Các bài toán đăng nhóm toán tiểu học việt nam

18 117 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2018, 02:06

Các tốn nhóm phây búc : Tốn tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 TT Đề #3+ Thay hình chữ số để phép tính Các hình khác đại diện cho số khác #4+ Khi viết số 1234512345123 ô tô đậm điền số Hỏi đánh đến 2017 điền số nào? Tính diện tích tơ đậm với AB=10 cm Thầy giáo đếm 1,2,3,4, hình vẽ thấy số 2,8,10 nằm ngón trỏ Hỏi số 2011 nằm số nào? Vẽ hình vng nhỏ hình chữ nhật hình Nối AH cắt BF CG M N Biết chiều dài cạnh hình vng nhỏ 10cm Tính diện tích tam giác CMN Điền số 1, 4,8,9 vào ô trống để biểu thức Trong ngày 20/11/2017 từ 00:00 đến 23:59 có lần đồng hồ điện tử Hình vẽ có Các tốn nhóm phây búc : Tốn tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 đủ chữ số 2,0,1,7 thứ tự nào? 10 11 12 13 14 Cho hình chữ nhật có chu vi 150 cm, chia dọc theo chiều rộng để năm hình vng hình chữ nhật nhỏ hình vng Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu Biết số đo kích thước số tự nhiên Cho hình chữ nhật có chu vi 150 cm, chia dọc theo chiều rộng để năm hình vng hình chữ nhật nhỏ hình vng Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu Biết số đo kích thước số tự nhiên Viên kim cương "khủng" giới vừa bán đấu giá thành công với giá 33,5 triệu đô la Mỹ (USD) Hãy tính trị giá viên kim cương tiền Việt nam, biết USD=22675 đồng (ghi rõ số chữ-Tham khảo ý kiến người) Thầy Lê Doãn Hiệp tặng nhóm 3+ Tìm số có hai chữ số, biết thêm vào bên trái số chữ số ta số mà tổng số cho số 414 N số tự nhiên chia hết cho 45 tổng chữ số 54 Tìm số tự nhiên N bé nhất? Các tốn nhóm phây búc : Toán tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 15 16 17 18 Bạn Nga mua sách, bút phải trả 20 000 đồng Mua sách, bút phải trả 25 000 đồng Nếu bạn Nga mua bút chì, sách hết tiền? Trong bữa tiệc tiêu chuẩn ba người có bưởi, bốn người có dừa Kế tốn nhà hàng nhận thấy chi bưởi dừa 42 Hỏi có người dự bữa tiệc (Thầy Lê Dỗn Hiệp tặng nhóm) Viết dãy số hình Lần gạch chân số chia hết cho 2, lần gạch chân số chia hết cho 3, sau gạch chân số chia hết cho Hỏi có số gạch chân lần? 19 20 #3+ Các quân đánh số từ đến Ban đầu xếp theo thứ tự hình Mỗi lần đổi vị trí quân Sau it lần đổi qn có thứ tự xếp hình dưới? Các tốn nhóm phây búc : Toán tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 21 22 Cùng lúc, ô tô từ A xe máy từ B ngược chiều đến địa điểm C AB; C cách A 300 km cách B 260 km Vận tốc ô tô 60 km, xe máy 35 km Hỏi sau tơ xe máy cách C khoảng (Cố Trần Thị Loan tặng nhóm) Cho ba chữ số khác khác 0: a.Có thể lập số có ba chữ số khác từ ba chữ số đó? b.Biêt tổng tất số vừa lập 3330 Hiệu số lớn số nhỏ số 594 Hãy tìm ba chữ số 23 24 4+ Cho hình chữ nhật có chu vi 70cm Nếu tăng chiều rộng lên lần tăng chiều dài hình vng có diện tích gấp ba lần diện tích ban đầu Tìm diện tích hình vng đó? Đề học sinh phải đọc lần hiểu đề 25 4+ Có tất hình vng hình Có tổng chu vi hình vng 112 cm Hãy tính diện tích hình chữ nhật lớn nhất? 26 Tìm x biết: 10+11+12+13+ +x=5106 27 Tìm số hạng thứ 100 tổng A A=6+24+60 28 Dùng tất chữ số 2,3,4,5,7 chữ số lần để viết số P Q Mỗi số P Q có chữ số P > Q Tìm giá trị bé P - Q (Cơ Trần Thị Loan tặng nhóm) Các tốn nhóm phây búc : Toán tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 29 30 (Thầy Đỗ Minh tặng nhóm) 31 #3+ Bữa tiệc có 12 người bao gồm cặp vợ chồng Mỗi người đàn ông bắt tay với tất người trừ vợ Phụ nữ khơng bắt tay Hỏi có tất lần bắt tay 12 người này? 32 33 Tìm phân số nằm phân số 97/36 96/35 mà có mẫu số nhỏ (Cơ Trần Thị Loan tặng nhóm) Trong ngày 20/11/2017 từ 00:00 đến 23:59 có lần đồng hồ điện tử đủ chữ số 2,0,1,7 thứ tự nào? 34 Viết số sau 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68 lên bìa Chọn bìa để tổng số bìa 100? 35 Thay chữ chữ số thích hợp Các tốn nhóm phây búc : Toán tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 36 Tìm số có chữ số, biết số 45 lần tích chữ số ? 37 Nếu tỷ lệ muối nước nước biển 7:193 nước biển có kg muối? 38 A số tự nhiên có 2017 chữ số A chia hết cho B tổng chữ số A C tổng chữ số B D la tổng chữ số C Tìm số D? 39 Có hai nhóm trồng Nếu nhóm cho nhóm hai số trồng hai nhóm Nếu nhóm hai cho nhóm 10 nhóm trồng số gấp đơi số nhóm hai Hỏi nhóm trồng cây? 40 Năm học này, thầy giáo mua cho lớp số sách toán tiếng việt Tổng số sách toán tiếng việt lần hiệu số sách toán tiếng việt, hiệu số lại số sách tiếng việt Hỏi thầy giáo mua sách toán, sách tiếng việt? 41 Có nhóm người vào hai điểm kiểm sốt để lên máy bay Điểm đầu có cửa, điểm sau có cửa Hỏi nhóm phải có người để chắn có người qua cửa điểm soát vé 42 Viết số tự nhiên liên tiếp từ 1-2017 sau: 1234567891011121314 20162017 Nếu viết xen dấu "+" trước số khác cách tùy ý tổng chia hết cho hay không? 43 #4+ Khi cộng thêm vào tử mẫu phân số 13/19 số phân số có giá trị 5/7 Phân số sau cộng phân số nào? 44 #3+ Tính diện tích tam giác ABC biết tam giác nhỏ có đơn vị 1cm2 45 Viết tổng sau thành tích thừa số: 2017,2017+2018,2018+2019,2019 Các tốn nhóm phây búc : Toán tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 46 Phạm Nam Kha 47 Điền số thích hợp vào dấu * 48 Viết 10 số sau 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68 lên 10 bìa khác Chọn bìa để tổng số bìa 100? 49 Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích a Biết AB:BK=3;DK:DI=3 Tính diện tich hình tơ đậm? 50 Số A viết bới 2017 chữ số 7: A=7777 777, Hỏi phải cộng thêm vào số đơn vị để số A chia hết cho 35 51 Một đoàn tàu đánh cá có 400 tàu, gồm loại: Loại tàu tàu có 15 ngư dân làm việc loại tàu lớn tàu có 18 ngư dân làm việc Tổng cộng số ngư dân 45 tàu 789 người Hỏi có tàu lớn? 52 Một bà mẹ có gái trai, Năm mẹ 32 tuổi, gái tuổi trai tuổi Sau năm số tuổi mẹ gấp 1,5 lần tổng số tuổi ? Các tốn nhóm phây búc : Tốn tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 53 Giá 11 bút giá sách Giá giá sách Hỏi giá 10 sách giá bút? 54 Cho 14 số tự nhiên khác khơng có số Biết tổng chúng 106 Tìm số lớn số 55 Cho dãy số: 2; 17; 47; 92; 152; … Tìm số hạng thứ 120 dãy? 56 Cho số thập phân A, dịch dấu phẩy số thập phân sang trái chữ số ta số thập phân B Hãy tìm A biết A+B=22,121 57 Có 10 bao gạo mà số gạo bao theo thứ tự là: 1kg; 3kg; 6kg; 10kg; 15kg… a Em ghi tiếp khối lượng bao gạo lại b Muốn lấy tạ gạo bao ngun chọn bao nào? 58 59 60 61 62 63 Tìm tổng tất số có hai chữ số chia cho dư 1, chia cho dư 2, chia dư Tìm hai số.Biết tỉ số hai số bớt 79 số thứ thêm 54 vào số thứ hai tổng 1975 Tìm phân số lớn số tự nhiên(tử số không chia hết cho mẫu số) cho lấy tử số cộng với mẫu số nhân với giá trị phân số khơng đổi Tìm diện tích hình vng biết tăng cạnh 50% hình vng có diện tích 193,5 cm2 Tìm số tự nhiên nhỏ chia hết cho mà gồm chữ số 0,1 Cho số tự nhiên số thập phân có tổng 411,7 Khi lấy hiệu hai số đó, bạn quên chữ số tận số tự nhiên nên hiệu tìm 180,7 Tìm số cho 64 Khi cộng số tự nhiên với số thập phân, học sinh sơ suất quên dấu phẩy số thập phân nên kết tìm 2220 Tìm số tự nhiên ban đầu biết tổng 223,17 65 Tìm số có có chữ số khác khác 0, biết số, ,,, tích hai số tự nhiên giống 66 Cùng lúc hai xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ 40 Trần Thị Loan Các tốn nhóm phây búc : Tốn tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 67 km/giờ đồng thời ô tô từ B A với vận tốc 50 km/giờ Hỏi sau km tơ hai xe máy ? Biết quãng đường AB dài 119 km Tìm số tự nhiên có chữ số Biết só gấp 39 lần tổng chữ số Trần Thị Loan 68 Có cân hai đĩa, cân 200g cân 1000g Lan muốn lấy 600g đường từ túi có 2000g đường Hỏi Lan cần lần cân? Trần Thị Loan 67 Tìm số có hai chữ số Biết tổng hai chữ số nhỏ số lần thêm 25 đơn vị vào tích hai chữ số số viết theo thứ tự ngược lại với số cho 68 Trần Nhật Minh Mỗi chữ khác biểu thị chữ số khác giá trị từ biểu thị tích giá trị chữ Ví dụ, F = 5, O = X = ta có giá trị FOX = x x =30 Cho biết TEEN = 60, TILT = 252 TALL = 288 Hãy tính giá trị TATTLE? 69 Tam giác ABC; D điểm BC cho DC/DB=1/2; kéo dài AD đoạn DE cho DE/AD=1/2; BE kéo dài cắt AC kéo dài G So sánh BE EG? 70 Trần Thị Loan Lớp 2: #1: Lan có nhiều Hà 30 nhãn Hỏi Lan phải cho Hà nhãn để số nhãn hai bạn nhau? #2: Lan có nhiều Hà 45 nhãn Nếu Lan cho Hà 16 nhãn lúc Lan nhiều Hà nhãn ? #3: Lan có nhiều Hà 36 nhãn Nếu Lan cho Hà 21 nhãn lúc có nhãn ? 71 Trong số tự nhiên từ 100 đến 10000 có số mà cách viết chúng có chữ số giống nhau? 72 Có thùng dầu đựng 12 lít dầu hỏa Chỉ dùng can lít can lít làm để chia số dầu thàn phần bằn nhau? 73 Cho dãy số 7,8,10,13,17, Hỏi số hạng thứ 50 dãy bao nhiêu? 74 Vũ Hữu với Lương Thế Vinh Các tốn nhóm phây búc : Tốn tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 Hai nhà toán học , năm sinh Thực hành, tính tốn thơng thạo Vẻ vang dân tộc nước non Năm sinh hai ơng số có bốn chữ số, tổng chữ số 10 Nếu viết năm sinh theo thứ tự ngược lại năm sinh khơng thay đổi.Bạn biết năm sinh hai ơng chưa? 75 Tìm a cho 3- ( x a + 1/2 ) : 1/2=2 76 Hãy cho biết có tất phân số phân số 4/10 mà tử mẫu số có chữ số 77 Khi đem số trang sách cộng với số chữ số để đánh số thứ tự trang sách sách 428 Hỏi sách có trang? 78 #5: Tìm số tự nhiên, biết tổng đơi số 1,3,4,5,6,8,10,11,13,15 79 Hãy cho biết có tất phân số phân số 1/3 mà tử mẫu số có chữ số 80 Tìm hai số.Biết tỉ số hai số bớt 79 số thứ thêm 54 vào số thứ hai tổng 1975 81 Tìm phân số lớn 1/5 Có tử số khơng chia hết cho mẫu số cho lấy tử số cộng với mẫu số nhân với giá trị phân số khơng đổi 82 Tìm tổng tất số có hai chữ số chia cho dư 1, chia cho dư 2, chia dư 83 Cho số thập phân A, dịch dấu phẩy số thập phân sang trái chữ số ta số thập phân B Hãy tìm A biết A+B=22,121 84 Có 10 bao gạo mà số gạo bao theo thứ tự là: 1kg; 3kg; 6kg; 10kg; 15kg… a Em ghi tiếp khối lượng bao gạo lại b Muốn lấy tạ gạo bao ngun chọn bao nào? 85 Trần Nhật Minh Tốn tơ màu, xem "u" khơng nào? Tơ hình tròn A, B, C, D, E màu cho trước, hình màu cho hình tròn nối với phải khác màu (ví dụ B A khác màu, B Các toán nhóm phây búc : Tốn tiểu học – Tốn quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 E màu) Hỏi có tất cách tô màu thỏa mãn? 86 Tỉnh A cách tỉnh B 200 km Một xe máy từ A đến B, xe đạp điện từ B tới A Hai xe khởi hành lúc, ngược chiều gặp cách B 75 km Nếu xe đạp điện trước 12 phút họ gặp cách B 97,5 km Tính vận tốc xe (Cô Trần Thị Loan)b 87 Phương Nguyên Kìa trơng giặc mỹ chạy khắp đồng Qn ta bắt thật đơng Bảy thằng xích thừa ba xích Ba thằng xích bảy thằng khơng Hỏi thằng tây xích đồng 88 Tìm số tự nhiên a để số chữ số dãy: 1; 2; 3; .; a lần a 89 Cho tam giác ABC Trên đáy BC lấy điểm D cho BD = 2/5 BC Nối A với D, lấy G trung điểm AD Nối B với G kéo dài cắt AC K Tính tỉ số AK/AC 90 Cho A hình hộp chữ nhật có diện tích tồn phần nhỏ xếp 12 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm Tính diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật A 91 Hiện tuổi anh hai lần tuổi em tuổi Biết hai lần tuổi anh tổng số tuổi hai anh em 10 tuổi Tính tuổi anh 92 Một đội xe có xe, hai xe A B xe chở , tấn, hai xe C D xe chở Còn xe E trở nhiều mức trung bình tồn đội Hãy tính xem x e E chở tấn? Các toán nhóm phây búc : Tốn tiểu học – Tốn quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 93 Cho dãy số 1;4;7;10;13;16… a)Số 361 có phải số hạng dãy khơng? b)Tính tổng 20 số hạng dãy số 94 Cho tam giác ABC, M trung điểm AB, Trên cạnh AC lấy điểm N cho NC=2xAN Hai đoạn thẳng BN CM cắt K a.Chứng tỏ hai tam giác CAK CBK có diện tích b.Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác KAB 26 cm2 95 Tuổi em gấp lần tuổi em tuổi anh tuổi em Đến tuổi em tuổi anh tổng số tuổi hai anh em 51 tuổi Tính tuổi anh nay? 96 Nguyen Van Loi 97 Khi viết thêm bên trái số 59 chữ số bên phải hai chữ số ta số lớn có chữ số khác chia hết cho Tìm số có chữ số khác 98 Cần viết chữ số theo quy luật 1234567891011121314 để xuất số liên tiếp "98765" ? 99 100 Tổng hai số hiệu hai số đơn vị biết số bé 123456,789 101 Một ông lão sống khu tập thể 10 tầng Lúc ông siêu thị tầng ông nghỉ chân thấy 1/3 quảng đường Một lúc sau ông lão nghỉ chân ông th cần thêm nửa quảng đường Hỏi ơng lão tầng bao nhiêu? Các tốn nhóm phây búc : Toán tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 102 Đếm số tam giác có hình 103 Mn ́ viết số tư nhiên từ đên ́ 2017 cân ̀ chư số (Trần Thị Loan) 104 Sắp xếp phân số theo thứ tự từ lớn đến bé! 105 Hãy điền từ đến vào vòng tròn để tổng số đường tròn thẳng hàng 106 Trong hộp có 17 viên bi xanh, 28 viên bi đỏ, 35 viên bi vàng Khơng nhìn vào hộp, phải lấy viên bi để chắn số bi lấy có đủ ba màu bi? Các tốn nhóm phây búc : Tốn tiểu học – Tốn quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 107 Nguyen Van Loi 108 Tìm số biết số chia hết cho 12 chia cho 15 dư hai thương 34 đơn vị? 109 Có tam giác hình? 110 Tìm số có chữ số a1278b Biết số chia dư 1, chia dư chia hết cho 111 Ba người chia 1850000 đồng Trong đó, số tiền người thứ nhiều người thứ hai 20% người thứ ba 20% Hỏi người chia tiền? (Trần Thị Loan) 112 Tìm số tự nhiên bé mà nhân với 123 có tích tìm tận 2017 Các tốn nhóm phây búc : Toán tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 113 Tổng ba số 588 Sau chuyển từ số thứ sang số thứ hai 24 đơn vị, sang số thứ bà 36 đơn vị chuyển từ số thứ hai sang số thứ ba 20 đơn vị số thứ 2/5 số thứ hai 2/7 số thứ ba Tìm số thứ 2? Trần Thị Loan 114 Tổng ba số 120 Sau chuyển từ số thứ sang số thứ hai đơn vị, sang số thứ ba 10 đơn vị chuyển từ số thứ hai sang số thứ 15 đơn vị số thứ hai gấp rưỡi số thứ 3/7 số thứ ba Tìm số thứ hai? 115 Tính diện tích hình tơ đậm theo diện tích hình vng ABCD với M trung điểm AB 116 Hãy thay dấu * chữ số thích hợp 117 Trong toa đồn tàu hỏa năm toa có hành khách Hai hành khách gọi láng giềng họ toa hai toa kề Mỗi hành khách có 10 láng giềng Hỏi có hành khách đồn tàu? 118 Các tốn nhóm phây búc : Toán tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 (Nguyễn V ăn L ợi) 119 Số có chữ số khác chia cho tổng chữ số số kết bé bao nhiêu? 120 105 tổng nhiều số tự nhiên liên tiếp? 121 Với chữ số 1,3,4,5 ta lập số có bốn chữ số chia hết cho 5? 122 Một người quảng đường AB gồm hai đoạn AC CB Lúc đi, vận tốc đoạn AC 12km/h, vận tốc đoạn CB 8km/h hết 3h30’ Lúc về, vận t ốc đoạn BC 30km/h, vận tốc đoạn CA 20km/h hết 1h36’ Tính quãng đường AB? (Phạm Nam Kha) 123 0,2 + 0,4 + 0,6 + 0,8 + 0,10 + 0,12 + + 0,5 124 Tính nhanh: A = 1011+1112+1213+1314+ +9899+9910 (Trần Thị Loan) 125 126 127 128 Lớp 4: Có số tự nhiên có chữ số khác mà tổng chữ số 12? (Trần Thị Loan) 129 Một hình chữ nhật có chiều rộng 45m, chiều dài số tự nhiên (đơn vị: mét) Nếu tăng chiều dài thêm 20m hình chữ nhật có diện tích diện tích hình vng Hình vng chia thành 16 hình vng nh ỏ b ằng có số đo cạnh số tự nhiên (đơn vị: mét) Tính chiều dài hình chữ nhật, Các tốn nhóm phây búc : Tốn tiểu học – Tốn quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 biết cạnh hình vng lớn nhỏ 70m (Trần Nhật Minh) 130 Hai người khởi hành lúc để từ địa điểm A đến địa điểm B.Sau người thứ nhận thấy quãng đường gấp ba quãng đường cần phải nửa qng đường lại Cùng lúc đó, người thứ hai lại nhận thấy nửa qng đường phải gấp ba quãng đường l ại 131 Hãy thêm vào v trỏi cỏc ký hiu +,,ì,ữ v du ngoc (nu cần) để vế b ằng = 2016 132 Cho chữ số a,b,c khác khác o Từ chữ số bạn An lập tất số có chữ số khác Bạn Bình lập số, số thứ lần số có chữ số mà chữ số hàng chục b, chữ số hàng đơn vị c, số thứ hai số có chữ số tròn trăm có chữ số hàng trăm a Nếu tổng số An lập tổng số bình lập bao nhiêu? (Trần Nhật Minh) 133 Giá ngàn, giá bút màu ngàn Bạn Vân mua h ết 82 ngàn Bạn Hà mua hết 86 ngàn Biết số bút màu mua của bạn số mua bạn Hỏi bạn mua bút màu vở? 134 135 136 137 138 139 140 Các tốn nhóm phây búc : Toán tiểu họcToán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 ... hai nhóm trồng Nếu nhóm cho nhóm hai số trồng hai nhóm Nếu nhóm hai cho nhóm 10 nhóm trồng số gấp đơi số nhóm hai Hỏi nhóm trồng cây? 40 Năm học này, thầy giáo mua cho lớp số sách toán tiếng việt. .. Thị Loan tặng nhóm) Các tốn nhóm phây búc : Toán tiểu học – Toán quốc tế https://www.facebook.com/groups/toantieuhocvietnam/ Thầy Quân biên tập : 0868869670 29 30 (Thầy Đỗ Minh tặng nhóm) 31 #3+... toán tiếng việt Tổng số sách toán tiếng việt lần hiệu số sách toán tiếng việt, hiệu số lại số sách tiếng việt Hỏi thầy giáo mua sách toán, sách tiếng việt? 41 Có nhóm người vào hai điểm kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài toán đăng nhóm toán tiểu học việt nam , Các bài toán đăng nhóm toán tiểu học việt nam , Muốn viết các số tự nhiên từ 1 đến 2017 thì cần bao nhiêu chữ số 7. (Trần Thị Loan)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay