kháng sinh DOXYCYCLINE

2 64 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2018, 08:06

DOXYCYCLINE + Là kháng sinh ển hình thu ộc nhóm Tetracyclin + Là kháng sinh r ất ph ổbi ến nh ng không ph ải c ũng bi ết dùng Nói l ại v ềc ơch ếtác đ ộ n g c thu ốc: Gi ống nh ưc ơch ếchung c nhóm Tetracyclin thu ốc g ắn vào ti ểu ph ần 30s c Riboxom C ấu trúc Ribosom cho b ạn d ễhình dung Trong t ếbào vi khu ẩn s ẽcó nhà máy s ản xu ất Protein cho vi khu ẩn sinh tr n g Nhà máy goi Ribosom, Ribosom g ồm hai ph ần nh ỏlà Ph ần 30s ph ần 50s Đ ể nhà máy s ản xu ất đ ợ c Protein c ần khuôn tên “mARN” , b ộph ận v ận chuy ển b ốc vác mang axit amin – nguyên li ệu t ạo thành Protein đ ế n nhà máy đ ể s ản xu ất Protein.) Protein th ứt ối quan tr ọng b ất k ỳs ự s ống c sinh v ật PROTEIN m ỗi gi ống loài khác nh ng đ ều đ ợ c c ấu t ạo nên b i ch ừng 20 axit amin ( Các b ạn nh ớph ần này, sau s ẽnói t i Các cơng th ứ c đ ể t ựtr ộn th ứ c ăn cho heo) Sau thu ốc nhóm Tetracyclin th ấm vào t ếbào vi khu ẩn s ẽlàm h ỏng n a nhà máy s ản xu ất PROTEIN ngh ĩa h ỏng m ất ph ần nhà máy tên 30S, Nó c ũng làm h ỏng c ảcái khuôn đú c PROTEIN c ần thi ết “m ARN” T ừđâ y m ọi ho ạt độn g c Vi khu ẩn khơng có Protein nên ph ải ng ừng tr ệ, ho ặc n ếu ho ạt đ ộ n g khn b ị h ỏng r ồi nên ch ỉ đú c nh ữ ng Protein l ỗi mà thơi T ừđó ho ạt đ ộ n g c vi khu ẩn b ị thi ếu ch ất, r ối lo ạn thêm c ơc ấu n ữ a Chú nói tr c , Cu ối d ẫn t ới vi ệc là: N ếu n ồng đ ộ thu ốc nhóm Tetracyclin th ấp vi khu ẩn b ị ng b ăng h ết thu ốc l ại s ống l ại Nh ưng n ếu n ồng đ ộ thu ốc cao liên t ục vi khu ẩn s ẽch ết khơng th ểbám tr ụlâu b ị r ối lo ạn t ới m ứ c không th ểph ục h ồi b ị H ệth ống mi ễn d ịch c c ơth ểHeo d ễdàng tiêu di ệt Tiêm đ ng đ a thu ốc cho tác d ụng nhanh h ấp th ụt ối đa sau 5h, t ồn tai lâu c ơth ể Vì b ị h ấp thu d ựtr ữtrong t ếbào l i n ội mô c gan, x ơn g s n g, lách, g ắn ch ặt vào x n g men r ăng Do tính ch ất h ấp th ụquy ến r ũcác ion kim lo ại th n g g ọi l ự c làm cho nhóm Tetra nói chung thu hút ion Canxi, Mg, Fe… Làm cho h ệx n g, r ăng c thú non đa ng lúc phát tri ển b ị thi ếu h ụt, gây ch ậm phát tri ển, ho ặc thu ốc g ắn vào x n g r ăng làm đ ổ i màu x n g r ăng Tr ởl ại DOXYCYCLINE: Th ứnh ất, Có đ ặ c ểm khác bi ệt h ơn h ẳn KS khác nhóm Tetra t ừc ấu trúc c DOXYCYCLINE làm cho có kh ản ăng tan t ốt LIPID, nh ờv ậy mà c ũng h ấp th ụt ốt qua đườn g tiêu hóa xuyên qua màng t ếbào Vi khu ẩn nhanh nh ất d ễdàng nh ất nhóm Tetra + DOXY Phân b ốở ph ổi, lách v ới n ồng đ ộ cao h n n ồng đ ộ di ệt khu ẩn l ần + Doxy có n ồng đ ộ cao kh ắp d ịch c ơth ểbao g ồm d ịch não t ủy (ch ỉ Doxycyclin) d ịch s ữ a, tinh d ịch, bào thai, t ửcung, ti ền li ệt Th ứhai, DOXY h ấp th ụtheo c ơch ếtheo máu v ềgan, phân h ủy t ại gan theo m ật xu ống ru ột qua phân d ạng không d ợ c tính Do th ải tr ừch ậm không gây đ ộ c lên th ận, không di ệt h ệvi khu ẩn đ n g ru ột Chú g ọi đâ y chu k ỳ m ột pha: Doxy ch ỉ đ ợ c vòng nh ất, ngh ĩa vào máu h ết c quan r ồi v ềđ ế n gan h ết ch ứkhông h ềth ải tr ừở d ạng d ợ c tính đ ể vào đ ợ c ốn g tiêu hóa để di ệt khu ẩn h ệtiêu hóa hay vào th ận để di ện khu ẩn th ận h ệti ết ni ệu Th ứba, có nh ạy c ảm đ ặ c bi ệt v i khu ẩn KHƠNG ĐI ỂN HÌNH (h n h ẳn kháng sinh khác nhóm tính ch ất hóa h ọc c phân t ửDOXY) KHU ẨN KHƠNG ĐI ỂN HÌNH gì: nh ữ ng khu ẩn mà c ấu t ạo t ếbào c nh ỏnh ất lo ại vi khu ẩn g ọi SIÊU VI KHU Ẩ N, c ấu t ạo c ơth ểgi ống nh ưở d ạng n a vi khu ẩn n a virus C ụth ểlà loài Mycoplasma (suy ễn l ợn); Ricketasia; Chlamydia (gây viêm nhi ễm nái, n ọc) B ởi nh ữ ng đặc ểm mà: + M ặc dù Doxy di ệt khu ẩn nh ưOXYTETRACYCLIN h ệtiêu hóa nh ưchú nêu tr ướ c ví d ụECOLI, T ụhuy ết trùng, phó th ươ n g hàn, Colostridium Nh ng vi khu ẩn khu trú đườn g ru ột mà Doxy l ại không t ập trung không th ải d ạng d ược l ự c qua đườn g tiêu hóa ti ết ni ệu nên không s ửd ụng để ều tr ị b ệnh hi ệu qu ảkém h n nhi ều KS khác + Vì DOXY r ất nh ạy c ảm v ới khu ẩn không ển hình khu ếch tán c ự c k ỳt ốt vào ph ổi nên s d ụng ều tr ị b ệnh v ềhô h ấp ho suy ễn Mycoplasma Y ếu t ốduy nh ất s ựđề kháng v i Doxy c khu ẩn S ựđề kháng m ỗi vùng không gi ống nhau, đề kháng di ễn ch ậm nh ưng n ếu dùng nhi ều Doxy đề kháng hoàn toàn, v ềsau Doxy d ườ n g nh ưh ết tác d ụng ( Nên dùng luân phiên) + C ơch ếth ẩm th ấu đặc bi ệt c Doxy giúp di ệt lo ại Siêu vi khu ẩn đô i t ồn t ại h ệsinh d ục heo gây b ệnh mà nhi ều lo ại kháng sinh m ạnh khác không s ờt i Nh ữ ng v ấn đề v ềh ệ sinh d ục heo nái mà không ph ải nguyên nhân th ườ n g th cân nh ắc s ửd ụng Doxy Doxy c ũng nh ưcác kháng sinh th ườ n g th khác nhóm Tetra không nên s ửd ụng đơn độc mà nên k ết h ợp v ới kháng sinh nhóm khác t ăng hi ệu l ự c ch ống nh n K ết h ợp Doxy + Florfenicol ho ặc Doxy + Thiamphenicol t ỉ l ệ1:1 di ệt Mycoplasma Doxy + Genta( Sttreptomycin)t ỉ l ệ2:1 tr ị NHI Ễ M KHU Ẩ N x ảy thai Brucella; L ợ n ngh ệ; S ốt đỏ, cúm heo; Ký sinh trùng đườn g máu Nh ững ều làm cho Doxy m ặc dù nhóm Tetra nh ng m ục đí ch s ửd ụng c ũng khác nhi ều Bài h ph ức t ạp có nh ắc qua: KHU Ẩ N KHƠNG ĐI ỂN HÌNH; AXIT AMIN C ƠCH ẾTH Ẩ M TH Ấ U thu ốc, sau s ẽlàm rõ h ơn Thêm n ữ a, Th ời ti ết b đầu vào Xuân, ánh n ắng độ ẩm cao kinh nghi ệm th ự c tế c ũng th s ốb ạn nh ờt ưv ấn PED, tiêu ch ảy, tai xanh t ăng cao Nói chung vào mùa b ệnh, b ạn nh ớchú ý sát trùng chu ồng tr ại, cho t ăng Premix khống, vitamin, men tiêu hóa, gi ảm cám m ột chút ... ễn Mycoplasma Y ếu t ốduy nh ất s ựđề kháng v i Doxy c khu ẩn S ựđề kháng m ỗi vùng không gi ống nhau, đề kháng di ễn ch ậm nh ưng n ếu dùng nhi ều Doxy đề kháng hồn tồn, v ềsau Doxy d ườ n g nh... giúp di ệt lo ại Siêu vi khu ẩn đô i t ồn t ại h sinh d ục heo gây b ệnh mà nhi ều lo ại kháng sinh m ạnh khác không s ờt i Nh ữ ng v ấn đề v ềh ệ sinh d ục heo nái mà không ph ải nguyên nhân th... g th cân nh ắc s ửd ụng Doxy Doxy c ũng nh ưcác kháng sinh th ườ n g th khác nhóm Tetra khơng nên s ửd ụng đơn độc mà nên k ết h ợp v ới kháng sinh nhóm khác t ăng hi ệu l ự c ch ống nh n K ết
- Xem thêm -

Xem thêm: kháng sinh DOXYCYCLINE, kháng sinh DOXYCYCLINE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay