Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

133 108 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 11:50

Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC _  LÊ THỊ THU THY QUảN HOạT ĐộNG XÂY DựNG VĂN HóA NHà TRƯờNG TRƯờNG TRUNG HọC PHổ THÔNG ĐồNG HớI, THàNH PHố ĐồNG HớI, TỉNH QUảNG BìNH Chuyờn ngnh: Qun giáo dục Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠCQUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THANH HÀ NỘI - 2016 i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo nhà trường, Khoa Đào tạo sau đại học Học viện quản giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày cao nhiệm vụ Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Thanh - Phó trưởng khoa Giáo dục - Học viện QLGD tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản giáo dục Tôi xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè đồng nghiệp, thầy cô giáo học sinh trường THPT Đồng Hới tạo điều kiện, cộng tác giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Những nội dung học tập trường thông qua tài liệu nhà giáo lên lớp hướng dẫn nghiên cứu với giúp đỡ đồng nghiệp giúp nâng cao nhận thức để hoàn thiện đề tài: “Quản hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường trường THPT Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình" Do thời gian nghiên cứu có hạn, kết nghiên cứu nhiều hạn chế thiếu sót Rất mong nhận góp ý q thầy để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Tác giả Lê Thị Thu Thủy ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng ngiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Tại Việt Nam 10 1.2 Một số khái niệm 13 1.2.1 Quản nhà trường 13 1.2.3 Xây dựng văn hóa nhà trường 17 1.2.4 Quản hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường 18 1.3 Xây dựng văn hóa nhà trường THPT 19 1.3.1 Yêu cầu xây dựng VHNT 19 1.3.2 Những biểu văn hóa nhà trường THPT 20 1.3.3 Nội dung xây dựng VHNT 21 1.3.4 Phương thức xây dựng văn hóa nhà trường THPT 25 1.4 Quản hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường THPT 26 1.4.1 Vai trò Hiệu trưởng quản hoạt động xây dựng VHNT 26 1.4.2 Nội dung quản hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường THPT 27 1.5 Ý nghĩa việc quản hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường THPT 35 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản hoạt động xây dựng văn hóa trường THPT 36 1.6.1 Sự thay đổi lớn kinh tế, trị, xã hội 37 1.6.2 Sự thay đổi môi trường XH 38 1.6.3 Thực trạng văn hóa học đường 39 iii 1.6.4 Điều kiện vật chất cho thực thi 40 1.6.5 Năng lực vai trò làm gương nhà lãnh đạo, quản 41 Tiểu kết chương 42 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI 43 2.1 Khái quát lịch sử phát triển trường THPT Đồng Hới 43 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 46 2.2.1 Mục đích khảo sát 46 2.2.2 Nội dung khảo sát 46 2.2.3 Khách thể khảo sát 47 2.2.4 Phương pháp khảo sát 47 2.3 Thực trạng mơi trường văn hóa trường THPT Đồng Hới 47 2.3.1 Nhận thức đội ngũ văn hóa nhà trường 47 2.3.2 Thực trạng VHNT trường THPT Đồng Hới 50 2.4 Thực trạng quản hoạt động xây dựng VHNT trường THPT Đồng Hới 58 2.4.1 Thực trạng nhận diện VHNT có trường THPT Đồng Hới 58 2.4.2 Thực trạng đạo xây dựng mục tiêu giá trị cốt lõi trường THPT Đồng Hới 59 2.4.3 Thực trạng tổ chức xây dựng chuẩn mực văn hóa (qui tắc vàng) trường THPT Đồng Hới - Tp Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 60 2.4.4 Thực trạng quản xây dựng mơi trường văn hóa trường THPT Đồng Hới - Tp Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 61 2.4.5 Thực trạng quản xây dựng nghi thức lễ kỷ niệm trường THPT Đồng Hới - Tp Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 61 2.4.6 Thực trạng quản xây dựng phong cách làm việc thành viên trường THPT Đồng Hới - Tp Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 62 2.4.7 Thực trạng quản xây dựng bầu khơng khí tổ chức trường THPT Đồng Hới - Tp Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 63 2.4.8 Thực trạng quản hoạt động xây dựng hồ sơ văn hóa nhà trường trường THPT Đồng Hới - Tp Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 64 2.5 Nhận định thực trạng quản hoạt động xây dựng VHNT trường THPT Đồng Hới - Tp Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 66 2.5.1 Điểm mạnh 66 2.5.2 Điểm yếu 67 2.5.3 Thời 68 2.5.4 Thách thức 68 Tiểu kết chương 69 Chương BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỚI - TP.ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH 70 iv 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường trường THPT Đồng Hới - Tp.Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 70 3.1.1 Ngun tắc đảm bảo tính mục tiêu q trình giáo dục 70 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu thiết thực 70 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống giá trị kế thừa phát triển đối tượng giáo dục 71 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo xây dựng phát triển phải đơi với xóa bỏ, ngăn chặn tiêu cực ảnh hưởng đến văn hóa nhà trường 72 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo phát huy vai trò chủ thể giáo dục học sinh 72 3.2 Một số biện pháp quản công tác xây dựng VHNT trường THPT Đồng Hới - Tp Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 73 3.2.1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên, đội ngũ giáo viên toàn thể học sinh cơng tác xây dựng văn hóa nhà trường 73 3.2.2 Chỉ đạo xây dựng hệ giá trị tầm nhìn nhà trường 76 3.2.3 Xây dựng hệ thống chuẩn mực văn hóa nhà trường phù hợp với đặc điểm xã hội 78 3.2.4 Tổ chức phong trào thi đua xây dựng “Nếp sống văn minh, môi trường văn hóa” nhóm lớp, khối tồn trường 82 3.2.5 Tăng cường phối kết hợp với quyền địa phương gia đình quản xây dựng văn hóa nhà trường 83 3.2.6 Thành lập phận chức quản xây dựng hồ sơ văn hóa nhà trường 86 3.2.7 Tăng cường giám sát, điều chỉnh quản xây dựng văn hóa nhà trường 87 3.3 Mối quan hệ biện pháp 88 3.4 Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường trường THPT 89 3.4.1 Mức độ cần thiết 90 3.4.2 Tính khả thi 91 Tiểu kết chương 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CBGV : Cán - giáo viên CBNV : Cán - nhân viên CBQL : Cán quản CSVC : Cơ sở vật chất THPT : Trung học phổ thông GD : Giáo dục GDĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên HS : Học sinh PHHS : Phụ huynh học sinh QLGD : Quản giáo dục VH : Văn hóa VHNT : Văn hóa nhà trường vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2015 - 2016 45 Bảng 2.2: Trình độ giáo viên, năm học 2015 - 2016 46 Bảng 2.3: Đánh giá mức độ nhận thức CBNV, GV, HS vai trò xây dựng VHNT 47 Bảng 2.4: Đánh giá mối quan hệ thành viên nhà trường 48 Bảng 2.5 Mức độ biểu sứ mệnh VHNT trường THPT Đồng Hới 51 Bảng 2.6 Mức độ biểu tầm nhìn VHNT trường THPT Đồng Hới 52 Bảng 2.7 Mức độ biểu bầu khơng khí nhà trường VHNT trường THPT Đồng Hới 53 Bảng 2.8 Mức độ biểu hợp tác thành viên trường THPT Đồng Hới 54 Bảng 2.9 Mức độ biểu tính hợp thức quán hành vi thành viên trường THPT Đồng Hới 56 Bảng 2.10 Mức độ biểu môi trường sư phạm VHNT trường THPT Đồng Hới 57 Bảng 2.11 Thực trạng nhận diện VHNT có trường THPT Đồng Hới 58 Bảng 2.12 Thực trạng đạo xây dựng mục tiêu giá trị cốt lõi trường THPT Đồng Hới 59 Bảng 2.13 Thực trạng tổ chức xây dựng chuẩn mực văn hóa (qui tắc vàng) trường THPT Đồng Hới 60 Bảng 2.14 Thực trạng quản xây dựng mơi trường văn hóa trường THPT Đồng Hới 61 Bảng 2.15 Thực trạng quản xây dựng nghi thức lễ kỷ niệm trường THPT Đồng Hới 62 Bảng 2.16 Thực trạng quản xây dựng phong cách làm việc thành viên trường THPT Đồng Hới 63 Bảng 2.17 Thực trạng quản xây dựng bầu khơng khí tổ chức trường THPT Đồng Hới 64 Bảng 2.18 Thực trạng quản hoạt động xây dựng hồ sơ văn hóa nhà trường trường THPT Đồng Hới 65 Bảng 2.19 Tương quan thực trạng quản hoạt động xậy dựng VHNT trường THPT Đồng Hới 66 Bảng 3.1 Kết đánh giá mức độ cần thiết biện pháp 90 Bảng 3.2 Kết đánh giá tính khả thi biện pháp 91 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Các yếu tố cấu thành văn hóa nhà trường 22 Sơ đồ 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến VHNT 37 MỞ ĐẦU chọn đề tài Nhân loại bước vào kỷ thứ XXI với xu hướng hội nhập quốc tế, mở khơng triển vọng phát triển GD cho quốc gia cho nhà trường Trước yêu cầu nghị 29-NQ/TW: "Chủ động, tích cực, hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế phát triển đất nước"[1] Đồng thời, đặt thách thức to lớn việc giữ gìn, phát triển VH nói chung VHNT nói riêng để đáp ứng yêu cầu người vừa có đức, vừa có tài Bác Hồ dạy "Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó" Nhận thức rõ vai trò giáo dục trình hội nhập quốc tế, Đảng Nhà nước xác định giáo dục với khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu có chủ trương đổi tồn diện giáo dục Trong báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng nêu: "Thực đồng giải pháp phát triển nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ; nâng cao giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục tưởng, đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội." Từ năm học 2008 - 2009 thực chủ trương Bộ Giáo dục Đào tạo phạm vi toàn quốc, phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", với mục tiêu nhằm "Thiết lập lại môi trường sư phạm với đặc trưng trật tự kỷ cương, trung thực, khách quan, cơng bằng, tình thương khuyến khích sáng tạo, hiệu quả" [3] Đây nội dung Văn hóa học đường triển khai đồng thu số thành tích định, làm chuyển đổi nhận thức hành vi chống bệnh thành tích giáo dục, không vi phạm thi cử không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo Chính thế, nhà trường cần phải xây dựng văn hóa đơn vị Xây dựng văn hóa nhà trường góp phần củng cố hệ thống giá trị nhà trường, hoàn thành sứ mệnh chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020: "Xây dựng giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, đại, XHCN, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tập trung vào nâng cao chất lượng, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành " Chính vậy, văn hóa nhà trường có ảnh hưởng vơ to lớn với chất lượng hiệu hoạt động trường Nghiên cứu văn hóa nhà trường nghiên cứu hệ thống giá trị chuẩn mực, giá trị đặc thù, người tích lũy q trình tích hợp hoạt động sáng tạo văn hóa, giáo dục khoa học Tại hội thảo khoa học Triết giáo dục Việt Nam, tổ chức Hà Nội, GS Phạm Minh Hạc rằng: "GD phải để em tự hình thành giá trị thân" [40] Nhưng thực tế công tác giáo dục nhà trường thiên dạy chữ, dạy kiến thức sách nhiều dạy kỹ sống, kỹ mềm, kỹ làm người Mặc dầu năm gần có thay đổi nặng thuyết, chưa thực quan tâm nhiều đến việc đánh giá qua hành vi biểu đời sống Nhận thức vấn đề song thiếu ý chí, ý thức văn hóa chưa ăn sâu vào tiềm thức học sinh, CBGV, NV nên kết giáo dục ý thức văn hóa dường khơng gắn kết, không phát triển tỉ lệ thuận với nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết giáo dục nhà trường Văn hóa nhà trường có tác động chi phối nhiều chiều đến hoạt động đời sống tâm người sống mơi trường đó: ảnh hưởng tới chất lượng hiệu trình giáo dục nhà trường theo hướng phát triển người toàn diện; ảnh hưởng rõ rệt cách suy nghĩ, cảm nhận hành động thành viên nhà trường, nâng cao cản trở động cơ, kết dạy - học GV HS Văn hóa nhà trường thể khía cạnh khác nhau, bao gồm từ phong cách ngôn ngữ giáo viên học sinh, cách trí lớp học thái độ quan tâm họ nội dung chương trình phương pháp giảng dạy, đến định hướng giá trị nhân cách học sinh giáo viên trước thay đổi sống xã hội đại Văn hóa nhà trường tích cực, lành mạnh giúp cho mục tiêu giáo dục nhà trường có chất lượng, hiệu nhà trường có phát triển bền vững tạo bầu khơng khí tin cậy, thúc đẩy cán giáo viên quan tâm đến chất lượng hiệu giảng dạy, học tập, công tác thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chia kinh nghiệm học hỏi lẫn Văn hóa nhà trường lành mạnh giảm bớt xung đột tăng tính ổn định, đồng thời tạo mơi trường thân thiện, môi trường học tập giá trị mà người học hưởng lợi nhiều Đúng Donahoe (1997) rằng: "Nếu văn hóa thay đổi thứ thay đổi"[60] Xây dựng VHNT tìm kiếm biện pháp quản yêu cầu tất yếu, biện pháp quan trọng, hiệu để thực tốt nhiệm vụ giáo dục hệ trẻ, chủ nhân tương lai đất nước, trở thành người sống có hồi bão, có tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt, có ý thức trách nhiệm xã hội, có đầy đủ tri thức để trở thành cơng dân tốt, góp phần to lớn vào công CNH, HĐH xây dựng đất nước phồn vinh Giáo dục tỉnh Quảng Bình triển khai phong trào "Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh lịch" tương đối nề nếp hiệu Tuy nhiên giáo dục nhà trường nhiều bất cập, yếu tồn Bạo lực học đường, tệ nạn xã hội nảy sinh, cách ứng xử thiếu văn minh, lịch sự… nhà trường Một nguyên nhân văn hóa nhà trường chưa định hướng rõ nét chưa quan tâm xây dựng hoạt động mức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Trường THPT Đồng Hới thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Bình thành lập từ năm 1966, trải qua kỷ hình thành phát triển, sở giáo dục có uy tín ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình, địa tin cậy, điểm hẹn nhiều hệ học sinh Từ mái trường có nhiều học sinh trở thành cán quản lý, lãnh đạo Đảng, nhà nước, quan trung ương, địa phương; trở thành nhà khoa học, nhà sản xuất kinh doanh giỏi Nhiều năm qua nhà trường ý thức phấn đấu không ngừng cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội văn hóa thành phố tỉnh Tuy nhiên vấn đề xây ... liệu khoa học vấn đề liên quan đến văn hóa văn hóa tổ chức, văn hóa nhà trường, quản lý xây dựng văn hóa tổ chức để xây dựng sở lý luận quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường Luận văn đủ... 13 1.2.1 Quản lý nhà trường 13 1.2.3 Xây dựng văn hóa nhà trường 17 1.2.4 Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường 18 1.3 Xây dựng văn hóa nhà trường THPT ... hợp quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: "Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường trường THPT Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường trung học phổ thông Đồng Hới, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay