Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng tại trường cán bộ dân tộc ủy ban dân tộc (tt)

26 45 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 00:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC _  ĐỖ THUÝ HẰNG BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG TẠI TRƯỜNG CÁN BỘ DÂN TỘC - UỶ BAN DÂN TỘC Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Vinh Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ họp Học viện Quản Giáo dục Vào hồi .giờ .ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Quản Giáo dục MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Căn vào Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/03/2013 việc phê duyệt chiến lược cơng tác dân tộc đến năm 2020, có đề nhiệm vụ chủ yếu xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số “ Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán người dân tộc thiểu số Hình thành đội ngũ cán lãnh đạo người dân tộc thiểu số có lực, trình độ, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn Sắp xếp lại mục tiêu đào tạo hệ thống trường đại học, trường dạy nghề miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số Đồng thời nghiên cứu việc xây dựng Học viện Dân tộc chuyên đào lại đội ngũ trí thức, cán vùng dân tộc thiểu số, đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước ” Theo Bách khoa tồn thư mở Wikipedia thời điểm ngày 1/4/2009 nước Việt Nam có 54 dân tộc Cùng với văn hóa cộng đồng dân tộc Việt nam, dân tộc có giá trị văn hóa mang sắc riêng từ lâu đời, phản ánh truyền thống từ lâu đời, dân tộc có phong tục, tập quán, tín ngưỡng khác Già làng, trưởng người có uy tín có vai trò, vị lớn dân tộc thiểu số địa bàn dân cư, tiếng nói hành động họ có tác dụng dẫn dắt, định hướng cho văn hoá ứng xử cộng đồng nơi sinh sống Họ đóng góp quan trọng vào nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ nhân dân, góp phần khai thác tiềm năng, mạnh vùng, dân tộc để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, già làng, trưởng bản, có ý nghĩa định đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đến hoạt động máy Nhà nước Trong xu hội nhập nay, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức tồn diện mặt, phẩm chất trị, nghiệp vụ chuyên môn Đội ngũ cán làm công tác dân tộc khơng cần có kiến thức vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà phải hiểu quản nhà nước công tác dân tộc Bởi công tác dân tộc công việc đặc thù, đa lĩnh vực Trong Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị Trung ương bảy (khóa IX) cơng tác dân tộc rõ: “Xây dựng tiêu chuẩn công chức làm công tác dân tộc Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán làm công tác dân tộc Tuyển chọn, tăng cường cán giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt quan làm công tác dân tộc cấp” Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc thực tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia, mà đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơng chức, thực có lực, biết giải có chất lượng nhiệm vụ giao Do hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán làm cơng tác dân tộc có ý nghĩa tầm quan trọng việc thực Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 Với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Trường Cán dân tộc giai đoạn tới nhà trường cần có đổi chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng Đặc biệt nội dung bồi dưỡng phải thiết thực, cập nhật, phục vụ tích cực cho cơng tác dân tộc, hoạch định, xây dựng sách dân tộc Xuất phát từ luận thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng Trường Cán dân tộc, tác giả thấy việc đổi chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu thực tế địa phương, trung ương, nhà trường cầnbiện pháp hoạt động quản bồi dưỡng công tác dân tộc phù hợp, nhiệm vụ cần thiết thiết thực có tính khả thi nên tác giả chọn làm đề tài luận văn Thạc sĩ Quản Giáo dục “Biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng Trường Cán dân tộc - Ủy ban Dân tộc” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu luận, đánh giá thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán dân tộc, Ủy ban Dân tộc, từ đề biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động bồi dưỡng quản hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán dân tộc 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán Dân tộc Giả thuyết khoa học Hoạt động bồi dưỡng Trường Cán dân tộc số bất cập, số lượng học viên tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng công tác dân tộc ngày giảm, kiến thức thực tế giảng viên hạn chế, tài liệu giảng dạy nhà trường không phù hợp nên ảnh hưởng đến chất lượng bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác dân tộc giai đoạn tới Do vậy, đề xuất, triển khai thực biện pháp hoạt động quản bồi dưỡng công tác dân tộc phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường góp phần vào hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc thời gian tới, góp phần thực tốt “Chiến lược cơng tác dân tộc đến năm 2020” Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu luận quản bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng quản bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán dân tộc 5.3 Biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán dân tộc Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trong thời gian có hạn, tác giả luận văn nghiên cứu quản hoạt động bồi dưỡng cho cán công chức, viên chức ngành công tác dân tộc Trường Cán dân tộc Trên sở quản hoạt động bồi dưỡng vào tình hình thực tế nhà trường tác giả luận văn đưa biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành công tác dân tộc Trường Cán dân tộc thời gian tới Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu luận 7.2 Phương pháp chuyên gia 7.3 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.4 Phương pháp tốn học thống kê: 7.5 Nhóm phương pháp bổ trợ Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Khuyến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn trình bày theo chương: Chương 1: Cơ sở luận hoạt động bồi dưỡng trường Bồi dưỡng cán công chức ngành Chương 2: Thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng Trường Cán dân tộc - Ủy ban Dân tộc Chương 3: Biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán dân tộc - Ủy ban Dân tộc Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG Ở CÁC TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC NGÀNH 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Trong kỷ XXI, phát triển giáo dục quốc gia giới chịu tác động kinh tế tri thức, phát triển vũ bão khoa học công nghệ, đặc biệt xu tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế chế thị trường Điều tạo đổi sâu sắc, đặc biệt tư quản giáo dục Ở Trung Quốc, trình cải cách mở cửa thiết lập mối quan hệ “Giáo dục - Nhân lực - Nhân tài - Hiện đại hóa” Ở Nga, Hiến Pháp Luật giáo dục Liên Bang Nga cải cách sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với xu phát triển giáo dục hội nhập quốc tế Từ năm 2001, Hàn Quốc cấu lại máy quản nhà nước giáo dục, lập giáo dục trực thuộc Tổng thống Những quốc gia phát triển Nhật Bản, Singapoe, Canada… quan tâm đến giáo dục, đặt giáo dục vị trí hàng đầu đóng vai trò chủ chốt phát triển xã hội tương lai Ở nước ta, vấn đề quản quản giáo dục nói chung, có nhiều cơng trình đề cập cơng trình “Cơ sở khoa học quản lý” Nguyễn Minh Đạo [16], “những khái niệm luận quản giáo dục’’ Nguyễn Ngọc Quang [28], “Quản giáo dục tiếp cận mơ hình” Đặng Quốc Bảo, “Quản hành nhà nước quản ngành giáo dục” Vượng chủ biên “Khoa học quản giáo dục” Trần Kiểm cơng trình có giá trị tính luận cao - Đề tài luận văn Thạc sĩ: “Một số biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng Trường Đào tạo Cán Lê Hồng Phong” tác giả Nguyễn Thị Hoa, năm 2003 Đề tài tập nghiên cứu thực trạng luận công tác quản hoạt động bồi dưỡng cán Trường Đào tạo Cán Lê Hồng Phong” đưa số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản Quản trình tác động có chủ đích chủ thể quản đến đối tượng quản nhằm khai thác, lựa chọn, tổ chức, thực có hiệu nguồn lực, tiềm năng, hội tổ chức để đạt mục tiêu tổ chức đề môi trường đầy biến động phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chủ thể, đối tượng, mục tiêu, phương pháp công cụ quản 1.2.2 Quản nhà trường Quản nhà trường học chất quản người (tập thể cán bộ, giảng viên học sinh) quản trường học tác động tối ưu chủ thể quản (lãnh đạo trường học) đến giáo viên, học viên cán khác nhằm tận dụng nguồn lực hướng vào việc đẩy mạnh hoạt động nhà trường mà tiêu biểu thúc đẩy trình đào tạo, thực chất lượng mục tiêu kế hoạch đào tạo, đưa nhà trường tiến đến trạng thái mong muốn 1.2.3 Bồi dưỡng 1.2.4 Quản hoạt động bồi dưỡng 1.2.5 Khái niệm hoạt động bồi dưỡng “Hoạt động bồi dưỡng hoạt động mà nhà trường có tổ chức nhằm trang bị thêm kiến thức, kĩ để qua giúp hồn thiện nâng cao lực công tác người cán bộ”, 1.2.6 Quản hoạt động bồi dưỡng Quản hoạt động bồi dưỡng việc thực chức quản trình tổ chức bồi dưỡng, từ chức lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển đến khâu kiểm tra, đánh giá để công tác bồi dưỡng đạt mục tiêu hiệu 1.2.7 Khái niệm đào tạo “Đào tạo q trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống tri thức, kỹ theo quy định cấp học, bậc học.” “Quá trình trang bị cách có hệ thống kiến thức theo chương trình có mục tiêu định nhằm hồn thành phát triển tri thức, kĩ năng, lao động nghề nghiệp cho cá nhân Quá trình đào tạo tiến hành trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp sở đào tạo tuỳ theo cấp học, thời gian học tập nội dung đào tạo khóa học, kết thúc khố học, người học đạt yêu cầu định trước họ cấp văn tốt nghiệp chứng tốt nghiệp” 1.2.8 Quản lí trình đào tạo, bồi dưỡng Quá trình dạy học khâu cốt lõi trình đào tạo, bồi dưỡng, nên quản trình đào tạo, bồi dưỡng trường đặc thù thực chất quản trình dạy học mà nội dung chủ yếu quản mục tiêu đào tạo, quản việc thực chương trình, quản việc đổi phương pháp, quản sở vật chất, thiết bị dạy học quản kết đào tạo 1.2.9 Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng * Chất lượng: Từ điển Bách khoa Việt Nam định nghĩa :"Chất lượng tạo nên phẩm chất, giá trị người, vật, việc Đó tổng thể thuộc tính khẳng định tồn vật phân biệt với vật khác" * Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng: Theo G.S Nguyễn Đức Chính: "Chất lượng đào tạo hiểu tiêu thức phản ánh mức độ kết hoạt động giáo dục đào tạo có tính liên tục từ khởi đầu đến kết thúc q trình " 1.3 Quan điểm Đảng nhà nước đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức nói chung cán làm cơng tác dân tộc nói riêng Thực chủ trương chung Đảng, thời gian qua Chính phủ xây dựng ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật quan trọng nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xác định bảy nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010; giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức coi hoạt động có tác động trực tiếp đến khâu khác công tác cán Quan điểm Đảng Nhà nước Việt Nam coi trọng, quan tâm thường xuyên liên tục, khơng có trước mắt mà có kế hoạch, mục tiêu lâu dài Mới nhất, Quyết định số 449/QĐTTg ngày 12 tháng năm 2013 phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, định có nội dung nhấn mạnh đến “Công tác cán người dân tộc thiểu số: hệ thống trị cấp, hệ thống quan hành vùng dân tộc thiểu số; 100% cán công chức cấp xã đào tạo, 70% có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên” Quyết định số 86/QĐ-UBDT Ủy ban Dân tộc việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống quan công tác dân tộc giai đoạn 2013 - 2020 ngày 25 tháng năm 2012 1.4 Nội dung hoạt động bồi dưỡng cán công chức 1.4.1 Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức - Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực nhiệm vụ, công vụ Để thực tốt nhiệm vụ, cơng vụ mình, bên cạnh kiến thức chuyên môn, công chức, viên chức cần phải có kiến thức, kỹ phương pháp thực nhiệm vụ công vụ 1.4.2 Nội dung hoạt động bồi dưỡng 1.4.2.1 Phân tích nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán công chức, viên chức Phân tích phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa vùng, miền, địa phương Thường xuyên rà sốt, đánh giá cơng tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng liên quan tới cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số Tổ chức điều tra khảo sát nắm vững thực trạng số lượng chất lượng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, kiến thức lí luận trị, kiến thức quản nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, xác định nhu cầu sử dụng, sở tiếp tục xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể hàng năm Chủ động tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng đối tượng để công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo đạt hiệu cao 1.4.2.2 Xây dựng chương trình bồi dưỡng Chương trình bồi dưỡng toàn nội dung giảng dạy học tập nên vắn tắt quy định thức cho môn học, lớp học, bậc học, ngành học (theo Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm Từ điển ngôn ngữ - 1992), văn kiện Nhà nước ban hành, quy định cách cụ thể: vị trí, u cầu mơn (chun đề) nói chung số tiết cho phần, chương nhiên, việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đôi lúc chưa sát với thực tế, nhiều nội dung chưa cụ thể, số kỹ cần thiết như: giao tiếp, tiếng dân tộc chưa trọng bồi dưỡng 1.4.2.3 Tổ chức bồi dưỡng - Hình thức bồi dưỡng tập trung - Hình thức bồi dưỡng bán tập trung Hiện đối tượng bồi dưỡng chủ yếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vừa học vừa làm q trình tham gia khóa bồi dưỡng chọn lựa hình thức bồi dưỡng tập trung hay bán tập trung sở bồi dưỡng định nhu cầu thực tế cảu đối tượng tham gia bồi dưỡng 1.4.2.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng 1.5 Vai trò, nhiệm vụ Trường Cán dân tộc công tác bồi dưỡng cán làm cơng dân tộc 1.5.1 Vai trò Trường Cán dân tộc - Trường cán dân tộc có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác dân tộc Đào tạo, bồi dưỡng phải xây dựng sở tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu định hướng Trung ương tỉnh phê duyệt định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 Nghị định 05/ 2011/NĐ – CP công tác dân tộc - Khẳng định quán nhiệm vụ trị cơng tác dân tộc Trên sở qn nhiệm vụ trị cơng tác dân tộc, Uỷ ban Dân tộc nhà trường định hướng rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán dân tộc, tăng cường quản nhà nước công tác đào tạo bồi dưỡng - Chuẩn hoá lực đội ngũ cán quản - Đào tạo đội ngũ cán quản làm công tác dân tộc nội dung quan trọng quan công tác dân tộc, nghiệp công tác dân tộc nước ta - Cán quản lý, giảng viên phải trang bị số kiến thức chủ yếu quan điểm Đảng, Nhà nước Việt Nam công tác dân tộc; Kinh nghiệm xây dựng tổ chức thực sách dân tộc, thực tiễn công tác dân tộc, nghiệp vụ công tác dân tộc Việt nam thời gian qua 1.5.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Căn Quyết định số 155/QĐ-UBDT ngày 03/4/2013 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trường Cán dân tộc; Thực khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức dân tộc, công tác dân tộc, quản nhà nước công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc cấp, cán làm công tác dân tộc bộ, ngành liên quan, cán dân tộc thiểu số Xây dựng chương trình, biên soạn, xuất giáo trình, tập giảng, học liệu sách tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức dân tộc, công tác dân tộc, quản nhà nước 10 thực tế số địa phương, đề chủ đề nghiên cứu cụ thể trình nghiên cứu thực tế sở Do việc triển khai kế hoạch thực tế hàng năm Nhà trường thành nề nếp thường xuyên đem lại kết khả quan, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên luận thực tiễn 1.6.5 Quản sở vật chất thiết bị phục vụ dạy học Trụ sở Trường Cán dân tộc hàng năm thuê, địa điểm thay đổi thường xuyên, sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động nhà trường, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội, kinh phí hoạt động nhà trường nhà nước cấp 1.7 Các yếu tố ảnh hưởng công tác quản hoạt động bồi dưỡng Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức Mục tiêu đào tạo bồi dưỡng công chức là: “Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực nhiệm vụ, công vụ; Góp phần xây dựng đội ngũ cơng chức chun nghiệp có đủ lực xây dựng hành tiên tiến, đại” Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 thông qua Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, có tính chun nghiệp cao” giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện máy nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ cải cách hành Tiểu kết chương Chương luận văn tập chung nghiên cứu vấn đề khái niệm quản lý, quản nhà trường, bồi dưỡng, quản hoạt động bồi dưỡng.Trên sở để triển khai nội dung nghiên cứu thực trạng công tác bồi dưỡng Trường Cán dân tộc đề biện pháp cho công tác hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán bộ, công chức viên chức công tác ngành dân tộc Bồi dưỡng công tác dân tộc mắt xích chủ yếu quan trọng hệ thống công tác dân tộc Ủy ban Dân tộc Trong năm qua, Trường Cán dân tộc thực tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán làm cơng tác dân tộc đóng góp phần khơng nhỏ nghiệp phát triển tồn diện vùng dân tộc thiểu số miền núi 11 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG TẠI TRƯỜNG CÁN BỘ DÂN TỘC - ỦY BAN DÂN TỘC 2.1 Vài nét Trường Cán dân tộc - Ủy ban Dân tộc 2.1.1 Lịch sử phát triển nhà trường Trường Cán dân tộc thành lập sở kế thừa hình thành phát triển Trung tâm bồi dưỡng cán dân tộc Trường Đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới, nhu cầu nâng cao trình độ nghiệp vụ hiệu công tác đội ngũ cán làm công tác dân tộc 2.1.2 Chức Trường Cán dân tộc đơn vị nghiệp cơng lập có chức phục vụ công tác quản nhà nước Ủy ban Dân tộc, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau gọi Bộ trưởng, Chủ nhiệm) đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức dân tộc, công tác dân tộc, quản nhà nước công tác dân tộc; thực dịch vụ công thuộc phạm vi quản Ủy ban Dân tộc [42] 2.1.3 Tổ chức máy Trường Cán dân tộc 2.1.4 Đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường Bảng 2.1 Số lượng, trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, giảng viên T Trình độ chun mơn G D iới tính P T T Đ số D ưới đại N nữ GS iến sĩ hạc sĩ ại học CB, ân học ăm VC, tộc S S S S S S NL % % % % % % L L L L L L Đ 1 0 013 1,1 3,9 9,4 1,1 ,6 4 014 4,3 ,3 ,5 8,1 7,7 ,4 6 3 0 015 ,5 ,1 6,4 7,6 (Nguồn trích: Phòng Tổ chức - Hành - Quản trị) 2.1.5 Cơ cấu phòng, khoa Đến năm 2015 Trường Cán dân tộc có phòng chức năng, khoa chuyên môn 01 đơn vị tự chủ trực thuộc, với tổng số 66 công chức, viên chức người lao động, (có 20 giảng viên hữu; 31 viên 12 chức hành 15 hợp đồng lao động thực nhiệm vụ tự chủ), Lãnh đạo phòng khoa chủ yếu chưa thức, có 03 khoa, 03 phòng lãnh đạo chủ chốt phó trưởng khoa, phó trưởng trường kiêm trưởng khoa, trưởng phòng 2.1.6 Thành tựu nhà trường đạt Năm 2015 nhà trường tặng cờ thi đua Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Ủy ban dân tộc, nhà trường nhiều giải thưởng thi văn nghệ, thể thao, tìm hiểu pháp luật Nhiều đồng chí danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở, tặng khen 2.2 Thực trạng quản hoạt động lập kế hoạch bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán dân tộc 2.2.1 Thực trạng quản lập kế hoạch bồi dưỡng - Nhà trường chủ động lập kế hoạch, biên soạn chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công dân tộc cho cán bộ, giảng viên viên chức tham gia khóa bồi dưỡng cơng tác dân tộc - Căn chức năng, nhiệm vụ giao hàng năm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cán dân tộc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng tháng, q, năm Phòng Đào tạo ln chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức Cán xây dựng kế hoạch sở đề xuất Phòng Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh, địa phương khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng địa phương, quan đơn vị 2.2.2 Quản xây dựng thực mục tiêu, chương trình a) Quản xây dựng thực mục tiêu Bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán bộ, công chức viên chức hệ thống quan công tác đặt mục tiêu cụ thể xây dựng hệ thống thể chế thống nhất, đồng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức b) Quản xây dựng thực chương trình Lãnh đạo nhà trường trọng đến việc biên soạn nội dung, chương trình mà lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đặc biệt quan tâm Để đạo việc biên soạn tài liệu số 95/QĐ- UBDT ngày 31/3/2004 việc thành Hội đồng nghiên cứu, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo nghiệp vụ cơng tác dân tộc c) Triển khai việc thực chương trình Triển khai thực chương trình có hiệu mục tiêu, nhiệm vụ bồi dưỡng nhà trường; tạo chuyển biến quan trọng nhận thức, 13 trách nhiệm giảng viên công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc; tạo đồng thuận đạo Ban giám hiệu nhà trường khoa, phòng, giảng viên nhà trường 2.3 Thực trạng quản hoạt động tổ chức bồi dưỡng 2.3.1 Quy mô bồi dưỡng a) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Trường Cán dân tộc sở Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức công tác Ủy ban Dân tộc, phòng ban dân tộc huyện, tỉnh toàn quốc Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng dựa tiêu giao nhiệm vụ công tác năm Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Ủy ban dân tộc, Đối với lớp chuyên viên, chuyên viên xây dựng kế hoạch khung chương trình Bộ Nội vụ ban hành Căn vào tiêu giao nhiệm vụ hàng năm Ủy ban Dân tộc, Vụ tổ chức cán Ban giám hiệu giao cho Phòng Đào tạo, phòng khoa có liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, chuyên đề giảng dạy Kế hoạch thực khóa bồi dưỡng, thời gian bồi dưỡng b) Triển khai kế hoạch bồi dưỡng Hàng năm nhà trường thực kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc theo Quyết định phê duyệt hàng năm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc 2.3.2 Quy mô tuyển sinh bồi dưỡng hàng năm nhà trường Việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng bám sát chức nhiệm vụ Trường Cán dân tộc, việc rà soát thẩm định hồ sơ danh sách học viên lớp Ban Giám hiệu nhà trường phòng Đào tạo tiến hành quy trình, khách quan, rõ ràng, cơng khai quy chế 2.3.3 Những khó khăn thực hoạt động bồi dưỡng Trường Cán dân tộc Đối với lớp đào tạo, bồi dưỡng từ tháng đến tháng: thời gian khoá học kéo dài ảnh hưởng đến công việc quan, cộng nguồn kinh phí chi cho học viên học khơng có, nên việc cử học viên học địa phương, Ban Dân tộc đơn vị chức gặp khó khăn Đội ngũ giảng viên: số giảng viên hữu nhà trường thiếu kinh nghiệm thực tiễn cơng tác dân tộc, kỹ phương pháp giảng dạy 2.4 Thực trạng công tác quản hoạt động bồi dưỡng Trường Cán dân tộc 2.4.1 Thực trạng quản hoạt động giảng dạy giảng viên 14 Đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm nghiệm, giảng viên thỉnh giảng, cán tham gia quản học viên, gồm nhiều độ tuổi, làm công tác giảng dạy cho đối tượng người lớn tuổi, có trình độ, chức danh, vị trí định Vì vậy, đòi hỏi phải đào, nâng cao trình độ, lực, phẩm chất đạo đức uy tín người giảng viên- xứng tầm “người thầy’’ Bảng 2.10 Tổng hợp phiếu thu thập ý kiến đánh giá hoạt động giảng dạy giảng viên ( 20 phiếu) Mức độ đạt Trung Chưa TT Tốt Khá Nội dung đánh giá bình đạt TS % TS % TS % TS % Thực quy chế 1 18 chuyên môn 0 Chuẩn bị kế hoạch 2 14 giảng 0 Triển khai sinh hoạt 3 13 chuyên môn Áp dụng phương pháp dạy học phù hợp với 15 5 chuyên đề giảng dạy Chú trọng đến thảo luận 18 5 nhóm học viên Công tác nghiên cứu khoa học Kinh nghiệm giảng dạy 10 0 2.4.2 Thực trạng quản hoạt động học tập học viên - Sắp xếp, tổ chức kiện toàn máy quản điều hành hợp lý, khoa học phù hợp với lực, nhiệm vụ - Có kế hoạch nghiên cứu thực tế, có trải nghiệm giúp cho học viên có khả phát huy sở trường 2.4.3 Thực trạng quản sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động bồi dưỡng Hiện trụ sở Trường Cán dân tộc thuê, sở vật chất nhà trường để phục vụ cho giảng dạy thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, số đơn vị liên kết đào tạo chưa thật đáp ứng yêu 15 cầu sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập học viên 2.4.4 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng quản hoạt động bồi dưỡng nhà trường Đội ngũ lãnh đạo khoa, phòng mỏng, Nhiều khoa, phòng chưa có trưởng khoa, trưởng phòng, chủ yếu phó phòng, phó khoa kiêm nghiệm trưởng khoa Việc quản hoạt động bồi dưỡng nhà trường mang tính thủ cơng, chưa có phần mềm chun dụng 2.4.5 Thực trạng quản kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Việc kiểm tra đánh giá kết học tập học viên có ý nghĩa quan trọng, phản ánh kết bồi dưỡng giáo viên, nhà trường Từ Ban giám hiệu nhà nắm kết giảng dạy, tinh thần trách nhiệm giảng viên, mặt khác kịp thời đạo, tổ chức hoạt động bồi dưỡng có chất lượng 2.4.6 Thực trạng quản công tác cấp phát chứng kết thúc khóa học đánh giá kết học tập học viên Việc in cấp loại chứng bồi dưỡng thuộc thẩm quyền Trường Cán dân tộc, vào chức nhiệm vụ sở đào tạo, bồi dưỡng việc tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch 2.5 Đánh giá chung hiệu hoạt động bồi dưỡng Trường Cán dân tộc 2.5.1 Điểm mạnh Ban giám hiệu đạo xây dựng tổ chức quản tốt việc thực kế hoạch bồi dưỡng hàng năm Nhà trường thực nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực lực cho cán làm công tác dân tộc Một số cơng chức, viên chức, giảng viên có học hàm học vị cao, có kinh nghiệm thực tế cơng tác quản hành chính, đào tạo, bồi dưỡng Đội ngũ công chức, viên chức, giảng viên trẻ động, nhiệt tình, cầu thị ham học hỏi 2.5.2 Hạn chế - Chất lượng nhiều bất cập: số cơng chức, giảng viên tham gia giảng dạy chuyên đề lớp bồi dưỡng khơng nhiều hạn chế kiến thức dân tộc - Trong hệ thống giáo dục đào tạo chưa có chuyên ngành đào tạo công tác dân tộc 16 Chất lượng đội ngũ giảng viên chưa đồng tính chủ động phối hợp cơng việc chưa cao Chương trình bồi dưỡng khơng phù hợp với tình hình thực tế - Quy mơ lớp, khóa bồi dưỡng chưa đáp ứng định mức giảng dạy giảng viên 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế - Công tác dân tộc vấn đề dân tộc thiểu số chưa có sở quy đào tạo - Tài liệu, giảng, giáo trình nhà trường q trình hồn thiện, chủ yếu giảng viên vừa biên soạn vừa giảng dạy điều kiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng - Số lượng học viên tham gia khóa học, đặc biệt khóa học dài ngày (3 tháng) chưa nhiều Việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng năm gần gặp nhiều khó khăn - Cơ sở vật chất nhà trường chưa ổn định Tiểu kết chương Đất nước thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa nên vấn đề công tác dân tộc Đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm, có chủ trương đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nói chung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cơng tác dân tộc, sách dân tộc, văn hóa dân tộc Trường Cán dân tộc nói riêng Trong năm qua, đội ngũ cơng chức, viên chức Trường Cán Dân tộc góp phần thực tốt nhiệm vụ trị, chuyên môn nhà trường, khẳng định nỗ lực xây dựng tảng cho công tác bồi dưỡng cán làm công tác dân tộc, cán dân tộc thiểu số nước ta Bồi dưỡng cơng tác dân tộc nhiệm vụ có tính chiến lược trước mắt lâu dài Trường Cán dân tộc Đội ngũ giảng viên nhà trường đủ số lượng, đồng trình độ đào tạo, giảng viên có học hàm từ Thạc sĩ trở lên Tuy công tác bồi dưỡng công tác dân tộc nhà trường gặp khơng khó khó khăn, số lượng học viên tham gia khóa bồi dưỡng ngày ít, tài liệu bồi dưỡng q lạc hậu, khơng có tài liệu chuyên khảo, chưa đáp ứng yêu cầu đổi xã hội Do công tác bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán dân tộc có ý nghĩa định đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, làm công tác dân tộc liên quan đến hoạt động máy nhà nước Đội ngũ làm công tác dân tộc 17 ngày tăng cường, giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để giữ vững phát huy thành tích bồi dưỡng năm trước đạt thời gian qua Làm để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giảng viên, để giảng viên thấy vị trí xã hội, từ tích cực bồi dưỡng tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề cho thân bước đáp ứng yêu cầu đất nước Xây dựng mơ hình bồi dưỡng cán làm cơng tác dân tộc tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đảm bảo đủ điều kiện để cán làm công tác dân tộc, cán dân tộc thiểu số học tập, bồi dưỡng tăng lên số lượng chất lượng Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC DÂN TỘC TẠI TRƯỜNG CÁN BỘ DÂN TỘC - ỦY BAN DÂN TỘC 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Đảm bảo tính khoa học 3.1.2 Đảm bảo tính khách quan 3.1.3 Đảm bảo tính tồn diện 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi 3.2 Đề xuất biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán dân tộc ( Học viện Dân tộc) 3.2.1 Xây dựng đội ngũ cán quản lý, công chức, viên chức, nhà trường đáp ứng công tác bồi dưỡng giai đoạn 3.2.1.1 Mục tiêu biện pháp Xây dựng đội ngũ cán quản cán giảng dạy đủ số lượng chất lượng Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo có tầm có tâm nhiệm vụ then chốt cho phát triển nhà trường 3.2.1.2 Nội dung biện pháp Xây dựng Học viện Dân tộc phát triển cân đối cấu quy mơ, đa dạng hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập học viên, hướng tới xã hội học tập 3.2.1.3.Cách tiến hành điều kiện thực - Tăng cường giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Dân tộc 3.2.2 Chỉ đạo điều tra nhu cầu bồi dưỡng để điều chỉnh phát triển chương trình, tài liệu phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng 18 3.2.2.1 Mục tiêu biện pháp Xây dựng nội dung chương trình tài liệu đối tượng Trên sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ thái độ chương trình đáp ứng điều kiện phát triển xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế Trang bị kiến thức cho học viên vấn đề cốt lõi như: Quản nhà nước cơng tác dân tộc, sách dân tộc Đảng nhà nước, nghiệ 3.2.2.2 Nội dung biện pháp Đổi mới, bổ sung, hồn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng công tác dân tộc, cho sát với chức năng, nhiệm vụ đối tượng Cần đầu tư xây 3.2.2.3 Cách tiến hành điều kiện thực Bố trí nguồn lực cần thiết phục vụ biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập, xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện thực tiễn Trường Cán dân tộc 3.2.3 Chỉ đạo hiệu hoạt động dạy học điều kiện nguồn lực nhà trường hạn chế 3.2.3.1 Mục tiêu biện pháp Tăng cường lãnh đạo, quản cấp ủy Đảng, quyền công tác bồi dưỡng cán làm công tác dân tộc Tăng cường loại hình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kĩ cho chức danh, loại hình bồi dưỡng hàng năm 3.2.3.2 Nội dung biện pháp Chủ động xây dựng kế hoạch mở lớp Chỉ đạo xây dựng đội ngũ giảng viên phù hợp đối tượng bồi dưỡng (cán công chức làm công tác dân tộc cấp) Phân loại học viên lớp học, đậc biệt đối tượng cán người dân tộc cấp xã 3.2.3.3 Cách tiến hành điều kiện thực Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức nhà trường, học tập chuyên gia đầu ngành lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng 3.2.4.Tăng cường công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên sách dân tộc đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng người học 3.2.4.1 Mục tiêu biện pháp 19 Phát triển chương trình, tài liệu Học viện Dân tộc quan trọng, việc xây dựng nội dung chương trình tài liệu đối tượng Trên sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ thái độ chương trình đáp ứng điều kiện phát triển xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế 3.2.4.2 Nội dung biện pháp Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng cơng tác dân tộc, cho sát với chức năng, nhiệm vụ đối tượng Nội dung bồi dưỡng phải thường xuyên cập nhật văn mới, sát với thực tế xã hội kiến thức liên quan chủ trương, đường lối sách nhiều lĩnh vực cơng tác dân tộc 3.2.4.3 Cách tiến hành điều kiện thực Bố trí nguồn lực cần thiết phục vụ biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập, xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện thực tiễn Trường Cán dân tộc 3.2.5 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá phù hợp với chương trình bồi dưỡng nhu cầu bồi dưỡng 3.2.5.1 Mục tiêu biện pháp Kiểm tra, đánh giá học sinh học viên, học sinh khâu quan trọng trình dạy học 3.2.5.2 Nội dung biện pháp - Kiểm tra, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cần có phận chịu trách nhiệm với hệ thống tiêu chí đánh giá - Các hình thức kiểm tra, đánh giá theo su hướng tới phát triển lực học viên, coi trọng đánh giá buổi nghiên cứu thực tế, tiểu luận, thu hoạch 3.2.5.3 Cách tiến hành điều kiện thực - Đánh giá thông qua kỳ thi, kiểm tra, tiểu luận, đánh giá kết học tập buổi học 3.2.6 Trang bị sở vật chất, thiết bị dạy học điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhà trường Hiện Học viện Dân tộc chưa có trụ sở làm việc, chủ yếu thuê 3.2.6.1 Mục tiêu biện pháp Trang bị sở vật chất, thiết bị giảng dạy, đồng bộ, đại, đáp ứng đầy đủ trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện cho việc đổi phương pháp giảng dạy Phát triển thư viện nhà trường, cổng thơng tín điện tử Học viện Dân tộc, kết nối với Trường đại học có liên quan Kết nối quốc 20 tế với số nước hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc, xuất thông tin đào tạo bồi dưỡng Cán dân tộ 3.2.6.2 Nội dung biện pháp - Lãnh đạo Học viện Dân tộc xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy làm việc theo kinh phí nhà nước cấp Ngoài kêu gọi nhà đầu tư địa phương, tỉnh có học viên tham gia khóa học, hỗ trợ kinh phí, hay trang thiết bị dạy học - Tất phòng học phòng môn nhà trường trang bị hệ thống âm phục vụ cho công tác giảng dạy, đứng lớp giáo viên 3.2.6.3 Cách tiến hành điều kiện thực - Xây dựng kế hoạch dự toán mua sắm trang thiết bị dạy học máy chiếu đa năng, máy tính, máy trợ giảng dành cho giáo viên đứng lớp - Tham mưu cấp có thẩm quyền đầu tư có trọng điểm, theo hướng đại, bước hình thành khu giảng đường, ký túc xá nhà trường 3.3 Mối quan hệ biện pháp - Với biện pháp có mối quan hệ mật thiết với nhau, biện pháp hỗ trợ cho biện pháp kia, tác động qua lại lẫn Biện pháp đổi phương pháp giảng dạy giảng viên thúc đẩy có ý nghĩa định tới tính tích cực học tập học viên Ngược lại, tính tính cực học tập học viên góp phần làm cho phương pháp dạy học giảng viên thành công hơn, hiệu Thực tốt biện pháp bồi dưỡng thời gian tới giúp học viên có hứng thú việc bồi dưỡng, nghiên cứu, học viên có tập trung ý cao, giải nhiệm vụ địa phương, có say mê với cơng việc, nhiệt tình nhiệm vụ, học viên có ý chí, khắc phục khó khăn, huy động suy nghĩ để hồn thành nhiệm vụ; có khả linh hoạt để đáp ứng lại tình khác nhau, để đặt vấn đề, giải vấn đề, kiểm tra kết giải vấn đề Học viện Dân tộc cần phải đáp ứng với yêu cầu thực tế xã hội, nhiệm vụ đặt đất nước thời gian tới cần có nhận thức đắn, quan tâm đạo, đầu tư thích đáng cấp chủ động, tích cực Học viện Dân tộc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác dân tộc 3.4 Đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp - Để kiểm nghiệm tính khả thi biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng Trường Cán Dân tộc, Hiện Học Viện Dân 21 tộc, tác giả trương cầu ý kiến ý kiến 25 cán quản giầu kinh nghiệm trưởng phòng, khoa nhà trường Bước 1: Lập phiếu trưng cầu ý kiến, nội dung điều tra tính cần thiết tính khả thi biện pháp - Nhận thức mức độ cần thiết biện pháp mà tác giả đề xuất mức độ; Rất cần thiết; Cần thiết ;Không cần thiết Nhận thức mức độ khả thi biện pháp đề xuất ba mức độ: + Rất khả thi; Khả thi; Không khả thi Bước 2: Lập danh sách đối tượng điều tra Bước 3: phát phiếu điều tra Bước 4: Thu phiếu điều tra xử liệu Thu phiếu điều tra tổng hợp Tiểu kết chương Qua nghiên cứu luận khoa học quản phân tích kết tổng hợp từ việc nghiên cứu thực tế Trường Cán dân tộc dạng vấn, phát phiếu điều tra cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường Từ nguyên tắc để làm xây dựng biện pháp Học viện Dân tộc thời gian tới Trên sở đản bảo tính khoa học, tính khách quan, tính tồn diện tính khả thi biện pháp Căn vào tình hình thực tế Học viện Dân tộc yêu cầu Chính phủ thực sách dân tộc cho vùng dân tộc thiểu số miền núi, nhu cầu bồi dưỡng công tác dân tộc số địa phương tác giả luận văn đưa biện pháp cho thời gian tới, biện pháp có tính khả thi - Bồi dưỡng cán làm cơng tác dân tộc nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực việc nâng cao trình độ chun mơn, lực cơng tác, chất lượng hiệu làm việc cán bộ, công chức, viên chức; hướng tới mục tiêu tạo thay đổi chất thực thi nhiệm vụ chuyên môn Đào tạo, bồi dưỡng tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ cho học viên tham gia khóa bồi dưỡng; đó, cung cấp kiến thức công tác dân tộc, luận bản, trang bị kỹ năng, cách thức hoạt động thực thi nhiệm vụ, giáo dục thái độ thực cơng việc thể nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm người cán bộ, công chức, viên chức Trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp, ngành, địa phương có chuyển biến tích cực, bước đầu đạt kết quan trọng Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công 22 chức (nhất cán chủ chốt) quan, đơn vị, địa phương có lĩnh trị vững vàng, có trình độ chun mơn, nghiệp vụ, động sáng tạo; tích cực thực đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Trình độ, kiến thức lực hoạt động thực tiễn đội ngũ cán bộ, công chức ngày nâng cao, thích nghi với chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Đội ngũ cán bộ, công chức có đóng góp quan trọng việc đạt thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đưa KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHI Kết luận Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác dân tộc hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giao cần thực thống nhất, đồng giải pháp nêu Bên cạnh cần làm tốt cơng tác đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng cán Hàng năm, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng cán sau đào tạo, tiến hành điều tra khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tỉnh, huyện, địa phương để có hướng xây dựng kế hoạch nồi dưỡng phù hợp Thực theo Quyết định số 1562/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức lại Viện Dân tộc Trường Cán Dân tộc thành Học viện Dân tộc Tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chế sách, vấn đề đặt công tác dân tộc, tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ chủ trương lớn lãnh đạo công tác dân tộc, thực thắng lợi Nghị đại hội XII Đảng Bên cạnh đó, đề giải pháp nhằm giải xúc mà đồng bào vùng dân tộc, miền núi gặp phải; bồi dưỡng cán làm công tác dân tộc hệ thống trị cấp Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng Trường Cán dân tộc Học viện Dân tộc có nhiều số gắng, đạt nhiều kết Là nhân tố phát triển đội ngũ cán làm công tác dân tộc để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số miền núi Trong thời gian tới Học viện Dân tộc đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng Kết hợp đào tạo ngắn hạn dài hạn, nước ngồi nước 23 Cơng đổi tồn diện, đưa đất nước lên tầm cần đến đội ngũ cán lãnh đạo có trình độ, lực, kiến thức, tư tưởng vững vàng Theo công tác đào tạo, bồi dưỡng công việc trú trọng, quan tâm hàng đầu Học viện Dân tộc Công tác bồi dưỡng cán làm công tác dân tộc cần vào thực tế thực công việc cụ thể, nâng cao lực thực hành cho đội ngũ cán làm công tác dân tộc, không nên chạy theo tiêu hoàn thành mặt lượng mà không trọng đến kết lâu dài Các quan chức lĩnh vực cần thống chế từ trung ương đến địa phương tạo hệ thống bồi dưỡng đồng bộ, tiến hành phân bổ nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng công vùng, miền có điều kiện tương đương Có sách ưu tiên cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng vùng gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nguồn lực kinh phí Khuyến nghị 2.1 Đối với Uỷ ban Dân tộc Hiện nay, tiêu chuẩn đầy đủ với chuyên viên làm cơng tác dân tộc đòi hòi: Về chun mơn phải có đại học thuộc chun ngành cơng tác dân tộc; trình độ luận chung cấp cao cấp, chứng quản hành nhà nước; chứng đào tạo, bồi dưỡng công tác dân tộc Trong thời gian tới cần có đề án thích hợp Học viện Dân tộc, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; trang bị đầy đủ kiến thức trị, chun mơn, quản hành nhà nước, am hiểu sách dân tộc, có kiến thức chun sâu công tác dân tộc để cung cấp cán nguồn cho vùng dân tộc thiểu số miền núi Uỷ ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ bộ, ngành có liên quan ban hành văn quy định cán bộ, viên chức cơng tác phòng, ban dân tộc, cán làm công tác dân tộc phải đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cơng tác dân tộc phải có chứng công tác dân tộc Hàng năm, địa phương bố trí ngân sách cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán cấp xã, vùng dân tộc thiểu số miền núi Tăng cường, mở rộng quản tốt việc hợp tác quốc tế đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác dân tộc nước bạn 2.2 Đối với Học viện Dân tộc 24 Ban giám đốc Học viện Dân tộc nên đề xuất với lãnh đạo cấp để Học viện Dân tộc sớm tiến hành thi công xây dựng trụ sở Nội dung đào tạo cần đa dạng, phong phú tập trung vào chuyên đề văn hóa dân tộc, thực sách dân tộc Về chương trình giảng dạy, cần nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung chương trình bồi dưỡng sát với thực tế, đổi công tác dân tộc, nội dung chương trình phải có đổi từ phân hóa theo chuyên đề bồi dưỡng, khoa thành tích hợp theo mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, giảm thuyết, tăng thực tế, mở rộng đưa kiến thức thâm nhập vào hội nhập quốc tế Về thời gian bồi dưỡng không nên tập trung dài ngày mà nên tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày theo chủ đề (theo đề nghị nội dung bồi dưỡng hàng năm mà địa phương đề nghị) Về đào tạo chuyên sâu cán làm công tác dân tộc: Hiện đội ngũ cán làm công tác dân tộc chưa có trình độ chun sâu công tác dân tộc Do cần tổ chức chương trình đào tạo Đại học Dân tộc chuyên sâu cho cán làm công tác dân tộc, tỉnh, thành phố, huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Về đội ngũ giảng viên: Để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác dân tộc tốt điều phải có giảng viên giỏi, bao gồm kiến thức, kỹ năng, am hiểu vấn đề thực tiễn Do đội ngũ giảng viên cần sở nhiều để hiểu biết thực tiễn nhằm gắn kết tạo sinh động giảng cho học viên dễ hiểu, dễ nhớ Trong thời gian tới Học viện xây dựng mã ngành đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với nhu cầu địa phương lĩnh vực công tác dân tộc ... sở lý luận hoạt động bồi dưỡng trường Bồi dưỡng cán công chức ngành Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng Trường Cán dân tộc - Ủy ban Dân tộc Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động bồi. .. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG TẠI TRƯỜNG CÁN BỘ DÂN TỘC - ỦY BAN DÂN TỘC 2.1 Vài nét Trường Cán dân tộc - Ủy ban Dân tộc 2.1.1 Lịch sử phát triển nhà trường Trường Cán dân tộc thành lập... nghiên cứu Hoạt động bồi dưỡng quản lý hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán dân tộc 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động bồi dưỡng công tác dân tộc Trường Cán Dân tộc Giả thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng tại trường cán bộ dân tộc ủy ban dân tộc (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng tại trường cán bộ dân tộc ủy ban dân tộc (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay