Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện gia lâm hà nội

104 43 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 08:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI XUÂN TIẾN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN GIA LÂM - NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI XUÂN TIẾN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN GIA LÂM - NỘI Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Ngọc Lan THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu trích dẫn ghi rõ nguồn gốc, đóng góp cho nghiên cứu cảm ơn đầy đủ Thái Nguyên, tháng 11 năm 2017 Tác giả Bùi Xuân Tiến ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Khoa Sau Đại học, Ban chủ nhiệm Khoa KT&PTNT thầy cô Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện mặt để thực đề tài Đặc biệt xin cảm ơn PGS.TS Đinh Ngọc Lan, hướng dẫn bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Cuối xin trân thành cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè, người chia sẻ, động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành tốt luận văn Thái Nguyên, tháng 11 năm 2017 Tác giả Bùi Xuân Tiến 55 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC viii CÁC MỞ HÌNH ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Giới hạn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm hộ 1.1.2 Hộ nông dân 1.1.3 Kinh tế hộ nơng dân, đặc điểm vai trò 1.1.4 Phân loại hộ nông dân 1.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng trình phát triển kinh tế hộ nông dân 1.1.6 Quan điểm phát triển kinh tế hộ nông dân 10 1.1.7 Nội dung tiêu chí phát triển kinh tế hộ nơng dân 11 1.2 Cơ sở thực tiễn 13 1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế hộ nơng dân nước giới học kinh nghiệm 13 1.2.2 Tình hình kết phát triển kinh tế hộ nông dân nước ta 16 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 66 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 2.2 Nội dung nghiên cứu 21 2.3 Phương pháp nghiên cứu 21 2.3.1 Quan điểm nghiên cứu chung 21 2.3.2 Vận dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế 22 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Vài nét huyện Gia Lâm 27 3.1.1 Vị trí địa lý địa hình 27 3.1.2 Một số làng nghề huyện Gia Lâm 29 3.1.3 Một số tiêu kinh tế, xã hội huyện năm 2015 29 3.1.4 Tình hình quản lý sử dụng đất 29 3.1.5 Tình hình dân số lao động 31 3.1.6 Tình hình sở hạ tầng, y tế, giáo dục kinh tế 31 3.1.7 Tình hình kinh tế xã hội địa bàn huyện 35 3.1.8 Những thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân vùng nghiên cứu 39 3.2 Thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Gia Lâm 40 3.2.1 Tình hình chung kinh tế hộ nơng dân huyện Gia Lâm - Nội từ năm 2013-2015 40 3.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân xã điều tra 43 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết sản xuất nông nghiệp hộ 57 3.3.1 Ảnh hưởng trình độ học vấn, nguồn gốc thành phần dân tộc chủ hộ nông dân 57 3.3.2 Ảnh hưởng quy mô yếu tố sản xuất đến thu nhập nông lâm nghiệp hộ nông dân 58 3.3.3 Ảnh hưởng yếu tố thị trường đến sản xuất hộ 59 3.3.4 Ảnh hưởng số yếu tố đến sản xuất hộ 62 3.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức việc phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Gia Lâm 63 3.4.1 Điểm mạnh 63 3.4.2 Điểm yếu 64 3.4.3 Cơ hội 64 3.4.4 Thách thức 65 3.5 Phương hướng, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế hộ huyện Gia Lâm 65 3.5.1 Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Gia Lâm 65 3.5.2 Mục tiêu phát triển kinh tế huyện Gia Lâm đến năm 2020 67 3.5.3 Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Gia Lâm 70 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Kiến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 86 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Đất đai tình hình sử dụng đất đai huyện năm 2016 30 Bảng 3.2 Tình hình dân số lao động huyện qua năm 31 Bảng 3.3 Một số tiêu kinh tế xã hội huyện giai đoạn 20132015 35 Bảng 3.4 So sánh số tiêu chung huyện Gia Lâm với thành phố Nội năm 2016 38 Bảng 3.5 Tổng giá trị sản xuất (GO) ngành nông nghiệp huyện 41 Bảng 3.6 Một số tiêu bình qn hộ nơng dân huyện 42 Bảng 3.7 Đặc điểm chung hộ nông dân điều tra năm 2016 43 Bảng 3.8 Phân bổ đất đai nông hộ điều tra năm 2016 44 Bảng 3.9 Một số tiêu lao động nhân hộ nông dân điều tra năm 2016 45 Bảng 3.10 Tỷ lệ lao động độ tuổi hộ 45 Bảng 3.11 Trình độ học vấn chủ hộ vùng nghiên cứu năm 2016 46 Bảng 3.12 Vốn sản xuất nông hộ chia theo nguồn năm 2016 47 Bảng 3.13 Vốn sản xuất năm 2016 nông hộ chia theo nguồn gốc hộ 48 Bảng 3.14 Tổng giá trị sản phẩm từ sản xuất nông nghiệp hộ điều tra năm 2016 49 Bảng 3.15 Chi phí sản xuất nơng nghiệp hộ năm 2016 51 Bảng 3.16 Tổng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hộ điều tra 52 Bảng 3.17 Tổng thu nhập từ sản xuất phi nông nghiệp hộ năm 2016 54 Bảng 3.18 Thu nhập hộ nông dân năm 2016 55 Bảng 3.19 Thu nhập bình quân theo lao động nhân năm 2016 56 Bảng 3.20 Ảnh hưởng chủ hộ nông dân tới kết sản xuất 57 Bảng 3.21 Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hộ điều tra theo nguồn lực 58 Bảng 3.22 Phương thức tiêu thụ số sản phẩm hộ 61 vii Bảng 3.23 Ảnh hưởng số yếu tố đến sản xuất hộ 62 Bảng 3.24 Tổng hợp tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chủ yếu huyện đến năm 2015 tầm nhìn 2020 67 - Chú trọng phát triển dịch vụ chăn nuôi, thú y địa bàn để người dân yên tâm đầu tư vào sản xuất, tận dụng lợi vùng 3.5.3.5 Nhóm giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Cơ sở hạ tầng tiền đề để nông hộ phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, sở cơng nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn Bao gồm điện, đường, trường, trạm, giáo dục, y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng Do nhóm giải pháp cần tập trung vào: - Nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn với quan điểm Nhà nước nhân dân làm, giao thơng nơng thơn có ý nghĩa quan trọng tư việc mở rộng thị trường chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật 3.5.3.6 Nhóm giải pháp sách - Nhà nước Chính quyền cấp có sách trợ giá đầu vào cho sản xuất Cung cấp giống mới, vật tư nông nghiệp với giá ưu tiên ủng hộ cho hộ sách, hình thức cần khuyến khích trì để thâm canh tăng suất đến chừng mực thơi trợ cấp, nơng dân tiếp tục sử dụng để tăng sản lượng Đây mặt tích cực sách hỗ trợ đầu vào, đặc biệt kinh tế tiểu nông nay, tác động nhanh đến việc gia tăng sản lượng, giúp nơng dân chuyển sang sản xuất hàng hóa thích ứng với thị trường - Có sách trợ giá sản phẩm nông hộ sản xuất như: Đảm bảo tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định đảm bảo có lợi cho họ, miễn thuế vài năm đầu cho dịch vụ thương nghiệp nhằm tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhân dân địa phương làm Đối với hộ có định hướng sản xuất hang hố, khuyến khích, tạo điều kiện cho họ thành lập tổ, nhóm, chí tiến tới hình thành hợp tác xã, làng nghề để sản xuất theo chuỗi Đưa sản phẩm họ đến với thị trường rộng lớn tiến tới xuất - Tiếp tục triển khai chuyển dịch cấu trồng hợp lý theo vùng chuyên canh Phát triển chăn ni đàn gia súc, gia cầm (trâu, bò, gia cầm, thuỷ sản ) mở rộng mạng lưới dịch vụ hàng hóa - Tăng cường cơng tác dạy nghề giải việc làm Phát triển tốt nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, đan lát, dệt thổ cẩm, mây tre đan - Tiếp tục vận động nhân dân quan, đơn vị, doanh nghiệp ngồi quốc doanh tham gia đóng góp quỹ xố đói giảm nghèo - Chuyển dịch cấu lao động hợp tác lao động huyện - Tiếp tục củng cố tổ tương trợ hợp tác, hình thành nhóm hộ giúp nhau, trao đổi học tập lẫn sản xuất để tự vươn lên - Triển khai vận động xóa đói giảm nghèo gắn với thực cơng trình dân số kế hoạch hố gia đình, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, xố mù chữ sách xã hội khác Kinh tế hộ nông nghiệp nông thôn Việt Nam có đóng góp xứng đáng làm thay đổi mặt kinh tế nông nghiệp nông thôn nước ta sau 20 năm đổi Song, ngày bộc lộ cách đầy đủ rõ ràng hạn chế mà tự nó, riêng khó mà vượt qua Bởi thế, Đảng Nhà nước cần sớm hoạch định chủ trương mới, ban hành sách với giải pháp mạnh đồng tạo bước đột phá để đưa nông nghiệp sớm trở thành kinh tế hàng hóa lớn đại KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu thấy rằng, kinh tế nơng hộ hình thức tổ chức sản xuất sở quan trọng mục đích chủ yếu sản xuất hàng hóa mặt để phục vụ nhu cầu thân hộ, mặt khác tiền đề để phát triển hàng hoá theo định hướng thị trường Phát triển kinh tế nơng hộ huyện Gia Lâm có ý nghĩa quan trọng mặt kinh tế, xã hội môi trường Thu nhập hộ vùng nghiên cứu cải thiện cách đáng kể theo năm Tuy nhiên, nguồn thu hộ chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, thu từ lĩnh vực phi nơng nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ Trong thu nhập từ ngành trồng trọt chiếm tỷ lệ cao Các hoạt sản xuất phi nông nghiệp chưa phát triển mạnh, tiểu thủ công nghiệp chưa đầu tư trọng phát triển kinh Trình độ cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh tích luỹ theo thời gian đóng vai trò quan trọng việc nâng cao thu nhập để cải thiện điều kiện sống hộ Cụ thể, hộ dân có nguồn gốc di cư có kết sản xuất, kinh doanh tốt hộ có nguồn gốc địa Trình độ học vấn trình độ chun mơn kỹ thuật chủ hộ định khả nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm Từ làm tăng thu nhập hộ Phát sở quan trọng cho việc đề xuất phương án giáo dục, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ văn hố, chun mơn mở rộng khả tiếp cận với tri thức mới, công nghệ đại giúp hộ nâng cao suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm Trong số yếu tố sản xuất mà khảo sát ý kiến hộ, yếu tố quan tâm cao (100% số ý kiến) ổn định lâu dài đất đai, tiếp đến thị trường tiêu thụ sản phẩm (chủ yếu nông sản) Đứng thứ ba thứ tự ưu tiên vấn đề tháo gỡ rào cản để hộ có hội tiếp cận với nguồn tín dụng nơng thơn tốt Chúng tơi ban đầu kỳ vọng sách trợ giá Nhà nước thu hút nhiều quan tâm Tuy nhiên, thực tế chứng minh yếu tố không quan tâm yếu tố Kiến nghị - Xây dựng tổ chức trung tâm cung cấp dịch vụ nơng nghiệp nơng thơng (Phòng Nông nghiệp PTNT, Trạm Khuyến nông, Thú y, Bảo vệ thực vật) kết hợp chương trình hỗ trợ tổ chức nước vốn, kiến thức cho nông hộ phát triển kinh tế Tạo điều kiện cho người dân nông thôn học tập nâng cao trình độ văn hố, kiến thức sản xuất nơng nghiệp, sách nơng nghiệp nơng thơn, nơng dân thông qua lớp tập huấn, hội thảo - Nâng cao lực cho người nông dân thông qua lớp học ngắn hạn trồng trọt, chăn ni, quản lý kinh tế gia đình cho người dân nơng thơn cụm xã Để có chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần lựa chọn giảng viên có trình độ kinh nghiệm giảng dạy cho nơng dân - Phòng nơng nghiệp, trạm khuyến nông huyện bên cạnh chủ đề khuyến nông hình thức tuý kỹ thuật, cần phát triển chương trình khuyến nơng nhiều khía cạnh kinh tế, marketing, quản lý tài chính, quản lý nhân lực…chú trọng xây dựng mơ hình sản xuất điểm để nhân rộng cộng đồng - Ngân hàng nông nghiệp huyện, ngân hàng sách xã hội huyện tăng thêm nguồn vốn vay tín chấp qua tổ chức hội đồn thể để nơng hộ có hội tiếp cận dễ dàng với tín dụng Đa dạng hoá nguồn vốn vay phát triển mạng lưới tài vi mơ đến tồn thể hộ - Đầu tư sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, Internet), chuyển dịch cấu kinh tế ngành, nội ngành nông nghiệp gắn với phát triển thị trường theo hướng hàng hoá, dịch vụ - Đẩy mạnh hoạt động khu công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công truyền thống, tạo việc làm cho người dân nông thôn tăng thu Bên cạnh đó, qua sinh hoạt câu lạc bộ, tổ sản xuất, người dân mở rộng giao tiếp để giúp họ nâng cao nhận thức xã hội kiến thức phát triển kinh tế Cũng qua họ kết nối để phát triển sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường - Các ngành cấp, đồn thể tăng cường cơng tác phối kết hợp thực đồng giải pháp thúc đẩy kinh tế hộ phát triển giúp người dân nông thôn nâng cao chất lượng sống, đảm bảo an sinh xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Hữu Ảnh (1998), Sự phân hố giàu nghèo q trình biến đổi xã hội nông thôn, Đại học Nông nghiệp I, Nội Vũ Tuấn Anh, Trần Thị Vân Anh, (1997), Kinh tế hộ lịch sử triển vọng phát triển, NXB KHXH, Nội Bộ Nông nghiệp PTNT (2000), Một số chủ trương, sách cơng nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp Đỗ Kim Chung (1998), Thực trạng biến đổi xã hội nông thôn vùng trình cơng nghiệp hố, đại hố Đại học Nơng nghiệp I, Nội Nguyễn Sinh Cúc (2000), Những thành tựu bật nơng nghiệp nước ta, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 260 Nguyễn Sinh Cúc (2001), Phân tích điều tra nơng thơn năm 2000 Phạm Vân Đình (1998), Cơng nghiệp hố, đại hố với vấn đề dân số lao động việc làm nông thôn, NXB Nông nghiệp, Nội Trần Đức (1997), Trang trại Việt Nam giới, NXB Chính trị Quốc gia, Nội Trần Đức (1998), Kinh tế trang trại vùng đồi núi, NXB Thống kê, Nội 10 Frankellis (1993), Kinh tế hộ gia đình nơng dân phát triển nơng nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thị Hằng (1997), Vấn đề xố đói giảm nghèo nông thôn nước ta nay, NXB Chính trị Quốc gia, Nội 12 Nguyễn Thị Hằng (1997), Vấn đề xố đói giảm nghèo nơng thơn nước ta nay, NXB Chính trị Quốc gia, Nội 13 Nguyễn Văn Huân (1993), Kinh tế hộ, khái niệm vị trí, vai trò, chức năng, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 14 Nguyễn Văn Huân (1999), Kinh tế nơng hộ - vị trí vai trò q trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam, Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Nội 15 Lê Mạnh Hùng (1998), Thực trạng cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam, NXB Thống kê, Nội 16 Lê Mạnh Hùng (1998), Thực trạng công nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam, NXB Thống kê, Nội 17 Lê Du Phong (1998), Phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội nơng thơn q trình đẩy nhanh xã hội hố xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại học Kinh tế Quốc dân, Nội 18 Phòng Thống kê huyện Gia Lâm, Niên giám thống kê năm 2015 19 Đỗ Thanh Phương (1998), Đặc điểm định hướng phát triển kinh tế nông hộ Tây Nguyên, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nội 20 Chu Hữu Q (1996), Phát triển tồn diện kinh tế - xã hội nơng thơn Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Nội 21 Đỗ Quang Quý (2001), Nghiên cứu kinh tế nông hộ theo hướng sản xuất hàng hóa vùng ven, tỉnh Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ kinh tế, đại học Nông nghiệp I, Nội 22 Lê Đình Thắng (1993), Phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hố, NXB Nơng nghiệp, Nội 23 Nguyễn Thị Minh Thọ (2000), Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân vùng cao Bắc Thái, Luận án Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp 24 Nguyễn Văn Tiêm (1993), Giàu nghèo nông thôn nay, NXB Nông nghiệp, Nội 25 Tổng cục Thống kê (2002), Niên giám thống kê năm 2002, NXB Thống kê, Nội 26 Lê Trọng (1995), Kinh tế hợp tác nông dân kinh tế thị trường, NXB Nông nghiệp, Nội 27 Đào Thế Tuấn (1997), Kinh tế hộ nông dân, NXB Chính trị Quốc gia, Nội 28 Phạm Văn Vang (1996), Kinh tế miền núi dân tộc, NXB Khoa học xã hội, Nội 29 Trần Đức Viên (1995), Nông nghiệp đất dốc, thách thức tiềm năng, NXB Nông nghiệp Nội 30 Chu Văn Vũ (1995), Kinh tế hộ nông thôn Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Nội 31 Trịnh Xuân Vũ (1991), Hộ gia đình đối tượng phục vụ sách nơng nghiệp, Tập san Chính sách phát triển nông nghiệp Việt Nam, Nội 32 Mai Văn Xuân (1996), Nghiên cứu kinh tế nông hộ theo hướng sản xuất hàng hoá vùng sinh thái huyện Hương Trà tỉnh Thừa thiên Huế Luận án phó tiến sĩ Kinh tế, Nội 33 Đặng Thọ Xương (1996), Kinh tế VAC q trình phát triển Nơng nghiệp, nơng thơn NXB Chính trị Quốc gia, Nội 34 Từ Thị Xuyến (2000), Những giải pháp phát triển kinh tế hộ nơng dân vùng gò đồi tỉnh Tây, Luận án Tiến sĩ Kinh tế PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KINH TẾ HỘ NĂM 2016 I- Thông tin chủ hộ Họ tên chủ hộ …………………………… tuổi……………………… Dân tộc ………… Nam (nữ) …………… Trình độ văn hóa…………….… Khu ………… ………….Xã …………… Huyện ……………….………… Phân Loại hộ theo nghề nghiệp: - Hộ nông nghiệp - Hộ thủy sản - Hộ khác II- Thông tin thu nhập Tổng nguồn thu (1000 đồng): ………………………………….………… Tổng chi phí (1000 đồng): …………………………………….………… Tổng thu nhập (1000 đồng): ……………………………………… …… III- Thu nhập/người/tháng (1000 đồng): ………………………….……… Biểu 1: GIỚI TÍNH, TUỔI, TRÌNH ĐỘ VĂN HĨA CHUN MƠN CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH STT Họ tên Nam (nữ) Tuổi Trình độ Nghề Tình trạng văn hóa nghiệp việc làm Ghi chú: - Đang học: Ghi lớp học (khoanh tròn) - Tình trạng việc làm ghi rõ: + Có việc làm thường xuyên + Có việc làm thời vụ + Khơng có việc làm + Nếu học ghi: học Biểu 2: TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI CỦA HỘ Loại đất Đơn Diện tích vị sử tính dụng Tổng diện tích I Đất đất vườn m2 Diện tích xây dựng m2 Diện tích đất vườn m2 Diện tích ao m2 II Đất nơng nghiệp Diện tích năm sào a Diện tích lúa sào vụ sào vụ sào vụ sào Chuyên mạ sào b Diện tích chuyên màu sào Diện tích lâu năm sào - Cây ăn sào Ao, hồ, đầm m2 Trong Đất Đất thuê đấu giao thầu Số đất Biểu 3: TÀI SẢN, VỐN SẢN XUẤT CỦA HỘ Chỉ tiêu Đơn vị tính Súc vật cày, kéo, sinh sản - Trâu Con - Bò Con - Lợn nái Con - Dê Con Máy móc nơng cụ - Ơ tơ, máy kéo Cái - Máy bơm nước Cái - Máy tuốt lúa Cái - Máy làm đất Cái - Máy khác Cái - Xe châu, xe bò Cái Nhà xưởng sản xuất m2 Vốn sản xuất lưu động - Tiền mặt 1.000 đồng - Vật tư khác 1.000 đồng Tổng vốn sản xuất kinh doanh Chia ra: 1.000 đồng - Vốn tự có 1.000 đồng - Vốn vay ngân hàng, tín dụng 1.000 đồng - Vay họ hàng, anh em 1.000 đồng Giá trị Số lượng (1.000 đồng) Biểu 4: KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA HỘ NĂM 2015 Lượng Chỉ tiêu Tổng sản phẩm sản để dùng lượng gia đình I Nơng nghiệp Trồng trọt - Lúa Tấn - Ngô Tấn - Khoai Tấn - Sắn Tấn - Lạc Tạ - Đậu tương Tạ - Rau Tạ - Cây ăn Tấn - Cây khác + + Chăn ni - Trâu Kg - Bò Kg - Lợn Kg - Gia cầm Kg + + + Doanh thu từ dịch vụ nông nghiệp II Thủy sản - Cá thịt nuôi trồng - Cá giống sản xuất Sản phẩm để bán Giá Thành Số bán tiền lượng (1.000 (1.000 đồng) đồng) CÂU HỎI PHỎNG VẤN HỘ I Đất đai: Diện tích đất ruộng đất vườn đồi gia đình có có đủ để sản xuất khơng? Có Khơng Đất ruộng có mảnh - Có cần thiết phải dồn ghép thành - mảnh khơng? Có Khơng Gia đình có muốn thuê hay đấu thầu để nhận thêm đất sản xuất khơng? II Về vốn: Gia đình có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất khơng? Có Khơng Mục đích vay vốn để đầu tư cho: Trồng trọt Thủy sản Chăn nuôi Đầu tư khác Số vốn cần vay: ………………… triệu đồng Thời gian vay: …………………… tháng III Về thiết bị phục vụ sản xuất: Gia đình có đủ thiết bị sản xuất khơng? Có Khơng Nhu cầu gia đình máy móc,thiết bị sản xuất nơng nghiệp: - Loại máy: IV Về thơng tin: Gia đình có thường xuyên tìm hiểu tiến kỹ thuật sản xuất khơng? Có Khơng Nếu có: kênh thơng tin nào: + Cán khuyến nông + Sách, báo + Đài, Ti vi + Qua lớp tập huấn tỉnh, huyện, xã Gia đình có thường xun tìm hiểu thơng tin thị trường nơng sản khơng? Có Khơng Nếu có: Bằng kênh thơng tin + Đài, Ti vi + Sách, báo + Qua lớp tập huấn tỉnh, huyện, xã V Những khó khăn, thách thức sản xuất gia đình: - Trong sản xuất trồng trọt: - Trong sản xuất chăn nuôi: - Trong sản xuất ngành nghề, dịch vụ khác: Xin cảm ơn gia đình! ... mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế hộ huyện Gia Lâm 65 3.5.1 Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Gia Lâm 65 3.5.2 Mục tiêu phát triển kinh tế huyện Gia Lâm đến năm... HỌC NÔNG LÂM BÙI XUÂN TIẾN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI HUYỆN GIA LÂM - HÀ NỘI Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH. .. Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Gia Lâm - Hà Nội làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập chung nghiên cứu thực trạng phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện gia lâm hà nội , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện gia lâm hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay