Quản lý hoạt động nghiên cứu bài học tại tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học lập chiệng vùng khó khăn huyện kim bôi tỉnh hòa bình (tt)

24 39 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 00:07

1 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong trường tiểu học, mục tiêu đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động dạy học nhiệm vụ trọng tâm, có tính cấp bách nhà trường bối cảnh Mà nhân lực chủ chốt, định chất lượng hoạt động dạy học người giáo viên, yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục hoạt động giáo viên Sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động tảng, quan trọng phát huy lực nghề nghiệp giáo viên trình dạy học Chính vậy, vấn đề tạo điều kiện cho giáo viên tự học thông qua hoạt động tổ chuyên môn hướng giải khả thi hiệu Tổ chuyên môn nơi trực tiếp triển khai yêu cầu mục tiêu, nội dung phương pháp đổi giáo dục tiểu học, với nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên có mơi trường chun mơn để hình thành lực nghề nghiệp Việc triển khai nghiên cứu học (Lesson Study) tổ chun mơn góp phần đắc lực hình thành lực nghề nghiệp giáo viên thông qua nghiên cứu, cải tiến hoạt động dạy học học cụ thể, qua cải tiến chất lượng học sinh Vì vậy, quản hiệu hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn công tác trọng tâm thường xuyên hiệu trưởng để thực nhiệm vụ quản nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học giáo dục Song trước yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục, công tác quản hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn hiệu trưởng trường tiểu học bộc lộ hạn chế bất cập, việc soạn giáo viên dường khốn trắng cho tổ chun mơn, hoạt động tổ chun mơn có lúc, có nơi nặng nề quản hành sinh hoạt chun mơn nhiều mang tính hình thức, đối phó mà chưa vào thực chất Sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn chưa thường xuyên, thường tập trung vào đợt hội giảng, thao giảng hay đợt thi giáo viên giỏi Đó nguyên nhân khiến cho giáo viên tổ chuyên môn chưa thực gắn kết với cách chặt chẽ để tạo thống hoạt động đổi phương pháp dạy học, đồng thời qua nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Xuất phát từ trên, đề tài “Quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hồ Bình” cần đặt nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận thực trạng, đề xuất biện pháp quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình nhằm góp phần đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn hiệu trưởng trường tiểu học Giả thuyết khoa học Việc triển khai hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình đạt số kết định Tuy nhiên, số nguyên nhân nặng nề quản hành quản chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn nhiều mang tính hình thức, đối phó mà chưa vào thực chất, chưa thực thường xuyên, thường tập trung vào đợt hội giảng, thao giảng hay các đợt thi giáo viên giỏi…Nếu đề xuất biện pháp phù hợp để quản hoạt động nghiên cứu học sinh hoạt tổ chuyên môn thực chúng cách đồng chất lượng dạy học trường THLC vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình nâng cao, góp phần thực thắng lợi mục tiêu giáo dục đào tạo huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở luận quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn hiệu trưởng trường tiểu học 5.2 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình nguyên nhân thực trạng 5.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn Hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Chiệng 6.2 Giới hạn thời gian nghiên cứu: Sử dụng số liệu từ năm 2013 (từ bắt đầu triển khai hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn đến năm 2016) 6.3 Giới hạn khách thể điều tra - 22 CBQL chun viên Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi 3 - 11 CBQL trường tiểu học vùng khó khăn địa bàn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình - 44 CBQL giáo viên trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu thuyết 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp điều tra viết Sử dụng hệ thống câu hỏi CBQL, GV trường THLC thu thập số liệu, đánh giá thực trạng tìm hiểu nguyên nhân thực trạng 7.2.2 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 7.2.3 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản Nghiên cứu tổng kết thực tiễn quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn mà biện pháp mang lại giá trị thực tiễn luận 7.2.4 Phương pháp vấn Phỏng vấn cán quản lý, giáo viên thực trạng quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn hiệu trưởng nhà trường 7.2.5 Phương pháp chuyên gia Xin ý kiến chuyên gia để xây dựng đánh giá tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 7.3 Phương pháp toán học thống kê Dùng phương pháp toán thống kê để xử số liệu điều tra Đóng góp đề tài Đề tài góp phần nâng cao biện pháp quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình nói riêng trường tiểu học huyện Kim Bơi nói chung Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn trình bày ba chương: Chương 1: Cơ sở luận quản hoạt động nghiên cứu học tổ chun mơn hiệu trưởng trường tiểu học vùng khó khăn Chương 2: Thực trạng quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình Chương 3: Biện pháp quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình 4 Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TẠI TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG KHÓ KHĂN 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản nhà trường 1.2.2 Quản nhà trường tiểu học 1.2.3 Vùng khó khăn 1.3 Đặc điểm trường tiểu học vùng khó khăn 1.4 Hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn 1.4.1 Cơ sở khoa học hoạt động nghiên cứu học 1.4.1.1 Nghiên cứu học dựa thuyết vùng phát triển gần 1.4.1.2 Nghiên cứu học dựa thuyết “Vòng đối ngoại” Mikhail Bakhtin 1.4.1.3 Tháp học tập 1.4.2 Chức tổ chuyên môn Giúp hiệu trưởng điều hành hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy học.Trực tiếp quản giáo viên tổ theo nhiệm vụ quy định.TTCM phải người có khả xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình mơn học Bộ GD&ĐT kế hoạch năm học nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tổ; đánh giá xếp loại đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên thuộc tổ quản 1.4.3 Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học 1.4.3.1 Một số khái niệm liên quan đến sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học SHCM hoạt động thực thường xuyên theo định kỳ nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lực sư phạm cho GV theo chuẩn nghề nghiệp thơng qua việc dự giờ, phân tích học SHCM thường diễn theo hai hình thức: tổ chức theo chuyên đề dự trao đổi kinh nghiệm học SHCM theo NCBH hoạt động sinh hoạt chuyên môn GV tập trung phân tích vấn đề liên quan đến người học như: Học sinh học nào? HS gặp khó khăn học tập? Nội dung phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho HS khơng, kết học tập HS có cải thiện khơng? Cần điều chỉnh điều chỉnh nào? SHCM theo NCBH không tập trung vào đánh giá học, xếp loại GV mà nhằm khuyến khích GV tìm nguyên nhân HS chưa đạt kết mong muốn có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học, tạo hội cho HS tham gia vào trình học tập; giúp GV có khả chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng HS lớp mình, trường 1.4.3.2 Sự khác sinh hoạt chuyên môn truyền thống sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học 1.4.3.3 Nguyên tắc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học Nguyên tắc 1: Từ bỏ phương pháp truyền thụ kiến thức chiều, áp đặt kiểu thuyết trình truyền thống Nguyên tắc 2: Sử dụng TBDH thực tế Bài học HS, học cần gắn liền với thực tiễn sống em Chống lại học thuyết suông, thiếu thực tiễn, thực hành Nguyên tắc 3: Hoạt động nhóm nhỏ hiệu quả, chống lại tượng ỷ lại, tượng tách nhóm Nguyên tắc 4: Giao nhiệm vụ học tập vừa sức, không q dễ, khơng q khó Ngun tắc 5: Chia sẻ ý kiến, ý tưởng để xây dựng mối quan hệ giáo viên - học sinh, học sinh - học sinh… 1.4.3.4 Các quan niệm sai lầm nghiên cứu học - Nghiên cứu học lập kế hoạch cho học - Nghiên cứu học kịch cứng nhắc - Nghiên cứu học để đưa giáo án tốt - Nghiên cứu học thực riêng lẻ, đơn độc GV 1.4.4 Nội dung hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn tổ chức, tiến hành theo nội dung sau: Nội dung 1: Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch NCBH Nội dung 2: Các cá nhân nghiên cứu dạy soạn theo nhiệm vụ phân công Nội dung 3: Tổ chuyên môn thảo luận mục tiêu, nội dung dạy Nội dung 4: Cá nhân tự soạn - Sáng tạo cá nhân Nội dung 5: Tổ chuyên môn dự tiết dạy minh họa Nội dung 6: Tổ chuyên môn thảo luận dạy minh họa Nội dung 7: Áp dụng cho thực tế dạy học hàng ngày 1.5 Quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường tiều học vùng khó khăn 1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ hiệu trưởng vấn đề quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn 1.5.1.1 Chức quản hiệu trưởng trường tiểu học - Chức kế hoạch hoá - Chức tổ chức - Chức đạo (điều khiển) - Chức kiểm tra 1.5.1.2 Mối quan hệ hiệu trưởng tổ trưởng chuyên môn quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn Quản hoạt động NCBH TCM hiệu trưởng trình tác động hiệu trưởng đến TCM GV, giúp GV hợp tác với nhằm tìm giải pháp cải tiến trình dạy học để tạo điều kiện tốt phát triển lực học tập học sinh 1.5.2 Nội dung quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường tiểu học vùng khó khăn 1.5.2.1 Quản cơng tác nâng cao nhận thức CBQL, GV tầm quan trọng quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn phát triển nghề nghiệp giáo viên Tổ chức cho giáo viên học tập trị, học tập nhiệm vụ năm học, họp tổ chuyên môn xác định khâu trình NCBH Nhắc lại nhiệm vụ trọng tâm nhà trường đặc điểm người học để thống nhận thức giáo viên 1.5.2.2 Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu học nhà trường Quy trình xây dựng kế hoạch gồm: - Phân tích thực trạng hoạt động NCBH quản hoạt động NCBH - Xác định mục tiêu, tiêu cần đạt hoạt động NCBH đánh giá tính khả thi tiêu, mục tiêu - Xác định hoạt động NCBH nhà trường tương ứng với mục tiêu - Xác định nguồn lực thực hoạt động NCBH nhà trường - Xác định biện pháp số theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động NCBH nhà trường - Trình bày kế hoạch NCBH nhà trường trước Hội đồng sư phạm 1.5.2.3 Bồi dưỡng lực nghiên cứu học tổ chuyên môn cho giáo viên - Thay đổi nhận thức GV SHCM - Mời chuyên gia bồi dưỡng kiến thức phát triển kỹ NCBH cho giáo viên - Tổ chức làm mẫu (một tổ CM GV cốt cán tổ) học cụ thể 7 1.5.2.4 Chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động nghiên cứu học - Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch NCBH - Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên đầu đàn hoạt động NCBH nhà trường tổ chuyên môn - Giám sát việc thực quy trình NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn - Chỉ đạo tổ chuyên môn trọng nâng cao chất lượng buổi thảo luận cho học nghiên cứu - Phát triển tổ chuyên môn theo tinh thần “Tổ chức biết học hỏi” 1.5.2.5 Đánh giá kết thực hịện nhiệm vụ nghiên cứu học cùa tổ chuyên môn - Đánh giá việc thực quy trình NCBH tổ chuyên môn - Đánh giá việc chia sẻ kiến thức chuyên môn, đổi PPDH giáo viên tổ chuyên môn - Đánh giá việc hỗ trợ trợ giúp để hoàn thiện kĩ có, bổ sung kĩ giải vấn đề liên quan tới lớp học giáo viên tổ chuyên môn - Đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn thực NCBH nhà trường đề 1.5.2.6 Tạo động lực cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên học sinh - Xây dựng sách động viên, khen thưởng phê bình kịp thời, công khách quan - Tạo môi trường làm việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, tơn trọng cá nhân - Thơng qua hình thức tổ chức dạy học, hoạt động ngoại khoá để giáo dục HS có động học tập đắn, ước mơ, hoài bão cho tương lai 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quảnhoạt động nghiên cứu học tổ chun mơn trường tiểu học vùng khó khăn 1.6.1 Nhóm yếu tố thuộc chủ thể quản Hiệu trưởng phải người am hiểu sâu sắc đổi PPDH nói chung kiến thức NCBH nói riêng để làm mẫu, hướng dẫn người quyền thực Ngồi ra, uy tín người hiệu trưởng tập thể sư phạm có tác dụng chất xúc tác thúc đẩy phát triển nhà trường 1.6.2 Nhóm yếu tố thuộc đối tượng quản Tổ trưởng chuyên môn: Nhận thức, am hiểu kiến thức NCBH, lực chuyên môn, lực quản hoạt động NCBH TTCM Giáo viên: Nhận thức, kiến thức NCBH, kỹ nghiệp vụ sư phạm, kỹ làm việc nhóm, kỹ vận dụng sáng tạo giáo viên 8 Học sinh: Thái độ học tập, trình độ nhận thức, kỹ làm việc nhóm học sinh Thái độ học tập lực HS có ảnh hưởng quan trọng đến việc quảnhoạt động NCBH 1.6.3 Các yếu tố thuộc môi trường quản - Văn pháp quy Bộ GD&ĐT, Sở triển khai NCBH - Nghị đại hội Đảng toàn quốc định hướng cho việc đổi PPDH; Các văn bản, thị ngành GD&ĐT cấp quản cụ thể hoá hướng dẫn thực KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương đưa số khái niệm, nội dung yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn hiệu trưởng trường tiểu học Xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ người hiệu trưởng, người giáo viên nhà trường tiểu học; phân tích, làm rõ nội dung cần thiết công tác quản hoạt động NCBH tổ chun mơn hiệu trường trường tiểu học Qua đó, thấy cơng tác quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn hiệu trưởng trường tiểu học trình tác động hiệu trưởng đến tổ chuyên môn GV, giúp GV hợp tác với nhằm tìm giải pháp cải tiến trình dạy học để tạo điều kiện tốt phát triển lực học tập học sinh Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TẠI TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LẬP CHIỆNG VÙNG KHĨ KHĂN HUYỆN KIM BƠI TỈNH HỊA BÌNH 2.1 Một vài đặc điểm khái quát trường Tiểu học Lập Chiệng 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 2.2.1 Mục đích khảo sát Tiến hành hoạt động khảo sát, thu thập thông tin cần thiết để có sở đánh giá thực trạng quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn Hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình để từ đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác quản hoạt động NCBH học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình 2.2.2 Đối tượng khảo sát - 11 CBQL trường tiểu học vùng khó khăn địa bàn huyện Kim Bơi tỉnh Hồ Bình - 44 CBQL GV trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hồ Bình 2.2.3 Nội dung khảo sát Khảo sát thực trạng hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình Khảo sát thực trạng quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình 2.2.4 Phương pháp khảo sát Đề tài tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động thực trạng quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng phiếu điều tra 2.2.5 Địa điểm khảo sát Đề tài tập trung nghiên cứu trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình 2.3 Thực trạng hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL, GV hoạt động nghiên cứu học việc phát triển nghề nghiệp giáo viên Đại đa số CBQL GV thấy hoạt động NCBH việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên 2.3.2 Thực trạng đánh giá cán quản lý, giáo viên kết thực hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng Nhà trường bước đầu thành công việc triển khai hoạt động NCBH, hoạt động đội ngũ CBQL giáo viên ủng hộ nhiệt tình hăng hái tham gia 2.3.3 Thực trạng xây dựng kế hoạch nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng Việc lập kế hoạch hoạt động NCBH tổ chuyên môn thực mức độ tốt, nội dung đánh giá theo thức bậc thể rõ thực trạng nhận thức công việc chuẩn bị cho hoạt động NCBH Bảng 2.3: Thực trạng xây dựng kế hoạch nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình TT Nội dung Lập kế hoạch dạy học triển khai kế hoạch Phân công GV cốt cán (hoặc GV tự nguyện) lựa chọn nghiên cứu dạy Điểm trung bình chung Mức độ nhận thức Mức độ thực Điểm Điểm Thứ Thứ Rất Không trung Quan Trung trung bậc Tốt Khá bậc quan quan bình trọng bình bình trọng trọng 27 17 2.61 36 2.80 21 21 2.43 32 11 2.70 2.52 2.75 10 2.3.4 Thực trạng cá nhân nghiên cứu dạy soạn theo nhiệm vụ phân công tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng GV tự đánh giá việc cá nhân nghiên cứu học soạn theo nhiệm vụ phân công tổ chuyên môn thực mức độ tốt, nội dung đánh giá theo thứ bậc thể rõ thực trạng nhận thức công việc cá nhân tự nghiên cứu học 2.3.5 Thực trạng việc thảo luận mục tiêu, nội dung dạy tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng Việc thảo luận mục tiêu, nội dung dạy tổ chuyên thực mức độ tốt, nội dung đánh giá theo thứ bậc thể rõ thực trạng nhận thức mức độ thực việc thảo luận mục tiêu, nội dung dạy tổ chuyên môn 2.3.6 Thực trạng cá nhân tự soạn - sáng tạo cá nhân Một số giáo viên có lực chun mơn tốt, đòi hỏi phải có sáng tạo cá nhân việc NCBH Những GV có lực chun mơn hạn chế, q trìnhNCBH thường soạn cách máy móc, rập khn 2.3.7 Thực trạng việc thực dạy minh họa lớp giáo viên trường Tiểu học Lập Chiệng GV tự đánh giá thực trạng thực dạy minh họa tổ chuyên môn dự lớp giáo viên thực mức độ tốt; nội dung đánh giá theo thứ bậc thể rõ thực trạng nhận thức mức độ thực việc thực dạy minh họa tổ chuyên môn dự lớp giáo viên tổ chuyên môn thực chất 2.3.8 Thực trạng việc thảo luận, chia sẻ học sau dự mẫu tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng Hoạt động NCBH hoạt động thiết thực, có ý nghĩa to lớn việc bồi dưỡng lực nghề nghiệp cho GV, nhận thức chưa đầy đủ kiến thức NCBH thực tế lợi tích mà mang lại q lớn triển khai đại đa số GV hưởng ứng tích cực 2.3.9 Thực trạng việc áp dụng học cho thực tế dạy học hàng ngày giáo viên trường Tiểu học Lập Chiệng Việc áp dụng học minh họa cho thực tế dạy học hàng ngày việc cần thiết, giáo viên khó khăn việc động viên người lớn tuổi tham gia, điều nhiều ảnh hưởng đến việc áp dụng học cho thực tế dạy học hàng ngày giáo viên 2.3.10 Đánh giá hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng 2.3.10.1 Đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng 11 Kết đánh giá hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn thể biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.1: So sánh tần suất thực hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng Nhìn vào biểu đồ 2.1 cho thấy, nội dung áp dụng cho thực tế dạy học hàng ngày thực thường xuyên kết thực thấp nội dung, lại khâu quan trọng trình NCBH nội dung Nội dung tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch NCBH nội dung đánh giá thực tốt thường xuyên Đề tài tổng hợp kết để áp dụng đánh giá khác biệt kết nhận thức kết thực hoạt động NCBH tổ chuyên môn trường THLC Kết so sánh biểu diễn trực quan biểu đồ 2.2 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 Điểm TB nhận thức Điểm TB kết thực Biểu đồ 2.2: So sánh mức độ nhận thức mức độ thực nghiên cứu học tổ chuyên môn trường tiểu học Lập Chiệng 2.3.10.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng Những yếu tố: sách, chủ trương, tài liệu đổi PPDH theo NCBH, lực tham gia vào hoạt động NCBH học sinh, ủng hộ gia đình, cộng đồng, xã hội 12 2.4 Thực trạng quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình 2.4.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên tầm quan trọng quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn phát triển nghề nghiệp giáo viên Từ kết điều tra thực trạng nhận thức giáo viên tầm quan trọng quản hoạt động NCBH phát triển nghề nghiệp giáo viên, thấy đối tượng khảo sát đánh giá cao công tác xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động NCBH nhà trường, đặc biệt giáo viên đánh giá cao vai trò hiệu trưởng công tác tạo động lực cho đội ngũ TTCM, GV học sinh Các biện pháp như: Chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động NCBH; Đánh giá kết thực nhiệm vụ NCBH tổ chuyên môn giáo viên đánh giá ngang 2.4.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng CBQL, GV tự đánh giá mức độ nhận thức mức độ thực việc hiệu trưởng phân tích thực trạng hoạt động NCBH quản hoạt động NCBH thực mức độ tốt, điều khẳng định việc phân tích thực trạng hoạt động NCBH quản hoạt động NCBH hiệu trưởng đánh giá thực chất 2.4.3 Thực trạng bồi dưỡng lực nghiên cứu học tổ chuyên môn cho giáo viên trường Tiểu học Lập Chiệng CBQL, GV tự đánh giá mức độ nhận thức mức độ thực công tác tổ chức bồi dưỡng lực NCBH cho giáo viên thực mức độ tốt, điều khẳng định cơng tác tổ chức bồi dưỡng lực NCBH cho CBQL, GV hiệu trưởng quan tâm Bảng 2.13: Thực trạng bồi dưỡng lực NCBH tổ chuyên môn cho giáo viên trường THLC Mức độ nhận thức TT Nội dung Thay đổi nhận thức GV SHCM Mời chuyên gia bồi dưỡng kiến thức phát triển kỹ NCBH cho GV Tổ chức làm mẫu (một tổ CM GV cốt cán tổ) học cụ thể Điểm trung bình chung Mức độ thực Điểm Điểm Thứ Thứ Rất Khơng trung trung Quan Trung bậc quan quan bình bậc Tốt Khá trọng bình bình trọng trọng 32 12 2.73 35 2.80 29 15 2.66 25 17 2.52 31 13 2.70 34 10 2.77 2.70 2.70 13 2.4.4 Thực trạng đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng CBQL, GV tự đánh giá mức độ nhận thức mức độ thực công tác đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động NCBH hiệu trưởng thực mức độ tốt, điều khẳng định cơng tác đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động NCBH hiệu trưởng quan tâm, đạo cách sát 2.4.5 Thực trạng đánh giá kết thực nhiệm vụ nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng Đối với nội dung CBQL, GV đánh giá mức độ như: Đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn thực NCBH nhà trường đề ra; Đánh giá việc hỗ trợ trợ giúp để hoàn thiện kỹ có, bổ sung kỹ giải vấn đề liên quan tới lớp học giáo viên tổ chun mơn Điều phản ánh nghiêm túc thực trạng công tác đánh giá kết thực nhiệm vụ NCBH tổ chuyên môn hiệu trưởng 2.4.6 Thực trạng xây dựng chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên HS trường Tiểu học Lập Chiệng Bảng 2.16: Thực trạng xây dựng chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên HS trường THLC TT Nội dung Xây dựng sách động viên, khen thưởng phê bình kịp thời, cơng khách quan Tạo môi trường làm việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, tơn trọng cá nhân Thơng qua hình thức tổ chức dạy học, hoạt động ngoại khoá để giáo dục học sinh có động học tập đắn Điểm trung bình chung Mức độ nhận thức Rất Không Quan quan quan trọng trọng trọng Mức độ thực Điểm trung bình Thứ bậc Tốt Khá Điểm Trung trung bình bình Thứ bậc 33 11 2.75 15 20 2.14 38 2.86 32 12 2.73 26 18 2.59 26 18 2.59 2.73 2.49 CBQL, GV đánh giá cao việc tạo mơi trường làm việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, tơn trọng cá nhân; Thơng qua hình thức tổ chức dạy học, hoạt động ngoại khóa để giáo dục HS có động học tập đắn, ước mơ, hoài bão cho tương lai Các biện pháp đưa đa số CBQL, GV cho mức độ thực bình thường; Xây dựng sách động viên khen thưởng 14 phê bình kịp thời, cơng khách quan (2.14 điểm), điều phần phản ánh thực trạng việc xây dựng chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ TTCM GV hiệu trưởng điểm tồn chủ quan cá nhân người hiệu trưởng cần phải khắc phục 2.5 Đánh giá thực trạng nguyên nhân 2.5.1 Đánh giá thực trạng Mức độ nhận thức biện pháp quản tương đồng Tuy nhiên, mức độ thực hiện, có chênh lệch đáng kể biện pháp Biện pháp đánh giá kết thực nhiệm vụ NCBH TCM đánh giá thực tốt biện pháp xây dựng chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ TTCM, GV HS đánh giá thực thấp 2.5.2 Những thành công - Hiệu trưởng người có trình độ chun mơn, nghiệp vụ vững vàng, có uy tín tập thể sư phạm; nắm vững nội dung quản lý, chức quản thực nội dung quản hoạt động NCBH nhà trường theo quy định - Hiệu trưởng người nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng công tác quản hoạt động NCBH nội dung cụ thể hoạt động này; tổ chức tập huấn cho giáo viên triển khai nội dung NCBH, lập kế hoạch - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình thực hoạt động NCBH sinh hoạt TCM từ có biện pháp đơn đốc, nhắc nhở, động viên kịp thời TCM chưa thực tốt hoạt động - Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức nhân rộng mơ hình điển hình tiên tiến - Có quy hoạch sử dụng cán GV người việc phù hợp với lực cá nhân từ phát huy khả công tác giáo viên 2.5.3 Những hạn chế - Hiệu trưởng chưa thật ý đến việc xây dựng sách, chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ tổ trưởng chun mơn giáo viên thực có hiệu hoạt động NCBH; chưa xây dựng biện pháp chế tài để xử phạt tổ chuyên môn chưa thực tốt hoạt động NCBH, dừng lại mức đôn đốc, nhắc nhở; chưa mạnh dạn mời chuyên gia trường để bồi dưỡng kiến thức phát triển kỹ NCBH cho CBQL giáo viên - Một phận giáo viên chưa nhận thức chưa đầy đủ, chưa có kiến thức, kỹ tổ chức hoạt động NCBH - Công tác tra, kiểm tra hoạt động NCBH nhà trường để phân loại, giúp đỡ giáo viên, kèm cặp bồi dưỡng, phát sai lệch việc thực nhiệm vụ NCBH chưa thường xuyên, chưa xứng với tầm quan trọng hoạt động NCBH 15 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng Đề tài tiến hành khảo sát 44 CBQL giáo viên nhà trường thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn Nhận thức hiệu trưởng hoạt động NCBH tốt nhóm yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quản hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, khái quát chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lập Chiệng Qua kết điều tra thực trạng nêu cho thấy hoạt động NCBH tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng triển khai tích cực Hiệu trưởng, cán quản giáo viên nhận thức rõ vị trí, vai trò hoạt động NCBH tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng thiết thực Những hạn chế nêu trình nghiên cứu thực trạng sở thực tiễn quan trọng để người nghiên cứu đề xuất biện pháp quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình chương Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TẠI TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LẬP CHIỆNG VÙNG KHĨ KHĂN HUYỆN KIM BƠI TỈNH HỊA BÌNH 3.1 Ngun tắc đề xuất biện pháp quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu pháp 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.2 Đề xuất biện pháp quản hoạt động NCBH TCM trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình 3.2.1 Quản cơng tác nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tạo niềm tin cho giáo viên thay đổi phát triển nghề nghiệp tham gia hoạt động NCBH 3.2.1.1 Mục tiêu biện pháp Nâng cao ý thức giác ngộ trị, thay đổi cách thức tham gia sinh hoạt tổ chuyên mơn, thay đổi nhận thức, hành vi, giữ vai trò chủ động 16 việc tạo niềm tin cho giáo viên tham gia hoạt động NCBH đường hiệu phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên 3.2.1.2 Nội dung biện pháp Hiệu trưởng lên kế hoạch tổ chức cho giáo viên học tập nghị Đảng, sách nhà nước, địa phương phát triển giáo dục, văn hướng dẫn Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT hoạt động dạy học nói chung hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chun mơn nói riêng 3.2.1.3 Cách thực biện pháp Xây dựng kế hoạch thực rõ thời gian, nội dung, người thực hiện, người phụ trách Tổ chức, đạo thực cho GV học tập trị, học tập nhiệm vụ năm học, họp TCM xác định khâu trình NCBH Phối hợp tốt với Cơng đồn thực tốt vận động ngành Kiểm tra, đánh giá đạo TTCM phổ biến nội dung phong trào thi đua, yêu cầu cá nhân thực nghiêm túc Kết thi đua thể qua chất lượng tiết dạy, nề nếp dạy học, tham gia đủ hoạt động nhà trường 3.2.1.4 Điều kiện thực biện pháp Hiệu trưởng người có uy tín cao với CBGV, nhân viên, học sinh Nắm vững sách Đảng, Nhà nước, Ngành giáo dục kiến thức hoạt động NCBH tổ chuyên môn Hiệu trưởng phải có khả bồi dưỡng kiến thức NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn cho CBGV đồng thời có kế hoạch mời chuyên gia để bồi dưỡng cho CBGV nắm kiến thức NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn 3.2.2 Xây dựng kế hoạch, quy chế sinh hoạt chuyên môn hoạt động NCBH nhà trường 3.2.2.1 Mục tiêu biện pháp Đổi chế quản cách thiết lập hành lang pháp việc điều hành quản hoạt động NCBH giáo viên học sinh Triển khai hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn Đánh giá giáo viên khách quan, công giáo viên tự đánh giá phát triển lực năm học 3.2.2.2 Nội dung biện pháp Phân tích thực trạng hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn Xác định mục tiêu, tiêu cần đạt được, xác định nguồn lực thực hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường 17 3.2.2.3 Cách thức thực biện pháp Xây dựng kế hoạch quản hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn Xây dựng quy chế sinh hoạt chuyên môn hoạt động NCBH Để hoạt động NCBH có hiệu quả, yêu cầu thực tốt quy định sau: - Thời gian: thực thường xuyên tuần lần - Dạy minh hoạ: dạy minh hoạ cần luân phiên theo môn học, khối lớp - Dự giờ: số lượng khơng nên q 25 người, chụp ảnh ghi hình dạy mịnh hoạ có điều kiện - Thảo luận: giáo viên tham dự dạy minh hoạ tham gia thảo luận đóng góp ý kiến Bên cạnh đó, hiệu trưởng phải thường xuyên tổ chức hợp việc lấy ý kiến GV HS chất lượng giảng dạy Hiệu trưởng cần biết phân công hợp để lãnh dạo tổ nhà trường tham gia có hiệu hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn mang lại hiệu cao 3.2.2.4 Điều kiện thực biện pháp Hiệu trưởng người gương mẫu đầu hoạt động NCBH Để thực tốt kế hoạch hoạt động NCBH tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên mơn, hiệu trưởng có trách nhiệm: - Giải đáp thắc mắc GV họp để đảm bảo đồng thuận GV việc thực SHCM - Cùng GV thảo luận khó khăn gặp phải tìm phương án giải Chỉ đạo sâu sát hoạt động chuyên môn - Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn nhà trường 3.2.3 Chỉ đạo tổ chuyên môn thực kĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học 3.2.3.1 Mục tiêu biện pháp Nâng cao hiệu quản nhà trường việc thực quy chế chuyên môn, kế hoạch NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn mà Bộ GD&ĐT ban hành Đánh giá xác giáo viên hoạt động NCBH tổ chuyên môn yêu cầu nhằm thực tốt cạnh tranh lành mạnh đội ngũ GV tự giác phấn đấu, hoàn thiện GV 3.2.3.2 Nội dung biện pháp Tìm hiểu đầy đủ thơng tin cách thực mơ hình sinh hoạt chun môn theo NCBH Tổ chức họp để giới thiệu mô hình SHCM, thành lập nhóm tư vấn cho buổi sinh hoạt chuyên môn 18 3.2.3.3 Cách thực biện pháp Xây dựng kế hoạch: Kỹ thuật quan sát dự giờ, chụp ảnh quay video dự giờ, kỹ thuật chủ trì sinh hoạt chun mơn, kĩ thuật thiết kế kế hoạch học Kiểm tra đánh giá: Tham gia xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn từ khâu lập kế hoạch khâu áp dụng vào giảng dạy Tiếp thu ý kiến đóng góp đội ngũ CBGV Từ kịp thời nhân rộng điển hình dạy tốt, học tốt điều chỉnh hạn chế công tác quản hoạt động NCBH 3.2.3.4 Điều kiện thực Hiệu trưởng người tiên phong hoạt động NCBH, nắm vững kiến thức hoạt động NCBH, thay đổi nhận thức, hành vi, giữ vai trò chủ động việc tạo niềm tin cho GV, coi sinh hoạt chuyên môn sở, biện pháp quan trọng để thay đổi chất lượng học tập học sinh văn hoá nhà trường 3.2.4 Tăng cường kiểm tra tổ chuyên môn thực hoạt động nghiên cứu học 3.2.4.1 Mục tiêu biện pháp Kiểm tra, đánh giá kết thực mục tiêu tổ chức, kiểm tra trực tiếp công việc giáo viên với mong muốn GV thực thường xuyên hoạt động NCBH, thu thập thông tin phản hồi để xây dựng kế hoạch cho năm học 3.2.4.2 Nội dung biện pháp Đánh giá việc thực quy trình NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn Đánh giá việc chia sẻ kiến thức chuyên môn, hỗ trợ giúp để hoàn thiện kỹ có, đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn thực NCBH nhà trường đề 3.2.4.3 Cách thức thực Xây dựng kế hoạch, tổ chức đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch hoạt động NCBH phương tiện quan trọng để thu thơng tin nghiên cứu tình hình giảng dạy giáo viên học tập học sinh qua dự giờ, thăm lớp 3.2.4.4 Điều kiện thực Xây dựng kế hoạch đánh giá cụ thể: Mục tiêu đánh giá, phương pháp đánh giá, công cụ đánh giá Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên tham gia đánh giá 19 3.2.5 Thành lập nhóm chuyên gia tư vấn hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn 3.2.5.1 Mục tiêu biện pháp Bồi dưỡng lực hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn cho CBQL GV Giới thiệu mơ hình chun mơn mới, nêu cần thiết lợi ích mà sinh hoạt chun mơn mang lại 3.2.5.2.Nội dung biện pháp Thành lập nhóm tư vấn cho buổi sinh hoạt chun mơn Tổ chức tập huấn cho CBGV nội dung hoạt động NCBH đường để phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên 3.2.5.3 Cách thức thực Xây dựng kế hoạch, tổ chức, đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá NCBH trình độ sư phạm giáo viên nào, lực tổ chức học lớp, chuẩn bị điều kiện q trình lên lớp đạt hiệu theo yêu cầu sinh hoạt NCBH 3.2.5.4 Điều kiện thực Hiệu trưởng người thực am hiểu kiến thức hoạt động NCBH, đồng thời phải người lãnh đạo hiểu biết tâm lý, tâm tư nguyện vọng thành viên quản Mời chuyên gia thật am hiểu nội dung hoạt động NCBH 3.2.6 Xây dựng môi trường thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ tổ trưởng chun mơn giáo viên tích cực thực hoạt động nghiên cứu học 3.2.6.1 Mục tiêu biện pháp Tạo môi trường sư phạm chuyên môn để GV sẵn sàng chia sẻ, học hỏi thể lực nghề nghiệp trước đồng nghiệp Xây dựng văn hoá nhà trường, tạo động lực vật chất tinh thần để động viên, tuyên dương cá nhân, tập thể GV đạt thành tích cao hoạt động NCBH 3.2.6.2 Nội dung biện pháp Cùng xây dựng tạo văn hoá nhà trường, tạo hội cho CBQL, GV hiểu mối quan hệ quy định sách ngành cơng việc hàng ngày nhóm cá nhân Tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao lực chuyên môn lực NCBH theo hướng dạy học tích cực 3.2.6.3 Cách thức thực biện pháp Xây dựng kế hoạch, tổ chức, đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá đạo phó hiệu trưởng phổ biến nội dung xây dựng môi trường thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ TTCM giáo viên tích cực thực hoạt động NCBH 20 3.2.6.4 Điều kiện thực biện pháp Kiên trì tổ chức hướng dẫn giáo viên thực hoạt động NCBH sinh hoạt tổ chuyên môn Chăm lo điều kiện, phương tiện phục vụ giáo viên hoạt động NCBH Đánh giá sát, trình độ, lực phù hợp hoạt động NCBH GV trường, từ kịp thời động viên, khen thưởng GV thực có hiệu hoạt động NCBH 3.3 Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ mật thiết với tạo nên thống nhất, tác động qua lại hỗ trợ cho trình quản hoạt động NCBH tổ chun mơn Mỗi biện pháp có vị trí mạnh riêng, q trình thực nhiệm vụ quản lý, biện pháp tiền đề cho biện pháp kia, song chúng có mối quan hệ mật thiết tác động lẫn tạo thành chỉnh thể thống khâu quản hoạt động NCBH BIỆN PHÁP BIỆN QUẢN PHÁP QL công tác nâng QL công tác cao nhận thức, thay nâng nhận đổi hànhcao vi, tạo niềm tin cho GV thức, thay đổi Xâydựng dựng môi Xây môi trường, tạo động lực trường, thúc đẩy độitạo ngũ TTCM GV động lực thúc Xây dựng kế hoạch, Xây dựng kế quy chế chuyên môn hoạch, hoạt quy động chếNCBH chuyên Thành lập nhóm Thành lập chuyên gia tư vấn nhóm chuyên hoạt động NCBH Chỉ đạođạo tổ chuyên Chỉ tổ môn thực chuyên kĩ thuật sinhmôn hoạt chuyênhiện môn thực Tăng cường kiểm tra Tăng Nâng cường cao tổ chuyên môn thực kiểm nhận tra thức, tổ hoạt động NCBH thay chuyên đổi môn hành gia tư vấn Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp quản hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình 21 3.4 Khảo nghiệm nhận thức tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm Bổ sung, điều chỉnh giúp hồn thiện nhóm biện pháp để tiến tới khẳng định tính thực thi nhóm biện pháp 3.4.2 Các bước tiến hành khảo nghiệm Bước 1: Lập phiếu điều tra Bước 2: Lựa chọn chuyên gia Bước 3: Xin ý kiến chuyên gia xử kết trưng cầu ý kiến 3.4.3 Kết khảo nghiệm - Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề xuất cho thấy nhận thức CBQL, GV chưa tốt thực trạng thực tốt, điều chứng tỏ đội ngũ GV thực nghiêm túc qui chế chuyên môn nhà trường, mặt khác cho thấy người hiệu trưởng có uy tín cao trước tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường - Qua kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất cho thấy số ý kiến đánh giá biện pháp tính cần thiết tính khả thi hợp lí, mang tính xây dựng, khách quantính thực tiễn cao - Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi nhóm biện pháp đề xuất thể bảng 3.3: Bảng 3.3: Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản đề xuất Tính cần thiết Tính khả thi Thứ Thứ TT Các biện pháp X X bậc bậc Quản công tác nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tạo niềm tin cho GV thay đổi tích 118 2.95 114 2.85 cực phát triển nghề nghiệp tham gia hoạt động NCBH Xây dựng kế hoạch, quy chế sinh 115 2.88 115 2.88 hoạt chuyên môn theo NCBH Chỉ đạo tổ chuyên môn thực kĩ thuật sinh hoạt chuyên 116 2.90 111 2.78 môn theo NCBH Tăng cường kiểm tra tổ chuyên 112 2.80 110 2.75 môn thực hoạt động NCBH Thành lập nhóm chuyên gia tư vấn hoạt động NCBH cho tổ 114 2.85 112 2.80 chuyên môn   22 TT Các biện pháp  Tính cần thiết Thứ X bậc Xây dựng môi trường thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ 111 TTCM GV tích cực thực hoạt động NCBH  2.78 2.86 Tính khả thi Thứ X bậc  110 2.75 2.80 - Để nâng cao hiệu quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng cần phải tiến hành biện pháp quản cách đồng có hệ thống nhằm đạt mục tiêu quản KẾT LUẬN CHƯƠNG Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình cho thấy biện pháp đề xuất cần thiết có tính khả thi cao nhằm nâng cao hiệu hoạt động NCBH tổ chuyên môn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình đáp ứng với u cầu đổi GD&ĐT nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Để cơng tác quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn hiệu trưởng trường tiểu học đạt chất lượng hiệu quả, người hiệu trưởng phải biết vận dụng linh hoạt, mềm dẻo biện pháp cho phù hợp với thời điểm, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, phát huy quyền chủ động, sáng tạo giáo viên kết hợp yếu tố, thành viên tham gia vào công tác quản hoạt động NCBH tổ chun mơn trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình 23 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn hiệu trưởng trường TH trình tác động hiệu trưởng đến tổ chuyên môn giáo viên, giúp GV hợp tác với nhằm tìm giải pháp cải tiến trình dạy học để tạo điều kiện tốt phát triển lực học tập học sinh 1.2 Nội dung quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn hiệu trưởng trường TH gồm: (1) Quản công tác nâng cao nhận thức CBQL, GV tầm quan trọng quản hoạt động NCBH TCM phát triển nghề nghiệp GV; (2) Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động NCBH tổ chuyên môn nhà trường; (3) Bồi dưỡng lực NCBH tổ chuyên môn cho giáo viên; (4) Chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai hoạt động NCBH; (5) Đánh giá kết thực nhiệm vụ NCBH tổ chuyên môn; (6)Tạo động lực cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, cho giáo viên học sinh 1.3 Kết nghiên cứu thực trạng quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn trường TH Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình cho thấy biện pháp đánh giá kết thực nhiệm vụ NCBH tổ chuyên môn tổ chuyên môn đánh giá thực tốt Biện pháp xây dựng chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ TTCM, GV học sinh đánh giá thực thấp Mức độ thực đánh giá thấp mức độ nhận thức quản Có ba nhóm yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng quản yếu tố ảnh hưởng nhiều thuộc chủ thể quản lý, sau đến đối tượng quản môi trường quản 1.4 Đề tài đề xuất 06 biện pháp quản hoạt động NCBH tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THLC huyện Kim Bôi gồm: Biện pháp 1: Quản công tác nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tạo niềm tin cho giáo viên thay đổi tích cực phát triển nghề nghiệp tham gia hoạt động NCBH tổ chuyên môn Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch, quy chế sinh hoạt chuyên môn hoạt động NCBH nhà trường Biện pháp 3: Chỉ đạo tổ chuyên môn thực kĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo NCBH Biện pháp 4: Tăng cường kiểm tra tổ chuyên môn thực hoạt động NCBH Biện pháp 5: Thành lập nhóm chuyên gia tư vấn hoạt động NCBH tổ chuyên môn cho tổ chuyên môn Biện pháp 6: Xây dựng môi trường thuận lợi, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ TTCM GV tích cực thực hoạt động NCBH 24 Các biện pháp có mối quan hệ biện chứng, bổ sung cho trình thực Các biện pháp khẳng định tính cần thiết tính khả thi qua khảo sát nhận thức Khuyến nghị 2.1 Đối với phòng GD & ĐT huyện Kim Bôi - Trang bị thêm thiết bị dạy học cho phòng thí nghiệm thực hành; thay thiết bị cũ bổ sung thêm dụng cụ trực quan… - Xây dựng thêm phòng sinh hoạt cho tổ chun mơn, đặc biệt phòng học dành cho tiết dạy minh họa - Tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn để họ hiểu rõ nội dung hoạt động NCBH tổ chun mơn có khả hướng dẫn đồng nghiệp thực hoạt động - Tăng cường nguồn kinh phí cho nhà trường tổ chức hoạt động NCBH tổ chun mơn nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc cho đội ngũ cán quản giáo viên 2.2 Đối với hiệu trưởng trường tiểu học vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình - Hiệu trưởng cần trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo niềm tin cho giáo viên thay đổi tích cực phát triển nghề nghiệp tham gia hoạt động NCBH tổ chuyên môn để đảm bảo chất lượng hoạt động - Hiệu trưởng cần chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế sinh hoạt chuyên môn hoạt động NCBH nhà trường từ đầu năm học công khai kế hoạch, quy chế đến toàn thể giáo viên nhà trường - Tổ chức cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn giáo viên cốt cán học tập kinh nghiệm trường tổ chức thành công hoạt động NCBH tổ chuyên mơn - Nhà trường cần có kế hoạch mời chun gia tập huấn, tư vấn cho hoạt động NCBH tổ chuyên môn, cho giáo viên trước trình thực hoạt động 2.3 Đối với tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình - Nâng cao nhận thức, vai trò, thay đổi hành vi, tạo niềm tin cho giáo viên tổ thay đổi tích cực phát triển nghề nghiệp tham gia hoạt động NCBH tổ chuyên môn - Xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế sinh hoạt chuyên môn theo NCBH cách cụ thể, chi tiết cho tháng, học kì năm học - Chỉ đạo thành viên tổ tích cực, thực kĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo NCBH; người gương mẫu thực ... luận quản lý hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn hiệu trưởng trường tiểu học vùng khó khăn Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Chiệng. .. tổ chuyên môn hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình chương Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TẠI TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG... Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu học tổ chuyên môn hiệu trưởng trường Tiểu học Lập Chiệng vùng khó khăn huyện Kim Bơi tỉnh Hòa Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động nghiên cứu bài học tại tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học lập chiệng vùng khó khăn huyện kim bôi tỉnh hòa bình (tt) , Quản lý hoạt động nghiên cứu bài học tại tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học lập chiệng vùng khó khăn huyện kim bôi tỉnh hòa bình (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay