ĐỀ TÀI LẬP GIÁ DỰ THẦU CTGT

89 72 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 08:31

Đấu thầu là một trong những phương pháp quản lý tối ưu của Nhà nước trong điều kiện vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản còn hạn chế mà đòi hỏi xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật là điều rất cần thiết cho sự phát triển tổng thể của nền kinh tế quốc dân. MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm đấu thầu 1.1.1 Khái niệm cần thiết hoạt động đấu thầu .4 1.2 Mục đích ý nghĩa đấu thầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Ý nghĩa đấu thầu 1.3 Hình thức lựa chọn nhà thầu 1.3.1 Đấu thầu rộng rãi .7 1.3.2 Đấu thầu hạn chế 1.3.3 Chỉ định thầu 1.3.4 Chào hàng cạnh tranh 1.3.5 Mua sắm trực tiếp 1.3.6 Tự thực .9 1.3.7 Lựa chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt 1.3.8 Tham gia thực cộng đồng 10 1.4 Phương thức đấu thầu 10 1.4.1 Phương thức giai đoạn túi hồ sơ 10 1.4.2 Phương thức giai đoạn hai túi hồ sơ 10 1.4.3 Phương thức hai giai đoạn túi hồ sơ 11 1.4.4 Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ 11 1.5 Nguyên tắc đấu thầu 11 1.6 Bảo đảm dự thầu 12 1.7 Các điều kiện tham gia dự thầu 14 1.7.1 Việc tổ chức đấu thầu thực có đủ điều kiện sau .14 1.7.2 Nhà thầu tham dự đấu thầu phải đảm bảo điều kiện sau 14 1.8 Quy trình lựa chọn nhà thầu 15 1.8.1 Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu 15 1.8.2 Tổ chức lựa chọn nhà thầu .20 1.8.3 Đánh giá hồ sơ dự thầu 22 1.8.4 Thương thảo hợp đồng .25 1.8.5 Trình, thẩm định, phê duyệt công khai kết lựa chọn nhà thầu .26 1.9 Hợp đồng xây dựng 27 1.9.1 Khái niệm hợp đồng xây dựng 27 1.9.2 Các loại hợp đồng 27 1.9.3 Điều kiện để ký hợp đồng 29 1.9.4 Hợp đồng với nhà thầu lựa chọn .29 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ DỰ THẦU CHO MỘT GÓI THẦU XÂY DỰNG 30 2.1 Khái niệm giá dự thầu (Theo luật số 43/2013/QH13) 30 2.2 Phương pháp xác định giá dự thầu xây lắp cơng trình xây dựng nguồn vốn nước .31 2.2.1 Các thành phần chi phí có đơn giá dự thầu .31 2.2.2.Phương pháp xác định khoản mục chi phí đơn giá dự thầu .32 2.3 Phương pháp xác định giá dự thầu quốc tế dự án xây dựng dung vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam .44 2.3.1 Phương pháp xác định giá dự thầu .44 CHƯƠNG LẬP GIÁ DỰ THẦU CHO GÓI THẦU SỐ 08 XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN TỪ KM 0+000 ĐẾN KM 10+000 DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀO ĐỒN BIÊN PHÒNG SEN THƯỢNG (319)/BCH BĐBP TỈNH ĐIỆN BIÊN 47 3.1 Giới thiệu gói thầu 47 3.1.1.Giới thiệu chung gói thầu .47 3.1.2 Đặc điểm khí hậu, địa tầng đặc tính lý 48 3.1.3 Quy mô 49 3.2 Biện pháp tổ chức thi công gói thầu số (xây dựng đoạn tuyến từ Km 0+0.00 đến Km 10+0.00, Dự án: Xây dựng đường vào đồn biên phòng Sen Thượng(319)/BCH BĐBP tỉnh Điện Biên 51 3.2.1: Biện pháp tổ chức thi công chủ đạo: 51 3.2.2 Biện pháp tổ chức thi công chi tiết 53 3.3 Bảng tiên lượng mời thầu .84 3.4 Cơ sở, lập giá dự thầu 86 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm đấu thầu 1.1.1 Khái niệm cần thiết hoạt động đấu thầu Quá trình xây dựng đổi phát triển kinh tế, đất nước ta gặp khơng khó khăn Suốt thời gian dài, đất nước thực việc quản lý kinh tế theo chế kế hoạch hóa tập trung Theo đó, lĩnh vực xây dựng bản, chủ yếu quản lý phương pháp giao nhận thầu theo kế hoạch Hình thức có ưu điểm tạo thống quản lý từ Trung ương đến địa phương, Nhà nước lập kế hoạch công trình thực năm tới sau phân cơng cơng việc cho doanh nghiệp Tuy nhiên, hình thức bộc lộ nhiều nhược điểm như: giảm tính cạnh tranh doanh nghiệp; chất lượng cơng trình khơng đảm bảo; doanh nghiệp khơng nỗ lực phấn đấu phát huy để nâng cao lực mình… Do đòi hỏi tất yếu phát triển, kinh tế nước ta xóa bỏ chế bao cấp quan liêu để chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Lĩnh vực xây dựng có thay đổi định để phù hợp với chế thị trường Ngoài hình thức giao nhận thầu trực tiếp trước (chỉ định thầu), áp dụng phương thức đấu thầu Đấu thầu phương pháp quản lý tối ưu Nhà nước điều kiện vốn đầu tư cho xây dựng hạn chế mà đòi hỏi xây dựng sở vật chất kỹ thuật điều cần thiết cho phát triển tổng thể kinh tế quốc dân Thực tế chứng minh, công tác đấu thầu thực cách nghiêm túc đem lại hiệu tích cực khơng với chủ thể tham gia vào trình quản lý thực dự án , tham gia vào trình đầu tư Chủ đầu tư, Nhà thầu, quan quản lý Nhà nước… mà ảnh hưởng đến nhiều đối tượng khác như: dân cư vùng xây dựng, người trực tiếp sử dụng cơng trình… Và xét cách sâu xa tác động đến niềm tin nhân dân với Nhà nước lĩnh vực xây dựng thực tế gần niềm tin bị ảnh hưởng nghiêm trọng Công tác đấu thầu mang lại nhiều lợi ích cho chủ thể tham gia: Đối với Chủ đầu tư : Lựa chọn Nhà thầu có lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tài chính, tiến độ, đảm bảo chất lượng cơng trình, thời gian, tiết kiệm vốn đầu tư lựa chọn giá hợp lý nhất, chống lại tình trạng độc quyền giá Do thực tế quản lý, sử dụng có hiệu vốn xây dựng kích thích cạnh tranh Nhà thầu Vì vậy, xét theo phương diện đó, đấu thầu có tác dụng thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Đối với Nhà thầu: Đảm bảo tính cơng Nhà thầu thuộc thành phần kinh tế có đủ điều kiện dự thầu, không phân biệt đối xử Nhà thầu, đồng thời kích thích nhà thầu cạnh tranh để giành hợp đồng Muốn vậy, Nhà thầu phải khơng ngừng nâng cao trình độ công nghệ, đưa giải pháp thi công tốt để thắng thầu, ln có trách nhiệm cao công việc, chất lượng sản phẩm, thời gian thi cơng đảm nhận để nâng cao uy tín với khách hàng Đối với quan quản lý Nhà nước: Tạo sở để đánh giá tiềm đơn vị kinh tế, từ đó, có sách xã hội phù hợp Ngăn chặn biểu tiêu cực diễn ra, tránh thiên vị, đặc quyền, đặc lợi, móc ngoặc riêng với làm thất vốn đầu tư Nhà nước Thơng qua đấu thầu, tạo tiền đề cho quản lý tài dự án doanh nghiệp xây dựng cách hiệu Theo luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 10 năm 2013: Đấu thầu q trình lựa chọn nhà thầu để kí kết thực hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp: lựa chọn nhà đầu tư để ký kết thực hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư, dự án đầu tư có sử dụng đất sở đảm bảo cạnh tranh công minh bạch hiệu kinh tế 1.2 Mục đích ý nghĩa đấu thầu 1.2.1 Mục đích Đấu thầu phương thức lựa chọn nhà thầu đem lại hiệu cao cho chủ đầu tư, dự án đảm bảo cạnh tranh,công bằng,minh bạch,hiệu qu kinh t gia cỏc nh thu - Đảm bảo tính cạnh tranh: thông qua tổ chức đấu thầu đòi hỏi nhà thầu phải phát huy hết lực kinh nghiệm trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiềm sẵn có liên doanh để cạnh tranh với nhà thầu khác - Đảm bảo công bằng: đấu thầu tạo đợc sở hợp lý để nhà thầu có điều kiện bình đẳng với Các nhà thầuđủ điều kiện theo yêu cầu hồ sơ mời thầu tham gia, không phân biệt thành phần kinh tế loại hình doanh nghiệp - Đảm bảo minh bạch: đấu thầu đợc tiến hành công khai thể suốt trình từ mời thầu đến việc mở thầu, xét thầu ký kết hợp đồng đợc thực có kiểm tra, đánh giá cấp có thẩm quyền theo quy định văn quản lý đầu t xây dựng Tránh đợc đặc quyền, thiên vị, cảm tình hay móc ngoặc riêng với - Đảm bảo hiệu kinh tế: đấu thầu tạo hội cho nhà đầu t có hội thực đợc dự án với giá thành hạ, đảm bảo đợc yêu cầu kỹ thuật chất lợng Mc ớch ca u thầu thể qua mong muốn bên tham gia thông qua tiêu chất lượng, giá thành tiến độ hoàn thành dự án Đấu thầu tổ chức với mong muốn lựa chọn nhà thầu có lực với chi phí hợp lý nhất, đem lại hiệu cao cho dự án Đấu thầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia cạnh tranh mà khơng có khó khăn nào, đặc biệt với doanh nghiệp thành lập hay doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.2 Ý nghĩa đấu thầu Đấu thầu cần thiết kinh tế thị trường nay, lẽ ý nghĩa tích cực mà khơng thiết thực bên tham gia mà có ý nghĩa lớn xã hội, với kinh tế nước nhà Ý nghĩa cụ thể sau: Trên góc độ chủ đầu tư :Đấu thầu giúp chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tài chính, tiến độ,…đảm bảo chất lượng cơng trình, thời gian, tiết kiệm vốn đầu tư lựa chọn giá hợp lý nhất, chống lại tình trạng độc quyền giá Trên góc độ nhà thầu: Đấu thầu hoạt động cạnh tranh lành mạnh, công bằng, tạo động lực nâng cao lực nhà thầu, muốn thắng thầu nhà thầu phải tìm kiếm biện pháp thi cơng đại, công nghệ cao, nhằm đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư nhu cầu ngày tăng xã hội Thông qua hoạt động nâng cao lực đó, đấu thầu kích thích doanh nghiệp ngày hoàn thiện lớn mạnh, nâng cao uy tín thị trường khách hàng Trên góc độ nhà nước : Đấu thầu sở để đánh giá tiềm Đấunăng thầucủa rộngcác rãiđơn vị kinh tế từ có sách xã hội thích hợp Ngăn chặn biểu tiêu cực diễn ra, tránh thiên vị đặc quyền đặc lợi, móc ngoặc riêng vớiĐấu nhauthầu làmhạn thấtchế thoát vốn đầu tư nhà nước phương thức giao thầu trước Thông qua đấu thầu tạo tiền đề Chỉ định quản lý tài dự án doanh nghiệp xâythầu dựng cách có hiệu Chào hàng cạnh tranh Hình thức lựa chọn 1.3.nhà Hình th ứ c l ự a ch ọ n nhà th ầ u thầu, nhà đầu tư Theo luật đấu thầu 43/2013/QH13 có hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: Mua sắm trực tiếp Tự thực Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trường hợp đặc biệt Tham gia thực cộng đồng Hình 1.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư 1.3.1 Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu rộng rãi hình thức đấu thầu khơng hạn chế số lượng nhà thầu tham dự Trước phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo thông tin mời thầu đăng tải tờ báo đấu thầu trang thông tin điện tử đấu thầu quan quản lý nhà nước đấu thầu tối thiểu 10 ngày trước phát hành hồ sơ để nhà thầu biết thông tin tham dự Bên mời thầu phải cung cấp hồ sơ mời thầu cho nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu hồ sơ mời thầu không nêu điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng 1.3.2 Đấu thầu hạn chế Nếu đấu thầu rộng rãi tốn kém, khó lựa chọn nhà thầuđủ lực thực gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao kỹ thuật có tính đặc thù đấu thầu hạn chế khắc phục nhược điểm Đấu thầu hạn chế hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời số nhà thầu (tối thiểu nhà thầu) có đủ lực tham gia Danh sách nhà thầu tham dự phải người (hoặc cấp) có thẩm quyền chấp thuận Hình thức xem xét áp dụng có điều kiện sau: - Theo yêu cầu nhà tài trợ nước ngồi nguồn vốn sử dụng cho gói thầu - Gói thầu có yêu cầu cao kỹ thuật có kỹ thuật có tính đặc thù; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà có số nhà thầu có khả đáp ứng yêu cầu gói thầu 1.3.3 Chỉ định thầu Chỉ định thầu hình thức lựa chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu gói thầu để thương thảo hợp đồng Hình thức áp dụng hình thức đặc biệt sau : - Trường hợp bất khả kháng thiên tai, địch họa phép định đơn vị có đủ lực để thực cơng tác kịp thời - Gói thầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia, bí mật an ninh, bí mật quốc phòng Thủ tướng Chính phủ định - Gói thầu đặc biệt Thủ tướng Chính phủ định sở báo cáo thẩm định Bộ kế hoạch đầu tư, ý kiến văn quan tài trợ vốn quan liên quan 1.3.4 Chào hàng cạnh tranh Chào hàng cạnh tranh áp dụng gói thầugiá trị hạn mức theo quy định Chính phủ thuộc trường hợp sau: - Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thơng dụng, đơn giản - Gói thầu mua sắm hàng hóa thơng dụng, sẵn có thị trường với đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn hóa tương đương chất lượng - Gói thầu xây lắp cơng trình đơn giản có thiết kế vẽ thi công phê duyệt 1.3.5 Mua sắm trực tiếp Mua sắm trực tiếp áp dụng gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc dự án, dự toán mua sắm thuộc dự án, dự toán mua sắm khác Mua sắm trực tiếp thực đáp ứng đủ điều kiện sau đây: - Nhà thầu trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế ký hợp đồng thực gói thầu trước đó; - Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự quy mô nhỏ 130% so với gói thầu ký hợp đồng trước đó; - Đơn giá phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không vượt đơn giá phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự ký hợp đồng trước đó; - Thời hạn từ ký hợp đồng gói thầu trước đến ngày phê duyệt kết mua sắm trực tiếp không 12 tháng Trường hợp nhà thầu thực hợp đồng trước khơng có khả tiếp tục thực gói thầu mua sắm trực tiếp áp dụng mua sắm trực tiếp nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu lực, kinh nghiệm, kỹ thuật giá theo hồ sơ mời thầu kết lựa chọn nhà thầu trước 1.3.6 Tự thực Tự thực áp dụng gói thầu thuộc dự án, dự tốn mua sắm trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có lực kỹ thuật, tài kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu gói thầu 1.3.7 Lựa chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt Trường hợp gói thầu, dự án xuất điều kiện đặc thù, riêng biệt mà áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định điều vừa nêu người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư 1.3.8 Tham gia thực cộng đồng Cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ địa phương nơi có gói thầu giao thực tồn phần gói thầu trường hợp sau đây: - Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; - Gói thầu quy mơ nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ địa phương đảm nhiệm 1.4 Phương thức đấu thầu 1.4.1 Phương thức giai đoạn túi hồ sơ Phương thức giai đoạn túi hồ sơ áp dụng trường hợp sau đây: + Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hố xây lắp có quy mô nhỏ; + Chào hành cạnh tranh gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hố, xây lắp; + Chỉ định thầu gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, hỗn hợp; + Mua sắm trực tiếp gói thầu mua sắm hàng hoá Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất kỹ thuật tài theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Việc mở thầu áp dụng lần hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 1.4.2 Phương thức giai đoạn hai túi hồ sơ Phương thức giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng trường hợp sau đây: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp, hỗn hợp; Nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất kỹ thuật tài riêng biệt theo yêu cầu hồ sơ mời thầu 10 có độ sâu 1-2mm, rộng 2mm cách bê tông mặt đường khoảng 13mm đặn - Điều quan trọng vận hành thiết bị làm nhám bề mặt không làm sâu hay gồ gề bề mặt áo đường cách mức Bảo dưỡng bê tông: - Ngay sau kết thúc cơng việc hồn thiện đảm bảo khơng để xảy tượng nứt bê tơng, tồn diện tích phần bê tơng đổ phải bảo dưỡng theo quy trình TCVN 5592 – 1991 - Nhà thầu tiến hành đổ bê tông đảm bảo cung cấp đủ vật liệu phủ vật liệu khác dùng cho trình bảo dưỡng, tránh tượng bê tông để phơi trần thời kỳ dưỡng bê tông Phương pháp tưới nước: - Giữ cho bề mặt bê tông ẩm cách phun nước, phủ lớp vật liệu giữ ẩm liên tục Lớp vật liệu phủ bao tải đay, vải coton nhiều lớp vật liệu khác chấp thuận không làm đổi màu bề mặt bê tơng - Bao phủ tồn bề mặt áo đường mặt đứng khối bê tông vải ướt, phủ trùm vải ướt qua lề bê tơng gấp lần kết cấu áo đường Đặt vải ướt tiếp xúc hồn tồn với bề mặt bê tơng, bắng cách thường xuyên tuới nước( từ 1-3 h/ lần) ngày đầu, ngày tiếp sau thưa dần bê tông đạt cường độ thiết kế 10 Tháo ván khuôn: - Trừ quy định khác đi, ván khuôn không tháo khỏi khối bê tông đổ khối bê tông đủ chắn để tháo ván khuôn mà không gây sứt mẻ rạn nứt hay vỡ bê tông - Sau tháo ván khuôn, thấy cạnh khối bê tơng có phần bị rỗ phần bê tơng phải rỡ bỏ thay theo quy định - Chỉ tháo ván khuôn sau cường độ bê tông đạt 30% cường độ thiết Thời gian tháo ván khn tham khảo bảng sau: Nhiệt độ 10 15 20 25 30 35 Thời gian (h) 60 48 36 24 18 12 10 11 Cắt khe co: Bật mực theo dấu đánh từ trước vị trí khe Sử dụng máy cắt bê tông TTC-2; TTC-3; hay TCC-16D để cắt khe co Đường bê tông đặt yêu cầu chung làm khe co giả, chiều rộng khe từ 0,12 cm Thời gian cắt khe tuỳ thuộc vào nhiệt độ sau đổ bê tông, xẻ khe sớm cường độ 75 bê tông không đủ mép khe bị sứt mẻ, bị vỡ; xẻ khe q muộn ứng xuất co ngót tạo thành đường nứt ngang bê tông làm nhanh mòn lưỡi cưa, thơng thường vòng 7- 18h sau đổ bê tơng xong tiến hành việc cắt khe chèn nhựa đường khe co, khe dãn phải hoàn tất nhựa đường chèn khe phải đạt yêu cầu kỹ thuật bám dính chặt với bê tông, không thấm nước, ổn định, đàn hồi lâu dài, trời lạnh khơng dòn, trời nắng nóng khơng chảy 12 Chèn khe bịt kín mối nối: - Các mối nối phải bịt kín sau kế thúc thời gian bảo dưỡng bê tông trước thông xe đoạn đường đó, kể thơng đường cho thiết bị thi cơng - Trước bịt kín mối nối phải quét hết tất vụn vữa, vật liệu rơi vãi bề mặt Khi kết thúc việc làm dùng máy nén khí thổi mối nối làm khơ đổ chất bịt kín vào - Nhựa đường chèn khe phải đạt yêu cầu kỹ thuật bám dính chặt với bê tông, không thấm nước, ổn định, đàn hồi lâu dài, trời lạnh khơng dòn, trời nắng nóng khơng chảy 13 Bảo vệ mặt đường: - Nhà thầu có trách nghiệm bảo vệ mặt đường phận phụ thuộc mặt đường cho không bị ảnh hưởng đến giao thông nội tuyến đăt biển báo, Parie, rào chắn để cấm người, súc vật xe cộ lại mặt đưòng bê tơng đổ chưa đủ cừờng độ 3.2.2.5 Biện pháp thi công công trình nước 1- Thi cơng ống cống đúc sẵn công trường: a Gia công cốt thép ống cống: - Dùng máy cắt kết hợp với nhân lực, cắt thép kích thước hồ sơ thiết kế quy định - Nhân lực gia công cốt thép buộc vẽ b Gia công ván khuôn - Sản xuất ván khuôn: Ván khuôn để đúc ống cống sản xuất công xưởng, sau nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật chuyển xuống công trường - Vật liệu sản xuất ván khuôn chủ yếu tôn -5 mm, liên kết ván với bu lông - Lắp dựng ván khuôn : Định vị ván khuôn thước mét lắp dựng xong ván khn đảm bảo kích thước hình học bơi lớp dầu chống dính - Ván khn sau bơi chống dính kê đệm chắn, đảm bảo không bị xê dịch, không bị biến dạng kích thước hình học q trình đổ bê tông 76 ( Công tác gia công lắp đặt tháo dỡ ván khuôn thực theo quy định nêu mục B – Chương II – Vật liệu yêu cầu kỹ thuật – cốt pha) c Đổ bê tông: - Cấp phối bê tơng sử dụng phải quan thí nghiệm có tư cách pháp nhân thực sở sử dụng vật liệu thực tế phải Chủ đầu tư,TVGS chấp thuận - Bê tông trộn máy trộn 250 – 500 lít đầm đầm dùi - Trước đổ bê tông ống cống mời TVGS nghiệm thu hạng mục ẩn dấu nghiệm thu ván khuôn, cốt thép Sau đổ xong bê tông công đoạn Nhà thầu tiến hành đúc mẫu thử, kích thước mẫu (15x15x15) cm - Việc lấy mẫu bê tông phải lập biên nhà thầu TVGS, ngồi sổ nhật ký cơng trình phải ghi rõ tình hình thời tiết thi cơng bê tơng hàng ngày Mẫu thí nghiệm phải khắc chữ chìm bảo dưỡng quy định - Khi đúc ống cống xong, sau có kết thí nghiệm mẫu bê tông ống cống (Phải đạt cường độ theo thiết kế) tiến hành kiểm tra, nghiệm thu xuất xưởng ống cống - ưu tiên đúc ống cống lắp ghép theo thứ tự từ đầu tuyến, cuối tuyến vào tuyến d Vận chuyển, xếp dỡ ống cống : - ống cống vận chuyển xe ô tô đến bãi tập kết cơng trường Trong q trình vận chuyển cần thao tác nhẹ nhàng, kê chèn tốt để không ảnh hưởng đến cấu kiện - ống cống xếp dỡ lên xuống phương tiện vận chuyển cần cẩu phuơng tiện khác - Thiết bị nâng phải có đủ diện tích tiếp xúc ống cống khối móng để đề phòng hư hại lực tập trung Thi cơng cống trường: * Trình tự thi công: Dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị vật liệu, tát nước vét bùn thủ công Đắp bờ vây ngăn nước (nếu có) Đào đất móng cống, tường đầu cống Kiểm tra nghiệm thu hố móng Đệm đá đáy móng Xây đế cống đá hộc ( lắp đặt ống cống, chèn mối nối) Thi công tường đầu, tường cánh, sân cống đắp đất móng cống 77 a Thi cơng cống tròn lắp ghép: a1 Định vị đào móng cống - Định vị cống theo vị trí hồ sơ thiết kế - Trước đào móng cống Nhà thầu tiến hành bố trí cống nước ngang tạm thời để cải nắn dòng chảy khơng ảnh hưởng tới q trình thi cơng đảm bảo dòng chảy Nếu mặt thi cơng hẹp nhà thầu thi công đường tránh, đường tạm để đảm bảo giao thông - Nhà thầu tiến hành đào đất móng cống máy xúc kết hợp nhân lực kích thước hình học theo u cầu thiết kế cảu cống, chuyển đổ đất nơi quy định ô tô Máy xúc đào đất tạo thành hố móng đến cao độ thiết kế, chỉnh sửa vị trí kích thước hình học thủ cơng - Dùng máy kinh vĩ định vị tim móng cống - Trong q trình thi cơng đào đất hố móng ln ln đảm bảo độ dốc thoát nước mặt Tại số vị trí có nước mặt nhà thầu tiến hành đóng cọc cừ làm bờ bao vòng vây ngăn nước Khi đào sâu hố móng, có nước ngầm thấm vào hố móng Nhà thầu bố trí đào rãnh thu nước bơm hút vào máy bơm - Hố móng tạo đủ rộng để thi cơng Vách hố móng đảm bảo ổn định cách tạo mái dốc tuỳ theo điều kiện địa chất Trong trường hợp mái dốc không đảm bảo ổn định Nhà thầu tiến hành đóng cọc ván để chống vách - Nếu đào hố móng cống gặp trường hợp địa chất khác với hồ sơ thiết kế nhà thầu báo cáo với chủ đầu tư, TVGS TVTK để có phương án giải kịp thời Trước đặt ống cống trước đổ vật liệu lót móng, hố móng đào phải sửa sang cao độ, trắc ngang độ dốc cống - Đáy móng đào phải đầm chặt quy định hành Bất kỳ phần đáy hố móng bị hư hại phải làm theo yêu cầu TVGS Phần làm lại thay vật liệu thích hợp TVGS chấp thuận sau đầm chặt yêu cầu đến cao độ đáy móng - Nghiệm thu hố móng với TVGS đào xong chuyển giai đoạn thi công hạng mục a2 Thi cơng móng cống Đệm đá dăm móng cống: Vật liệu làm lớp đá dăm đệm móng cống loại đá mua từ nhà cung cấp có phiếu thí nghiệm & thành phần hạt TVGS chấp thuận trước thi công Sau đào đất đến cao độ thiết kế, đầm chặt đất móng cống đến độ chặt yêu cầu, đất hố móng chất lượng xấu, không hồ sơ khảo sát phải tiến hành xử lý thay đất 78 Bề mặt mà lớp đá dăm đệm rải lên đảm bảo thoát nước tốt, đảm bảo độ vững chắc, đồng thủ cơng Dùng đầm cóc tiến hành đầm nén đạt độ chặt yêu cầu chiều dày, cao độ thiết kế Xây móng cống Sau thi công xong lớp đá dăm đệm TVGS nghiệm thu nhà thầu xây móng cống đá hộc VXM M100 theo kích thước, cao độ hồ sơ thiết kế a3 Lắp đặt ống cống: - Các ống cống đặt cẩn thận, tim cọc, hướng độ dốc thiết kế - Các ống cống nối với gờ nối đặt khớp với nhau, hàng ống cống đặt cho tim ống cống phải trùng nhau, nửa gờ đoạn trước phải trát vữa xi măng đủ dầy để làm cho mặt ống đối đầu tràn đầy vữa tạo phẳng Dùng cần cẩu kết hợp với nhân lực lắp đặt hạ chỉnh ống cống a4 Đá dăm chèn khe (đối với cống tròn đơi) Tuỳ trường hợp cụ thể hồ sơ thiết kế, sau lắp đặt hoàn chỉnh ống cống, tiến hành chèn khe đá dăm theo hồ sơ thiết kế a5 Mối nối lăn sơn ống cống - Sau đặt ống cống, phần lại mối nối phải nhét kín vật liệu chèn mối nối nhồi đầy vữa xi măng theo hồ sơ thiết kế định phải đắp thêm đủ vữa để làm thành đường gân bọc quanh mối nối Phía mối nối phải vệ sinh sẽ, ẩm làm nhẵn bắt đầu chét vữa Vữa phía ngồi phải giữ độ ẩm ngày tư vấn giám sát cho phép tiến hành đắp đất Nếu không dùng mối nối cứng, tuỳ theo thiết dùng loại sau : Sơn bitum thành ngồi cống, matit bitum nóng, bao tải tẩm nhựa đường lớp đàn hồi cách nước để bọc kín mối nối dùng đất sét để đắp bao bọc bên Yêu cầu cho sau thi công lớp nước thấm từ cống cống qua mối nối - ống cống phải lăn sơn phòng nước khắp phía ngồi ống cống a6 Thi cơng tường đầu, tường cánh, sân cống: - Tường cánh thiết kế đá xây, xây đảm bảo theo kích thước hồ sơ thiết kế - Nhân lực xây sân cống đá hộc xây vữa XM M100 bê tông mác 150 đá dăm đệm đầm chặt cao độ thiết kế, khối đá xây bê tông thi công xong phải đảm bảo chất lượng, kích thước thiết kế, sai số phạm vị cho phép 79 Trong trường hợp, móng tường, hố thu phần gia cố sân cống phải đầm chặt phần đáy cống để đảm bảo ổn định chống lún cục bộ, đặc biệt lưu ý liên kết cống tường cánh để tránh nứt, tách phần tường đốt cống lún cục a7 Đắp đất hai bên mang cống đắp đất cống: Ô tô vận chuyển đất đắp từ mỏ vị trí cống cần đắp, dùng nhân lực san đất thành lớp với chiều dày 15-20cm Dùng đầm cóc đầm chặt lớp đất đắp, đắp đất cống phải đắp đối xứng, q trình đắp nhà thầu ln ý để không phá vỡ kết cấu cống Độ chặt đắp đất hai bên mang cống cống phải đạt K0,95, riêng lớp đất 30 cm (dưới lớp kết cấu áo đường) phải đạt K 0,98 Từng lớp phải kiểm tra độ chặt Chỉ đắp lớp lớp đắp trước phải đạt độ chặt chấp thuận TVGS Đất đắp phải cao đỉnh cống tối thiểu 0,5m đắp sang hai bên với khoảng cách 1,5 lần đường kính ống cống kể từ đường tâm cống Cần phải đặc biệt ý để đảm bảo đất đắp phía hơng cống đầm chặt theo độ chặt yêu cầu để tránh gây chuyển vị hư hại khác cho ống cống vừa lắp đặt a8 Thông xe Sau hoàn thành toàn hạng mục công việc, đống ý kỹ sư tư vấn giám sát Nhà thầu cho thông xe thi cơng nốt 1/2 cống lại b Thi công cống hộp đổ chỗ b1 Định vị đào móng cống - Định vị cống theo vị trí hồ sơ thiết kế Trước đào hố móng cống, Nhà thầu tiến hành bố trí cống nước ngang tạm thời để cải nắn dòng chảy khơng ảnh hưởng tới q trình thi cơng đảm bảo dòng chảy thơng suốt Nếu mặt thi cơng hẹp nhà thầu làm đường tránh, đường tạm để đảm bảo giao thông - Nhà thầu tiến hành đào đất móng cống máy xúc kết hợp nhân lực kích thước hình học theo u cầu thiết kế cống, chuyển đổ đất nơi quy định ô tô Máy xúc đào đất tạo thành hố móng đến cao độ thiết kế, chỉnh sửa vị trí kích thước hình học thủ cơng - Dùng máy kinh vĩ định vị tim móng cống - Trong q trình đào đất hố móng ln ln đảm bảo độ dốc nước mặt Tại số vị trí có nước mặt Nhà thầu tiến hành đóng cọc cừ làm bờ bao vòng vây 80 ngăn nước Khi đào sâu hố móng, có nước ngầm thấm vào hố móng Nhà thầu bố trí đào rãnh thu nước bơm hút máy bơm - Hố móng tạo đủ rộng để thi cơng Vách hố móng đảm bảo ổn định cách tạo mái dốc tuỳ theo điều kiện địa chất Trong trường hợp mái dốc không đảm bảo ổn định Nhà thầu tiến hành đóng cọc ván để chống vách - Nếu đào hố móng cống gặp trường hợp địa chất khác với hồ sơ thiết kế Nhà thầu báo cáo với chủ đầu tư, TVGS TVTK để có phương án giải kịp thời Trước đặt ống cống trước đổ vật liệu lót móng, hố móng đào phải sửa sang cao độ, trắc ngang độ dốc cống - Đáy móng đào phải đầm chặt quy định hành, Bất kỳ phần đáy hố móng bị hư hại phải làm theo yêu cầu TVGS Phần làm lại thay vật liệu thích hợp TVGS chấp thuận sau đầm chặt yêu cầu đến cao độ đáy móng - Nghiệm thu hố móng với TVGS đào xong chuyển giai đoạn thi công hạng mục b.2 Thi cơng móng, thân cống : Đệm đá dăm móng cống : Vật liệu làm lớp đá dăm đệm móng cống loại đá mua từ nhà cung cấp có phiếu thí nghiệm & thành phần hạt TVGS chấp thuận trước thi công (Yêu cầu đá dăm đệm theo quy định nêu mục B – Chương II- Vật liệu yêu cầu kỹ thuật - đá dăm đệm ) Sau đào đất đến cao độ thiết kế, đầm chặt đất móng cống đến độ chặt yêu cầu, đất hố móng chất lượng xấu, khơng hồ sơ khảo sát tiến hành xử lý thay đất Bề mặt mà lớp đá dăm đệm rải lên phải đảm bảo thoát nước tốt, đảm bảo độ vững chắc, đồng đạt độ dốc ngang theo quy định Đá dăm đệm vận chuyển đến công trường ô tô tự đổ Tiến hành san rải vật liệu thành lớp đồng thủ công Dùng đầm cóc tiến hành đầm nén đạt độ chặt yêu cầu chiều dày, cao độ thiết kế Đổ bê tơng móng cống Sau tiến hành thi cơng xong lớp đá dăm đệm TVGS nghiệm thu nhà thầu tiến hành lắp dựng ván khuôn, đổ bê tơng móng cống theo kích thước, cao độ hồ sơ thiết kế Bê tông trộn máy trộn đầm đầm dùi đầm bàn theo yêu cầu kỹ thuật hướng dẫn TVGS 81 Trong trình đổ bê tông nhà thầu tiến hành lấy mẫu trường có chứng kiến TVGS để kiểm chứng cường độ bê tông - Khi thi cơng xong phần bê tơng móng TVGS nghiệm thu Nhà thầu tiến hành gia công cốt thép, lắp dựng ván khuôn để thi công phần thân cống - Các bước thi công đảm bảo liên tục hoàn thành toàn thân cống mặt cống - Đối với bê tông mặt cống: bê tông đạt 100% cường độ Nhà thầu tiến hành đắp đất cống - Sau thi công xong thân cống, mặt cống tiến hành gia cơng, lắp dựng ván khn, cốt thép sân cống tường cánh, đổ bê tông tường cánh theo kích thước, cao độ vẽ Để q trình thi cơng cống hộp bê tông cốt thép đổ chỗ, tuỳ theo địa hình cụ thể, mặt thi cơng cho phép Nhà thầu tiến hành thi cơng cống tạm nước, đường cơng vụ ngồi phạm vi thi cơng để thi cơng tồn chiều dài cống nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính liên tục đảm bảo chất lượng cơng trình b3 Đắp đất hai bên mang cống đắp đất cống: - Ơtơ vận chuyển đất đắp từ mỏ vị trí cống cần đắp, dùng nhân lực san đất thành lớp với chiều dày 15-20cm - Dùng đầm cóc đầm chặt lớp đất đắp, đắp đất cống phải đắp đối xứng Trong trình đắp đất Nhà thầu ý không để phá vỡ kết cấu cống - Độ chặt đắp đất hai bên mang cống cống đạt K95, riêng lớp đất 30cm (dưới đáy móng đường) đạt K98 Từng lớp kiểm tra độ chặt Chỉ đắp lớp lớp đắp trước đạt độ chặt chấp thuận TVGS - Đất đắp phải cao đỉnh cống tối thiểu 0.5m đắp sang hai bên với khoảng cách 1.5 lần đường kính cống kể từ đường tim cống Cần đặc biệt ý để đảm bảo đất đắp phía hông cống đầm chặt theo độ chặt yêu cầu để tránh gây chuyển vị hư hại khác cho ống cống vừa lắp đặt b.4 Thơng xe: Sau hồn thành tồn hạng mục công việc, đồng ý TVGS Nhà thầu cho thông xe thi cơng nốt nửa thân cống lại Huy động thiết bị nhân lực * Tổ thi công ống cống đúc sẵn ban điều hành trực tiếp quản lý huy Máy trộn bê tơng 250 lít : 02 Máy hàn 23KW: 02 Máy cắt uốn thép: 02 82 Máy đầm dùi: 02 Ván khuôn ống cống: 12 Cần cẩu 01-25 tấn: 01 (Điều phối) Ơ tơ vận chuyển: 02 ( Điều phối) Máy đào xúc 1,25 m3: 02 (Điều phối) Máy trộn bê tơng 250 lít : 02 (Điều phối) Máy hàn 23KW: 02 (Điều phối) Máy cắt uốn thép: 02 (Điều phối) Máy đầm dùi: 02 Đầm cóc Misuka: 02 Máy bơm nước 50m3/h: 01 (Điều phối) Cần cẩu 16 tấn: 01 (Điều phối) Ơ tơ vận chuyển: 02 ( Điều phối) Nhân công: 20 - 30 người 3.2.2.6 Biện pháp thi cơng cơng trình phụ trợ hồn thiện : Hệ thống an tồn giao thơng a Thi công cọc tiêu, cột Km - Cán kỹ thuật xác định vị trí chơn cọc tiêu, cột Km theo thiết kế - Đào hố móng chơn cọc tiêu, cột Km thủ cơng theo kích thước hồ sơ thiết kế - Vận chuyển cọc tiêu, cột Km từ bãi đúc cấu kiện vị trí thi công - Căng dây lắp đạt cọc tiêu, cột Km vào hố móng, sau đổ bê tơng M100# chèn chân cọc tiêu - Cọc tiêu, cột Km phải đặt thẳng đứng vị trí b Thi cơng lắp đặt biển báo: - Cán kỹ thuật xác định vị trí lắp đặt loại biển báo theo thiết kế - Đào hố móng chơn chân cột biển báo thủ cơng theo kích thước hồ sơ thiết kế - Lắp biển báo vào cột đỗ vận chuyển vị trí thi cơng - Lắp biển báo vào vị trí đổ bê tơng chơn cột biển báo - Biển báo lắp dựng xong phải thẳng đứng, chăn, vị trí 83 Cơng tác hồn thiện - Khơi phục hệ thống cọc mốc tuyến - Kiểm tra nội tất hạng mục cơng việc tồn tuyến xem có sai sót khơng, có khắc phục - Kiểm tra kích thước hình học, cao độ, chiều dày hạng mục cơng trình - Thi cơng sửa chữa hạng mục khiếm khuyết - Vệ sinh cơng trường, thi cơng hồn trả cơng trình, mặt cho dân địa phương, cọ rửa mặt đường, khơi thông cống rãnh - Hồn thiện hồ sơ cơng trình, nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu bàn giao, toán cơng trình… 3.3 Bảng tiên lượng mời thầu ST T NỘI DUNG CÔNG VIỆC NỀN ĐƯỜNG 1.Khối lượng đào Đào đường đất cấp III Đào rãnh thoát nước đất cấp III Đào rãnh thoát nước đất cấp IV 84 ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU m3 m3 m3 9,916.59 413.25 2,321.13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đào rãnh thoát nước đá cấp IV Đào hữu Đào cấp Đào khuôn đường đất cấp III Đào khuôn đường đất cấp IV Đào khuôn đường đá cấp IV Đào đường đất cấp IV Đào đường đá cấp IV Khối lượng đắp Đắp đất đường, độ chặt yêu cầu K95 Đắp đất đường, độ chặt yêu cầu K98 Xáo xới lu lèn, độ chặt yêu cầu K98 MẶT ĐƯỜNG Bê tông mặt đường, mác 300 Rải lớp giấy dầu tạo phẳng Cấp phối đá dăm loại II Ván khn mặt đường THỐT NƯỚC Rãnh dọc hình thang Khối lượng đào Bê tơng rãnh dọc M200 Cống nước ngang Cốt thép cống hộp D 18mm Bê tơng ống cống hình hộp M250 Bê tơng độ M250 Cốt thép độ Đá hộc xây VXM M100 Đá hộc xếp khan Ván khuôn cống hộp Đào đất móng cống Nạo vét dòng chảy Đắp đất Phá dỡ kết cấu đá xây cũ Bê tơng ống cống tròn M200 Bê tơng móng cống M150 Vữa xi măng M100 làm mối nối Đá dăm đệm Cốt thếp ống cống đường kính cốt thép d
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI LẬP GIÁ DỰ THẦU CTGT, ĐỀ TÀI LẬP GIÁ DỰ THẦU CTGT, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG, CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ DỰ THẦU CHO MỘT GÓI THẦU XÂY DỰNG, CHƯƠNG 3. LẬP GIÁ DỰ THẦU CHO GÓI THẦU SỐ 08 XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN TỪ KM 0+000 ĐẾN KM 10+000 DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀO ĐỒN BIÊN PHÒNG SEN THƯỢNG (319)/BCH BĐBP TỈNH ĐIỆN BIÊN., Yêu cầu về đất đắp nền đường:, Bạt bỏ đất đắp dư ngoài mái nền đường:, Nhân công: 20 - 30 người, 3 Bảng tiên lượng mời thầu.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay