THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT TRONG xây DỰNG CHƯƠNG 2

50 128 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 22:47

XIN CHÀO THẦY CÁC BẠN NHÓM NGUYỄN THANH LONG NGUYỄN HỬU QUÝ TRẦN NGỌC KIM KHÁNH HUỲNH THANH TÀI TRẦN MINH TÍNH THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Khái niệm Phân loai căm quy hoach Yêu cầu Trách nhiệm, hình thức QUY HỌACH XÂY DỰNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG Trình tỰ lập, phê duyệt QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN Phân loại Thời gian yêu cầu Trách nhiệm QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐƠ THỊ Khái niện Rà sốt quy họach Phân loại QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng ? Có loại hình quy hoạch xây dựng? I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Yêu cầu quy hoạch xây dựng Hình thức lập quy hoạch sau Tại sau phải rà soát quy hoạch xây dựng ? Quy hoạch xây dựng ? Khái niệm: I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Quy hoạch xây dựng việc tổ chức khơng gian kiến trúc, bố trí cơng trình khu vực lãnh thổ thời kì, làm sở phát huy cho việc đầu tư xây dựng, quản lí xây dựng tạo động lực phát triên kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng Phân loại quy hoạch xây dựng Căn lập quy hoạch: - Theo chiến lượt tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG - Theo quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch xây dựng quy chuẩn có liên quan - Bản đồ tài liệu số liệu trạng kinh tế - xã hội địa phương Quy hoạch xây dựng chia làm loại Quy hoạch xây dựng vùng Quy hoạch xây dựng đô thị Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn Quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù Yêu cầu quy hoạch xây dựng Phù hợp với mục tiêu chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Tổ chức, xếp không gian lãnh thổ sở khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật Bảo vệ mơi trường, phòng, chống thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu Xác lập sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến lập huy hoạch Ai có trách nhiệm lấy ý kiến quy hoạch xây dựng ? I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Hình thức lấy ý kiến lập quy hoạch xây dựng ? Thời gian lấy ý kiến ? Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến lập huy hoạch Ai có trách nhiệm lấy ý kiến quy hoạch xây dựng ? I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Ủy ban nhân dân có liên quan phối hợp với quan tổ chức quy hoạch việc lấy ý kiến Các ý kiến phải tổng hợp giải trình báo cáo cho quan có thẩm quyền xem xét, giải Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến lập huy hoạch Ai có trách nhiệm lấy ý kiến quy hoạch xây dựng ? I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Bộ xây dựng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan đầu tư tổ chức quy hoạch Lấy ý kiến Lấy ý kiến Lấy ý kiến Các bộ, quan , tổ chức có liên quan Cơ quan tổ chức, cá nhân cộng đồng có liên quan Cơ quan, cá nhân, cộng đồng nhiệm vụ đồ án quy hoạch VI THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thống văn Bộ Xây dựng trước phê duyệt đối b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách với đồ án quy hoạch xây dựng vùng nhiệm lấy ý kiến thống văn liên huyện, vùng huyện cácdân đồ cấp án quy c) Ủy ban nhân huyện có trách Bộ quản lý cơng trình xây dựng hoạch chungnhiệm xây dựngýkhu chức đặc chuyên ngànhlấy trướckiến thống phê duyệt đối vớivăn thù có quy mô dân sốquản tươnglýđương đô thị xây dựng Sở cơng trình đồ án quy hoạch chun ngành hạ tầng loại trở lên.chuyên ngành trước phê duyệt kỹ thuật vùng tỉnh đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt VI THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG -Trong trình thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng, quan thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến văn quan cấp, hội chuyên ngành chuyên gia có liên quan -Kết thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng quan thẩm định gửi văn đến quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng để làm sở hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ đồ án trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt VII QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUY HOẠCH XÂY DỰNG Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phê duyệt, đồ án quy hoạch quy hoạch xây dựng phải công bố công khai VII QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUY HOẠCH XÂY DỰNG hoạch xây dựng vùng quy sau: Quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù -Quy Trong thời hạn 30 ngày kể từ định ngàynhư phê duyệt Bộ Bộ hoạch UBNN tỉnh côngcấp bố quy hoạch xây dựng quy xây dựng xâycấp dựng, UBNN người tỉnh có công trách bố nhiệm quy vùng liên tỉnh công hoạchbố xâyquy dựng hoạch khu xây chứcdựng năngkhông đặc thù công bố, - UBNN cấp tỉnh vùng quy hoạch tổ chức công bố -UBNN cấp tổ chức bố đồ án quy công bốcác chậm, công bố công sai nội dung quy hoạch xây dựng xây dựng chức đặc hoạch… huyện, tùy mức vitrong phạm mà phải bịthù kỷ -hoạch UBNNchung cấp cấpđộ xãkhu vùng quy hoạch tổ chức cơng quy hoạch dựng.hình sự, gây luật, truybốcứu trách xây nhiệm thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật Người dân theo dõi Pano công bố đồ quy hoạch thị trấn Đức Xuyên trung tâm hành huyện Đức Xuyên VII QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG CẤM MÓC GIỚI XÂY DỰNG NGỒI THỰC ĐỊA Sau Theo -Mốckhiđó giới là đồviệc án quy cắmhoạch điểm mốc mốc xây giớidựng xây đượcdựng bênquan liên thực quan nhàđịanước đượccódự thực thẩm ánhiện thỏa quyền đối thuận phê với duyệt, đồ saoán cho:  quy Ủysau ban hoạch điểm nhân chung dân mốccác xây nàycấp dựng, có trách thay quy nhiệm hoạch đổi sau: phân phảikhu xây thông dựng báo quy tới -Thứ hoạch nhất, tổ chi người tiết có xây chức liên dựng lập quan phê hai, tổ chức triển khai cắmduyệt mốc hồ sơ Cắm -Khicắm xây mốc mốc dựng giới giới theo theo quy quy hoạch hoạch xây xây giới thực địa đối thực với đồđịa án quycần dựng phải cắm mốc duyệt phê giới gồm duyệt để thể chỉViệc giới cắm rõđường ràng mốc hoạch chiđược tiết xây dựng sau có giới đỏ, khoảng mốc giới thực giới xây lựa dựng, địa chọn phải phép cốt xây xây dựng dựng, hoàn nhà đầu tư thành ranh giới vùng thờicấm hạn xây 45 ngày dựng kểtheo từ ngày hồ hồ sơ mốc sơ mốc giớigiới được phêphê duyệt duyệt VII QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG CẤM MĨC GIỚI XÂY DỰNG NGỒI THỰC ĐỊA TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CẮM MỐC GIỚI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU: -Thứ nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đạo cắm mốc giới xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành quản lý -Thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực cắm mốc giới xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành quản lý -Thứ ba, Ủy ban nhân dân cấp xã thực cắm mốc giới xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành quản lý =>Như vậy, mốc giới phải bảo đảm độ bền vững, có kích thước theo tiêu chuẩn ghi số theo quy định, dễ nhận biết, an tồn cho người, phương tiện giao thơng qua lại phù hợp với địa hình, địa mạo khu vực cắm mốc - Tình thảo luận: Việc quy hoạch xây dựng, thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng khó khăn Nếu việt cấm mốc giới ngồi thực địa mà khơng phù hợp với huy hoạch phê duyệt giải cho hợp lý? Người có hành vi cắm mốc giới, cốt xây dựng sai vị trí, di dời, phá hoại mốc giới, cốt xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Tơi dự định mua mảnh đất có chiều dài 20m, ngang 6m, có cắm mốc lộ giới từ lộ vào đến mốc 12m, 8m chiều dài. Vậy cho tơi hỏi tơi mua đất xây nhà tạm phần đất có mốc lộ giới, nhà nước thu hồi đất tơi có bồi thường khơng? Và việc bồi thường nào? Theo quy định trên, khoảng cách từ lộ vào tới mốc 12 m, hiểu ranh giới phần đất xây dựng công trình so với phần đất cơng cộng tính từ 12m tới 20m ( tính từ lộ vào) Mà phần đất công cộng nhà nước cắm mốc để phân cách khơng xây nhà đó, mục đích nhà nước cắm mốc lộ giới nhằm để người dân không xây nhà hay công trình kiên cố phạm vi mốc lộ giới Cho nên, theo quy định khơng xây nhà phạm vi mốc lộ giới cụ thể trường hợp chị xây tính từ 12m trở vào phía ( tức xây phạm vi chiều dài 8m) CÂU HỎI ƠN TẬP CÂU Vĩnh long thuộc thị loại mấy? A Đô thị loại II B B.Đô Đôthị thịloại loạiIII III C Đô thị loại IV CÂU Thời gian công bố công khai đồ án quy hoạch bao lâu? A khoảng tháng B khoảng tháng C Khoảng năm CÂU Cần thơ thuộc vùng quy hoạch nào? A A Vùng Vùng tỉnh tỉnh B Vùng liên tỉnh C Vùng trung tâm CÂU Có loại hình quy hoạch xây dựng.? A loại B loại C.C.44loại loại CÂU Thời hạn cấm mốc thực địa phải hoàn thành khoảng ngày so với ngày quy hoạch xây dựng phê duyệt? A 30 ngày B.B.45 C 50 ngày 45ngày ngày CÂU Thành phố cần thơ đô thị loại /do quản lý.? A.Loại đặc biệt /Chính phủ B.loại I/UBND tỉnh C Loại I/ Chính phủ CÂU Trong luật sau luật Luật xây dựng hành ? A số 45/2013/QH13 B số 43/2013/QH13 C C Số Số 50/2014/QH13 50/2014/QH13 ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG N THE END ...THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Khái niệm Phân loai căm quy hoach Yêu cầu Trách nhiệm, hình thức QUY HỌACH XÂY DỰNG... HOẠCH XÂY DỰNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng ? Có loại hình quy hoạch xây dựng? I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG... cầu quy hoạch xây dựng Hình thức lập quy hoạch sau Tại sau phải rà soát quy hoạch xây dựng ? Quy hoạch xây dựng ? Khái niệm: I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG Quy hoạch xây dựng việc tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT TRONG xây DỰNG CHƯƠNG 2, THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT TRONG xây DỰNG CHƯƠNG 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay