VAI TRÒ THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, LIÊN HỆ VỚI QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN.

12 154 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 07:57

Chủ nghĩa duy vật biện chứng chính là hạt nhân lý luận triết học của thế giới quan khoa học Mác – Lênin, là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật; là hệ thống lý luận, phương pháp luận được xác lập trên cơ sở giải quyết theo quan điểm duy vật biện chứng đối với vấn đề cơ bản của triết học. ĐỀ BÀI: DỰA VÀO CÁC CHUYÊN ĐỀ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Đà ĐƯỢC HỌC TẬP NGHIÊN CỨU ANH/CHỊ HÃY LÀM RÕ VAI TRÒ THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NHẬN THỨC THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, LIÊN HỆ VỚI Q TRÌNH HỌC TẬP CƠNG TÁC CỦA BẢN THÂN BÀI LÀM Thế giới quan phương pháp luận triết học phận lý luận tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, kế thừa phát triển thành vĩ đại chủ nghĩa vật phép biện chứng lịch sử tư tưởng nhân loại C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin phát triển chủ nghĩa vật phép biện chứng đến trình độ sâu sắc hồn bị Nắm vững nội dung giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác – Lênin vừa điều kiện tiên để nghiên cứu toàn hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, vừa điều kiện tiên để vận dụng cách sáng tạo hoạt động nhận thức thực tiễn nhằm giải vấn đề mà đời sống xã hội đất nước, thời đại đặt I Thế giới quan giới quan khoa học Đặc điểm giới quan Thế giới quan xuất từ sớm từ thời nguyên thuỷ có nhiều định nghĩa khác Song nói, giới quan toàn quan niệm người giới, thân người, vị trí người giới Trong giới quan, yếu tố cảm xúc trí tuệ, niềm tin tri thức hoà quyện vào Rõ ràng, giới quan khơng tự nhiên mà có Nó hình thành sở hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cải tạo giới người Nó ln bổ sung, hồn thiện, phát triển trình phát triển thực tiễn xã hội Do đó, Thế giới quan có đặc điểm sau: (1) Thế giới quan phát triển với phát triển người xã hội thơng qua hoạt động (2) Thế giới quan ln có mối quan hệ người với giới Sự hiểu biết đắn mối quan hệ định hướng đạo hoạt động người phù hợp với thực luôn vận động phát triển nhằm thoả mãn ngày cao nhu cầu lợi ích người xã hội (3) Thế giới quan sản phẩm tinh thần người, phản ánh thực thông qua nhận thức, nhu cầu, lợi ích cá nhân, tập đoàn người hay toàn xã hội (4) Thế giới quan phụ thuộc vào trình độ nhận thức, nhu cầu, lợi ích cá nhân, nhóm người, tập đoàn người toàn xã hội Do đó, giai đoạn lịch sử, xã hội, dân tộc, giai cấp tồn nhiều giới quan khác Vai trò giới quan khoa học Thế giới quanvai trò quan trọng đời sống người, giai cấp, cộng đồng người lồi người Nó giúp người định hướng sống, xác lập nhân sinh quan đắn, tích cực Trên sở đó, người xác định thái độ, cách thức hoạt động cách sống riêng Khi xác định mục tiêu, lý tưởng, hoài bão, ước mơ người phấn đấu mục tiêu, lý tưởng, hồi bão, ước mơ Thế giới quan giúp người định hướng hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Đối với nhận thức, giới quan giúp người xác định xem người có khả nhận thức giới hay khơng Trên sở đó, người tin vào sức mạnh nhận thức giới hay khơng, có giải pháp để nhận thức giới hiệu Đối với hoạt động thực tiễn giới quan giúp người tự giác, chủ động xác định tính hướng đích hoạt động thực tiễn Do vậy, tránh mò mẫm, tự phát, chệch hướng, vô định Thế giới quan giúp người xác định mối quan hệ thân với người khác xã hội Trên sở giúp người điều chỉnh quan hệ qua lại người với hành vi thân cho phù hợp với mục tiêu chung xã hội phù hợp quy luật khách quan phát triển xã hội Thế giới quan thống hữu tri thức, niềm tin, lý trí tình cảm Tri thức hiểu biết sâu sắc người giới, kết trình hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn đắn người, phản ánh giới khách quan người Tri thức có nhiều loại khác nhau, có tri thức tự nhiên, xã hội người Sự hình thành phát triển tri thức q trình, thơng qua tồn hoạt động sống người Tri thức lưu truyền từ hệ sang hệ khác Tuy nhiên, thân tri thức chưa trở thành giới quan Tri thức gia nhập vào giới quan khoa học chuyển thành niềm tin khoa học người Chỉ tri thức trở nên bền vững sâu sắc, có giá trị định hướng cho hoạt động người Niềm tin trạng thái tâm lý, tinh thần đặc biệt phát triển sở tri thức Nó động lực thúc đẩy khát vọng nhận thức cải tạo thực người Niềm tin chia làm hai loại: + Niềm tin mù quáng + Niềm tin khoa học Niềm tin động lực mạnh mẽ, giúp cho người có nghị lực phi thường, vượt qua giây phút hiểm nguy, giám hy sinh tính mạng mục tiêu lý tưởng mà theo đuổi Thế giới quan thể trí tuệ người, thể trình độ tương đối cao lý trí, lý trí dựa sở hiểu biết người với tư cách chỉnh thể thống biểu muôn màu, muôn vẻ hoạt động người Lý trí người thống chặt chẽ niềm tin tri thức Lý trí khơng tách rời tình cảm mà gắn bó khăng khít, mật thiết tình cảm Tình cảm hình thức phản ánh đặc biệt mối quan hệ người giới quan hệ người với nhau, thể thái độ người tác động giới thân Vì vậy, tình cảm góp phần củng cố lý trí, làm cho lý trí có thêm sức mạnh Như vậy, yếu tố đơn lẻ giới quan Thế giới quan số cộng giản đơn yếu tố Trong giới quan có thống hữu cơ, biện chứng tri thức, niềm tin, lý trí tình cảm, thể toàn hiểu biết kinh nghiệm sống, hoạt động người Thế giới quan sử dụng chủ nghĩa Mác – Lênin làm sở lý luận gọi giới quan Mácxit hay giới quan cộng sản chủ nghĩa Thế giới quan gọi giới quan khoa học, phản ánh đắn quy luật chung tự nhiên, xã hội tư người dựa sở thành tựu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, đồng thời thực tiễn kiểm nghiệm Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, giới quan phát triển thể nhiều hình thức khác nhau, rõ rệt trải qua ba hình thức sau: Một là, giới quan huyền thoại: giới quan có nội dung pha trộn cách không tự giác thực ảo, đặc trưng - thể đậm nét trí tưởng tượng “tư nguyên thủy” Nó phản ánh quan niệm người nguyên thuỷ giới Mỗi dân tộc có huyền thoại để giải thích nguồn gốc dân tộc mình; nguồn gốc tượng tự nhiên sấm sét, mây, mưa… Chẳng hạn thần thoại Hy Lạp; huyền thoại Sơn Tinh, Thuỷ Tinh Việt Nam Trong giới quan huyền thoại, yếu tố thực ảo (tưởng tượng), cảm xúc trí tuệ, lý trí niềm tin, người thần hoà quyện vào nhau, chưa phân biệt rõ Hai là, giới quan tôn giáo: giới quan có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh lực lượng siêu nhân giới, người, thể qua hoạt động có tổ chức để suy tôn, sùng bái lực lượng siêu nhiên Đặc trưng chủ yếu giới quan tôn giáo niềm tin cao lý trí mà V.I Lênin cho rằng: “Sự bất lực giai cấp bị bóc lột đấu tranh chống bóc lột tất nhiên đẻ lòng tin vào đời tốt đẹp giới bên kia, giống bất lực người dã man đấu tranh chống thiên nhiên đẻ lòng tin vào thần thánh, vào phép màu… Mặc dù vậy, giới quan tôn giáo phản ánh khát vọng người muốn giải phóng khỏi bất cơng, đau khổ, muốn vươn tới giới hạnh phúc, ấm no Đồng thời, giới quan tôn giáo phản ánh trình độ phát triển giới quan định người Ba là, giới quan triết học: giới quan thể hệ thống lý luận thông qua khái niệm, phạm trù, quy luật Nó khơng nêu quan điểm, quan niệm người giới thân người mà chứng minh quan điểm, quan niệm lý luận Nếu giới quan huyền thoại, yếu tố biểu tượng cảm tính giữ vai trò chi phối; giới quan tơn giáo yếu tố niềm tin giữ vai trò chủ đạo, quan triết học, yếu tố tư lý tính đóng vai trò chủ đạo Thế giới quan triết học chứng minh quan niệm lập luận logic, tư logic Thế giới quan triết học phản ánh tồn xã hội Do vậy, xã hội có giai cấp, giới quan triết học mang tính giai cấp Triết học coi hạt nhânluận giới quan, lẽ, thông qua giới quan triết họcquan niệm kinh tế, trị, xã hội, đạo đức thể Hơn nữa, triết học đóng vai trò định hướng cho củng cố, phát triển giới quan cá nhân, cộng đồng lịch sử Như rõ, giới quan triết học vật trải qua ba loại hình lịch sử phát triển mình: Một là, giới quan triết học thô sơ, mộc mạc thời kỳ cổ đại Nó thể quan điểm vật mộc mạc, chất phát, giản đơn giới Hai là, giới quan triết học vật siêu hình kỷ XVII – XVIII Đặc trưng giới quan triết họcquan niệm vật siêu hình, máy móc giới Theo quan vật siêu hình này, phận, yếu tố, trình giới (cả tự nhiên xã hội) khơng có mối liên hệ tác động lẫn nhau, có ngẫu nhiên Tuy không phản ánh thực chủ nghĩa vật siêu hình góp phần khơng nhỏ vào việc chống lại giới quan tâm tơn giáo, điển hình thời kỳ chuyển tiếp từ đêm trường trung cổ sang thời kỳ phục hưng Ba là, giới quan triết học vật biện chứng Thế giới quan triết học vật biện chứng hình thức phát triển cao giới quan vật, khoa học Do tiếp thu toàn tinh hoa lịch sử tư tưởng nhân loại, lại hậu thuẫn thành tựu khoa học tự nhiên đương thời, nên giới quan triết học vật biện chứng từ đời khắc phục hạn chế giới quan triết học vật thô sơ, mộc mạc; giới quan triết học vật siêu hình Thế giới quan triết học vật biện chứng (gọi tắt giới quan khoa học) không phản ánh thực thân tồn mà cơng cụ hữu hiệu giúp lực lượng tiến xã hội cải tạo thực Qua phân tích trên, hiểu rõ sâu sắc vai trò giới quan giới quan khoa học, đặc biệt giới quan khoa học đem lại cho người định hướng, phương phápkhoa học để người tiếp tục nhận thức cải tạo giới II Chủ nghĩa vật biện chứng, vai trò phương pháp luận nhận thức thực tiễn chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật biện chứng hạt nhânluận triết học giới quan khoa học Mác – Lênin, hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật; hệ thống lý luận, phương pháp luận xác lập sở giải theo quan điểm vật biện chứng vấn đề triết học Nội dung chủ nghĩa vật biện chứng Thể qua tất quan điểm, quan niệm song nhận thức nội dung qua quan điểm vật giới nói chung quan điểm vật xã hội nói riêng a Quan điểm vật giới Kế thừa tư tưởng nhà triết học vật vào thành tựu khoa học tự nhiên, chủ nghĩa vật biện chứng đến khẳng định: Bản chất giới vật chất; giới thống tính vật chất vật chất thực khách quan, tồn độc lập với ý thức, định ý thức ý thức phản ánh b Quan điểm vật xã hội Quan điểm vật xã hội hệ thống quan điểm thống chặt chẽ với nhau, đời, tồn tại, vận động phát triển xã hội lực lượng thực nhiệm vụ lịch sử đặt vận động phát triển Bản chất chủ nghĩa vật biện chứng Bản chất chủ nghĩa vật biện chứng thể việc giải đắn vấn đề triết học quan điểm thực tiễn, thống hữu giới quan vật với phép biện chứng, quan niệm vật triệt để tính thực tiễn – cách mạng Phương pháp luận nhận thức thực tiễn chủ nghĩa vật biện chứng 3.1 Phép biện chứng vật a Sự đời phép biện chứngs Triết học đời từ thời cổ đại đánh dấu đời phép biện chứng Trải qua hàng ngàn năm tồn phát triển có phồn vinh có suy vong Khởi đầu phép biện chứng tự phát cổ đại, thể rõ nét thuyết “âm - dương” Trung Quốc, đăc biệt nhiều học thuyết Hi Lạp cổ đại Đến khoảng kỷ 17 nửa đầu kỷ 18, phương pháp siêu hình thống trị tư triết học mà đại diện Đêcactơ – ông coi linh hồn phương pháp siêu hình Trong khoảng nửa sau kỷ 18 đầu kỷ 19 thời kỳ tổng kết lịch sử triết học nhân loại hình thành hệ thống lớn phương pháp biện chứng tâm mà đại diện Hêgen ông coi tiền đề phương pháp biện chứng vật sau Ngày phép biện chứng đạt đến trình độ cao phép biện chứng vât Phép biện chứng vật tạo thành từ loạt phạm trù, nguyên lý, quy luật khái quát từ thực phù hợp với thực Cho nên phản ánh liên hệ, vận động phát triển tự nhiên, xã hội tư Nhờ khắc phục hạn chế vốn có phép biện chứng tự phát cổ đại cho giới chỉnh thể thống nhất, phận có mối liên hệ qua lại, thâm nhập vào nhau, tác động chịu ảnh hưởng lẫn nhau, giới phận cấu thành giới không ngừng vận động phát triển Tuy nhiên hạn chế phương pháp biện chứng cho thấy tranh tác động qua lại, vận động phát triển chưa làm rõ liên hệ quy luật nội vận động phát triển Hơn phép biện chứng vật sửa sai lầm phép biện chứng tâm khách quan thời cổ đại mà đại biểu Hêgen - đại diện lỗi lạc phép biện chứng Hêgen cho phát triển biện chứng giới bên chép lại tự vận động “ý niệm tuyệt đối ”mà Phép biện chứng vật chứng minh : ý niệm đầu óc chẳng qua phản ánh vật thực khách quan, thân biện chứng ý niệm đơn phản ánh có ý thức vận động biện chứng giới thực khách quan.Như phép biện chứng vật khái quát cách đắn quy luật vận động phát triển chung giới Vì P.Ăngen định nghĩa: “phép biện chứng…là môn khoa học quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên, xã hội loài người tư duy.” * Khái niệm: Phép biện chứng vật phận lý luận hợp thành giới quan phương pháp luận triết học chủ nghĩa Mác – Lênin; “khoa học mối liên hệ phổ biến” “khoa học quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên, xã hội loài người tư duy” Theo quan điểm Mác, Hêghen phép biện chứng bao gồm mà ngày người ta gọi lý luận nhận thức hay nhận thức luận Phép biện chứng vật xây dựng sở hệ thống nguyên lý, phạm trù bản, quy luật phổ biến phản ánh đắn thực Trong hệ thống nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển hai nguyên lý khái quát Vì Ph.Ăngghen định nghĩa: “phép biện chứng chẳng qua môn khoa học quy luật phổ biến vận động phát triển tự nhiên, xã hội loài người tư duy” b Nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật tượng b1 Khái niệm mối liên hệ phổ biến: Là khái niệm dùng để tác động ràng buộc lẫn nhau, quy định chuyển hoá lẫn mặt, yếu tố, phận vật vật, tượng với => Mối quan hệ vật chất ý thức b2 Nội dung tính chất mối liên hệ – Tính khách quan phổ biến mối liên hệ: Nhờ có mối liên hệ mà có vận động, mà vận động lại phương thức tồn vật chất, tất yếu khách quan, mối liên hệ tất yếu khách quan Mối liên hệ tồn tất vật, tượng tất lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư Mối liên hệ phổ biến thực, vốn có vật, tượng, thể tính thống vật chất giới – Do mối liên hệ phổ biến, nên có tính đa dạng: Các vật; tượng giới vật chất đa dạng nên mối liên hệ chúng đa dạng, thế, nghiên cứu vật, tượng cần phải phân loại mối liên hệ cách cụ thể Căn vào tính chất, phạm vi, trình độ, có loại mối liên hệ sau: chung riêng, không bản, bên bên ngồi, chủ yếu thứ yếu, khơng gian thời gian, v.v Sự phân loại tương đối, mối liên hệ phận, mặt tồn mối liên hệ phổ biến nói chung – Phép biện chứng vật nghiên cứu mối liên hệ chung phổ biến giới khách quan Còn hình thức cụ thể mối liên hệ đối tượng nghiến cứu ngành khoa học cụ thể c Ý nghĩa phương pháp luận mối liên hệ phổ biến Nguyên lý mối liên hệ phổ biến xét góc độ giới quan phản ánh tính thống vật chất giới Các sinh vật, tượng giới dù có đa dạng, có khác chúng dạng khác giới giới vật chất Xét góc độ nhận thức lí luận, sơ lí luận quan điểm toàn diện Với tư cách nguyên tắc phương pháp luận việc nhận thức vật, tượng, quan điểm tồn diện đòi hỏi để có nhận thức vật cần xem xét nó: : mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, thuộc tính khác vật đó, hai : mối liên hệ qua lại vật với vật khác, kể trực tiếp lẫn gián tiếp Hơn quan điểm tồn diện đòi hỏi để nhận thức vật, cần xem xét mối quan hệ với nhu cầu thực tiễn người Quan điểm tồn diện đòi hỏi phải từ tri thức nhiều mặt, nhiều mối liên hệ vật đến chỗ khái quát để rút chất chi phối tồn phát triển vật hay tượng Nhưng quan điểm tồn diện khơng đồng với cách xem xét dàn trải, liệt kê quy định khác vật hay tượng đó, đòi hỏi phải làm bật nhất, quan trọng vật hay tượng Với tư cách nguyên tắc phương pháp luận hoạt động thực tiễn, nguyên lí mối liên hệ phổ biến đòi hỏi để cải tạo vật, phải hoạt động thực tiiễn biến đổi mối liên hệ nội vật mối liên hệ qua lại vật với vật khác Muốn phải sử dụng đồng nhiều phương pháp, nhiều phương tiện khác để tac động nhằm thay đổi liên hệ tương ứng Để tránh phưng pháp luận sai lầm việc xem xét vật, hoạt động cần tránh chủ nghĩa chiết trung, thuật nguỵ biện Mọi vật tượng tồn không gian thời gian định mang dấu ấn không gian thời gian Do cần có quan điểm lịch sử cụ thể xem xet giải vấn đề thực tiễn đặt 3.2 Vai trò phương pháp luận hoạt động nhận thức thực tiễn chủ nghĩa vật biện chứng 3.2.1 Khái niệm Phương pháp luậnluận phương pháp, hệ thống quan điểm, nguyên tắc đạo, định hướng cho người q trình tìm tòi, xây dựng, lựa chọn vận dụng phương pháp nhận thức thực tiễn có ý nghĩa định thành bại hoạt động nhận thức thực tiễn người 3.2.2 Mối quan hệluận thực tiễn Được thể mối quan hệ nhận thức thực tiễn GIữa lý luận thực tiễn thống biện chứng với Sự thống bắt nguồn từ chỗ: chúng hoạt động người, nhằm mục đích cải tạo tự nhiên cải tạo xã hội để thoả mãn nhu cầu người a Lý luận bắt nguồn từ thực tiễnluận dựa nhu cầu thực tiễn lấy chất liệu thực tiễn Thực tiễn hoạt động người, định tồn phát triển xã hội Lý luận khơng có mục đích tự mà mục đích cuối phục vụ thực tiễn Sức sống lý luận ln ln gắn liền với thực tiễn, phục vụ cho yêu cầu thực tiến b Lý luận mở đường hướng dẫn hoạt động thực tiễn Ví dụ: lý luận Mác - Lênin hướng dẫn đường đấu tranh giai cấp vô sản Sự thành công hay thất bại hoạt động thực tiễn tuỳ thuộc vào hướng dẫn lý luận nào, có khoa học hay khơng? Sự phát triển lý luận yêu cầu thực tiễn, điều nói lên thực tiễn khơng tách rời lý luận, thiếu hướng dẫn lý luận Vai tròluận khoa học chỗ: đưa lại cho thực tiễn tri thức đắn quy luật vận động, phát triển thực khách quan, từ có sở để định mục tiêu phương pháp đắn cho hoạt động thực tiễn Quan hệluận thực tiễn mang tính chất phức tạp, quan hệ thống mâu thuẫn đối lập c Lý luận thực tiễn thống Lý luận thực tiễn thống giai cấp thống trị mang tinh thần tiến giữ sứ mệnh lịch sử Khi lý luận thực tiễn thống chúng tăng cường lẫn phát huy vai trò Sự thống nguyên lý triết học Mác- Lênin d Sự mâu thuẫn lý luận thực tiễn Xảy giai cấp thống trị trở nên phản động, lỗi thời, lạc hậu Khi mâu thuẫn nảy sinh, chúng làm giảm ảnh hưởng Điều dẫn đến đường lối, sách xã hội trở nên lạc hậu phản động * Ý nghĩa: Cần phải tăng cường, phát huy vai tròluận xã hội, đặc biệt lý luận xã hội mà quan trọngluận Mác - Lênin lý luận kinh tế Trước chủ nghĩa Mác, lý luận nhận thức, phạm trù thực tiễn khơng có chỗ đứng Nhiều người hình dung thực tiễn với mặt xấu xí bn (Phơ-Bách) Trong “Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, sau phê phán E Ma Khơ số khác ”cố gạt thực tiễn khỏi lý luận nhận thức, coi thực tiễn không đáng nghiên cứu mặt nhận thức luận, ”đem tiêu chuẩn thực tiễn giúp cho người phân biệt ảo tưởng với thực đặt giới hạn khoa học, lý luận nhận thức để dọn chỗ cho chủ nghĩa tâm thuyết bất khả tri” V.I.Lênin khẳng định: quan điểm đời sống, thực tiễn phải quan điểm thứ lý luận nhận thức (“V.I.Lênin tồn tập” – 1980) Chính quan trọng mối quan hệluận thực tiễn nên nước ta giai đoạn cần đảm bảo thống lý luận hoạt động Hiện nay, nước ta tiến hành đổi cách toàn diện mặt đời sống xã hội, mà đổi kinh tế trung tâm Đổi từ kinh tế tập trung quan liêu sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước vấn đề mẻ chưa có lời giải đáp sẵn khơng có lời giải sẵn sau vào tiến hành đổi Q trình đổi nói chung, đổi kinh tế nói riêng việc nhận thức q trình đổi khơng tách rời nhau, tác động qua lại lẫn phát triển Vậy nhận thức hoạt động thực tiễn, phải xuất phát từ thực tế khách quan, phải lấy thực khách quan làm sở cho hoạt động Gắn lý luận vào thực tiễn để hoạt động trở nên khoa học, có sở vững Tinh thần vấn đề cần nghiên cứu văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI e Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin Thực tiễnluận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực tiễnluận xng Vì vậy, nhấn mạnh quan trọng lý luận, nhiều lần Lênin nhắc nhắc lại lý luận cách mạng giáo điều, kim nang cho hành động cách mạng, lý luận cứng nhắc, đầy tính sáng tạo Lý luận luôn cần bổ sung kết luận rút từ thực tiễn sinh động Những người cộng sản nước phải cụ thể hố chủ nghĩa Mác _ Lênin cho thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh lúc nơi (“Hồ Chí Minh: tồn tập”1996) Con đường biện chứng nhận thức: Nhận thức người diễn sở thực tiễn không ngừng vận động, phát triển Sự vận động phát triển nhận thức diễn cách biện chứng: - “Từ trực quan sinh động đến tư trìu tượng từ tư trìu tượng đến thực tiễn - đường biện chứng nhận thức chân lý, nhận thức thực khách quan” + Trực quan sinh động (hay nhận thức cảm tính) giai đoạn đầu trình nhận thức, hình thành trình thực tiễn Giai đoạn hình thành thơng qua hình thức nối tiếp nhau: cảm giác, tri giác, biểu tượng + Tư trì tượng (hay nhận thức lý tính) giai đoạn cao trình nhận thức dựa sở tài liệu giai đoạn trực quan sinh động mang lại - Nhận thức người phát triển đến giai đoạn tư trìu tượng chưa phải chấm dứt, mà lại tiếp tục vận động trở với thực tiễn Nhận thức phải trở với thực tiễn vì: + Mục đích nhận thức phục vụ hoạt động thực tiễn Vì phải trở đạo hoạt động thực tiễn cải tạo giới + Đến giai đoạn tư trìu tượng có khả phản ánh sai lệch thực Vì vậy, nhận thức phải quay trở thực tiễn để kiểm tra kết nhận thức, phân biệt đâu nhận thức đúng, đâu nhận thức sai lầm + Thực tiễn ln ln vận động, phát triển Vì nhận thức phải trở với thực tiễn để sở thực tiễn tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức - Từ trực quan sinh động dến tư trìu tượng, từ tư trìu tượng đến thực tiễn vòng khâu trình nhận thức Nó lặp lặp lại làm cho nhận thức người phát triển không ngừng, ngày phản ánh sâu sắc chất, quy luật giới khách quan c Vai trò phương pháp luận hoạt động nhận thức thực tiễn chủ nghĩa vật biện chứng – Vì mối liên hệ tác động qua lại, chuyển hoá, quy định lẫn vật, tượng mối liên hệ mang tính khách quan, mang tính phổ biến nên hoạt động nhận thức hoạt động thực tiến người phải tôn trọng quan điểm toàn diện, phải tránh cách xem xét phiến diện, lấy khách quan làm sở, phượng tiện cho hành động Quan điểm tồn diện đòi hỏi nhận thức vật mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, mặt vật tác động qua lại vật với vật khác, kể mối liên hệ trực tiếp mối liên hệ gián tiếp Chỉ sở nhận thức vật Đồng thời, quan điểm tồn diện đòi hỏi phải biết phân biệt mối liên hệ, phải biết ý tới mối liên hệ bên trong, mối liên hệ chất, mối liên hệ chủ yếu, mối liên hệ tất nhiên, lưu ý đến chuyển hoá lẫn mối liên hệ để hiểu rõ chất vậtphương pháp tác động phù hợp nhằm đem lại hiệu cao hoạt động thân Trong hoạt động thực tế, theo quan điểm toàn diện, tác động vào vật, phải ý tới mối liên hệ nội mà phải ý tới mối liên hệ vật với vật khác Đồng thời, phải biết sử dụng đồng biện pháp, phương tiện khác để tác động nhằm đem lại hiệu cao Để thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, mặt, phải phát huy nội lực đất nước ta; mặt khác, phải biết tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách xu hướng quốc tế hóa lĩnh vực đời sống xã hội tồn cầu hóa kinh tế đưa lại => Quy luật phủ định phủ định => Quy luật lượng chất – Vì mối liên hệ có tính đa dạng, phong phú – vật, tượng khác nhau, không gian, thời gian khác mối liên hệ biểu khác nên hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người phải tôn trọng quan điểm lịch sử – cụ thể: Quan điểm lịch sử – cụ thể đòi hỏi nhận thức vật tác động vào vật phải ý điều kiện, hoàn cảnh lịch sử – cụ thể, môi trường cụ thể vật sinh ra, tồn phát triển Thực tế cho thấy rằng, luận điểm luận điểm khoa học điều kiện này, không luận điểm khoa học điều kiện khác Vì để xác định đường lối, chủ trương giai đoạn cách mạng, thời kỳ xây dựng đất nước, Đảng ta phân tích tình hình cụ thể đất nước ta bối cảnh lịch sử quốc tế diễn giai đoạn thời kỳ thực đường lối, chủ trương, Đảng ta bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến hoàn cảnh cụ thể * Áp dụng lý luận thực tiễn nghiệp phát triển kinh tế đổi kinh tế đất nước ta Đảng cộng sản Việt Nam, trước sau một, khẳng định mục tiêu chủ nghĩa xã hội cách mạng Việt Nam Nhưng trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta xuất bệnh chủ quan ý chí Đại Hội VII Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng đường lối, xây dựng mục tiêu phương hướng xã hội chủ nghĩa Nhưng Đảng phạm sai lầm chủ quan ý chí, vi phạm quy luật khách quan nóng vội cải tạo xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ kinh tế nhiều thành phần, trì lâu chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp Quán triệt nguyên tắc khách quan, khắc phục bệnh chủ quan ý chí nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân Bản thân nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiệm vụ mẻ, khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải phát huy cao độ vai trò nhân tố chủ quan tính động chủ quan Vì phải kết hợp chặt chẽ nhiệt tình cách mạng tri thức khoa học tri thức khoa học có hay khơng nhờ lòng ham hiểu biết, trí thơng minh, ý chí ngược lại tri thức khoa học phát huy tác dụng thực tiễn lại trở thành động lực tăng thêm tri thức, nhận thức Sự kết hợp xuất phát từ thực tế khách quan phát huy nỗ lực chủ quan đem lại hiệu cao phát triển nhận thức mà giúp cho lý luận khơng xa rời thực tiễn sống Nắm bắt vận dụng có hiệu quy luật tất yếu khách quan để hoạt động đem vào thực tiễn để kiểm nghiệm phương tâm chủ đạo cơng đổi Chỉ có dám nghĩ, dám làm kết hợp với tri thức khoa học trang bị, thành công Đặc biệt lĩnh vực kinh tế, nắm bắt quy luật kinh tế, quy luật sản xuất lại cần thiết để cải tạo thực tiễn, tạo phương hướng`và mục tiêu đắn phát triển lên Chỉ nước ta theo kịp trình độ phát triển kinh tế chung khu vực giới Trong xu hội nhập tồn cầu hố nay, sách đổi Đảng Nhà nước xuất phát từ thực tiễn tình hình đất nước đáng phát huy mạnh mẽ tính ưu việt III Liên hệ với q trình cơng tác học tập thân Bản thân cán làm ngành giao thông vận tải nói chung sinh viên ngành Quản lý xây dựng khóa 25.2 nói riêng, tơi nhận thức rằng: Thế giới quan khoa học giúp định hướng đắn nhận thức chuẩn bị hành trang vững đường học tập Đó là: thân phải khơng ngừng nâng cao khả nắm bắt tri thức khoa học bản, khoa học chuyên ngành để đáp ứng đòi hỏi nghiệp đổi đất nước, đòi hỏi khắt khe thị trường lao động mà cụ thể đáp ứng đòi hỏi ngày cao công tác chuyên môn thân quan, đơn vị Hơn nữa, hành động nhận thức mình, cần xem xét việc hay vấn đề cách tồn diện, khách quan từ đưa phương hướng xử lý công việc hợp lý Điều đồng nghĩa với việc, thân cần khơng ngừng rèn luyện phẩm chất chinh trị, đạo đức lối sống tiến bộ, có lòng u nước u chủ nghĩa xã hội Bởi vậy, để hội tụ đầy đủ phẩm chất cần phải trang bị cách đầy đủ toàn diện giới quan khoa học IV Kết luận Trong triết học, giới quan phương pháp luận không tách rời Bất lý luận triết học nào, lý giải giới xung quanh thân người, đồng thời thể phương pháp luận định, đạo cho việc xây dựng vận dụng phương pháp luận Mỗi hệ thống triết học không giới quan định, mà phương pháp luận chung việc xem xét giới Qua phân tích trên, ta nhận thấy vai trò quan trọng giới quan khoa học phương pháp luận nhận thức thực tiễn chủ nghĩa vật biện chứng cách rõ nét sâu sắc để từ vận dụng vào sống người đắn có hiệu ... luận nhận thức thực tiễn chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật biện chứng hạt nhân lý luận triết học giới quan khoa học Mác – Lênin, hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật; hệ thống lý luận, phương. .. giới quan khoa học, đặc biệt giới quan khoa học đem lại cho người định hướng, phương pháp tư khoa học để người tiếp tục nhận thức cải tạo giới II Chủ nghĩa vật biện chứng, vai trò phương pháp luận. .. phương pháp nhận thức thực tiễn có ý nghĩa định thành bại hoạt động nhận thức thực tiễn người 3.2.2 Mối quan hệ lý luận thực tiễn Được thể mối quan hệ nhận thức thực tiễn GIữa lý luận thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, LIÊN HỆ VỚI QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN., VAI TRÒ THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG, LIÊN HỆ VỚI QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay