Trắc Nghiệm Dược Khoa Tổng Hợp (Có Đáp Án)

105 271 3
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 19:18

MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN TỔNG HỢP Câu Berberin chiết xuất chủ yếu từ dược liệu A Vàng đắng@ B Địa hoàng C Ba gạc D Mã tiền Câu Morphin chiết xuất chủ yếu từ dược liệu A Á phiện @ B Mã tiền C Trà D Cà phê Câu Rutin chiết xuất chủ yếu từ dược liệu A Hòe @ B Địa hoàng C Trà D Cà độc dược Câu Caffein chiết xuất chủ yếu từ dược liệu A Vàng đắng B Địa hoàng C Trà@ D Cà độc dược Câu Digoxin chiết xuất chủ yếu từ dược liệu A Vàng đắng B Địa hoàng@ C Ba gạc D Mã tiền Câu Reserpin chiết xuất chủ yếu từ dược liệu A Vàng đắng B Địa hoàng C Ba gạc @ D Mã tiền Câu Atropin thành phần dược liệu A Hòe B Địa hoàng C Trà D Cà độc dược@ Câu Chiết xuất saponin dược liệu chủ yếu dung môi A Nước B Cloroform - methanol C Methanol – nước @ D Cloroform Câu Strychnin chiết xuất chủ yếu từ dược liệu A Vàng đắng B Địa hoàng C Ba gạc D Mã tiền @ Câu 10 Quinidin chiết xuất chủ yếu từ dược liệu A Vàng đắng B Địa hoàng C Canhkina @ D Cà độc dược Câu 11 Vàng đắng thuộc họ A Papaveraceae B Menispermaceae@ C Scrophulariaceae D Rubiaceae Câu 12 Thuốc phiện thuộc họ A Papaveraceae @ B Menispermaceae C Scrophulariaceae D Rubiaceae Câu 13 Mao địa hoàng thuộc họ A Papaveraceae B Menispermaceae C Scrophulariaceae @ D Rubiaceae Câu 14 Cà phê thuộc họ A Papaveraceae B Solanaceae C Apocynaceae D Rubiaceae@ Câu 15 Mã tiền thuộc họ A Loganiaceae @ B Solanaceae C Apocynaceae D Rubiaceae Câu 16 Cà độc dược thuộc họ A Papaveraceae B Solanaceae@ C Apocynaceae D Rubiaceae Câu 17 Ba gạc thuộc họ A Loganiaceae B Solanaceae C Apocynaceae@ D Rubiaceae Câu 18 Hòe thuộc họ A Loganiaceae B Fabaceae@ C Apocynaceae D Rubiaceae Câu 19 Pilocarpus thuộc họ A Papaveraceae B Solanaceae C Rutaceae @ D Rubiaceae Câu 20 Bộ phận dùng Vàng đắng A Thân rễ@ B Hoa C Lá D Quả Câu 21 Bộ phận dùng Mao địa hoàng A Thân rễ B Vỏ thân C Lá @ D Quả Câu 22 Bộ phận dùng Mã tiền A Thân rễ B Hoa C Hạt @ D Quả Câu 23 Bộ phận dùng Ba gạc A Rễ @ B Hoa C Hạt D Quả Câu 24 Bộ phận dùng Hòe A Rễ B Nụ hoa @ C Hạt D Quả Câu 25 Bộ phận dùng Cà độc dược A Rễ B Lá @ C Hạt D Quả Câu 26 Tùy theo mục đích sử dụng, người ta dùng phận dùng Canhkina để chiết xuất: A Lá B Vỏ @ C Thân D Rễ Câu 27 Nguồn gốc xuất xứ Canhkina vùng: A Châu Mỹ @ B Châu Á C Châu Âu D Châu Úc Câu 28 Tỷ lệ alkaloid vỏ canhkina thay đổi A Giảm dần năm thứ năm, sau tăng dần lên B Tăng dần năm thứ năm, sau giảm dần xuống @ C Giảm dần năm thứ ba, sau tăng dần D Tăng dần năm thứ ba, sau giảm dần Câu 29 Thời gian thu hái vỏ Canhkina: A Chờ cho lớn thu hái @ B Chờ năm thứ ba thu hái C Chờ năm thứ năm thu hái D Chờ năm thứ bảy thu hái Câu 30 Thường người ta hái vỏ vào năm thứ 10 đó: Tỷ lệ quinin khơng bị giảm (1) Vỏ dày (2) Vỏ dễ bóc (3) A 1, B 2, C 1, D 1, 2, @ Câu 31 Các phương pháp khai thác vỏ canhkina là: A Bóc tách, đào chặt B Bóc tách đào C Đào chặt @ D Chặt bóc tách Câu 32 Chi Taxus có khoảng lồi thơng đỏ chiết Taxol: A – loài B – loài @ C 13 – 15 loài D 20 – 22 loài Câu 33 Bộ phận sau phận dùng thông đỏ: A Vỏ thân B Vỏ rễ C Lá D Hoa @ Câu 34 Vùng phân bố thơng đỏ là, ngoại trừ: A Ôn đới ẩm B Cận nhiệt đới bắc bán cầu C Nhiệt đới núi cao bắc bán cầu D Hàn đới nam bán cầu @ Câu 35 Hai lồi thơng đỏ Việt Nam là: A Thông đỏ dài thông đỏ ngắn @ B Thông đỏ nam thông đỏ Hymalaya C Thông đỏ nam thông đỏ dài D Thông đỏ dài thông đỏ Hymalaya Câu 36 Ephedra intermedia Ephedraceae tên khoa học của: A Trung gian ma hoàng @ B Mộc tặc ma hoàng C Thông đỏ ngắn D Thông đỏ dài Câu 37 Ephedra sinica Ephedraceae tên khoa học của: A Trung gian ma hoàng B Thảo ma hoàng @ C Thông đỏ ngắn D Thông đỏ dài Câu 38 Ephedra equisetina Ephedraceae tên khoa học của: A Trung gian ma hoàng B Mộc tặc ma hoàng @ C Thông đỏ ngắn D Thông đỏ dài Câu 39 Phân biệt hai loài thảo ma hoàng mộc tặc ma hoàng dựa vào: A Chiều dài đốt thò hạt @ B Sự thò hạt C Chiều dài đốt D Chiều dài hạt Câu 40 Ngoài phơi hay sấy khơ, đơi sử dụng phận sau ma hoàng: A Rễ @ B Hoa C Lá D Thân Câu 41 Ma hoàng đất nước xem tốt nhất: A Việt Nam B Trung Quốc @ C Triều Tiên D Hàn Quốc Câu 42 Độ phổ biến loại ma hoàng tăng dần theo thứ tự: A Thảo ma hoàng, mộc tặc ma hoàng, trung ma hoàng B Trung ma hoàng, mộc tặc ma hoàng, thảo ma hoàng @ C Mộc tặc ma hoàng, trung ma hoàng, thảo ma hoàng D Mộc tặc ma hoàng, thảo ma hoàng trung ma hồng Câu 43 Thần nơng thảo quy định ma hoàng phải hái vào mùa sau đây: A Xuân B Hạ C Thu @ D Đông Câu 44 Thần nơng thảo quy định ma hồng phải hái khi: A Thân xanh @ B Lá xanh C Ra hoa D Quả chín Câu 45 Trong Thần nơng thảo, thu hái ma hồng nên bỏ: A Mấu @ B Lá C Rễ D Thân Câu 46 Trong Thần nông thảo, thu hái ma hoàng nên bỏ do: A Chứa alkaloid @ B Chứa nhiều tạp chất C Khó thu hái D Khó bảo quản Câu 47 Cây thuốc phiện có tên gọi khác là, ngoại trừ: A A phiến B A phù dung C Cổ lục túc @ D Anh túc Câu 48 Trên thực tế người ta vẫn: A Chích lấy nhựa từ chưa chín lấy dầu từ hạt chín già @ B Chích lấy nhựa dầu từ hạt chín già C Chích lấy nhựa dầu từ chưa chín D Chích lấy nhựa từ chín già lấy dầu từ hạt chưa chín Câu 49 Cây thuốc phiện muốn phát triển tốt thời tiết phải: A Những tuần phải mát ẩm, sau khí hậu nóng khơ @ B Những tuần phải nóng ẩm, sau khí hậu nóng khơ C Những tuần phải mát khơ, sau khí hậu nóng ẩm D Những tuần phải nóng khơ, sau khí hậu mát ẩm Câu 50 Trong nhóm hoạt chất morphinan thuốc phiện, ngồi morphin, có: A Codein thebain @ B Codein cocain C Thebain cocain D Papaverin codein Câu 51 Nhóm benzylisoquinolin thuốc phiện chứa hoạt chất sau, ngoại trừ: A Papaverin B Laudanin C Laudanosin D Codein @ Câu 52 Đối với hệ thần kinh trung ương, thuốc phiện có tác dụng lên: A Vỏ não trung tâm gây đau @ B Vỏ não trung tâm gây ho C Đại não trung tâm gây đau D Đại não trung tâm gây ho Câu 53 Thuốc phiện kích thích nhiều lên hệ thần kinh trung ương, là: A Vỏ não @ B Đại não C Hành não D Tủy sống Câu 54 Khi so sánh với morphin, codein có tính chất sau đây: A Giảm đau mạnh B Giảm đau nhanh C Ức chế ho mạnh @ D Kích thích ho mạnh Câu 55 Papaverin có tác dụng sau đây, ngoại trừ: A Kích thích thần kinh ngoại biên B Kích thích thần kinh trung ương @ C Giảm co thắt trơn D Giảm co thắt dày ruột Câu 56Tỏi độc loài thực vật: A Cây cỏ sống lâu năm @ B Cây thân gỗ sống lâu năm C Cây cỏ năm D Cây bụi Câu 57 Tỏi độc có nguồn gốc xuất xứ từ: A Châu Âu @ B Châu Á C Châu Mỹ D Châu Úc Câu 58 Trong hạt tỏi độc có colchicin: A 0,5 – 3% @ B – 5% C – 10% D 10 – 20% Câu 59 Tỏi độc thường dùng dạng: A Cồn hạt để chữa bệnh thống phong @ B Dịch chiết nước để chữa bệnh thống phong C Cồn hạt để chữa bệnh viêm xoang D Dịch chiết nước để chữa bệnh viêm xoang Câu 60 Tên khoa học Á Phiện : A Cephaelis ipecacuanha Họ Rubiaceae B Colchicum autumnale Họ Liliaceae C Ocimum sanctum Họ Lamiaceae D Papaver somniferum Họ Papaveraceae @ Câu 61 Dược liệu có tên khoa học Coscinium usitatum Pierre Họ Menispermaceae: A Vàng Đắng @ B Thông đỏ C Hương nhu tía D Ba gạc Câu 62 Chọn phát biểu SAI thu hoạch nhựa thuốc phiện : A Nên rạch vào buổi tối nhằm tránh ánh sáng oxy hóa nhựa @ B Sau rạch phải để từ 8- 12 sau thu hoạch nhựa C Nên thu hoạch lúc trời khô D Rạch xanh bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt Câu 63 Papaverin Thuốc Phiện thuộc nhóm hóa học : A Nhóm morphinan B Nhóm benzylisoquinolin @ C Nhóm platisoquinolin D Nhóm protopin Câu 64 Tỉ lệ Alkaloid nhiều : A Nhựa Thuốc Phiện @ B Lá Thuốc Phiện C Hạt Thuốc Phiện D Thân Thuốc Phiện Câu 65 Cho phát biểu sau chiết Alkaloid khỏi dược liệu : Acid hoá làm trương nở nguyên liệu dung dịch Acid để chuyển alcaloid nguyên liệu sang dạng acid.Rồi chiết dung môi phân cực Tinh chế thu alcaloid cách chuyển dạng muối base Chọn đáp án : A 1,2 B 1,2 sai C đúng, sai D sai, @ Câu 66 Ưu điểm chiết Alkaloid dung môi phân cực: A Rẻ tiền @ B Hiệu suất chiết cao C Dễ loại tạp D Chiết chọn lọc cao Câu 67 Ưu điểm chiết Alkaloid dung môi phân cực Chọn câu SAI : B 1, sai C đúng, sai D sai, Câu 518 Cho phát biểu sau : Rutin thúc đẩy oxy hóa adrenalin Rutin giúp tăng cường hoạt động Vitamin C Chọn đáp án : A 1,2 B 1,2 sai C đúng, sai D sai, @ Câu 519 Chỉ định Rutin Chọn câu SAI : A Dùng cho thể tạng chảy máu, ban xuất huyết thiếu tiểu cầu B Bệnh lý mạch vành giãn mạch vành @ C Viêm võng mạc đái tháo đường D Giòn mao mạch Câu 520 Cho phát biểu sau : Rutin phòng chảy máu bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch Rutin làm bền thành mạch máu Chọn đáp án : A 1, @ B 1,2 sai C đúng, sai D sai, Câu 521 Tác dụng Pilocarpin : A Cường đối giao cảm @ B Kháng đối giao cảm C Cường giao cảm D Đối giao cảm Câu 522 Tác dụng Pilocarpin Chọn câu SAI : A Tăng tiết tuyến ngoại tiết B Giãn đồng tử @ C Tăng tiết dịch tiêu hóa D Co thắt trơn Câu 523 Cho phát biểu sau : Bản chất Pilocarpin Flavonoid Tác dụng Pilocarpin gây tăng nhãn áp kéo dài Chọn đáp án : A 1,2 B 1,2 sai @ C sai, D đúng, sai Câu 524 Tác dụng Pilocarpin Chọn câu SAI : A Co thăt trơn khí phế quản B Gây bí tiểu @ C Pilocarpin tác dụng nghịch thường hệ tim mạch D Tăng tiết nước bọt Câu 525 Cho phát biểu sau : Pilocarpin gây khô miệng Chống định Pilocarpin người tăng nhãn áp Chọn đáp án đúng: A 1,2 B 1,2 sai @ C sai, D đúng, sai Câu 526 Chỉ định Pilocarpin Chọn câu SAI : A Co thắt đường mật @ B Tăng nhãn áp C Khô miệng D B,C Câu 527 Chống định Pilocarpin Chọn câu SAI : A Người bệnh bị viêm tiền phòng mắt cấp tính B Phì đại tuyến tiền liệt @ C Người hen khơng kiểm sốt D Co đồng tử Câu 528 Cho phát biểu sau: Chỉ định Pilocarpin co thắt đường mật Pilocarpin gây giãn phế quản nên điều trị hen suyễn Chọn đáp án : A 1,2 B 1,2 sai @ C sai, D đúng, sai Câu 529 Thận trọng dùng Pilocarpin Chọn câu SAI : A Táo bón @ B Người bênh tim mạch C Người thay đổi thủy tinh thể trung tâm D Người lái xe ban đêm Câu 530 Thận trọng dùng Pilocarpin.Chọn câu SAI : A Viêm phế quản mạn tính B Bệnh phổi tắt nghẽn mạn tính C Phì đại tuyến tiền liệt @ D Sỏi thận Câu 531 Cho phát biểu sau : Thận trọng dùng Pilocarpin người tiêu chảy Thận trọng dùng Pilocarpin người rối loạn nhận thức tâm thần Chọn đáp án : A 1, @ B 1,2 sai C sai, D đúng, sai Câu 532 Chống định Pilocarpin : A Co bóp túi mật @ B Tăng lipid máu C Tăng acid uric D Nhược Câu 533 Tác dụng phụ Pilocarpin Chọn câu SAI : A Bí tiểu @ B Nhìn mờ C Tăng huyết áp D Vã mồ Câu 534 Cho phát biểu sau : Chống định Pilocarpin người bị nhược Tác dụng phụ Pilocarpin : bong võng mạc Chọn đáp án : A 1,2 B 1,2 sai C đúng, sai D sai, @ Câu 535 Tác dụng phụ Pilocarpin.Chọn câu SAI : A Khô miệng @ B Nhịp tim nhanh C Sung huyết kết mạc D Buốt, bỏng rát Câu 536 Tác dụng phụ Pilocarpin Chọn câu SAI : A Hạ huyết áp @ B Buồn nôn C Phản ứng mẫn D Sợ ánh sáng Câu 537 Cho phát biểu sau tác dụng phụ Pilocarpin : Khô miệng Hạ huyết áp Chọn đáp án : A 1,2 B 1,2 sai @ C sai,2 D đúng, sai Câu 538 Tương tác Pilocarpin Chọn câu SAI : A Thuốc đối kháng beta – adrenergic B Antacid giảm hấp thu thuốc @ C Atropin D Ipratropium Câu 539 Cho phát biểu sau : Phải sử dụng thận trọng pilocarpin cho người bệnh dùng thuốc đối kháng beta – adrenergic Thuốc có tác dụng giống thần kinh đối giao làm giảm tác dụng Pilocarpin Chọn đáp án : A 1, B đúng, sai @ C sai, D 1,2 sai Câu 540 Tác dụng điều trị chủ yếu papaverin A Chống co thắt trơn @ B Tăng co thắt trơn C Chống co thắt vân D Tăng co thắt vân Câu 541 Papaverin có hai chế tác dụng chống co thắt là: A Ức chế phosphoryl hoá oxy hoá cản trở co calci @ B Kích thích phosphoryl hố oxy hố tăng co calci C Ức chế phosphoryl hoá oxy hoá tăng co calci D Kích thích phosphoryl hoá oxy hoá cản trở co calci Câu 542 Đặc tính dược động papaverin hydroclorid A Dễ hấp thu qua đường tiêu hóa tác dụng xuất nhanh @ B Khó hấp thu qua đường tiêu hóa tác dụng xuất nhanh C Dễ hấp thu qua đường tiêu hóa tác dụng xuất chậm D Khó hấp thu qua đường tiêu hóa tác dụng xuất chậm Câu 543 Papaverin dùng chống co thắt trơn trên: A Đường tiêu hóa @ B Mạch vành C Mạch máu não D Phế quản Câu 544 Không dùng papaverin thời gian dài vì: A Dẫn đến phụ thuộc vào thuốc @ B Gây ngộ độc thuốc C Gây tăng tác dụng thuốc D Dẫn đến tăng hấp thu thuốc Câu A B C D 545 Papaverin có tác dụng hợp đồng với: Morphin @ Aspirin Paracetamol Ephedrin Câu 546 Quinin diệt giao tử bào loài sau, ngoại trừ: A P vivax B P.malariae C P.ovale D P.falciparum @ Câu 547 Không dùng quinin định: A Phòng bệnh @ B Trị thể hồng cầu C Trị thể giao tử D Trị thể phân liệt Câu 548 CHỌN CÂU SAI tác dụng quinin: A Tăng sinh nhiệt @ B Hạ sốt C Trị P vivax D Trị P.malariae Câu 549 Quinin thường định trong: A B C D Trị sốt rét nặng P.falciparum kháng chloroquin @ Trị sốt rét nặng P.falciparum không kháng chloroquin Trị sốt rét nhẹ P.falciparum kháng chloroquin Trị sốt rét nhẹ P.falciparum không kháng chloroquin Câu 550 Chống định quinin không dùng chung với: A Mefloquin @ B Metronidazol C Paracetamol D Aspirin Câu 551 Tác dụng phụ quinin dùng lâu ngày gây rối loạn: A Thị giác thính giác @ B Thị giác khứu giác C Thính giác khứu giác D Thính giác vị giác Câu 552 Tác dụng phụ quinin gây rối loạn máu: A Giảm bạch cầu giảm tiểu cầu @ B Tăng bạch cầu giảm tiểu cầu C Tăng bạch cầu tăng tiểu cầu D Giảm bạch cầu tăng tiểu cầu Câu 553 Taxol có tác dụng dược lý bật sau đây: A Chống ung thư @ B Hạ sốt C Trị amip D Giảm đau Câu 554 Đường sử dụng phổ biến taxol: A Tiêm truyền @ B Uống C Ngồi da D Tiêm phúc mơ Câu 555 Taxol chuyển hóa quan nào: A Gan @ B Thận C Dạ dày D Tụy Câu 556 Taxol thường định trong: A Ung thư buồng trứng @ B Ung thư dày C Ung thư da D Ung thư phổi Câu 557 Chống định taxol là: A Số lượng bạch cầu trung tính < 1500 / mm3 @ B Số lượng tiểu cầu < 1500 / mm3 C Số lượng bạch cầu trung tính > 1500 / mm3 D Số lượng tiểu cầu > 1500 / mm3 Câu 558 Tác dụng phụ tất người bệnh dùng paclitaxel là: A Rụng tóc @ B Suy tủy C Nôn D Hạ huyết áp Câu 559 Theophyllin hệ hơ hấp có tác dụng: A Giãn phế quản, kích thích trung tâm hơ hấp @ B Co phế quản, kích thích trung tâm hơ hấp C Giãn phế quản, ức chế trung tâm hô hấp D Co phế quản, ức chế trung tâm hô hấp Câu 560 Theophyllin hệ tim mạch có tác dụng: A Tăng biên độ tăng lưu lượng tim @ B Giảm biên độ tăng lưu lượng tim C Tăng biên độ giảm lưu lượng tim D Giảm biên độ giảm lưu lượng tim Câu 561 Theophyllin chuyển hóa quan sau đây: A Gan @ B Thận C Dạ dày D Tụy Câu 562 Trong hen nặng, theophyllin sử dụng: A Riêng lẻ B Phối hợp thuốc cường β2 corticoid @ C Phối hợp thuốc ức chế β2 corticoid D Phối hợp thuốc corticoid Câu 563 Chọn phát biểu sai tính chất dược lực ephedrin: A Tác dụng mạnh tác dụng adrenalin @ B Tác dụng làm giãn phế quản C Tác dụng ức chế nhu động dày D Tác dụng kích thích tim Câu 564 Nội dung khơng tính chất dược lực ephedrin: A Làm cho tim đập chậm @ B Làm huyết áp tăng cao kéo dài C Tác dụng hưng phấn vỏ đại não D Tác dụng giảm ngắn tác dụng gây ngủ thuốc ngủ Câu 565 Tính chất dược lực học ephedrin, ngoại trừ: A Tác dụng nhanh tác dụng adrenalin @ B Tác dụng kích thích tim C Tác dụng hưng phấn vỏ đại não D Làm hưng phấn trung khu hô hấp Câu 566 Chọn câu sai Ephedrin mang đặc tính dược lực sau: A Tác dụng làm co thắt phế quản @ B Tác dụng ức chế nhu động dày C Tác dụng kích thích tim D Làm huyết áp tăng cao kéo dài Câu 567 Tính chất dược lực học ephedrin, chọn câu sai: A Tác dụng ức chế nhu động dày B Tác dụng ức chế vỏ đại não @ C Tác dụng giảm ngắn tác dụng gây ngủ thuốc ngủ D Làm hưng phấn trung khu hơ hấp Câu 568 Đặc tính dược động học ephedrin, chọn câu sai: A Hấp thu khơng hồn tồn ống tiêu hóa @ B Khơng bị tác động enzym monoamin oxidase C Đào thải nhiều qua nước tiểu dạng không biến đổi D Nước tiểu acid đào thải tăng Câu 569 Ephedrin mang đặc tính dược động học sau, ngoại trừ: A Hấp thu dễ dàng hoàn toàn ống tiêu hóa B Bị tác động enzym monoamin oxidase @ C Đào thải nhiều qua nước tiểu dạng không biến đổi D Nước tiểu acid đào thải tăng Câu 570 Nội dung khơng nói tính chất dược động học ephedrin: A Hấp thu dễ dàng hoàn toàn ống tiêu hóa B Khơng bị tác động enzym monoamin oxidase C Đào thải nhiều qua nước tiểu dạng biến đổi @ D Nước tiểu acid đào thải tăng Câu 571 Hoạt chất ephedrin khơng mang tính chất sau đây: A Hấp thu dễ dàng hồn tồn ống tiêu hóa B Không bị tác động enzym monoamin oxidase C Đào thải nhiều qua nước tiểu dạng không biến đổi D Nước tiểu acid đào thải giảm @ Câu 572 Chỉ định sau định ephedrin: A Điều trị sung huyết mũi, cảm lạnh B Điều trị viêm mũi dị ứng, viêm mũi, viêm xoang C Đề phòng hay điều trị tăng huyết áp gây tê tủy sống @ D Đề phòng co thắt phế quản hen Câu 573 Chọn câu sai Chỉ định ephedrin là: A Điều trị sung huyết mũi, cảm lạnh B Điều trị viêm mũi dị ứng, viêm mũi, viêm xoang C Đề phòng hay điều trị hạ huyết áp gây tê tủy sống D Đề phòng giãn phế quản hen @ Câu 574 Chọn câu sai Chống định ephedrin là: A Hạ huyết áp @ B Đang điều trị thuốc ức chế monoamonoxydase C Cường giáp D Hạ kali huyết chưa điều trị Câu 575 Nội dung sau chống định ephedrin: A Tăng huyết áp B Đang điều trị thuốc ức chế monoamonoxydase C Nhược giáp @ D Hạ kali huyết chưa điều trị Câu 576 Ephedrin có chống định là, ngoại trừ: A Tăng huyết áp B Đang điều trị thuốc ức chế monoamonoxydase C Cường giáp D Tăng kali huyết chưa điều trị @ Câu 577 Những thận trọng sử dụng ephedrin là, ngoại trừ: A Không nên dùng ephedrin trước chiều @ B Không dùng ngày liên tục C Không nên dùng ephedrin cho trẻ tuổi D Thận trọng cho người bệnh suy tim, đau thắt ngực Câu 578 Chọn câu sai Khi sử dụng ephedrin, cần thận trọng: A Không nên dùng ephedrin sau chiều B Không dùng ngày liên tục @ C Thận trọng cho người bệnh suy tim, đau thắt ngực D Thận trọng cho đái tháo đường, cường giáp Câu 579 Ephedrin có thận trọng sử dụng, chọn phát biểu sai: A Không dùng ngày liên tục B Không nên dùng ephedrin cho trẻ 15 tuổi @ C Thận trọng cho người bệnh suy tim, đau thắt ngực D Thận trọng cho đái tháo đường, cường giáp Câu 580 Chọn câu sai tác dụng không mong muốn tương tác ephedrin là: A Gây đánh trống ngực B Liều thấp gây ngủ C Làm giảm đào thải dexamethason @ D Kiềm hóa nước tiểu gây tích tụ ephedrin thể Câu 581 Chọn câu sai tác dụng không mong muốn tương tác ephedrin là: A Gây đánh trống ngực B Liều thấp lo lắng lú lẫn C Làm tăng đào thải dexamethason D Toan hóa nước tiểu gây tích tụ ephedrin thể @ Câu 582 Chống định taxol là, ngoại trừ: A Số lượng bạch cầu trung tính > 1500 / mm3 @ B Bệnh lý thần kinh vận động C Người mang thai D Người cho bú Câu 583 Chọn câu sai Tác dụng phụ sử dụng taxol là: A Rụng tóc B Suy tủy C Sung huyết, ngoại ban, ăn D Tăng huyết áp không biểu triệu chứng @ Câu 584 Chất chuyển hóa 3β-monoglucuronyl-18β-Glycyrrhetinic acid glycyrrhizin phần lớn loại bỏ: A Qua mật @ B Qua nước tiểu C Qua hơ hấp D Qua da Câu 585 Chất chuyển hóa 3β-monoglucuronyl-18β-Glycyrrhetinic acid glycyrrhizin phần nhỏ loại bỏ qua: A Nước tiểu @ B Tiêu hóa C Da D Hơ hấp Câu 586 Chỉ định acid glycyrrhizic, ngoại trừ: A Chống viêm toàn thân @ B Hỗ trợ điều trị eczema C Hỗ trợ điều trị viêm da, mày đay D Giải độc strychnin, độc tố uốn ván Câu 587 Acid glycyrrhizic có định sau, chọn câu sai: A Chống viêm chỗ B Điều trị viêm xoang @ C Hỗ trợ điều trị viêm da, mày đay D Giải độc strychnin, độc tố uốn ván Câu 588 Nội dung sau định acid glycyrrhizic: A Chống viêm chỗ B Hỗ trợ điều trị eczema C Hỗ trợ điều trị hắc lào, lang ben @ D Giải độc strychnin, độc tố uốn ván Câu 589 Natri glycyrrhizat có hiệu lực điều trị sau đây, ngoại trừ: A Chống lại tác dụng chất gây độc thận @ B Kích thích tim giống adrenalin C Giải độc tố bạch hầu, chất độc cá, lợn, nọc rắn D Tác dụng bảo vệ chống choáng Câu 590 Chọn câu sai hiệu lực điều trị natri glycyrrhizat: A Chống lại tác dụng chất gây độc tim B Ức chế tim @ C Giải độc tố bạch hầu, chất độc cá, lợn, nọc rắn D Tác dụng bảo vệ chống choáng Câu 591 Chỉ định điều trị glycyrrhizin là, ngoại trừ: A Ức chế tổn thương tế bào thận @ B Tiêm tĩnh mạch để điều trị viêm gan siêu vi mãn tính C Điều trị xơ gan Nhật Bản D Đã chứng minh hiệu điều trị viêm gan tự miễn Câu 592 Chọn câu sai định điều trị glycyrrhizin: A Ức chế tổn thương tế bào thận @ B Tiêm tĩnh mạch để điều trị viêm gan siêu vi mãn tính C Điều trị xơ gan Nhật Bản D Đã chứng minh hiệu điều trị viêm gan tự miễn Câu 593 Nội dung sau không định điều trị glycyrrhizin: A Ức chế tổn thương tế bào gan B Tiêm bắp để điều trị viêm gan siêu vi mãn tính @ C Điều trị xơ gan Nhật Bản D Đã chứng minh hiệu điều trị viêm gan tự miễn Câu 594 Glycyrrhizin có định điều trị là, chọn câu sai: A Ức chế tổn thương tế bào gan B Tiêm tĩnh mạch để điều trị viêm gan siêu vi mãn tính C Điều trị ung thư gan giai đoạn cuối Nhật Bản @ D Đã chứng minh hiệu điều trị viêm gan tự miễn Câu 595 Chỉ định điều trị glycyrrhizin là, chọn câu sai: A Ức chế tổn thương tế bào gan B Tiêm tĩnh mạch để điều trị viêm gan siêu vi mãn tính C Điều trị xơ gan Nhật Bản D Chưa chứng minh hiệu điều trị viêm gan tự miễn @ Câu 596 Chỉ định quinidin dihydrochlorid là, ngoại trừ: A Trị sốt rét nặng P.ovale P.vivax kháng chloroquin @ B Trị sốt rét nặng P.falciparum kháng đa thuốc C Tiêm tĩnh mạch chậm D Pha loãng tiêm bắp Câu 597 Chọn câu sai định quinidin dihydrochlorid: A Trị sốt rét nặng P.falciparum kháng chloroquin B Trị sốt rét nặng P.malariae P.vivax kháng đa thuốc @ C Tiêm tĩnh mạch chậm D Pha loãng tiêm bắp Câu 598 Quinidin dihydrochlorid có định là, chọn câu sai: A Trị sốt rét nặng P.falciparum kháng chloroquin B Trị sốt rét nặng P.falciparum kháng đa thuốc C Tiêm da chậm @ D Pha loãng tiêm bắp Câu 599 Nội dung sau khơng nói định quinidin dihydrochlorid: A Trị sốt rét nặng P.falciparum kháng chloroquin B Trị sốt rét nặng P.falciparum kháng đa thuốc C Tiêm tĩnh mạch chậm D Pha loãng tiêm da @ Câu 600 Chỉ định quinidin sulfat là, ngoại trừ: A Trị sốt rét không biến chứng P.vivax P.ovale kháng chloroquin @ B Đường uống C Phối hợp với thuốc trị sốt rét khác để thu ngắn thời gian điều trị D Sử dụng với thuốc trị sốt rét khác để giảm độc tính ... Câu 20 Bộ phận dùng Vàng đắng A Thân rễ@ B Hoa C Lá D Quả Câu 21 Bộ phận dùng Mao địa hoàng A Thân rễ B Vỏ thân C Lá @ D Quả Câu 22 Bộ phận dùng Mã tiền A Thân rễ B Hoa C Hạt @ D Quả Câu 23 Bộ phận... liệu để tổng hợp: A Vaselin B Vanillin@ C Lanolin D Parafin Câu 96 Tên khoa học Vàng đắng A Datura metel B Strychnos nuxvomica C Digitalis purpurea D Coscinium usitatum @ Câu 97 Tên khoa học... Tên khoa học Á Phiện : A Cephaelis ipecacuanha Họ Rubiaceae B Colchicum autumnale Họ Liliaceae C Ocimum sanctum Họ Lamiaceae D Papaver somniferum Họ Papaveraceae @ Câu 61 Dược liệu có tên khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc Nghiệm Dược Khoa Tổng Hợp (Có Đáp Án), Trắc Nghiệm Dược Khoa Tổng Hợp (Có Đáp Án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay