Tiểu luận môn kinh tế chính trị

15 55 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 09:17

Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và giải pháp về đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, cổ phần húa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.Cùng với quá trình cổ phần hóa sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là một quá trình tất yếu có tính phổ biến của sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu. Bởi vì, việc sắp xếp và chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần tiến lên hình thành các tập đoàn Công ty đa quốc gia đủ mạnh hoạt động có hiệu quả ở thị trường trong nước và vươn ra thị trường thế giới là con đường hữu hiệu để đổi mới khu vực kinh tế Nhà nước ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam, vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được đặt ra từ năm 1991. Từ kinh nghiệm thực tiễn hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa 9 về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm mà Đảng đặt định vị doanh nghiệp nhà nước đúng chỗ.Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, điều đó khẳng định vừa ban hành đã nhận được sự quan tâm của các chuyên gia kinh tế.Trên cơ sở những tư liệu về cổ phần hóa, qua sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng và với sự hiểu biết của cá nhân, em xin mạnh dạn đưa ra một số luận điểm cá nhân về Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và giải pháp về đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, cổ phần húa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tiểu luận mơn Kinh tế trị LỜI NĨI ĐẦU Cùng với q trình cổ phần hóa xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước q trình tất yếu có tính phổ biến phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu Bởi vì, việc xếp chuyển số doanh nghiệp Nhà nước thành Cơng ty cổ phần tiến lên hình thành tập đồn Cơng ty đa quốc gia đủ mạnh hoạt động có hiệu thị trường nước vươn thị trường giới đường hữu hiệu để đổi khu vực kinh tế Nhà nước nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ giới Việt Nam, vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đặt từ năm 1991 Từ kinh nghiệm thực tiễn 15 năm thực Nghị Trung ương 3, khóa “Tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước", chuyên gia cho thời điểm mà Đảng đặt định vị doanh nghiệp nhà nước chỗ Nghị Hội nghị Trung ương 5, khóa XII tiếp tục cấu lại, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp Nhà nước, điều khẳng định vừa ban hành nhận quan tâm cỏácc chuyờn gia kinh tế Theo cỏc chuyờn gia kinh tế thỡ Đảng Chính phủ nhỡn nhận rừ vấn đề: Nếu không cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước t tạo ỏch tắc cho kinh tế 10 năm khẳng định cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước khơng phải tư nhân hóa kinh tế mà trình đa dạng hình thức sở hữu, tạo cở sở cho việc đổi quan hệ tổ chức quản lý phân phối sản phẩm, thúc đẩy q trình tích tụ tập trung vốn nhằm đại hóa kinh tế, tạo động lực cho doanh nghiệp nâng cao hiệu sản xuất - kinh doanh; đồng thời cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước khơng có nghĩa làm suy yếu kinh tế Nhà nước mà giải pháp quan trọng để kinh tế Nhà nước phát huy vao trò chủ đạo thật kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tiểu luận mơn Kinh tế trị Trên sở tư liệu cổ phần hóa, qua sách báo, phương tiện thơng tin đại chúng với hiểu biết cá nhân, em xin mạnh dạn đưa số luận điểm cá nhân Những vấn đề cũn tồn quỏ trỡnh cổ phần húa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam giải phỏp đổi tổ chức, quản lý hoạt động doanh nghiệp nhà nước xếp, cổ phần húa, thoỏi vốn nhà nước doanh nghiệp Tiểu luận mơn Kinh tế trị NỘI DUNG CHÍNH I- MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ KHÁI NIỆM CHUNG 1- Doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh 2- Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước tổ chức kinh tế Nhà nước đầu tư vốn thành lập tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoạt động công ích nhằm thực mục tiêu kinh tế xã hội Nhà nước giao Doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân có quyền nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm toàn hoạt động, kinh doanh phạm vi số vốn doanh nghiệp quản lý 3- Công ty cổ phần Công ty cổ phần doanh nghiệp, đó: a Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần b Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp c Cổ đơng có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định Khoản Điều 55 Khoản Điều 58 Luật d Cổ đơng tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu không hạn chế số lượng tối đa Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh doanh Tiểu luận mơn Kinh tế trị Cổ tức Cổ tức số tiền hàng năm trích từ lợi nhuận Công ty để trả cho cổ phần Phần vốn góp Phần vốn góp tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu chủ sở hữu chung Cơng ty góp vào vốn điều lệ Vốn có quyền biểu Vốn có quyền biểu phần bốn góp, theo người chủ sở hữu có quyền biểu vấn đề hội đồng thành viên Đại hội đồng cổ đông định Thành viên sáng lập Thành viên sáng lập người tham gia thông qua điều lệ Công ty Cổ đông sáng lập thành viên sáng lập Công ty cổ phần Người quản lý doanh nghiệp Người quản lý doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp doanh Công ty hợp doanh, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch Công ty, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, chức danh quản lý quan trọng khác điều lệ Công ty quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Tổ chức lại doanh nghiệp Tổ chức lại doanh nghiệp việc chia tách hợp nhất, sát nhập chuyển đổi doanh nghiệp 10 Người có liên quan Tiểu luận mơn Kinh tế trị Người có liên quan người có quan hệ với trường hợp sau: a Doanh nghiệp mẹ doanh nghiệp b Doanh nghiệp người nhóm người có khả chi phối việc định, hoạt động doanh nghiệp thơng qua quan quản lý doanh nghiệp c Doanh nghiệp người quản lý doanh nghiệp d Nhóm người thỏa thuận phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần lợi ích Công ty để chi phối việc định Công ty e Vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh chị em ruột người quản lý doanh nghiệp, thành viên Công ty, cổ dodong có cổ phần chi phối Cổ phần hóa doanh nghiệp việc chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp quốc doanh sang hình thức Cơng ty cổ phần, tài sản công ty chia thành phần gọi cổ phần ghi giá trị cổ phiếu, lãi suất bán cho cán Công ty dân chúng Những người gọi cổ đơng g Thị trường chứng khốn theo từ điển thuật ngữ kinh doanh Anh xuất năm 1985 định nghĩa: "Thị trường chứng khoán, thị trường có tổ chức, nơi chứng khốn mua bán theo quy tắc ấn định" Định nghĩa đưa thuật ngữ chứng khoán (securities) mà cổ phiếu (stocks) trái phiếu (bonds) hai dạng chứng khốn II - THỰC TRẠNG Q TRÌNH CỔ PHÀN HĨA DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC HIỆN NAY Tiểu luận mơn Kinh tế trị Ở nước ta, vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đặt từ năm 1991, xuất phát từ tình hình kinh tế giới đặc biệt tình hình thực tế kinh tế Việt Nam, khu vực kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo Tuy nhiên, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước diễn với tốc độ chậm, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan gây Ở đây, trước hết cần phải khẳng định rằng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chủ trương đắn Đảng Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh có hiệu phù hợp với trình đổi mở cửa, thực mục tiêu cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Hiện với khoảng 5.740 doanh nghiệp Nhà nước, nắm giữ 58% tổng số vốn doanh nghiệp kinh tế hiệu kinh doanh thấp Chỉ khoảng 50% DNNN làm ăn có lãi thực làm ăn có lãi chiếm tỷ lệ thấp chưa đến 30% Trên danh nghĩa, doanh nghiệp Nhà nước nộp tới 70 - 80% tổng doanh thu ngân sách Nhà nước, trừ khấu hao tài sản cố định thuế gián thu doanh nghiệp Nhà nước đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu cho ngân sahs Nhà nước Đặc biệt, tính đủ chi phí tài sản cố định, đất đai theo giá thị trường doanh nghiệp Nhà nước hồn tồn khơng tạo tích lũy Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng tài sản cổ định, đặc biệt máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu kỹ thuật so với giới từ hai đến hệ Hiện có đến 54% doanh nghiệp Nhà nước Trung Ương 74 doanh nghiệp Nhà nước địa phương sản xuất công nghệ thủ công Quy mô doanh nghiệp Nhà nước bé nhỏ, vốn Thực tế vốn hoạt động 80% vốn ghi danh sách, riêng vốn lưu động có 50% huy động vào sản xuất kinh doanh, lại cơng nợ khó đòi -tài sản, vật tư, hàng hóa mát, phẩm chất thua lỗ chưa xử lý Tiểu luận mơn Kinh tế trị Với thực trạng kỹ thuật tài trên, doanh nghiệp Nhà nước khơng có khả đổi công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh thị trường Ngân sách Nhà nước khơng có khả cấp vốn bao cấp cho doanh nghiệp Nhà nước trước Ngân hàng cho vay đòi hỏi doanh nghiệp phải có điều kiện bảo đảm tài sản chấp, khả kinh doanh để tính khả thu hồi vốn Các doanh nghiệp Nhà nước vòng luẩn quẩn, vốn tiếu khơng có cách để huy động Bên cạnh có thực trạng là, từ sau đổi kinh tế chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước Công đổi kéo theo hàng loạt biến đổi tích cực đất nước đem lại kết ban đầu Nhờ đa dạng hóa hình thức sở hữu thiết lập cấu kinh tế hỗn hợp bao gồm thành phần kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế tư tư nhân lực sản xuất giải phóng song nhu cầu xây dựng phát triển đất nước đòi hỏi ngày nhiều vốn trung dài hạn Nhưng có thực trạng lượng vốn tồn đọng ngân hàng thương mại lên tới hàng ngàn tỷ đồng nhu cầu vốn doanh nghiệp lớn Các ngân hàng muốn giảm lượng vốn dư cách giảm lãi suất huy động làm giảm nhu cầu đầu tư để sinh lợi nguồn vốn người dân Vì chưa có thị trường chứng khốn chưa có sách cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, người dân đành đầu tư trực tiếp hình thức mở cửa hàng, xây dựng khách sạn, văn phòng cho thuê tạo thời kỳ kinh tế phong trào Ngược lại vốn Ngân hàng dư thừa doanh nghiệp lại thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh không đáp ứng đầy đủ quy định cho vay Ngân hàng Tiểu luận mơn Kinh tế trị Hàng năm, nhu cầu vốn để đầu tư phát triển xã hội Nhà nước ta lớn Năm 2000, kế hoạch mà Bộ tài đặt để thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 120 nghìn tỷ đồng khoảng 40% số vốn đầu tư nói Nhà nước Phần lại lấy đâu? Chính phần đầu tư thành phần kinh tế, tổ chức xã hội dân cư Nếu khơng có pháp luật khơi thơng mạnh mẽ (trong có việc đẩy nhanh phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam) việc thu hút 60% số vốn khó mong muốn Hiện nay, việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước coi giải pháp lớn để khắc phục khó khăn nói trên, nhằm tạo môi trường huy động vốn dài hạn cho doanh nghiệp Nhà nước đầu tư chiều sâu đổi công nghệ sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường nước quốc tế tạo sức bất sản xuất kinh doanh Tính đến hết năm 2002 nước có 120 DNNN thực cổ phần hóa Báo cáo hoạt động 50 doanh nghiệp cổ phần hóa năm cho thấy hầu hết biến chuyển tích cực Doanh thu bình qn hàng năm tăng 25% số lượng lao động bình quân hàng năm tăng 10% thu nhập người lao động bình quân hàng năm tăng 20% (chưa kể thu nhập cổ tức); lợi nhuận bình quân hàng năm tăng 25% Các khoản nộp ngân sách tăng bình quân 30% năm Vốn điều lệ (bao gồm tích lũy từ lợi nhuận phát hành cổ phiếu, tăng bình quân 25% năm Lãi cổ tức đạt cao lãi tiết kiệm bình quân 2,5%/ tháng Tuy nhiên xét góc độ hàng hóa cung cấp cho thị trường giao dịch chứng khốn số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa đủ tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu chưa nhiều, hạn chế sau: hầu hết Tiểu luận mơn Kinh tế trị doanh nghiệp cổ phần hóa doanh nghiệp nhỏ, vốn điều lệ thấp (xấp xỉ tỷ/ doanh nghiệp) Mặc dù số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa năm gần tăng lên nhanh chóng so với mục tiêu đề so với số lượng DNNN không thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn tiến trình cổ phần hóa q chậm Điều chủ yếu nguyên nhân sau: + Do chế sách cổ phần hóa chậm ban hành thiếu đồng bộ, thiếu tính cụ thể, quy trình xác định giá trị doanh nghiệp nhiều phức tạp, nhiều mặt chưa phù hợp với chế thị trường + Trước yêu cầu đổi mới, doanh nghiệp nhiều bối rối lúng túng + Một số cán bộ, địa phương, tổng Công ty Nhà nước chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa chủ trương cổ phần hóa Nhà nước Do thiếu chủ động chưa kiên tổ chức triển khai + Do công tác tuyên truyền giáo dục cổ phần hóa từ máy Nhà nước từ Trung Ương xuống địa phương chưa đẩy mạnh chưa triển khai hiệu từ dẫn tới việc coi nhẹ chưa nhìn nhận hết vai trò cổ phần hóa + Do mơi trường kinh tế chưa thật bình đẳng, chưa tạo mặt thống chế sách cho thành phần kinh tế cạnh tranh phát triển, chế tài cho doanh nghiệp quốc doanh chưa có, cơng ty cổ phần chưa có + Việc thực quy định cơng khai tài doanh nghiệp chưa thành nề nếp thường xun Các thơng tin tài cổ phần hóa phổ biến nội doanh nghiệp quan liên quan, chưa phổ biến rộng rãi bên ngồi Đây trở ngại làm Tiểu luận mơn Kinh tế trị cho cơng tác cổ phần hóa chưa hưởng ứng tham gia đông đảo công chúng đầu tư bên ngồi doanh nghiệp cổ phần hóa Mặt khác, việc bàn cổ phiếu doanh nghiệp cổ phần hóa thực nên thiếu tính minh bạch khách quan + Nhưng đặc biệt quan trọng chế độ sách ưu đãi, khuyến khích chưa thực động lực thúc đẩy doanh nghiệp tham gia cổ phần hóa Nhiều doanh nghiệp tỏ e dè với chủ trương Đảng Nhà nước, chưa có nhận thức đầy đủ tỏ chưa sẵn sàng để thực công tác cổ phần hóa III - GIẢI PHÁP CHO VIỆC PHÁT TRIỂN CƠNG TÁC CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM Để thúc đẩy q trình cổ phần hóa, nâng cao chất lượng doanh nghiệp cổ phần hóa góp phần hỗ trợ qua thúc đẩy phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam cần có giải pháp cụ thể sau: - Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao tiêu cổ phần hóa cho địa phương, kế hoạch danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa địa phương phải đồng thời xác định doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn niêm yết thị trường chứng khốn, từ gắn q trình cổ phần hóa với việc phát hành chứng khoán niêm yết - Đào tạo nâng cao kỹ chun mơn thực cổ phần hóa cán Nhà nước làm lãnh đạo doanh nghiệp 10 Tiểu luận mơn Kinh tế trị - Tiếp tục cải tiến quy trình cổ phần hóa thu hướng đơn giản dễ thực - Một giải pháp nhằm thúc đẩy q trình cổ phần hóa việc cho vay để mua cổ phần nhằm tăng tỷ lệ mua cổ phiếu người lao động Công ty, đồng thời giải tỏa tâm lý ngán ngại người lao động khơng có đủ tiền mua cổ phần Công ty rao bán Ngay từ đầu năm 2000, nhiều Ngân hàng lên kế hoạch cho lao động số Công ty điều hành cổ phần hóa vay vốn mua cổ phiếu Điển hình ngân hàng Sài Gòn Thương Hà duyệt cho 200 công nhân Công ty đường La Ngà vay 22 tỷ đồng để mua cổ phần với phương thức công nhân dùng thu nhập hàng tháng để trả nợ vay trả góp vòng ba tháng - Tiếp tục hoàn thiện văn pháp quy, hồn thiện hành lang pháp lý thơng thống cho doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh đưa văn hướng dẫn doanh nghiệp thực cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp cách hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đội ngũ vị lãnh đạo doanh nghiệp làm cho họ thấy đắn sách cổ phần hóa Đảng Nhà nước Đẩy mạnh tuyên truyền tính thời cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp tuyên truyền tới cán công nhân viên Công ty để họ tham gia mua cổ phần Công ty nhằm làm cho họ nâng cao thêm ý thức họ tình hình làm ăn Cơng ty (kết Cơng ty sau cổ phần hóa ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi họ) Ngồi ngân hàng dùng quỹ xóa đói giảm nghèo cho hệ nghèo vay vốn để mua cổ phần Cơng ty 11 Tiểu luận mơn Kinh tế trị Tuy nhiên việc vay vốn để mua cổ phần tranh luận tính rủi ro cao việc đầu tư chứng khoán Tuy biện pháp đẩy nhanh trình bán cổ phần làm cho việc cổ phần hóa diễn thuận lợi hơn, có số ý kiến cho việc cho vay để mua cổ phiếu mạo hiểm rủi ro, nói giải tỏa tâm lý e ngại chắn ý tưởng cho vay vốn để mua chứng khoán động lực để thúc đẩy q trình cổ phần hóa Cổ phần hóa doanh nghiệp giải pháp quan trọng, tất yếu kinh tế kinh tế thị trường Nếu khắc hục hạn chế tồn đề giải pháp đắn đẩy mạnh phát triển cơng tác cổ phần hóa thơng qua phát triển thị trường chứng khoán ngược lại 12 Tiểu luận mơn Kinh tế trị KẾT LUẬN Việc chuyển đổi kinh tế nước ta từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa định đắn Đảng Nhà nước Trong tiến trình hội nhập với kinh tế giới, việc cho đời thị trường chứng khoán tất yếu phát triển kinh tế thị trường, tạo rạ linh hoạt vốn cho doanh nghiệp cần mở rộng sản xuất, huy động nguồn lực xã hội vào công tác phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, việc phát triển bước tiến cho kinh tế song song với rủi ro vô to lớn khơng kiểm sốt chúng cách linh hoạt hiệu dẫn đến kết tồi tệ khủng hoảng kinh tế Thái Lan, Inđônêxia năm 1997 hay khủng hoảng kinh tế Argentina Để thị trường chứng khoán phát triển ổn định kiểm sốt tình hình trng tình xấu Nhà nước cần đóng vai trò tích cực việc kiểm sốt thơng qua sách đắn 13 Tiểu luận mơn Kinh tế trị TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Doanh nghiệp Việt Nam (chương IV - Công ty cổ phần) Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước - Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia Thời báo Kinh tế - Sài Gòn Giáo trình Luật kinh doanh trường Đại học Quản lý Kinh doanh Hà Nội Một số tài liệu tạp chí khác 14 Tiểu luận mơn Kinh tế trị MỤC LỤC Lời nói đầu Nội dung .2 I - Một số khái niệm chung II - Quá trình cổ phần hóa Việt Nam III - Giải pháp cho việc phát triển công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam Kết luận 11 Tài liệu tham khảo 12 15 ... NAY Tiểu luận mơn Kinh tế trị Ở nước ta, vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đặt từ năm 1991, xuất phát từ tình hình kinh tế giới đặc biệt tình hình thực tế kinh tế Việt Nam, khu vực kinh tế. .. Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia Thời báo Kinh tế - Sài Gòn Giáo trình Luật kinh doanh trường Đại học Quản lý Kinh doanh Hà Nội Một số tài liệu tạp chí khác 14 Tiểu luận mơn Kinh tế trị MỤC LỤC... nghiệp Tiểu luận mơn Kinh tế trị NỘI DUNG CHÍNH I- MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ KHÁI NIỆM CHUNG 1- Doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn kinh tế chính trị, Tiểu luận môn kinh tế chính trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay