Tài liệu thủy văn công trình thuỷ lợi hồ chứa nước ia mơr

16 120 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 16:49

Công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Ia Mơr Cụm đầu mối hồ chứa nước Ia Mơr thuộc tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ :Cung cấp nước tưới cho 12500 ha trong đó có 8000 ha thuộc tỉnh Gia Lai và 4500 ha thuộc tỉnh Đăk LăkCấp nước sinh hoạt cho dân cư khu tưới dự kiến đến năm 2010 là 50000 dân.Đảm bảo môi trường hạ du phát triển bền vững. Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Mục lơc 1.1NhiƯm vơ dù ¸n .3 1.2Những tài liệu dùng tính toán thủy lợi 1.2.1Đờng đặc tính hå chøa .3 1.2.2Tµi liệu thủy văn 1.2.3Lợng nớc yêu cầu ngành dùng nớc 1.3Mức đảm bảo cấp nớc 1.4Xác định Mùc níc chÕt ( MNC ) 1.5Xác định Mực nớc dâng bình thờng ( MNDBT ) 10 1.5.1Tính toán điều tiết theo năm thiết kế P=75% .10 1.5.2Kiểm tra MNDBT hồ chứa theo chuỗi dòng chảy .11 1.6Tần suất lũ thiết kế lũ kiểm tra công trình 13 1.7Tính toán điều tiết lũ 13 1.7.1Công thức tính toán lu lợng tràn xả lũ .13 1.7.2Kết tính toán điều tiết lũ thiết kế 13 1.8Phơng án chọn 14 Thuyết minh tính toán thuỷ lợi Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Các đặc trng tính toán thuỷ lợi No Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Trị số P % 75 I Các tiêu dùng nớc Mức đảm bảo cấp nớc DiƯn tÝch tíi F tíi Lỵng níc yêu cầu tới Wtới 10 m Lợng nớc yêu sinh hoạt Wsinh hoạt 106m3 6.48 Lợng nớc yêu m«i trêng 6 12500 203.68 Wmtr 10 m 48.40 Lợng nớc yêu đầu mối Wy/c 10 m 259.00 Møc tíi mỈt rng Mmr m3/ha 10990 Hệ số chuyển nớc kênh mơng Mức tới đầu mối II Các đặc trng hồ chứa níc η 0.675 M®m m /ha 16294 MNDBT m 194.00 MNC m 183.80 Vtbé 106m3 177.80 13 Dung tÝch chÕt Vc 106m3 15.30 14 Dung tÝch h÷u Ých Vhi 10 m 162.50 15 DiƯn tÝch mỈt hå øng víi MNGC Fmngc 2887 16 DiƯn tÝch mỈt hå øng víi MNDBT Fmndbt 2510 Fmnc 650 10 Mực nớc dâng bình thờng 11 Mực nớc chết 12 Dung tích toàn 17 Diện tích mặt hồ ứng víi MNC 18 HƯ sè dung tÝch hå chứa 0.45 19 Hệ số điều tiết dòng chảy 0.80 20 Chế độ điều chỉnh dòng chảy III n.năm Các đặc trng công trình phòng lũ 21 Tần suất lũ thiết kế công trình P % 22 Lu lợng đỉnh lũ thiết kế Qm 0.5% m /s 23 Tỉng lỵng lò thiÕt kÕ W0.5% 10 m B m 3x6m 25 Møc níc gia cêng øng P=0.5% MNGC m 196.47 26 Lu lợng xả max ứng P=0.5% Qxả max m /s 651 27 Møc níc lò kiĨm tra ứng P=0.1% MNLKT m 197.56 28 Lu lợng xả max ứng P=0.1% Qxả max m3/s 799 24 Chiều rộng tràn Thuyết minh tính toán thuỷ lợi 0.5 1431 159.5 Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr chơng nhiệm vụ dự án tài liệu dùng tính toán thuỷ lợi 1.1 Nhiệm vụ dự án Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr- Cụm đầu mối hồ chứa nớc Ia M¬r thc tØnh Gia Lai cã nhiƯm vơ : • Cung cÊp níc tíi cho 12500 ®ã cã 8000 thuéc tØnh Gia Lai vµ 4500 thuộc tỉnh Đăk Lăk Cấp nớc sinh hoạt cho dân c khu tới dự kiến đến năm 2010 50000 dân Đảm bảo môi trờng hạ du phát triển bền vững 1.2 Những tài liệu dùng tính toán thủy lợi 1.2.1 Đờng đặc tính hồ chứa Đờng đặc tính hồ chứa đợc lập từ trị số đo đạc bình đồ lòng hồ tỉ lệ 1:10000 Các trị số đờng đặc tính Z ~V, Z~F hồ chứa Ia Mơr thể bảng 1-1 Đờng đặc tính hồ chứa Ia Mơr Bảng 1-1 Z(m) 174 175 176 177 178 179 180 181 182 F (km2) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.8 1.3 2.1 3.0 W(106m ) 0.0 0.0 0.2 0.4 0.7 1.3 2.3 4.0 6.6 Z(m) 183 184 185 186 187 188 189 190 191 5.0 6.9 8.7 10.5 12.5 14.6 16.3 18.0 19.8 W(10 m ) 10.5 16.4 24.2 33.8 45.3 58.9 74.3 91.5 110.4 Z(m) 192 193 194 195 196 197 198 199 200 F (km2) 21.6 23.4 25.1 26.5 27.9 30.0 32.0 34.6 37.1 F (km2) W(106m ) 131.1 153.5 177.8 203.6 230.8 259.7 290.7 324.0 359.9 ( Xem h×nh vÏ phơ lơc & Thut minh tÝnh toán thuỷ lợi ) Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr 1.2.2 Tài liệu thủy văn Các đặc trng Các đặc trng phần khí tợng thủy văn đợc trích báo cáo thuỷ văn phục vụ tính toán thuỷ lợi- Cân nớc hồ chứa đợc tóm tắt bảng -2 Các đặc trng tính toán khí tợng - thuỷ văn Bảng 1-2 N0 Chỉ tiêu K hiệu Đơn vị Trị số DiƯn tÝch lu vùc ( ®Õn tun ®Ëp) F km2 380 Chiều dài sông L km 76 Độ dốc lòng sông J %o 6.8 Lợng ma BQNN trªn lu vùc X0 mm 2000.0 Tỉn thÊt bốc BQNN Zo mm 434.0 Lu lợng dòng chảy BQNN Q0 m3/s 11.5 Tổng lợng dòng chảy BQNN W0 106m3 363.3 Module dòng chảy BQNN M0 l/s km2 30.3 Hệ số biến động dòng chảy năm Cv 0.32 Cs 2Cv 10 Hệ số thiên lệch 11 Lu lợng dòng chảy năm ứng với P=50% Q50% m3/s 11.2 12 Lu lợng dòng chảy năm ứng với P=75% Q75% m3/s 8.87 13 Tổng lợng dòng chảy năm ứng với P=50% W50% 106m3 352.4 14 Tổng lợng dòng chảy năm ứng với P=75% W75% 106m3 279.7 15 Lu lỵng lò kiĨm tra P=0.1 % Q0.1% m3/s 1887 16 Lu lỵng lò thiÕt kÕ P=0.5% Q0.5% m3/s 1431 17 Lu lỵng lò P=10% Q10% m3/s 541 18 Tỉng lỵng lò kiĨm tra P=0.1% W0.1% 106m3 212.6 19 Tỉng lỵng lò thiÕt kÕ P=0.5% W0.5% 106m3 159.5 20 Tỉng lỵng lò P=10% W10% 106m3 55.7 ρ0 g/m3 100 21 Hµm lợng bùn cát lơ lửng BQNN Phân phối dòng chảy thiết kế Phối dòng chảy năm thiết kế P=75% đợc ghi bảng 1-3 Thuyết minh tính toán thuỷ lợi Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Bảng phân phối dòng chảy năm thiết kế Bảng 1-3 Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm Q75% (m3/s) 3.5 2.2 1.5 1.2 1.8 6.31 20.7 24.6 16.5 13.0 8.92 6.02 8.87 9 W75%(106 m 3) 9.3 6.0 3.9 3.1 4.9 16.5 54.2 64.6 43.3 34.1 23.4 15.8 279 9 1 1.2.3 Lợng nớc yêu cầu ngành dùng nớc Lợng nớc yêu cầu a Mức tới loại trồng Kết tính toán mức tới mặt ruộng loại trồng trích từ tài liệu tính toán thuỷ nông đợc thống kê bảng 1-4 Bảng tính toán mức tới trồng mặt ruộng Bảng 1-4 TT Loại trồng Đơn vị Trị số Lúa đông xuân m3/ha 10032 Lúa hè thu m3/ha 5293 Bông đông xuân m3/ha 4655 Bông hè thu m3/ha 1013 Màu đông xuân m3/ha 3652 Màu hè thu m3/ha 77 b Cơ cấu trồng : Cơ cấu trồng diện tích canh tác 12500 đợc thể bảng 1-5 Bảng phân bố diện tích trồng Bảng 1-5 TT Loại trồng Đơn vị Trị số Lúa đông xuân 6643 Lúa hè thu 8040 Bông đông xuân 3735 Thuyết minh tính toán thuỷ lợi Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Bông hè thu 2888 Màu đông xuân 2122 Màu hè thu 1572 25000 / 12500 Tỉng diƯn tÝch gieo trång / canh tác c Mức tới mặt ruộng Mức tới mặt ruộng tính theo công thức Mmr = ∑ Mi * Fi Ftuoi Trong ®ã : Mmr : Mức tới mặt ruộng (m3/ha) Mi : Mức tới c©y trång thø i (m3/ha) Fi : DiƯn tÝch tíi c©y trång thø i (ha) F tíi : diƯn tÝch canh tác (12500 ha) Mức tới mặt ruộng đầu mối hồ chứa với hệ số lợi dụng kênh mơng =0.675 ghi bảng 1-6 Bảng tổng hợp mức tới trồng Bảng 1-6 Mmặt ruộng Mđầu mối (m /ha năm) F 0.675 tới (m /ha năm) ( ) (10 m3 ) 16294 12500 203.69 10990 W tới d Phân phối lợng nớc yêu cầu tới: Bảng tính toán phân phối lợng nớc yêu cầu tới năm trích từ tài liệu tính toán mức tới trồng theo đơn vị tháng đợc ghi bảng 1-7 Bảng tính toán lợng nớc yêu cầu tới đầu mối (106m3) Bảng 1-7 Tháng W tíi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 27.5 32.2 19.9 10.4 24.1 14.6 15.6 23.3 23.5 8 8.80 0.60 2.63 7 203.69 Lợng nớc yêu cầu cho sinh hoạt Thuyết minh tính toán thuỷ lợi Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Lợng nớc sinh hoạt cấp cho 50000 dân khu tới theo tiêu chuẩn cấp nớc dân c 120 l/ ngời ngày đêm Tổng lợng nớc yêu cầu nơi tiêu thụ năm : W s.h tiêu thụ = 50000 ngêi x 120 l/ngêi x 365 ngµy = 2.19 x 106m3 Lợng nớc chăn nuôi lấy lợng nớc sinh hoạt W chăn nuôi = 2.19 x 106m3 Tổng lợng nớc cấp cho sinh hoạt chăn nuôi W Sh & CN = 2.19x 106m3 + 2.19x 106m3 = 4.38x106m3 Lỵng nớc yêu cầu cấp cho sinh hoạt & chăn nuôi đầu mối : W s.h đ.mối = 6.48 x 106m3 ( = 0.675 ) Lợng nớc yêu cầu sinh hoạt chia cho tháng năm, kết tính toán thể bảng 1-8 Bảng phân phối lợng nớc yêu cầu sinh hoạt đầu mối (106m3) Bảng 1-8 Tháng W shoạt I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 6.48 Lu lợng môi trờng hạ du Lu lợng môi trờng hạ du: Là lu lợng nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh sông, khác với lu lợng sinh thái, lu lợng môi trờng thay đổi theo thời gian tuỳ thuộc vào nhu cầu nớc điều tiết ngời, đảm bảo phát triển bền vững lu vực sống lành mạnh sông nên lu lợng môi trờng lớn lu lợng sinh thái Vùng Tây nguyên dòng chảy mùa khô ( tháng 1- tháng 4) khắc nghiệt, vào cuối mùa kiệt tháng tháng Để có đợc nguồn nớc điều tiết tháng này, đảm bảo phát triển bền vững vùng hạ du, hồ chứa nớc Ia Mơr đề nghị chọn Q môi trờng để tính toán điều tiết Từ chuỗi dòng chảy tính toán hồ Ia Mơr, tiến hành xây dựng đờng tần suất lu lợng tháng mùa kiệt, kết tính toán tần suất dòng chảy Q 90% tháng mùa kiệt bảng 1-9 Bảng kết tính toán Q 90% tháng mùa kiệt Thuyết minh tính toán thuỷ lợi Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Bảng 1-9 Tháng Q 90% (m 3/s) I II III IV TB 3.12 1.15 0.99 0.92 1.55 Q môi trờng : Lấy theo lu lợng trung bình mùa kiệt năm 90% QMT= 1.55 m3/s Lu lợng môi trờng tính cho 12 tháng năm, bảng phân phối lu lợng môi trờng QMT thể bảng 1-10 Bảng phân phối lợng nớc yêu cầu môi trờng Bảng 1-10 Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII năm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Q(m /s) 5 5 5 5 5 5 W(106m 48.8 ) 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4 Tæng lợng nớc yêu cầu đầu mối : Tổng lợng nớc yêu cầu đầu mối bao gồm ngành tới, sinh hoạt môi trờng 259.01 x 106m3 Biểu đồ phân phối lợng nớc yêu cầu đầu mối hồ chứa nớc Ia Mơr tổng hợp bảng 1-11 Bảng phân phối lợng nớc yêu cầu đầu mối (106m3) Bảng 1-11 Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm Wtới 27.5 32.2 19.9 10.4 24.1 14.6 15.6 23.3 23.5 203.6 8 8.80 0.60 2.63 7 Wsho¹t 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 6.48 Wmtrêng 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 48.84 ΣWy/c 32.1 36.8 24.5 15.0 28.7 19.2 20.2 13.4 27.9 28.1 259.0 9 5.21 7.24 8 Thut minh tÝnh to¸n thủ lợi Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr chơng Tính toán điều tiết dòng chảy năm 1.3 Mức đảm bảo cấp nớc Nhiệm vụ hồ chứa níc Ia M¬r bao gåm : CÊp níc tíi, cÊp nớc sinh hoạt cho dân c khu hởng lợi đảm bảo môi trờng hạ du phát triển bền vững Trong hộ hởng lợi tới đóng vai trò chủ đạo nên mức đảm bảo công trình lấy theo mức đảm bảo tới Theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam TCXDVN 285:2002, Xác định mức đảm bảo cấp nớc công trình : P=75% 1.4 Xác định Mực nớc chết ( MNC ) Các điều kiện xác định MNC Đảm bảo tuổi thọ công trình Thoả mãn yêu cầu mực nớc đầu kênh Thoả mãn yêu cầu cột nớc trớc cống lấy nớc Xác định mực nớc chết : Dung tích bùn cát hàng năm V bïn c¸t = 49.87 x103m3 Dung tÝch bïn c¸t båi lấp 75 năm V bùn cát năm = 49.87 x103m3x75 Dung tích bùn cát bồi lấp 75 năm V bùn cát = 3.74 x106m3 Tơng ứng mực nớc bùn cát MNBC = 180.80m Để lấy đợc Qtk= 15,45m3/s, cống có áp, yêu cầu cột nớc tính toán trớc cống Htr cống = 3.00 m Xác định mực nớc chÕt hå chøa MNC = MNBC + H tr.cèng MNC = 180.80 + 3.00 =183.80 m KiĨm tra cao ®é MNC = 183.80m mực nớc đầu kênh 182.40m cho thấy thoả mãn yêu cầu tới tự chảy Xác định dung tích chết : Từ cao độ MNC hồ chứa xác định dung tích chết theo đờng quan hÖ V ~Z Vc = 15.30 x106m3 ThuyÕt minh tÝnh toán thuỷ lợi Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr 1.5 Xác định Mực nớc dâng bình thờng ( MNDBT ) 1.5.1 Tính toán điều tiết theo năm thiết kế P=75% Cân sơ nguồn nớc Lợng nớc đến năm thiết kế W75% = 279.72 x 106m3 Lỵng níc tỉn thÊt W tt = 29.33 x 106m3 Lợng nớc lại điều tiết W đ/t = 250.39 x 106m3 Lợng nớc yêu cầu đầu mèi Wyc = 259.01x106m3 ∆W= - 8.62 x 106m3 Lỵng nớc thiếu Chế độ điều tiết hồ chứa nhiều năm Tính toán điều tiết dòng chảy theo năm thiết kế P=75% Dùng biểu đồ phân W75%=279.72 x106m3 phối dòng chảy năm thiết kế Dùng biểu đồ yêu cầu dùng nớc đầu mối 259.00x106m3 Wyc = Các thông số mực nớc chết xác định MNC =183.80m Vc= 15.30 x 106m3 Xác định dung tích nhiều năm Dung tích điều tiết nhiều năm xác định theo biểu đồ Pleskop βnn = F (P% Cv, α) βnn = 0.06 Vnn = 21.78 x106m3 Xác định dung tích điều tiết năm Dùng năm thiết kế P=75%, tính toán điều tiết xác định dung tích hồ chứa điều tiết năm, V n= 140.69 x106m3 Các thành phần dung tích hồ chứa nớc Ia Mơr điều tiết nhiều năm thể bảng 2-1 Các thành phần dung tích hồ chứa Ia Mơr Bảng 2-1 Vn (106m3) Vnn(106m3) Vhi(106m3) Vc (10 6m3) V t.bé (10 6m3) 140.69 21.78 162.47 15.30 177.77 Thuyết minh tính toán thuỷ lợi 10 Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Xác định mực nớc dâng bình thờng MNDBT Dùng năm thiết kế P=75%, tính toán điều tiết dòng chảy xác định mực nớc dâng bình thờng hồ chứa MNDBT=194.00 Các thông số hồ chứa nớc Iatrình bày bảng 2-2 Các thông số hồ chứa Ia Mơr - điều tiết nh năm Bảng 2-2 MNC MNDBT Vc Vtbộ Vhi m m 106m3 106m3 106m3 183.80 194.00 15.30 177.8 162.5 β α Chế độ đ/tiết 0.45 0.80 n.năm ( xem bảng tính toán phụ lục ) 1.5.2 Kiểm tra MNDBT hồ chứa theo chuỗi dòng chảy Để đánh giá độ tin cậy mức đảm bảo cấp nớc hồ chứa, dùng chuỗi dòng chảy hồ chứa Ia Mơr (1977-2004) tính toán kiểm tra Dùng phơng pháp điều tiết theo thứ tự thời gian Kết tính toán điều tiết chuỗi dòng chảy năm thuỷ văn (27 năm) Số năm tính toán : 27 năm Số năm đủ nớc : 21 năm Số năm thiếu nớc : năm Mức đảm bảo cấp nớc hồ chứa đạt 78% Bảng kết cân nớc hồ chứa Ia Mơr - Chuỗi năm thuỷ văn Bảng 2-3 Các yếu Qđế Wđế n n Wtt W ®/c Wtíi 106m tè m3/s 106m3 106m3 106m3 Ws.thá Wsh i Wy/c Wxả 106m 106m 106m3 106m3 W thiÕu 106m3 369.9 339.8 203.6 259.0 TBNN 11.73 30.10 6.48 48.84 88.49 -7.69 Bảng thống kê năm thiếu nớc Bảng 2-4 Thuyết minh tính toán thuỷ lợi 11 Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Năm 77-78 82-83 94-95 95-96 97-98 W thiÕu(10 6m3) -6.53 -8.43 -92.68 -73.38 -23.56 01-02 Cộng -3.02 -207.60 Bảng thông số hồ chứa Ia Mơr - điều tiết chuỗi dòng chảy năm thuỷ văn B¶ng 2-5 MNDBT MNC m m V t.bé Vc Vhi 106m3 106m3 106m3 Số Hệ số Hệ số năm 194.00 183.80 177.80 15.29 162.51 0.45 α 0.80 Møc ChÕ độ thiếu đ bảo đ/ tiết 78% n.năm ( Xem bảng tính phụ lục biểu đồ mùc níc hå chøa t¹i phơ lơc ) NhËn xét : Thông qua tính toán điều tiết chuỗi dòng chảy năm thuỷ văn (1977-2004), với quy mô hồ chứa Ia Mơr MNC=183.80m, MNDBT=194.00m, tính toán 21 năm cấp đủ nớc , năm thiếu nớc, mức đảm bảo cấp nớc hồ chứa đạt 78% Đánh giá : Mức đảm bảo cấp nớc dự án có độ tin cậy cao Thuyết minh tính toán thuỷ lợi 12 Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr chơng Tính toán điều tiết dòng chảy lũ 1.6 Tần suất lũ thiết kế lũ kiểm tra công trình Công trình hồ chứa nớc Ia Mơr thuộc công trình cấp II, tần suất lũ thiết kế tần suất lũ kiểm tra đầu mối công trình hồ chứa, xác định theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285:2002 Tần suất lò thiÕt kÕ P= 0.5% TÇn st lò kiĨm tra P= 0.1% 1.7 Tính toán điều tiết lũ 1.7.1 Công thức tính toán lu lợng tràn xả lũ Hồ chứa Ia M¬r cã diƯn tÝch lu vùc 380 km2 thc loại lu vực lớn, thời gian lũ kéo dài, công trình phòng lũ nghiên cứu theo phơng án tràn có cửa van phù hợp Công thức tính toán lu lợng qua đập tràn : Qx = m B 2g Ho3/2 Trong : Qx Lu lợng xả qua tràn (m3/s) m Hệ số lu lợng tràn B Bề rộng trµn (m) g Ho 1.7.2 Gia tèc träng trêng (m/s2) Cột nớc tràn (m) Kết tính toán điều tiết lũ thiết kế Kết tính toán điều tiết lũ thiết kế tuyến theo tần suất lũ thiết kế lũ kiểm tra với phơng án B tràn cửa van đợc nêu bảng 3-1 Thuyết minh tính toán thuỷ lợi 13 Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Bảng kết tính toán điều tiết lũ thiết kế Bảng 3-1 Btrà Qp% Wp% n P% m Ng:trà n MNDBT MNGC Ho Qxả K.thớc tràn 106m m3/s 159 0.5% 1431 159 0.5% 1431 159 0.5% 1431 212 0.1% 1887 212 0.1% 1887 m m m m m m3/s B x H 12 189.0 197.1 0.40 194.00 8.11 491 12 x 18 189.0 196.4 0.40 194.00 7.47 651 18 x 24 189.0 195.9 0.40 194.00 6.97 783 24 x 12 189.0 198.2 0.40 194.00 9.28 601 12 x 18 189.0 197.5 0.40 194.00 8.56 799 18 x ( Xem b¶ng tÝnh phơ lơc 16-19 ) 1.8 Phơng án chọn Thông qua tính toán kinh tế kỹ thuật chọn phơng án tràn cửa Các thông số hồ chứa nớc Ia Mơr đợc tóm tắt bảng 3-2 Bảng tóm tắt thông số hồ chứa Ia Mơr Phơng án tràn cửa Bảng 3-2 No Các đặc trng Ký hiệu Đơn vị Trị số Mức nớc dâng bình thờng MNDBT m 194.00 Mức nớc chÕt MNC m 183.80 Dung tÝch toµn bé V t.bé 106m3 177.80 Dung tÝch chÕt Vc 106m3 15.30 Dung tÝch h÷u Ých Vhi 106m3 162.50 Cao ®é ngìng trµn ∇ ng: m 189.00 ChiỊu réng tràn BxH m 18x5 Hệ số lu lợng tràn MNGC øng víi P=0.5% Thut minh tÝnh to¸n thủ lợi m MNGC 0.40 m 196.47 14 Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr 10 Qxả max ứng víi P=0.5% 11 MN lò kiĨm tra øng víi P=0.1% 12 Qxả max ứng với P=0.1% Thuyết minh tính toán thuỷ lợi Qxả m3/s 651 MNLKT m 197.56 Qxả m3/s 799 15 Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Phụ lục Các bảng tính & vẽ Thuyết minh tính toán thuỷ lợi 16 ... toán thuỷ lợi 0.5 1431 159.5 Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr chơng nhiệm vụ dự án tài liệu dùng tính toán thuỷ lợi 1.1 Nhiệm vụ dự án Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr- Cụm đầu mối hồ. .. toán thuỷ lợi ) Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr 1.2.2 Tài liệu thủy văn Các đặc trng Các đặc trng phần khí tợng thủy văn đợc trích báo cáo thuỷ văn phục vụ tính toán thuỷ lợi- Cân nớc hồ chứa. .. 88.49 -7 .69 Bảng thống kê năm thiếu nớc Bảng 2-4 Thuyết minh tính toán thuỷ lợi 11 Công trình thuỷ lợi hồ chứa nớc Ia Mơr Năm 7 7-7 8 8 2-8 3 9 4-9 5 9 5-9 6 9 7-9 8 W thiÕu(10 6m3) -6 .53 -8 .43 -9 2.68 -7 3.38
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu thủy văn công trình thuỷ lợi hồ chứa nước ia mơr, Tài liệu thủy văn công trình thuỷ lợi hồ chứa nước ia mơr, 2 Những tài liệu dùng trong tính toán thủy lợi, 5 Xác định Mực nước dâng bình thường ( MNDBT ), 7 Tính toán điều tiết lũ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay