bài tập lớn thiết kế đường hầm thủy công

16 66 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 16:45

2.Thông số đường hầm:Mặt cắt chữ nhật với vòm 12 hình tròn, có bề rộng B0 = 8.40 (m); Chiều cao phần chữ nhật: H1 = 5.00 (m); góc vát ở đáy theo mặt cắt tiêu chuẩn.Chiều dài đường hầm: L = 400 (m)Vật liệu gia cố: Bê tông cốt thép M25;Đá núi quanh đường hầm có w = 2,3 Tm; hệ số kiên cố: fk = 6.50Phần cửa vào để thoát nước lâu dài bố trí kiểu giếng đứng có đường kính D = 8,2 m; ngưỡng thực dụng có P = 3m, m = 0,48, bố trí theo tuyến tròn không hoàn chỉnh với góc mở  = 300o, bán kính đến tuyến ngưỡng tràn là Rt.3.Thông số sông hạ lưu( Sau cửa ra đường hầm):Zđáy = 18,0; B = 30,0 m; m = 1,5; n = 0,03; i = 0,001; nền đá nứt nẻ trung bình (hệ số xói K = 1,6). THIẾT KẾ ĐƯỜNG HẦM THUỶ CÔNG ĐỀ BÀI A- TÀI LIỆU CHO TRƯỚC Hồ chứa H có đường hầm dẫn dòng thi cơng, kết hợp tháo lũ Thơng số hồ chứa: Cơng trình cấp II - MNDBT: 70,0 - MNLTK: 73,0 (Ht = m) - Zđập = 75,0 - Zcửa vào đường hầm = 40,0 - Cơng trình cấp II - Lưu lượng tháo lũ: QTK = 980.00 (m3/s) Thông số đường hầm: - Mặt cắt chữ nhật với vòm 1/2 hình tròn, có bề rộng B = 8.40 (m); Chiều cao phần chữ nhật: H1 = 5.00 (m); góc vát đáy theo mặt cắt tiêu chuẩn - Chiều dài đường hầm: L = 400 (m) - Vật liệu gia cố: Bê tông cốt thép M25; - Đá núi quanh đường hầm có w = 2,3 T/m; hệ số kiên cố: f k = 6.50 - Phần cửa vào để thoát nước lâu dài bố trí kiểu giếng đứng có đường kính D = 8,2 m; ngưỡng thực dụng có P = 3m, m = 0,48, bố trí theo tuyến tròn khơng hồn chỉnh với góc mở  = 300o, bán kính đến tuyến ngưỡng tràn Rt Thông số sông hạ lưu( Sau cửa đường hầm): Zđáy = 18,0; B = 30,0 m; m = 1,5; n = 0,03; i = 0,001; đá nứt nẻ trung bình (hệ số xói K = 1,6) B- U CẦU TÍNH TỐN Bµi tËp lín Thiết kế đờng hầm thuỷ công Tớnh toỏn thu lực: - Tính tốn bán kính Rt ngưỡng vào để tháo QTK Tính tốn độ dốc i đường hầm để tháo Q TK với độ lưu không cho phép  = 0,2.h ( h độ sâu nước đường hầm) - Thiết kế thơng khí đường hầm - Thiết kế tiêu sau đường hầm( thiết kế mũi phun vẽ đường bao hố xói) Tính tốn kết cấu: Tính tốn nội lực bố trí cốt thép lớp lót đường hầm( khơng xột lc khỏng n tớnh) Học viên: Dơng Phớc Sinh – Líp 16C1 Trang -2- Bµi tËp lín ThiÕt kế đờng hầm thuỷ công TNH TON THIT K NG HẦM I TÍNH TỐN THUỶ LỰC Tính bán kính ngưỡng vào Rt Phần cửa vào bố trí kiểu giếng đứng chảy không ngập với ngưỡng thực dụng nên lưu lượng tháo qua đường hầm tính lưu lượng chảy qua đập tràn, theo công thức: Q m.Bt 2.g H 3/ Trong đó: + m : Hệ số lưu lượng ngưỡng tràn, m = 0,48 + H0 : Cột nước toàn phần ngưỡng tràn Bỏ qua lưu tốc tới gần V0 : H0 = Ht = MNLTK - MNDBT = 73 - 70 = (m) + Bt : Bề rộng cửa vào Để tháo lưu lượng thiết kế bề rộng cửa vào phải là: Bt  QTK 923   84,36 (m) 3/2 3/2 m 2.g H t 0, 48 2.981.3 Do cửa vào bố trí theo tuyến tròn khơng hồn tồn với góc mở  = 300o nên bề rộng cửa vào phần chu vi tuyến tròn vào Gọi Rt bán kính ngưỡng vào, ta có: 360o.Bt 360o.84,36 Rt    16,11 (m) 2.  2.3,14.300o Tính độ dốc i đường hầm Ta cần tính độ dốc i để tháo Q TK với độ lưu không cho phép  = 0,2.h; (h độ sâu nước đường hầm) Mơ hình tính tốn thuỷ lực tốn dòng chảy kênh hở Theo công thức : Q .C R.i Học viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang -3- Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ công i (  Q )2 .C R Trong đó: + : Diện tích mặt cắt ướt + R: Bán kính thuỷ lực mặt cắt ướt + C: Hệ số Sedy Các hệ số , C, R tính với độ sâu dòng h o Tuỳ theo dạng mặt cắt đường hầm đặc trưng thuỷ lực xác định sau:  H f (ho / H ) R H f R (ho / H ) C  H 0,11 f C (ho / H ) n Trong đó: + H: Chiều cao toàn mặt cắt + f, fR, fC : Các trị số tra đồ thị hình (4-6)a ứng với trị số ho/H Đồ thị lập tính hệ số Sedy theo Pavlopxki + n: Hệ số nhám đáy đường hầm, vật liệu BTCT M25: n = 0,014 Do ho độ sâu dòng đường hầm với độ lưu không  = 0,2.h = 0,2.ho Nên chiều cao tồn mặt cắt tính là: H = HCN + R = ho +  = ho + 0,2.ho = 1,2.ho = 4,2 + 4,25 = 8,45 (m)  ho/H = 1/1,2=0.833  h0=0,883 8,45=7,04(m)   = 0,2.7,04=1,41(m) Tra đồ thị (4-6)a ta có: f = 0,91 fR = 0,31 fC = 0,88 Häc viªn: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang -4- Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ công = 8,452.0,91.0,883 = 54,15 R = 8,45.0,31.0,883 = 2,18 C 8, 450,11.0,88.0,883  66, 24 0, 014 Thay số ta có: i( QTK 932 ) ( )  0, 0309 .C R 54,15.66, 24 2,18  Kiểm tra lại độ lưu không  chọn: + Lưu tốc bình quân mặt cắt: V + Số Frut mặt cắt kiểm tra: Fr  QTK 932   17, 21 (m / s)  54,15 V2 17, 212   13,83 g R 9,81.2,18  Thỏa mãn Fr=10-20  Độ lưu không  thỏa mãn Thiết kế thông khí đường hầm a Tính tốn lưu lượng thơng khí cần thiết: Từ tính tốn trên, ta có: - Chiều sâu dòng chảy đường hầm là: h0 = - Chiều dài đường hầm là: L = 400 (m) 8, 45 = 7,04 (m) 1,  Ta tính toán theo trường hợp chiều dài đường dẫn nhỏ: QaK = QaB Trong đó: + QaK: lưu lượng thơng khí cần thiết + QaB: lưu lượng khí bị vào vùng tách dòng sau ngưỡng, xác định theo cơng thức thực nghiệm: QaB = 0,1.lb.hb.VTB Trong đó: + hb: chiều cao ngưỡng, hb = P = (m) + lb: chiều dài ngưỡng, lb = Bt = 84,36 (m) Học viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang -5- Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ công + VTB: lưu tốc bình qn dòng chảy trước vị trí tách dòng, vận tốc dòng chảy đoạn ngưỡng vào Vtb  Q 932   3, 68 m/s Bt H 84,36 �3 Thay số vào ta có: QaB = 0,1.84,36.3.3,68 = 93,20 (m3) b Tính tốn thiết diện ống dẫn khí Diện tích mặt cắt ngang ống dẫn khí xác định theo cơng thức thuỷ khí động học: QaK = a.aK g h. / a  aK = QaK  a g h. / a Trong đó: + a: hệ số lưu lượng ống dẫn khí, a = 0,8 + aK: diện tích mặt cắt ngang ống dẫn khí + h: cột nước chênh lệch áp lực đầu cuối ống dẫn khí, h = hck, hck độ chân không khoảng sau bậc thụt hay buông van , tính m cột nước h = MNDBT - MN hầm = MNDBT - Zvào + hhầm hhầm: chiều sâu nước hầm , hhầm = h0 = 7,04 m  h = 70 - 40 + 7,04 = 37,04 m +  a: trọng lượng riêng nước khơng khí, thường lấy /a = 760 Thay số ta có: aK  QaK  a g h  a  93, 20  0,16 0.8 � �9.81�37, 04 �760 (m2) Tiết diện ống thơng khí khơng nhỏ min:  k min 0,04 hÇm min  0,04 hÇm k Trong đó: k: hệ số lưu lượng ống dẫn khí, lấy k = 0.8 Học viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang -6- Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ c«ng hầm: tiết diện đường hầm, hầm = 54,15 m2 Thay số vào ta có: min  0, 04hÇm k  0, 04 �54,15  2.71 m2 0,8 Chọn tiết diện ống thơng khí  = 2,71 m2 với đường kính Dống = 1,86m Thiết kế tiêu sau đường hầm( thiết kế mũi phun vẽ đường bao hố xói) a Tính chiều sâu dòng chảy kênh hạ lưu (hh) Cao trình đáy kênh : Zđáy = 18.0 Chiều rộng kênh : B = 30m Hệ số mái kênh : m = 1,5 Hệ số nhám lòng kênh: n = 0,03 Độ dốc đáy kênh : i = 0,001 Nền đá nứt nẻ trung bình (hệ số xói K = 1,6) Tính hh theo phương pháp thử dần: + Lập bảng tính tốn với thơng số sau:   Q C Ri ;   b mh h ;  b  2h 1 m2 ; R  ; K C R ; C   17.72lgR ; Q K i n + Giả thiết chiều sâu nước sông, giá trị lưu lượng tính tương ứng lưu lượng thiết kế Q TK = 932m3/s dừng lại giá trị giả thiết giá trị cần tìm Bảng tính chiều sâu mực nước sông hạ lưu ứng với lưu lượng thiết kế: F hh(m) (m2) (m) R(m) C(m0.5/s) K(m3/s) Q(m3/s) 4.926 184.169 47.760 3.856 43.720 15811.46 500.00 5.463 208.668 49.698 4.199 44.375 18973.68 600.00 6.196 243.480 52.341 4.652 45.164 23717.08 750.00 7.000 284.005 55.275 5.138 45.929 29567.24 932.00 Học viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang -7- Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ công Theo bng tớnh toỏn ta cú chiu sâu mực nước sông hạ lưu h h = 7,00 m ứng với lưu lượng thiết kế QTK = 932 m3/s Để vẽ đường bao hố xói, cần tính tốn với nhiều cấp lưu lượng từ ~ Q max Do cần xác định hh ứng với cấp lưu lượng Theo trình tự tính tốn trên, ta có kết tính tốn với cấp lưu lượng thể bảng sau: TT hh(m) (m2) (m) R(m) C(m0.5/s) K(m3/s) Q(m3/s) 2.908 99.925 40.485 2.468 40.286 6324.41 200.00 3.676 130.537 43.253 3.018 41.834 9486.85 300.00 4.926 184.169 47.760 3.856 43.720 15811.46 500.00 5.463 208.668 49.698 4.199 44.375 18973.68 600.00 6.196 243.480 52.341 4.652 45.164 23717.08 750.00 7.000 283.500 55.239 5.132 45.920 29492.33 932.00 b Tính chiều dài phóng xa Theo cách bố trí tính tốn ta có: + Góc nghiêng mũi phun: 0 = 150 + Cao trình mũi phun: + Chiều dài mũi phun: m mũi phun = Zcửa vào + i.L + 2.tg15 = 40 - 0,0309.400 + 2.0,268 = 28,2 (m) + Cao trình đáy sơng hạ lưu: đáy sơng HL = 18.0 (m) Chiều dài phóng xa xác định theo công thức kinh nghiệm : L L  hh  dx tg L K a V12 cos  2gZ  sin  sin2   22   g V1   Z2  hcos p Học viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang -8- Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ công tg tg2 2gZ2 v12 cos2  Trong đó: p: Chiều cao mũi phun so với MNHL, p =mũi phun - MNHL = 28,2 - MNHL Ka: Hệ số kể đến hàm khí, Fr = 13,83 < 35  Ka = : Góc nghiêng dòng phun vị trí rơi xuống mặt nước hạ lưu, 0: Góc nghiêng mũi phun, 0 = 150 : Hệ số lưu tốc, sơ lấy  = 0.95 g: gia tốc trọng trường, lấy g = 9.81m/s2 S1: Chênh lệch cao độ MNTL mũi phun, S1 = MNTL – 28,2 v1: Lưu tốc dòng chảy mũi phun, v1  2gS1 h: Chiều cao dòng nước mũi phun, h  Q B.v1 c Chiều sâu hố xói Coi chiều sâu hố xói chiều sâu bể tiêu năng: dx h"c  hh Với : hệ số ngập, lấy  = 1.05 hh: chiều sâu nước hạ lưu hc": độ sâu liên hiệp với độ sâu h c mặt cắt co hẹp đáy hố sâu, xác định sau: Tính hc  q Q Q với q   (m3/s.m)  2g E  hc  B 30    8q2   hc"0,5hc 1    ghc   0: hệ số động ca dũng chy, ly = Học viên: Dơng Phíc Sinh – Líp 16C1 Trang -9- Bµi tËp lín Thiết kế đờng hầm thuỷ công E0: nng lng ton phần dòng chảy lấy với đáy hố xói  V1 E0 = mũi phun- đáy sông HL + h + + dx g Giả thiết trị số ban đầu d x, tính hc theo phương pháp thử dần Sau thử lại d x có phù hợp giả thiết hay khơng, dx tính tốn  dx gt  hc đúng, sai, giả thiết lại lại dx tính lại theo bước d Chiều dài hố xói Với quan điểm cho hố xói có dạng hình thang: đáy có chiều rộng 2h k, mái thượng lưu m1 = 3, mái hạ lưu m2 = 1.5, chiều dài hố xói tính theo cơng L x 2hk  4.5dx thức: Trong đó: hk độ sâu phân giới, hk 3 q2 g Bảng kết tính chiều dài chiều sâu hố xói Q (m3/s) 200 300 500 600 750 932 H0 (m) 0,644 0,966 1,609 1,931 2,414 3,00 MNTL 70,644 70,966 71,609 71,931 72,414 73,00 MNHL 20,908 21,676 22,926 23,463 24,196 25,000 hh (m) 2.908 3.676 4.926 5.463 6.196 7,000 mũi phun 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 đáy sông HL 18 18 18 18 18 18 P (m) 7,292 6,524 5,274 4,737 4,004 3,200 S1 (m) 42,444 42,766 42,809 43,131 43,614 44,200 V1 (m/s) 25,965 26,078 26,271 26,357 26,477 26,614 h 0,963 1,438 2,379 2,846 3,541 4,392 Z2 (m) 12,557 12,019 11,223 10,911 10,514 10,111 tg 0,681 0,666 0,643 0,634 0,622 0,610 L1 (m) 87,247 86,563 86,027 85,568 85,161 84,765 hc (m) 0,216 0,319 0,521 0,619 0,764 0,938 hc" (m) 6,373 7,83 10,168 11,170 12,538 14,067 Häc viªn: D¬ng Phíc Sinh – Líp 16C1 Trang - 10 - Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ công dx (m) L (m) 3,78 70,65 4,546 72,74 5,75 76,40 6,27 78,09 6,97 80,50 7,76 83,35 hk (m) 1,655 2,168 3,048 3,442 3,994 4,626 Lx (m) 20,33 24,79 31,97 35,08 39,35 44,17 Dựa vào bảng kết ta thấy khoảng cách L (khoảng cách nằm ngang từ mũi phun đến điểm đáy hố xói): L= 83,35 (m) lớn so với chiều dài hố xói L x= 44,17 chiều sâu hố xói (dx), hố xói cách xa cửa đường hầm khơng có khả ăn sâu phá huỷ cửa vào đường hầm Häc viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang - 11 - Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ công II TÍNH TỐN KẾT CẤU Số liệu tính tốn: - Sơ đồ tính vòm sơ đồ vòm thấp - Bỏ qua lực kháng đàn tính đá - Bán kính vòm R = 4,25 m - Chiều dày lớp lót chọn 0,6m - Mơ đun đàn hồi E = 2,3.107 KN/m2 - Trọng lượng riêng đá núi, đ = 23 (KN/m3) - Bề rộng đáy vòm B = 8,5 m - A = 900 = 1,57 (rad) - Diện tích mặt cắt dầm F = 0,6.1 = 0,6 (m2) - Mơ men qn tính mặt cắt dầm: J = 1.0,63/12 = 1,8.10-2 (m4) - EF = 2,3.107.0,6 = 1,38.107 (KN) - EJ = 2,3.107.1,8.10-2 = 4,14.105 (KN.m2) Tải trọng tính tốn Bỏ qua lực kháng đàn tính đá, áp lực tác dụng lên đỉnh vòm áp lực đá núi, sơ đồ tính tốn vòm sơ đồ vòm thấp Áp lực đỉnh vòm: p = đ.hp Trong đó: + hp : Chiều cao vòm, xác định cơng thức: hp = Ka.B0 Ka: Hệ số, phụ thuộc vào độ nứt nẻ đá Tra bảng (5-3) Sách Thiết kế đường hầm thủy công, ta Ka = 0,20 Với B0 = B = 8,5 (m)  hp = Ka.B0 = 0,20 x 8,5 = 1,7 (m) + đ : Trọng lượng riêng đá núi, đ = 2,3 (T/m3) Thay vào công thức ta p = 2,3x1,7 = 3,91 (T/m2) Học viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang - 12 - Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thủ c«ng Sơ đồ tính tốn vòm Tính tốn nội lực vòm Phương trình tắc vòm có xét đến biến vị chân vòm có dạng  X 1 11  X 2 12  1 p   0   X 1 21  X 2 22   p   y n  H 0 Mô men lực hướng trục mặt cắt đỉnh vòm xác định:  M  M p  X  X y   N  N p  X cos  Trình tự tính tốn sau: a Tính tốn biến vị 11, 12, 22 11  R. A 4, 25.1,57   1, 612.105 EJ 4,14.10 12  R2 4, 252 ( A  sin  A )  (1,57  1)  2, 487.10 5 EJ 4,14.10 R3 R 1 (  A  2sin  A  sin  A cos  A )  (  A  sin  A.cos  A ) EJ 2 EF 2 4, 25 4, 25 1  ( 1,57  2.1  1.0)  ( 1,57  1.0)  6, 607.105 4,14.10 2 1,38.10 2  22  b Tính tốn tải trọng đơn vị 1, 2 Häc viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang - 13 - Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ công q  qbt  p  1.2,5.0,  3,91  5,41(T/m )  54,1 (kN/m ) 1   q.R 54,1.4, 253 x ( A  sin  A cos  A )   (1,57  1.0)  393, 73.105 EJ 4,14.10 q.R 1 1 2   x (  A  sin  A cos  A  sin A ) EJ 2 54,1.4, 25 1 1  ( 1,57  1.0  13 )  962,81.105 4,14.10 2 c Tính tốn nội lực MAP, HAP, VAP Độ cong vòm: f  R (1  cos  A )  4, 25.(1  0)  4, 25(m) 1 M P   ( R.sin  A ) q   (4, 25) 54,1  488,59 ( kN m) 2 VA  qR.sin  A  54,1.4, 25.1  229,93 (kN ) G   lvom h  23.3,14.4, 25.0,6  184,16 ( kN ) � N P  VA  G  229,93  184,16  414, 09 (kN ) d Tính tốn nội lực đỉnh vòm Do bỏ qua lực kháng đàn tính đá nên ta có:  = H = Thay giá trị vừa tìm vào hệ phương trình tắc đỉnh vòm ta xác định X X2 sau 1, 612 X  2, 487 X  393, 73  � � 2, 487 X  6, 607 X  962,81  � Giải hệ ta được: X1 = 46,33 (kN.m) X2 = 128,29 (kN) e Nội lực mặt cắt đỉnh vòm: Nội lực mặt cắt thc đỉnh vòm xác định sau:  M  M p  X  X y   N  N p  X cos  Thay giá trị vừa tìm vào ta có: �M  488,59  46,33  128, 29.4, 25.(1  cos  )  442, 26  545, 23.(1  cos  ) � �N  N p  X cos   414, 09  128, 29.cos Học viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang - 14 - Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thủ c«ng Từ cơng thức ta thấy mặt cắt chân vòm ứng với  = 900 có giá trị nội lực điểm A chân vòm sau: MA = 102,87 (kN.m) NA = 414,09 (kN) Tính tốn bố trí cốt thép: Đây tốn nén lệch tâm Các số liệu dùng để tính tóan bố trí cốt thép sau: Xét đoạn vòm 1m  b=1m = 100 (cm) h = 0,6 (m) = 60 cm a = a’ = cm h0 = h - a = 57 cm M = 102,97 (kN.m) = 1.028.700 (kg.cm) N = 414,09 (kN) = 41.409 (kg) KH = 1,25; nc = 1; ma = 0,8; mb = 1,15; mkc = 0,95 Ra = Ra’ = 2600 (kg/cm2) Ru = 90 (kg/cm2) Độ lệch tâm e: e M 1028700   24,84 (cm)  0,3h  0,3.57  17 (cm) N 41409 Như tiết diện chịu nén lệch tâm lớn Cốt thép vùng chịu nén: N d e 41409.28,84  0, 4.b.h02 Ru  0, 4.100.57 2.90 m 0,95 Fa'  kc '   74,35 (cm )  Ra (h0  a ') 2600.(57  3) Điều chứng tỏ bê tông miền chịu nén có đủ khả chịu lực, khơng cần đến Fa Lúc lấy Fa = Cốt thép vùng chịu kéo: Fa  b.h0 Ru Nd  Ra' Fa'  Ra mkc Ra N d e 41409.24,84  Ra' Fa' (h0  a ')  2600.0.(57  3) 0,95 Ta có: A  mkc   0, 037 01 b.h02 Ru 100.57 2.90 Với A01 = 0,037 tra bảng (7-2) Giáo trình Bê tơng cốt thép ta được: 1 = 0,49  x = 1.h0 = 0,49.57 = 27,93 cm > 2.a’ = cm Do ú: Học viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang - 15 - Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thủ c«ng Fa  1.b.h0 Ru Nd 90 41409  Ra' Fa'   0, 49.100.57 0  21, 62 (cm ) Ra mkc Ra 2600 0,95.2600 Ta chọn Fa: 524/m với Fa = 22,62 cm2 để bố trí ct thộp Học viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang - 16 - ... sâu nước đường hầm) - Thiết kế thơng khí đường hầm - Thiết kế tiêu sau đường hầm( thiết kế mũi phun vẽ đường bao hố xói) Tính tốn kết cấu: Tính tốn nội lực bố trí cốt thép lớp lót đường hầm( khơng... lực kháng đàn tính) Häc viên: Dơng Phớc Sinh Lớp 16C1 Trang -2- Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ công TNH TON THIẾT KẾ ĐƯỜNG HẦM I TÍNH TỐN THUỶ LỰC Tính bán kính ngưỡng vào Rt Phần cửa vào.. .Bài tập lớn Thiết kế đờng hầm thuỷ công Tính tốn thuỷ lực: - Tính tốn bán kính Rt ngưỡng vào để tháo QTK Tính tốn độ dốc i đường hầm để tháo Q TK với độ lưu không
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn thiết kế đường hầm thủy công, bài tập lớn thiết kế đường hầm thủy công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay