mgt sd dia phucmg tgi thdi diem dd lien hdnh giao dat dfch vu cho ngudi bf thu hoi dai vd hi vgng rdng, ngirdi ddn si sir dung quy dat ndy cho mifc dich kinh doanh Tuy nhien muc tieu mang linh chinh sack ndy dd id khdng thdnh cong Ngudi sir diing ddt da liin li had quy ddl cho mgc dich tieu dimg cua minh md khong quan idm den vdn de cdng dn viic ldm cho tuong lai Xem khodn 4, khodn vd Diiu Nghi dinh 17/2006/ND-CP ngdy 27/1/2006 Tuy cdc dieu khodn da het hi^u lire vd dugc thay the hdi diem d kliodn Dieu 41 Nghi dinh so 69/2009/ND-CP ngdy 13/8/2009 cua OiM phu quy dinh bo sung ve quy hogch su dicing ddl, gid ddt, thu hoi ddt bdi ihudng hd ira vd ldi dinh cu, song no dd the hiin sg Ihay doi irong chinh sdeh vi hd trg cua Nhd node Ngdy 29/9/2008 Uy ban nhdn ddn thdnh Ha Noi da ban hdnh Quyel dfnh so 18/2008/QD-UBND quy dinh ve bdt thuang, hd trg vd ldi dinh cir tren dia ban phd Hd Noi theo gid den bu doi vdi ddt c^ hdng ndm vdn Id 54 OOOd/m^ Tuy nhiin, doi vai chinh sdeh ho irg thu hdi ddt ndng nghiip cua ngudi ddn Ihi cd ihay ddi ddng ki: (1) Hd trg on dinh ddi song va on dinh sdn xudt tang tir 2.000d/m^ len 35.000d/m^; (2) H6 tra chuyen doi nghi nghiep vd tao viec ldm tdng tu 15 OOOd/m^ Iin 30 OOOd/m^; (3) Hd trg bdn giao mat bang ddt nong nghiip dung thdi han vdn gid nguyin muc cu la 3.000d/m^ Nhir vdy, ddi voi cdc hg ddn sdn xudt lua midc hi Nhd nuac ihu hdi se duac boi ihudng lang them 48.000d/m^ ddt (khodng 65% so vai gid boi thudng Irudc day) So vdi tntdc day niu ngudi ddn giao ddt ditng thdi hgn thi dirac bdi thudng 74.000d/m^ Quyit dinh so W8/2009/QD-UBND Ihay the Quyit dinh s6 18/2008/QDUBND ke tir ngdy 1/10/2009 Xem, htlp//www.khucongnghiep.com.vn/new detail dp?lD= 157&lDN=2269&lang-vn ngdy 29/8/2010) Trin thuc te, long sd 68.800 ddt khu cdng nghiep thi mdi cd 45.500 dtrac dua vdo sir dung, cdn 23 OOOha chiim 40% chua dugc dua vdo su dung gdy lang phi Icm ve tdi nguyin ddl ddng thdi Idm mdi nhieu cong viec cua ngtrdi b( thu hdi ddt 10 Quyit djnh sd 108/2009/QD-UBND 29/09/2009 cua Uy ban nhdn ddn thdnh Hd Ngi Ban hdnh quy dinh ve bdi thudng, hd trg vd ldi dfnh cu trin ^ bdn thdnh Hd Ngi cd hiiu lire phdp ly tu 1/10/2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo đảm quyền của người sử dụng đất trong các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, Bảo đảm quyền của người sử dụng đất trong các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay