Trắc Nghiệm Dược Khoa Tổng Hợp (Có Đáp Án)

105 124 3
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 19:18

... Câu 20 Bộ phận dùng Vàng đắng A Thân rễ@ B Hoa C Lá D Quả Câu 21 Bộ phận dùng Mao địa hoàng A Thân rễ B Vỏ thân C Lá @ D Quả Câu 22 Bộ phận dùng Mã tiền A Thân rễ B Hoa C Hạt @ D Quả Câu 23 Bộ phận... liệu để tổng hợp: A Vaselin B Vanillin@ C Lanolin D Parafin Câu 96 Tên khoa học Vàng đắng A Datura metel B Strychnos nuxvomica C Digitalis purpurea D Coscinium usitatum @ Câu 97 Tên khoa học... Tên khoa học Á Phiện : A Cephaelis ipecacuanha Họ Rubiaceae B Colchicum autumnale Họ Liliaceae C Ocimum sanctum Họ Lamiaceae D Papaver somniferum Họ Papaveraceae @ Câu 61 Dược liệu có tên khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc Nghiệm Dược Khoa Tổng Hợp (Có Đáp Án), Trắc Nghiệm Dược Khoa Tổng Hợp (Có Đáp Án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay