Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB trong hệ thống KBNN

9 95 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 16:03

QUY TRÌNH KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TRONG HỆ THỐNG KBNN Quản trị sản xuất tác nghiệp tập hợp hoạt động nhằm tạo giá trị dạng sản phẩm dịch vụ thông qua việc chuyển hoá yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu Sau học tập nghiên cứu cho thấy hoạt động tác nghiệp Kho bạc Nhà nước Nam Định lĩnh vực kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng (XDCB) thực nhiều bất cập cơng tác quản lý Cụ thể sau: Kiểm soát toán vốn đầu tư XDCB hệ thống KBNN thực theo Quy trình áp dụng tồn quốc phòng Thanh tốn vốn đầu tư Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thành phố thực Quy trình bước bao gồm: Tài liệu chủ đầu tư gửi đến KBNN gửi lần cho trình thực dự án trừ trường hợp có bổ sung, điều chỉnh: - Tài liệu để mở tài khoản, bao gồm : Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư; định thành lập Ban quản lý dự án; Quyết định bổ nhiệm chức vụ chủ tài khoản (thủ trưởng đơn vị), kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán); Giấy đề nghị mở tài khoản; Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký - Dự án đầu tư xây dựng cơng trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật dự án lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật) kèm định đầu tư cấp có thẩm quyền; - Văn lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu; Hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu - Dự toán định phê duyệt dự tốn cơng việc, hạng mục cơng trình Kiểm tra tài liệu dự án - Cán tiếp nhận hồ sơ trả kết thuộc phòng Thanh tốn VĐT tiếp nhận hồ sơ, tài liệu thực kiểm tra sơ tính hợp lệ, hợp pháp hồ sơ; số lượng loại hồ sơ; lập phiếu giao nhận hồ sơ với chủ đầu tư Tối thiểu ngày lần cán tiếp nhận hồ sơ trả kết phải bàn giao hồ sơ cho cán 1/9 toán Trường hợp hồ sơ hạn trả kết quả, cần báo cáo trưởng phòng Thanh tốn để đôn đốc giải hạn * Hồ sơ tốn: Ngồi tài liệu dự án theo quy định toán vốn, chủ đầu tư gửi đến KBNN tài liệu sau: Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc hồn thành theo hợp đồng; Giấy đề nghị toán vốn đầu tư; Giấy rút vốn đầu tư 3- Quy trình Kiểm sốt toán: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ cán tiếp nhận hồ sơ trả kết nhận đầy đủ hồ sơ chủ đầu tư, KBNN cấp hoàn thành thủ tục tốn, chuyển tiền cho đơn vị thụ hưởng Trình tự toán thực sau : Bước 1: Cán tiếp nhận hồ sơ trả kết chuyển hồ sơ chủ đầu tư cho cán toán trực tiếp ngày nhận hồ sơ chủ đầu tư Bước 2: Cán toán hồ sơ đề nghị toán chủ đầu tư thực kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ, tài liệu (bao gồm việc kiểm tra mẫu dấu, chữ ký), phù hợp mã đơn vị sử dụng ngân sách, nguồn vốn, niên độ kế hoạch vốn; việc lựa chọn nhà thầu theo quy định; kiểm tra chi tiết sau: Đối chiếu đảm bảo số vốn đề nghị toán phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng, điều kiện hợp đồng Căn vào kết kiểm tra kế hoạch vốn năm, cán toán xác định số vốn toán, số vốn tạm ứng cần phải thu hồi (nếu có); tên, tài khoản đơn vị hưởng, ghi đầy đủ vào tiêu ký vào Giấy đề nghị toán vốn đầu tư, Giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị tốn tạm ứng vốn đầu tư (nếu có), đồng thời lập tờ trình lãnh đạo, trình trưởng phòng Thanh tốn ký tờ trình lãnh đạo KBNN phụ trách Bước 3: Trưởng phòng Thanh tốn kiểm tra hồ sơ, ký tờ trình lãnh đạo KBNN, Giấy đề nghị tốn vốn đầu tư, Giấy đề nghị toán tạm ứng vốn đầu tư (trường hợp có tốn tạm ứng), Giấy rút vốn đầu tư, sau chuyển lại hồ sơ cho cán toán Bước 4: Cán Thanh tốn chuyển tồn hồ sơ chứng từ trưởng phòng Thanh tốn ký duyệt cho phòng Kế toán (Thời gian thực bước 1, 2, 3, 02 ngày làm việc) 2/9 Bước 5: Kế toán viên thực kiểm tra mẫu dấu, chữ ký, tính hợp lệ, hợp pháp chứng từ kế tốn, hạch tốn ký chứng từ giấy, sau trình tế tốn trưởng Kế tốn trưởng kiểm tra ký chứng từ giấy, sau trình lãnh đạo KBNN phụ trách toán VĐT xem xét hồ sơ, ký duyệt chứng từ Nếu phát sai sót chứng từ kế tốn khơng hợp lệ, hợp pháp, phòng Kế tốn thơng báo lý chuyển trả hồ sơ phòng Thanh tốn VĐT để xử lý Bước 6: Lãnh đạo KBNN phụ trách toán xem xét hồ sơ, ký duyệt tờ trình lãnh đạo phòng Thanh tốn VĐT chứng từ, bao gồm: Giấy đề nghị toán vốn đầu tư, Giấy đề nghị toán tạm ứng vốn đầu tư (trường hợp có tốn tạm ứng), Giấy rút vốn đầu tư; sau chuyển trả hồ sơ phòng Kế tốn Bước 7: Phòng Kế tốn nhập thơng tin liên quan vào chương trình máy ký chương trình máy, thực thủ tục chuyển tiền cho đơn vị thụ hưởng Phòng Kế tốn lưu 01 liên Giấy rút vốn đầu tư Giấy đề nghị toán tạm ứng vốn đầu tư (trường hợp có tốn tạm ứng), hồ sơ lại chuyển lại phòng Thanh tốn để lưu hồ sơ trả chủ đầu tư thông qua cán tiếp nhận hồ sơ trả kết Trường hợp chủ đầu tư lĩnh tiền mặt phòng Kế tốn chuyển liên Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt sang phận Kho quỹ để chi tiền cho đơn vị thụ hưởng thực luân chuyển chứng từ theo quy định KBNN (Thời gian thực bước 5, 6, 02 ngày làm việc) 4- Nhận xét: Quy trình kiểm sốt tốn đảm bảo chặt chẽ, khơng bị thất thốt, lãng phí vốn ngân sách Nhà nước Tuy nhiên có nhiều bất cập là: - Với quy trình kiểm soát toán trên, chủ đầu tư từ lên toán đến đơn vị nhận tiền ngày làm việc, nhiều thời gian - Thứ hai tốn q nhiều thủ tục hành - Người làm nhiệm vụ kiểm soát toán phải thực qua nhiều bước - Hiệu vòng quay vốn khơng cao (mất ngày) 5- Một số giải pháp cần cải thiện quy trình để thực tốt là: 3/9 - Thứ cần đơn giản hoá thủ tục hành cho chủ đầu tư lên tốn là: Không thiết phải trực tiếp lên gửi hồ sơ mà gửi theo đường cơng văn có trường hợp chủ đầu tư cách xa quan Kho bạc Mà toán phải lên trực tiếp - Thứ hai là: Cơ quan toán Kho Bạc Nhà nước cần phải xếp lại máy quản lý, nên tinh giản phận kiểm sốt tốn là: Cán kiểm sốt tốn cán phòng Kế tốn nên sáp nhập Khi kiểm soát hồ sơ chủ đầu xong thực chuyển tiền ln cho nhà thầu Khi giảm thời gian tốn nhiều - Thứ ba là: Nên giảm bớt loại giấy tờ khơng cần thiết theo quy trình chủ đầu tư toán phải gửi hồ sơ nhiều loại giấy tờ - Thứ tư là: Hệ thống KBNN cần phải nâng cấp phần mềm toán để công tác chuyển tiền nhanh gọn hệ thống ngân hàng - Thứ năm là: Hệ thống KBNN có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, bổ sung cơng nghệ tốn, trang thiết bị máy tính, sở vật chất để đẩy nhanh tiến độ tốn Câu 2: Lean Manufacturing nhóm phương pháp, áp dụng ngày rộng rãi khắp giới, nhằm loại bỏ lãng phí bất hợp lý quy trình sản xuất, để có chi phí thấp tính cạnh tranh cao cho nhà sản xuất Nguyên thủy có loại lãng phí xác định Hệ Thống Sản Xuất Toyota (Toyota Production System) Tuy nhiên, danh sách điều chỉnh mở rộng người thực hành lean manufacturing, nhìn chung bao gồm mục sau: Sản xuất dư thừa (Over-production): Sản xuất dư thừa tức sản xuất nhiều hay sớm u cầu cách khơng cần thiết Việc làm gia tăng rủi ro lỗi thời sản phẩm, tăng rủi ro sản xuất sai chủng loại sản phẩm có nhiều khả phải bán sản phẩm với giá chiết khấu hay bỏ dạng phế liệu Tuy nhiên, số trường hợp lượng bán 4/9 thành phẩm hay thành phẩm phụ trội trì nhiều cách chủ ý, kể quy trình sản xuất áp dụng lean Khuyết tật (Defects): Bên cạnh khuyết tật mặt vật lý trực tiếp làm tăng chi phí hàng bán, khuyết tật bao gồm sai sót giấy tờ, cung cấp thông tin sai lệch sản phẩm, giao hàng trễ, sản xuất sai quy cách, sử dụng nhiều nguyên vật liệu hay tạo phế liệu không cần thiết Tồn kho (Inventory): Lãng phí tồn kho nghĩa dự trữ mức cần thiết nguyên vật liệu, bán thành phẩm thành phẩm Lượng tồn kho phụ trội dẫn đến chi phí tài cao tồn kho, chi phí bảo quản cao tỷ lệ khuyết tật cao Di chuyển (Transportation): Di chuyển nói đến chuyển động nguyên vật liệu không tạo giá trị tăng thêm cho sản phẩm chẳng hạn việc vận chuyển nguyên vật liệu công đoạn sản xuất Việc di chuyển nguyên vật liệu cơng đoạn sản xuất nên nhắm tới mơ hình lý tưởng sản phẩm đầu công đoạn sử dụng tức thời công đoạn Việc di chuyển công đoạn xử lý làm kéo dài thời gian chu kỳ sản xuất, dẫn đến việc sử dụng lao động mặt hiệu gây nên đình trệ sản xuất Chờ đợi (Waiting): Chờ đợi thời gian cơng nhân hay máy móc nhàn rỗi tắc nghẽn hay luồng sản xuất xưởng thiếu hiệu Thời gian trì hỗn đợt gia cơng chế biến sản phẩm tính đến Việc chờ đợi làm tăng thêm chi phí đáng kể chi phí nhân cơng khấu hao đơn vị sản lượng bị tăng lên Thao tác (Motion): Bất kỳ chuyển động tay chân hay việc lại không cần thiết công nhân không gắn liền với việc gia công sản phẩm Chẳng hạn việc lại khắp xưởng để tìm dụng cụ làm việc hay chí chuyển động thể khơng cần thiết hay bất tiện quy trình thao tác thiết kế làm chậm tốc độ làm việc công nhân Gia công thừa (Over-processing): Gia công thừa tức tiến hành nhiều công việc gia công mức khách hàng yêu cầu hình thức chất lượng hay cơng 5/9 sản phẩm – ví dụ đánh bóng hay làm láng thật kỹ điểm sản phẩm mà khách hàng không yêu cầu không quan tâm Với loại lãng phí theo mơ hình LEAN nêu trên, ta thấy hầu hết doanh nghiệp nói chung, Cơng ty cổ phần xây dựng TASCO nói riêng mắc phải, điều kiện kinh tế giới bị khủng hoảng tài Để loại bỏ chi phí việc làm cần thiết song lại khó khăn cho doanh nghiệp Nó đòi hỏi phải có q trình triển khai thực xây dựng kế hoạch cụ thể Qua nghiên cứu, học tập mạnh dạn đưa kiến nghị, đề xuất sau: * Thứ phải chuẩn Hoá Quy Trình (Standard Work) Chuẩn hố quy trình có nghĩa quy trình hướng dẫn sản xuất qui định truyền đạt rõ ràng đến mức chi tiết nhằm tránh thiếu quán giả định sai cách thức thực công việc Mục tiêu việc chuẩn hoá để hoạt động sản xuất thực theo cách thống nhất, ngoại trừ trường hợp quy trình sản xuất điều chỉnh cách có chủ ý Khi thủ tục quy trình khơng chuẩn hố mức độ cao, cơng nhân có ý nghĩ khác cách làm cho thủ tục quy trình dễ đưa đến giả định sai Mức độ chuẩn hố cao quy trình giúp công ty mở rộng sản xuất dễ dàng nhờ tránh gián đoạn gặp phải thiếu quy trình chuẩn hố Việc chuẩn hố quy trình Lean Manufacturing bao gồm số thành phần chính: 1.1 Trình tự cơng việc chuẩn – Đây trình tự người cơng nhân phải tuân thủ thực công việc, bao gồm thao tác bước thực công việc Việc mô tả rõ ràng giúp đảm bảo tất công nhân thực công việc theo cách thức tương tự hạn chế sai biệt vốn có khả gây phế phẩm Trong điều kiện lý tưởng, việc chi tiết hố cơng việc rõ bước thao tác cho cơng nhân Ví dụ với cơng đoạn cắt gỗ, trình tự cơng việc chuẩn mô tả từ chi tiết cắt bước thao tác chuẩn bị máy, chỉnh dao cắt, cách nâng giữ đưa vật liệu qua máy thời gian xử lý công việc Đối với công đoạn lắp 6/9 ráp, bảng mô tả cần liệt kê chi tiết bước thao tác thực việc lắp ráp cho loại sản phẩm 1.2 Thời gian chuẩn – Takt time (nhịp độ) tần xuất sản phẩm làm Takt time sử dụng để mô tả rõ ràng theo dõi tốc độ quy trình cần trì cơng đoạn khác Đối với nhà sản xuất lean, takt time quy trình sản xuất chủ động điều phối giám sát để trì luồng sản xuất liên tục 1.3 Mức tồn kho chuẩn quy trình – Đây lượng nguyên liệu tối thiểu, bao gồm lượng nguyên liệu xử lý chuyền, cần có để giữ cell hay quy trình hoạt động cường độ mong muốn Mức tồn kho chuẩn nên xác định rõ ràng cần thiết phải trì lượng nguyên liệu tối thiểu chuyền để khơng gây đình trệ cho quy trình thiếu nguyên liệu Đây yếu tố dùng để tính tốn khối lượng tần số lệnh sản xuất (hay Kanban) cho nguồn cung cấp từ công đoạn trước * Thứ hai Truyền Đạt Quy Trình Chuẩn cho Nhân Viên Các hướng dẫn cơng việc chuẩn không nên dạng văn mà bao gồm hình ảnh, bảng hiển thị trực quan chí ví dụ Thường nhân viên chịu đọc tài liệu hướng dẫn sản xuất văn nhàm chán bảng hiển thị trực quan ví dụ thực tế có hình ảnh nên sử dụng nhiều tốt Các hướng dẫn nên rõ ràng chi tiết, đồng thời trình bày theo cách giúp nhân viên thật dễ hiểu liên quan mật thiết đến họ cần biết Điều đặc biệt với trường hợp Việt Nam có nhiều cơng nhân với mức học vấn thấp thấy bảng hiển thị hình ảnh dễ hiểu so với tài liệu văn Một số cơng ty chí áp dụng việc huấn luyện phim video cho loại công việc phức tạp hay vấn đề liên quan an toàn lao động Loại bỏ rào cản: Các nhà lãnh đạo phải cải tiến trình hệ thống họ để bắt kịp với thay đổi tồn cầu, khơng cải tiến, khơng sớm muộn họ qua mặt bạn bạn bị tụt hậu Khi bị thị phần, giảm biên chế doanh thu bán hàng lợi nhuận giảm sút 7/9 Việc tiến hành LEAN khơng dành cho tất người kế hoạch tổng thể cẩn thận, rõ ràng dựa phân tích chi phí – lợi nhuận bước tiên có ích Các lợi ích to lớn từ việc áp dụng lean trước tiên xuất phát từ việc tập trung vào q trình bạn có, sản phẩm mà bạn làm, môi trường nơi bạn vận hành, tình cạnh tranh bạn phải đối mặt cần thiết sử dụng kỹ thuật lúc Để áp dụng thành công, lãnh đạo công ty phải đóng vai trò tích cực nhiều lĩnh vực là: Xây dựng phương pháp tiếp cận có hoạch định để tiến hành LEAN Cung cấp nguồn lực cần thiết Phân quyền khuyến khích công nhân viên tham gia, nhấn mạnh làm việc theo nhóm hợp tác Có kênh thơng tin tốt – từ xuống từ lên Thấu hiểu tâm tư công nhân viên sợ việc LEAN Đảm bảo tất người hiểu cần thiết thay đổi vai trò tiến hành thay đổi Tạo môi trường thử nghiệm, môi trường chấp nhận rủi ro mạng lưới an toàn để thử nghiệm kiểm lỗi Đưa giải thưởng chương trình khen thưởng, hệ thống ghi nhận, chức Khiến người hiểu lý để cạnh tranh lợi ích LEAN cho tổ chức cá nhân họ Tạo tầm nhìn tương lai sau thay đổi Giới thiệu hệ thống đo lường thực công việc dựa việc đáp ứng mục tiêu cơng ty Phân tích chia thông tin lợi nhuận so với chi phí Những thành phần cốt yếu để tiến hành lean thành công là: Cam kết, thực hành lâu dài từ lãnh đạo Tổ chức tốt công tác đào tạo tất nhân viên khối xây dựng LEAN Tiến hành quản lý thay đổi nét văn hóa suốt trình chuyển đổi từ lực đẩy truyền thống sang tâm lý lực kéo LEAN LEAN Production khơng phải phương pháp, hay nhóm phương pháp Hiểu cách sâu sắc nhất, LEAN phải triết lý sản xuất Qua phân tích cho thấy triết lý LEAN áp dụng váo tất hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, Lean Manufacturing thường ưu tiên tối đa hoá việc dùng người việc tận dụng thiết bị Một lý nhà máy sản xuất đa dạng sản phẩm 8/9 khơng có khả sử dụng tất thiết bị lúc yêu cầu sử dụng máy khác tùy loại sản phẩm Trên số vấn đề làm rõ câu hỏi tập tình đưa ra, thời gian nghiên cứu có hạn, viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong thày giáo bảo, bổ sung để hoàn thiện Xin trân Trọng cảm ơn thày giáo trang bị cho học viên kiến thức bổ ích mơn học Quản trị hoạt động thời gian qua./ Tài liệu tham khảo: - “ Tài liệu Quản trị hoạt động” – Chương trình đạo tạo Thạc sĩ QTKT Quốc tế; - www.sangtaotre.com; - Tuổi trẻ online 9/9 ... toán vốn đầu tư; Giấy rút vốn đầu tư 3- Quy trình Kiểm soát toán: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ cán tiếp nhận hồ sơ trả kết nhận đầy đủ hồ sơ chủ đầu tư, KBNN cấp hoàn thành thủ tục toán, ... Giấy đề nghị toán vốn đầu tư, Giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị tốn tạm ứng vốn đầu tư (nếu có), đồng thời lập tờ trình lãnh đạo, trình trưởng phòng Thanh tốn ký tờ trình lãnh đạo KBNN phụ trách... Trưởng phòng Thanh tốn kiểm tra hồ sơ, ký tờ trình lãnh đạo KBNN, Giấy đề nghị toán vốn đầu tư, Giấy đề nghị toán tạm ứng vốn đầu tư (trường hợp có tốn tạm ứng), Giấy rút vốn đầu tư, sau chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB trong hệ thống KBNN , Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB trong hệ thống KBNN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay