Chuong trinh mon van hoa viet nam

5 59 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 05:07

CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC VĂN HĨA VIỆT NAM Mã số môn học: MH 10 Thời gian môn học: 30giờ (LT: 30giờ; TH: 0giờ; KT: giờ) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MƠN HỌC - Vị trí: + Mơn học bố trí trước, đồng thời sau học sinh học xong môn học chung bắt buộc + Mơn học bố trí trước mơn học, mơ-đun đào tạo chun mơn nghề - Tính chất: + Là môn học sở ngành ngành thiết kết thời trang II MỤC TIÊU MÔN HỌC: Về kiến thức: - Nắm vững khái niệm, thuật ngữ Văn hóa Văn hóa học - Được trang bị kiến thức có hệ thống sở hình thành, trình hình thành đặc trưng sắc văn hóa Việt Nam - Nhận biết nét riêng, độc đáo làm nên sắc văn hóa truyền thống Việt Nam - Nhận thức vai trò có tính chất tảng văn hóa phát triển tồn diện bền vững đời sống xã hội - Có khả lí giải văn hóa ứng xử với pháp luật người Việt xưa từ tảng văn hóa truyền thống - Có khả vận dụng kiến thức môn học để liên hệ mở rộng tầm hiểu biết với lĩnh vực có liên quan (Sử học, Dân tộc học, Khảo cổ học ) Về kĩ năng: - Rèn luyện kỹ tìm kiếm, thu thập xử lý tư liệu cách khách quan, khoa học - Rèn luyện khả tư logic, kỹ phân tích, suy luận, hệ thống hoá, tổng hợp, khái quát việc nghiên cứu vấn đề văn hóa nói riêng vấn đề khoa học xã hội nói chung - Sau kết thúc mơn học, người học vận dụng kiến thức học để phân tích, giải thích đánh giá kiện, vấn đề văn hóa diễn thực tiễn đời sống, đặc biệt lĩnh vực văn hóa ứng xử với pháp luật Về thái độ: Mơn học nhằm hình thành người học ý thức, thái độ: - Biết tơn trọng tự hào, từ có ý thức gìn giữ, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc - Có ý thức tơn trọng văn hóa khác, biết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho vốn văn hóa truyền thống - Có thói quen quan tâm tới vấn đề văn hóa diễn đời sống xã hội - Củng cố nâng cao vốn văn hóa cho thân, xây dựng lối sống lành mạnh dựa tiêu chí Chân - Thiện - Mỹ, nhằm góp phần hoàn thiện tâm hồn, nhân cách để trở thành người phát triển tồn diện, hài hòa, tạo tảng động lực cho phát triển bền vững xã hội III NỘI DUNG MÔN HỌC: Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Số TT I Tên chương, mục Chương 1: Khái niệm văn hóa văn hóa học 1.1 Khái niệm văn hóa 1.2 Khái niệm Văn hóa học Tổng số Thời gian Lý Thực thuyết hành, Kiểm tra* II Chương 2: Khái quát văn hóa Việt Nam 2.1 Điều kiện hình thành văn hóa Việt Nam 2.2 Định vị văn hóa Việt Nam III Chương 3: Đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam 3.1 Cơ sở hình thành văn hóa truyền thống Việt Nam 3.2 Đặc trưng văn hóa vật chất 3.3 Đặc trưng văn hóa tinh thần 3.4 Đặc trưng văn hóa tổ chức xã hội IV Chương 4: Văn hóa Việt Nam - truyền thống đại 4.1 Sự chuyển đổi cấu trúc văn hóa từ truyền thống sang đại 4.2 Văn hóa Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa V Chương 5: Các vùng văn hóa Việt Nam 5.1 Vùng văn hóa Tây Bắc 5.2 Vùng văn hóa Tây Bắc 5.3 Vùng văn hóa Bắc Bộ 5.4 Vùng văn hóa Trung Bộ 5.5 Vùng văn hóa Tây Nguyên 5.6 Vùng văn hóa Nam Bộ Cộng 30 24 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết tính lý thuyết, kiểm tra thực hành tính thực hành Nội dung chi tiết: Chương 1: Khái niệm văn hóa văn hóa học Mục tiêu: + Trình bày khái niệm văn hóa, văn hóa học 1 Khái niệm văn hóa Thời gian: 1.1.1 Về thuật ngữ: “văn hóa” 1.1.2 Về thuật ngữ: “văn hóa” 1.1.3 Văn hóa với khái niệm có liên quan 1.1.4 Cấu trúc hệ thống văn hóa 1.1.5 Bản chất, đặc trưng chức văn hóa 1.2 Khái niệm Văn hóa học Thời gian: 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu 1.2.2 Phương pháp nghiên cứu 1.2.3 Mục đích, ý nghĩa mơn Đại cương Văn hóa Việt Nam Chương 2: Khái quát văn hóa Việt Nam Mục tiêu: + Trình bày Điều kiện hình thành văn hóa Việt Nam + Mơ tả định vị văn hóa Việt Nam 2.1 Điều kiện hình thành văn hóa Việt Nam 2.1.1 Điều kiện tự nhiên – xã hội 2.1.2 Chủ thể văn hóa Việt Nam 2.1.3 Thời gian, khơng gian văn hóa Việt Nam 2.2 Định vị văn hóa Việt Nam 2.2.1 Khái niệm loại hình văn hóa 2.2.2 Loại hình văn hóa Việt Nam Thời gian: 2giờ Thời gian: Chương 3: Đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam Mục tiêu: + Cơ sở hình thành văn hóa truyền thống Việt Nam + Trình bầy đặc trưng văn hóa vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội 3.1 Cơ sở hình thành văn hóa truyền thống Việt Nam Thời gian: 3.1.1 Nền tảng văn hóa địa 3.1.2 Tiếp thu văn hóa ngoại sinh 3.1.3 Quá trình định hình văn hóa truyền thống Việt Nam 3.2 Đặc trưng văn hóa vật chất Thời gian: 3.2.1 Văn hóa sản xuất vật chất 3.2.2 Văn hóa ẩm thực 3.2.3 Văn hóa trang phục 3.2.4 Văn hóa lại 3.3 Đặc trưng văn hóa tinh thần Thời gian: 3.3.1 Nền tảng triết học 3.3.2 Tư tưởng tôn giáo 3.3.3 Ngôn ngữ học thuật 3.3.4 Nghệ thuật truyền thống 3.3.5 Giao tiếp ứng xử 3.3.6 Tín ngưỡng phong tục 3.3.7 Lễ tết lễ hội 3.4 Đặc trưng văn hóa tổ chức xã hội Thời gian: 2giờ 3.4.1 Văn hóa gia đình – gia tộc Việt Nam truyền thống 3.4.2 Văn hóa làng Việt truyền thống 3.4.3 Văn hóa tổ chức quốc gia 3.4.4 Hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam Chương 4: Văn hóa Việt Nam - truyền thống đại Mục tiêu: + Sự chuyển đổi cấu trúc văn hóa từ truyền thống sang đại, du nhập, thay đổi + Tác động tồn cầu hóa sắc văn hóa dân tộc 4.1 Sự chuyển đổi cấu trúc văn hóa từ truyền thống sang đại Thời gian: 4.1.1 Sự du nhập văn hóa phương Tây 4.1.2 Sự thay đổi tảng kinh tế - xã hội 4.2 Văn hóa Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa Thời gian: 4.2.1 Tác động tồn cầu hóa sắc văn hóa dân tộc 4.2.2 Xây dựng văn hóa Việt Nam giao lưu hội nhập Chương Các vùng văn hóa Việt Nam Mục tiêu: + Trình bày Cơ sở hình thành; Đặc trưng sắc; Các di sản văn hóa tiêu biểu vùng văn hóa Việt Nam 5.1 Vùng văn hóa Tây Bắc Thời gian: 5.1.1 Cơ sở hình thành 5.1.2 Đặc trưng sắc 5.1.3 Các di sản văn hóa tiêu biểu 5.2 Vùng văn hóa Tây Bắc Thời gian: 5.2.1 Cơ sở hình thành 5.2.2 Đặc trưng sắc 5.2.3 Các di sản văn hóa tiêu biểu 5.3 Vùng văn hóa Bắc Bộ Thời gian: 5.3.1 Cơ sở hình thành 5.3.2 Đặc trưng sắc 5.3.3 Các di sản văn hóa tiêu biểu 5.4 Vùng văn hóa Trung Bộ Thời gian: 2giờ 5.4.1 Cơ sở hình thành 5.4.2 Đặc trưng sắc 5.4.3 Các di sản văn hóa tiêu biểu 5.5 Vùng văn hóa Tây Nguyên Thời gian: 1giờ 5.5.1 Cơ sở hình thành 5.5.2 Đặc trưng sắc 5.5.3 Các di sản văn hóa tiêu biểu 5.6 Vùng văn hóa Nam Bộ Thời gian: 2giờ 5.6.1 Cơ sở hình thành 5.6.2 Đặc trưng sắc 5.6.3 Các di sản văn hóa tiêu biểu IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: - Vật liệu: + Bảng sưu tầm loại tranh ảnh văn hóa Việt Nam + Giấy viết, sổ ghi chép, bút - Dụng cụ trang thiết bị: + Projector - Học liệu: - Giáo án - Đề cương giảng - Giáo trình nội - Tài liệu tham khảo - Máy projector - Nguồn lực khác: V PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: - Phương pháp đánh giá: Được đánh giá qua viết, vấn đáp trắc nghiệm Cách tính điểm thực theo quy chế hành - Nội dung đánh giá: + Kiến thức: khái niệm, thuật ngữ Văn hóa Văn hóa học, trình hình thành đặc trưng sắc văn hóa Việt Nam - Những nét riêng, độc đáo làm nên sắc văn hóa truyền thống Việt Nam - Vai trò có tính chất tảng văn hóa phát triển tồn diện bền vững đời sống xã hội - Lí giải văn hóa ứng xử với pháp luật người Việt xưa từ tảng văn hóa truyền thống + Kỹ năng: Kỹ tìm kiếm, thu thập xử lý tư liệu cách khách quan, khoa học - Khả tư logic, kỹ phân tích, suy luận, hệ thống hố, tổng hợp, khái qt việc nghiên cứu vấn đề văn hóa nói riêng vấn đề khoa học xã hội nói chung - Sau kết thúc môn học, người học vận dụng kiến thức học để phân tích, giải thích đánh giá kiện, vấn đề văn hóa diễn thực tiễn đời sống, đặc biệt lĩnh vực văn hóa ứng xử với pháp luật + Thái độ: Phải dự lớp 80% số Tự giác, có trách nhiệm học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn VI HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mơn học văn hóa Việt Nam cho trình độ Trung cấp nghề Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy môn học: - Khi giảng dạy, cần giúp người học phân biệt rõ khái niệm khái niệm, thuật ngữ Văn hóa Văn hóa học - Các nội dung liên quan đến trình hình thành đặc trưng sắc văn hóa Việt Nam - Để giúp người Nhận biết nét riêng, độc đáo làm nên sắc văn hóa truyền thống Việt Nam - Nhận thức vai trò có tính chất tảng văn hóa phát triển toàn diện bền vững đời sống xã hội Những trọng tâm chương trình cần ý: Trọng tâm môn học chương Tài liệu cần tham khảo: [1] Lê Hồng Vân, Tập giảng Đại cương Văn hóa Việt Nam, Lưu hành nội bộ, ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, 2009 [2] Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, 1999 [3] Chu Xuân Diên, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb ĐHQG TP Hồ Chí Minh, 2002 [4] Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Huyên (đồng chủ biên), Giá trị truyền thống trước thách thức tồn cầu hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, 2002 [5] Nguyễn Đăng Duy, Các hình thức tín ngưỡng tơn giáo Việt Nam, Nxb Văn hóa Thơng tin, 2001 [6] Lê Huy Hoà, Hoàng Đức Nhuận (tuyển chọn giới thiệu), Văn hoá Việt Nam truyền thống đại, Nxb Văn hoá, 2000 ... hóa Việt Nam 2.1 Điều kiện hình thành văn hóa Việt Nam 2.2 Định vị văn hóa Việt Nam III Chương 3: Đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam 3.1 Cơ sở hình thành văn hóa truyền thống Việt Nam 3.2... hóa Việt Nam Chương 2: Khái quát văn hóa Việt Nam Mục tiêu: + Trình bày Điều kiện hình thành văn hóa Việt Nam + Mơ tả định vị văn hóa Việt Nam 2.1 Điều kiện hình thành văn hóa Việt Nam 2.1.1... 2.1.2 Chủ thể văn hóa Việt Nam 2.1.3 Thời gian, khơng gian văn hóa Việt Nam 2.2 Định vị văn hóa Việt Nam 2.2.1 Khái niệm loại hình văn hóa 2.2.2 Loại hình văn hóa Việt Nam Thời gian: 2giờ Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong trinh mon van hoa viet nam, Chuong trinh mon van hoa viet nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay