Quản lý hoạt động thi đua khen thưởng đối với các trường trung học phổ thông tỉnh ninh bình (tt)

24 135 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 23:57

1 MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong năm quan công tác thi đua, khen thưởng nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát huy nội lực tinh thần để lôi cuốn, động viên, khuyến khích người, nhà, tổ chức phát huy truyền thống yêu nước, động sáng tạo, vươn lên lập thành tích xuất sắc lĩnh vực Để thực thắng lợi công đổi đất nước vai trò cơng tác TĐKT khơng thể thiếu chế thị trường Thi đua phải hướng theo hướng cạnh tranh lành mạnh chế thị trường xã hội chủ nghĩa nhà nước cần phải quản công tác Từ thực tiễn trình xây dựng phát triển tỉnh Ninh Bình, năm đổi vừa qua thấy vai trò, vị trí cơng tác TĐKT bước phát triển trưởng thành, dù lĩnh vực thời điểm có đóng góp quan trọng công tác TĐKT Để đánh giá thực trạng hoạt động TĐKT từ đề giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quản nhà nước TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình, thân cơng chức cơng tác Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, tơi mạnh dạn chọn đề tài “Quản hoạt động thi đua, khen thưởng trường Trung học phổ thơng tỉnh Ninh Bình” với mong muốn đề tài đóng góp phần nhỏ bé vào cơng tác thi đua, khen thưởng địa phương Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn quản nhà nước hoạt TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình, đề xuất số biện pháp quản nhà nước hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục phù hợp với xu đổi công tác TĐKT giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở luận QLNN hoạt động TĐKT trường THPT 3.2 Khảo sát thực trạng QLNN hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình 3.3 Trên sở phân tích thực trạng nguyên nhân, đề xuất số biện pháp quản khả thi nhằm nâng cao hiệu quản nhà nước hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục phù hợp với xu đổi công tác TĐKT giai đoạn Khách thể đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động thi đua, khen thưởng trường Trung học phổ thông 2 4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản nhà nước hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình Phạm vi nghiên cứu 5.1 Giới hạn nội dung Đề tài tập trung nghiên cứu quản hoạt động Sở GD&ĐT hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình 5.2 Giới hạn địa bàn Đề tài triển khai nghiên cứu 05 trường THPT cơng lập địa bàn tỉnh Ninh Bình 5.3 Giới hạn thời gian - Thời gian khảo sát: năm gần từ năm 2013 đến 2016 - Đề xuất biện pháp quản nhà nước hoạt động TĐKT giai đoạn 2016-2021 năm Giả thuyết khoa học Hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình đạt kết khả quan hạn chế Điều nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân thuộc quản cấp quản trường THPT Nếu đề xuất biện pháp quản nhà nước hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình nâng cao hiệu quản hoạt động TĐKT, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận Phương pháp sử dụng nhằm phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa khái quát hóa vấn đề luận quản giáo dục từ văn bản, tài liệu khoa học, Nghị Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT quản hoạt động TĐKT 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: - Phương pháp vấn: - Phương pháp chuyên gia: - Phương pháp điều tra phiếu hỏi: 6.3 Phương pháp xử số liệu: Dùng thống kê toán học để xử kết nghiên cứu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn trình bày theo chương: Chương 1: Cơ sở luận quản hoạt động thi đua, khen thưởng trường Trung học phổ thông Chương Thực trạng quản hoạt động thi đua, khen thưởng trường Trung học phổ thơng tỉnh Ninh Bình Chương Biện pháp quản hoạt động thi đua, khen thưởng trường Trung học phổ thơng tỉnh Ninh Bình 3 Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Sự hình thành cơng tác TĐKT 1.1.2 Cơng trình nghiên cứu biện pháp quản hoạt động TĐKT tỉnh Ninh Bình ngành GD&ĐT * Những cơng trình nghiên cứu TĐKT nói chung * Những cơng trình nghiên cứu quản nhà nước TĐKT 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản Mọi hoạt động người đời sống xã hội cần đến quản Quản vừa khoa học, vừa nghệ thuật việc điều khiển tổ chức với tư cách hệ thống xã hội tầm vi mô vĩ mô Theo tác giả Trần Quốc Thành: “Quản tác động có ý thức chủ thể quản để huy, điều khiển, hướng dẫn trình quản xã hội, hành vi hành động người nhằm đạt tới mục đích, với ý chí nhà quản lý, phù hợp với quy luật khách quan” [24, tr.11] Cho dù cách tiếp cận chất hoạt động quản cách thức tác động (tổ chức, điều khiển, kiểm tra) hợp quy luật chủ thể quản đến khách thể quản tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt hiệu mong muốn đạt mục tiêu đề Quản vừa khoa học, vừa nghệ thuật Bản chất hoạt động quản cách thức tác động (tổ chức, điều khiển, huy) hợp qui luật chủ thể quản tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt hiệu mong muốn đạt mục tiêu đề Trong luận văn tác giả sử dụng quan niệm quản tác giả Trần Quốc Thành làm luận sở, để nghiên cứu vấn đề 1.2.2 Thi đua 1.2.2.1 Khái niệm Thi đua Theo Luật TĐKT ngày 26/11/2003 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TĐKT ngày 16/411/2013, quy định: “Thi đua hoạt động có tổ chức với tham gia tự nguyện cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt thành tích tốt xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Thi đua phải có mục đích, mục tiêu Hồ Chí Minh rõ: "Thi đua quốc nhằm ba mục đích chính: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm Tức làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập tự do" [37, tr.658] Mục tiêu thi đua nhằm tạo động lực động viên, lơi cuốn, khuyến khích cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao mục tiêu dân giàu, nước mạnh 1.2.2.2 Nguyên tắc thi đua Khoản 1, Điều 6, Luật TĐKT quy định: “Nguyên tắc thi đua gồm tự nguyện, tự giác, cơng khai; đồn kết, hợp tác phát triển” Nguyên tắc công khai sở đảm bảo tính xác khen thưởng 1.2.3 Khen thưởng 1.2.3.1 Khái niệm khen thưởng Khen thưởng vấn đề tồn lâu lịch sử xã hội, gắn liền với thưởng phạt Nhà nước thuộc chế độ xã hội khác Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật TĐKT ngày 16/11/2013, quy định: “Khen thưởng việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng khuyến khích lợi ích vật chất cá nhân, tập thể có thành tích xây dựng bảo vệ Tổ quốc” 1.2.3.2 Nguyên tắc khen thưởng Trước hết, khen thưởng phải đảm bảo xác, cơng bằng, công khai kịp thời Khen thưởng phải bảo đảm tính thống tính chất, hình thức đối tượng khen thưởng Khen thưởng phải kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần đôi với thưởng vật chất 1.2.4 Mối quan hệ thi đua khen thưởng Như vậy, thi đua khen thưởng hai hoạt độngquan hệ song hành không độc lập, hoạt động bổ trợ cho hoạt động TĐKT coi động lực để nâng cao hiệu chất lượng lĩnh vực trị - kinh tế - văn hóa xã hội Có thể khẳng định rằng, giai đoạn nay, thi đua biện pháp hữu hiệu xây dựng người khen thưởng biện pháp quản Nhà nước, quản người 1.2.5 Hoạt động TĐKT Hoạt động TĐKT hoạt động có tổ chức với tham gia tự nguyện cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt thành tích tốt xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hình thức khen thưởng danh hiệu thi đua việc biểu dương, tơn vinh cơng trạng khuyến khích lợi ích vật chất cá nhân, tập thể có thành tích phong trào thi đua 1.3 Hệ thống quan Nhà nước làm công tác TĐKT 1.3.1 Vị trí, vai trò TĐKT TĐKT biện pháp cần thiết để xây dựng người mới, phát triển tồn diện TĐKT có nhiệm vụ phát huy nguồn lực, góp phần nâng cao lực trình độ khoa học công nghệ, gắn với việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài 1.3.2 Nguyên tắc TĐKT Theo Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003, nguyên tắc TĐKT qui định sau: Nguyên tắc thi đua gồm tự nguyện, tự giác, cơng khai; Đồn kết, hợp tác phát triển Nguyên tắc khen thưởng phải xác, cơng khai, cơng bằng, kịp thời; Một hình thức khen thưởng tặng nhiều lần cho đối tượng; Bảo đảm thống tính chất, hình thức đối tượng khen thưởng; Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất 1.3.3 Cơ cấu tổ chức hệ thống TĐKT 1.3.3.1 Cấp trung ương Ngày 04 tháng 10 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2005/NĐ-CP quy định tổ chức làm công tác TĐKT, theo đó: Tại Bộ, quan ngành bộ, quan thuộc Chính phủ thành lập Vụ TĐKT; UBND cấp tỉnh yêu cầu, nhiệm vụ công tác TĐKT địa phương, UBND cấp tỉnh xem xét, định việc trình HĐND cấp thành lập Ban TĐKT tỉnh 1.3.3.2 Cấp địa phương Ban TĐKT tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực chức quản nhà nước công tác thi đua- khen thưởng 1.4 Hoạt động TĐKT trường THPT 1.4.1 Tuyên truyền, phổ biến hoạt động TĐKT 1.4.2 Mục tiêu TĐKT 1.4.3 Nội dung hình thức TĐKT Nội dung tổ chức phong trào thi đua gồm: Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng nội dung thi đua; Xác định tiêu, hiệu thời hạn thi đua; Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua; Phát động, đạo thực phong trào thi đua; Sơ kết, tổng kết khen thưởng thi đua 1.4.4 Kết hoạt động TĐKT Yêu cầu khen, chê, thưởng phạt phải kịp thời, lúc, mức, đối tượng, phải cơng bằng, khách quan, cơng tâm Đó nghệ thuật lãnh đạo, quản mặt có giá trị ngang Nếu có khen thưởng mà khơng có chê phạt kết tác dụng thi đua không cao 1.5 Nội dung quản hoạt động TĐKT trường THPT 1.5.1 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến TĐKT Phải tổ chức tuyên truyền người hiểu thi đua gì? Phải tổ chức tuyên truyền để người dù lĩnh vực nào, đảm trách cơng việc phải hiểu rõ tham gia thi đua làm tốt cơng việc hàng ngày 1.5.2 Ban hành văn pháp luật TĐKT Văn pháp luật công cụ quan trọng để nhà nước quản xã hội nói chung quản cơng tác TĐKT nói riêng Nhà nước quản công tác TĐKT pháp luật, văn quy phạm pháp luật Nhà nước thể hiện, cụ thể hoá quan điểm, đường lối Đảng công tác TĐKT đồng thời tập trung nguyện vọng quần chúng nhân dân lao động sản xuất, công tác, học tập đóng góp vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1.5.3 Xây dựng sách TĐKT Đây nội dung quan trọng QLNN TĐKT Đảng Nhà nước quan tâm Xây dựng sách TĐKT xác định quan trọng để động viên, khuyến khích tầng lớp xã hội thi đua lao động, sáng tạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp nhân dân 1.5.4 Tổ chức đăng ký ký kết giao ước thi đua Đăng ký thi đua đăng ký tham gia phong trào thi đua với nội dung, mục tiêu thi đua Đăng ký thi đua việc cam kết tập thể cá nhân người đứng đầu quan, đơn vị, địa phương thực tốt nhiệm vụ giao năm Đăng ký thi đua để xét công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể cá nhân Nếu không đăng ký thi đua, khơng xét thi đua 1.5.5 Đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC làm công tác TĐKT Nhà nước, cấp quyền địa phương muốn quản tốt cơng TĐKT trước hết phải có máy thốngđội ngũ cán đủ lực, phẩm chất để làm công tác TĐKT 1.5.6 Tổ chức xét duyệt, cơng nhận danh hiệu TĐKT Mục đích, u cầu sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá hiệu công tác thi đua, mặt làm mặt chưa làm Chỉ rõ ưu, khuyết điểm nguyên nhân lãnh đạo, đạo cấp uỷ đảng quyền, đồn thể, đơn vị cơng tác TĐKT 1.5.7 Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo hoạt động TĐKT Thanh tra, kiểm tra việc thực quy định sách khen thưởng Đảng nhà nước quy định cụ thể Luật TĐKT, quy định sách địa phương như, sách khen kèm tiền thưởng, sách ưu tiên, đãi ngộ người khen thưởng Công tác giải khiếu nại, tố cáo, xử vi phạm pháp luật TĐKT phải quan tâm giải 1.6 Những yếu tố tác động tới quản hoạt động TĐKT trường THPT 1.6.1 Yếu tố khách quan 1.6.2 Yếu tố chủ quan Tiểu kết Chương “Quản tác động có tổ chức, có hướng đích chủ thể quản tới đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề ra”, “Thi đua động lực thúc đẩy cá nhân cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ sở thực khen thưởng” “Khen thưởng vừa kết quả, vừa yếu tố thúc đẩy phong trào thi đua phát triển”, đồng thời xác định nội dung quản hoạt động TĐKT, qua phân tích làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động TĐKT, yếu tố nội dung như: Ban hành văn pháp luật TĐKT, xây dựng sách TĐKT; tuyên truyền phố biến hướng dẫn tổ chức thực quy định pháp luật TĐKT; đánh giá hiệu hoạt động hoạt động TĐKT; hoạt động ký kết giao ước Khối Vùng thi đua; tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo, xử vi phạm việc thực quy định pháp luật TĐKT Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH NINH BÌNH 2.1 Khái quát tỉnh Ninh Bình 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện trị, kinh tế xã hội 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ qui mô Ngành GD&ĐT Ninh Bình 2.1.4 Một số thành tích bật ngành GD&ĐT Ninh Bình 2.2 Giới thiệu tổ chức khảo sát thực trạng 2.2.1 Mục đích khảo sát Qua khảo sát thực trạng hoạt động thi đua khen thưởng trường THPT tỉnh Ninh Bình để thấy quản hoạt động cán quản nhà trường, phong trào thi đua hình thức khen thưởng nhà trường Từ đề xuất biện pháp quản hoạt động thi đua khen thưởng trường THPT tỉnh Ninh Bình 2.2.2 Đối tượng khảo sát - Lãnh đạo Sở, trưởng phòng ban thuộc GD&ĐT Ninh Bình, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh: 30 người - Cán quản nhà trường: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 05 trường THPT: Chuyên Lương Văn Tụy, Hoa Lư A, Đinh Tiên Hoàng, Gia Viễn B Kim Sơn C: 20 người 2.2.3 Nội dung khảo sát 2.2.4 Phương pháp khảo sát - Sử dụng phiếu khảo sát vấn để lấy ý kiến cán quản có liên quan trực tiếp đến quản hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình 2.3 Thực trạng hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL giáo viên hoạt động TĐKT 2.3.2 Thực trạng hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác TĐKT 2.3.3 Thực trạng mục tiêu TĐKT 2.3.4 Thực trạng nội dung hình thức TĐKT 2.3.5 Thực trạng qui mô chất lượng TĐKT 2.4 Thực trạng quản hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình 2.4.1 Thực trạng tổ chức tuyên truyền, phổ biến TĐKT Bảng 2.1 Thực tổ chức tuyên truyền, phổ biến TĐKT Mức độ thực Tốt, Khá Trung Yếu, Kém T Nội dung bình T Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL % % % Công tác tuyên truyền, phát động phong trào, 30 60% 16 32% 8% vận động Ứng dụng Công nghệ thông 40 80% 16% 4% tin công tác TĐKT Qua bảng khảo sát kết cho thấy thành viên Hội đồng thi đua cán ngành thấy tầm quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực qui định pháp luật thi đua khen thưởng Mỗi có văn hướng dẫn cấp trên, phong trào vận động Hội đồng thường trực thi đua lên kế hoạch tổ chức, tuyên truyền hướng dẫn cho đối tượng cán bộ, giáo viên học sinh, để họ hiểu phong trào, từ ủng hộ tham gia phong trào hoạt động thi đua Công tác ứng dụng CNTT quản nói chung quản hoạt động TĐKT đánh giá tốt, tất nhà trường trang bị đủ hệ thống máy tính nối mạng tốc độ cao, thực quản danh sách máy tính, tuyên truyền giao dịch mạng Internet website ngành Sử dụng chữ ký điện tử lãnh đạo để ký giấy khen giấy chứng nhận, giúp tiết kiệm công sức cơng việc nhanh chóng kịp thời Đồng hóa mẫu thể thức văn thủ tục bình xét thi đua giúp cho việc thống kê tím kiếm thơng tin nhanh hơn, chặt chẽ, xác Trên website ngành có mục biểu dương người tốt việc tốt gương điển hình tiên tiến, mở cổng thông tin cho đơn vị tham gia viết đóng góp ý kiến cho chuyên mục Việc giúp Sở nhận thơng tin nhanh, xác kịp thời Ứng dụng CNTT góp phần tiết kiệm nhân lực nâng cao hiệu công việc đơn giản hóa thủ tục hành 2.4.2 Thực trạng ban hành văn pháp luật TĐKT TT Bảng 2.2 Thực trạng ban hành văn pháp luật TĐKT Mức độ thực Tốt, Khá Trung bình Yếu, Kém Nội dung Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL % % % Thành lập Hội đồng TĐKT 40 80% 16% 4% Lập kế hoạch TĐKT 25 50% 19 38% 12% Các tiêu chí đánh giá TĐKT 35 70% 10 20% 10% Qua bảng khảo sát 2.2 cho thấy kết phản ánh sau: Hội đồng TĐKT thành lập theo qui định Luật TĐKT 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Nghị định số Hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật TĐKT Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật TĐKT Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác TĐKT ngành Giáo dục, thực trạng Hội đồng TĐKT Ngành đánh giá tốt 40 phiếu chiếm tỷ lệ 80%; đánh giá trung bình phiếu chiếm tỷ lệ 16% yếu, có phiếu chiếm tỷ lệ 4% Kết cho thấy thành viên Hội đồng TĐKT ngành GD&ĐT Ninh Bình thành lập có tham gia đại diện cấp ủy, quyền, phòng ban, đồn thể cơng đồn, giúp cho việc xây dựng sách TĐKT, xây dựng tiêu chí đánh giá TĐKT tốt Thành viên Hội đồngtrưởng phòng ban, lãnh đạo đơn vị trực thuộc, phòng ban đại diện để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng phong trào phát triển cho phù hợp với thực tế đơn vị họ người bảo vệ quyền lợi cán đơn vị quản Cơng tác lập kế hoạch TĐKT đánh giá mức tốt, với số phiếu 50% khá, tốt; 38% trung bình 20% yếu Như công tác lập kế hoạch TĐKT Hội đồng TĐKT thực theo hướng dẫn Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp Bộ, cấp tỉnh, hình thức phát động thi đua thực tương đối tốt, theo bảng số liệu cho thấy thực theo tiêu chí đánh giá Tuy nhiên số cán có số phiếu đánh giá trung bình 20% yếu 10% cho tiêu chuẩn xét tặng NGND NGƯT số bất cập với cán quản giáo dục phải có đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia, áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu thiết thực, tham gia soạn thảo văn qui phạm pháp luật tác giả báo khoa học đăng tạp chí khoa học chuyên ngành nước quốc tế Một điều kiện mà nhà quản thường khơng đạt là: Nhà giáo phải có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 15 năm trở lên Cán quản giáo dục có thời gian cơng tác ngành từ 20 năm trở lên, có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy Vì cán bổ nhiệm ngành giáo dục nhiều chuyển sang hoạt động lĩnh vực chuyên môn khác từ lâu Sau điều động quay bổ nhiệm làm lãnh đạo ngành giáo dục, 10 thời gian trực tiếp giảng dạy thường không đủ, số cán bổ nhiệm làm lãnh đạo trẻ, có thời gian đứng lớp giảng dạy 10 năm, nên không đủ điều kiện, dù thời gian công tác ngành giáo dục 20 năm Đây vấn đề bất cập việc phong tặng NGƯT cho cán quản cấp sở trường THPT 2.4.3 Thực trạng xây dựng sách TĐKT Để đánh giá kết thực công tác ngành giáo dục tỉnh, tác giả sử dụng biểu khảo sát sau Biểu 2.3 Thực trạng xây dựng sách TĐKT Mức độ thực Tốt, Khá Trung bình Yếu, Kém TT Nội dung Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL % % % Hình thức khen thưởng tinh thần 27 54% 18 36% 10% Công tác tổ chức quản hệ 14 28% 16 36% 20 40% thống khen thưởng Hình thức thưởng tăng lương 12% 15 30% 29 58% trước thời hạn Hình thức khen thưởng vật 12 24% 10 21.5% 28 56% chất Qua biểu khảo sát ta thấy cá nhân coi trọng nhiều hình thức khen thưởng, tùy thuộc vào vị trí, tính cách cơng việc phong cách cá nhân, họ thích hình thưc khen thưởng phải mềm dẻo, linh hoạt phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh quan Tuy nhiên hình thức khen thưởng tinh thần đánh giá cao, họ coi trọng việc công nhận công lao họ trước tập thể Tuy nhiên bảng số liệu cho thấy đa số họ khơng hài lòng cơng tác tổ chức quản hệ thống khen thưởng đơn cho khung khen thưởng vật chất tinh thần chưa đủ tạo thêm nguồn động lực cho cán bộ, công chức, giáo viên người lao động ngành Cấu trúc khen thưởng mức thưởng cứng nhắc, hạn chế cấu trúc khen thưởng khó thẩm định chất lượng, kết công việc hiệu hoạt động cán bộ, công chức Nhận thức Thi đua công tác lớn Đảng Nhà nước, trách nhiệm nghĩa vụ người dân yêu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, cấp ngành cần phải đạo thực tốt phong trào thi đua quần chúng Khen thưởng quyền lợi người hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác với tập thể, với xã hội Để đưa công tác thi đua, khen thưởng ngành, cấp, đoàn thể địa phương, đơn vị vào nề nếp, phù hợp với tình hình chế quản Đảng Nhà nước nay, đồng thời đưa việc khen thưởng tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn theo phương châm “chính xác kịp thời, có tác dụng động viên giáo dục nêu gương” 11 Có danh hiệu thi đua danh hiệu thi đua cá nhân gồm lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp sở, chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp Bộ chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc danh hiệu thi đua tập thể gồm tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua Bộ GD&ĐT; Cờ thi đua Chính phủ Cá nhân tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đòi hỏi phải đạt tiêu chuẩn cụ thể như: tích cực tham gia phong trào thi đua, có ý thức học tập nâng cao trình độ, chun môn, nghiệp vụ, thực nghiêm qui định theo điều lệ trường trung học Với cán quản phải hồn thành nhiệm vụ giao, phối hợp tốt cơng việc với phòng ban, với đồng nghiệp người đến làm việc, liên hệ cơng tác, có chun mơn, văn hóa cơng sở lề lối làm việc khoa học, xuất lao động cao Với cán lãnh đạo để đạt danh hiệu đua tập thể phải đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trở lên 2.4.4 Thực trạng tổ chức đăng ký ký kết giao ước thi đua Tìm hiểu thực trạng tác giả sử dụng phiếu khảo sát số 2.4 khảo sát với 35 cán giáo viên trường THPT công lập cụm thi đua số I tỉnh cho kết sau: Biểu 2.4 Thực trạng tổ chức đăng ký ký kết giao ước thi đua Mức độ thực TT Nội dung Tốt, Khá SL Cơng tác xây dựng tiêu chí đánh giá TĐKT cụm thi đua số I Công tác tổ chức phát động phong trào thi đua cụm thi đua số I Công tác tuyên truyền cụm thi đua số I Công tác sơ kết, tổng kết, tổ chức hội thảo trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm cụm thi đua số I Công tác kiểm tra việc tổ chức, phát động thực đánh giá kết phong trào cụm thi đua số I Trung bình Yếu, Kém Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL % % % 12 34% 15 43% 23% 14 40% 17 48,5% 11,5% 19 54,3% 11 31,4% 14,2% 20 57% 12 34,2% 14 15 43% 17 48,5% 8,5% 12 Biểu khảo sát cho ta thấy công tác xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng cụm thi đua chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể Một số tiêu chí cần phải lượng hóa để có cách đánh giá xác bình xét người, cơng Cơng tác phát động phong trào thi đua chủ yếu theo phong trào thi đua Bộ Sở phát động, chưa chủ động, xây dựng triển khai phomg trào thi đua theo chuyên đề nhà trường, khối thi đua, để giải vấn đề trọng tâm, khó khăn yếu nhà trường Công tác tuyên truyền cụm thi đua số I, kết cho thấy cụm thi đua chưa phát huy công tác tuyên truyền đơn vị việc đánh giá khen thưởng sau phong trào thi đua để biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến cho đơn vị cá nhân khác noi theo Công tác sơ kết, tổng kết, tổ chức hội thảo trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm cụm thi đua, cơng tác làm tốt nhiên hình thức giao lưu học hỏi chính, chưa thực thường xuyên theo định kỳ thực trở thành nhiệm vụ để nhà trường quan tâm nữa, trì thường xuyên Cụm thi đua chưa phát huy thực việc kiểm tra chéo để phát điểm yếu cần thay đổi mạnh trường cần nhân rộng, tuyên truyền làm gương cho trường khác phát huy, có số buổi làm việc chuyên đề trường điểm đề nghị trường khác đến để tìm hiểu học tập kinh nghiệm Tuy nhiên công tác khơng thường xun làm có đạo cấp 2.4.5 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC làm cơng tác TĐKT Tìm hiểu vấn đề tác giả sử dụng phiếu khảo sát số 1, phụ lục với 50 người, kết tổng hợp biểu 2.5 đây: Bảng 2.5 Đào tạo, bồi dưỡng CBCC làm công tác TĐKT Mức độ thực Tốt, Khá Trung bình Yếu, Kém TT Nội dung Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL % % % Hiệu hoạt động cán 19 38% 28 56% 6% chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân 21 42% 26 52% 6% viên làm công tác TĐKT Nhìn vào biểu tổng hợp ta thấy, hiệu hoạt động cán chuyên trách đánh giá tốt, 56%, trung bình 38% yếu 6%, điều cho thấy kết hoạt động cán chuyên trách kiêm nhiệm chưa đánh giá cao, trọng cơng tác hành Cán làm cơng tác TĐKT chưa vào phong trào để nắm rõ phát điển hình tiên tiến để nhân rộng Cán làm công tác TĐKT chưa thực xuất sắc 13 hoạt động việc bảo vệ tiêu chí thi đua cho ngành Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác TĐKT chưa trọng mức Vì việc nắm qui định kiến thức sở pháp chưa cao Cũng chưa có trường lớp đào tạo cho công tác Hơn cán nhà trường chủ yếu kiêm nhiệm, khơng có chế độ phụ cấp ưu đãi, đào tạo, bồi dưỡng tập huấn Vì cán làm công tác TĐKT chủ yếu dựa vào kinh nghiệm q trình cơng tác, qua tự đào tạo bồi dưỡng, cập nhật thông tin nâng cao trình độ, nghiệp vụ để giải tình công việc đáp ứng yêu cầu đổi Để đánh giá khách quan cán làm cơng tác thi đua, hay Hội đồng thi đua phải hoạt động độc lập, không phụ thuộc nhiều vào quan hệ hành chính, quan hệ cấp cấp tính tích cực họ phát huy, họ dám làm, dám chịu trách nhiệm vấn đề làm, tham mưu việc đánh giá khách quan, xác cơng mang lại hiệu cao, chất lượng thi đua thực 2.4.6 Thực trạng tổ chức xét duyệt, công nhận danh hiệu TĐKT Tìm hiểu vấn đề này, tác giả sử dụng phiếu điều tra số 1, phụ lục với 50 với 50 cán bộ, giáo viên, kết sau: Bảng 2.6 Thực trạng tổ chức xét duyệt, công nhận danh hiệu TĐKT TT Nội dung Kết bình bầu “danh hiệu Lao động tiên tiến” Kết bình bầu “Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở” Kết khen thưởng cấp Trung ương cấp tỉnh Mức độ thực Trung Tốt, Khá Yếu, Kém bình Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL % % % 27 54% 17 34% 12% 27 54% 19 38% 10% 18 36% 29 58% 6% Bảng số liệu cho thấy cách đánh giá đồng đều, mức độ Tốt Khá đạt 54% Tỷ lệ bình bầu Lao động tiến tiến kết phiếu đánh giá trung bình 34% yếu 12%, điều nói Lao động tiến tiến gần cào bằng, tác dụng khuyến khích, tất người tham gia thi đua lao động tiên tiến Biểu việc bình bầu nể nang, khơng phản ánh kết phấn đấu cá nhân, khơng có tác dụng động viên, khuyến khích nêu gương 14 Kết bình bầu danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp sở” năm gần xiết chặt tỷ lệ, quan quản giáo dục khơng nhiều tiêu trước kia, cơng tác bình xét ngày chặt chẽ Cơng tác bình xét có nhiều tiến Tuy nhiên khơng thể khơng nói đến hạn chế tỷ lệ cán quản đạt danh hiệu thi đua nhiều, giáo viên trực tiếp người lao động khen thưởng ít, điều thực chưa đảm bảo tính khách quan công tập thể Kết khen thưởng cấp Bộ tỉnh cho thấy tỷ lệ có thay đổi với phiếu đánh giá tốt có 36%, trung bình 53% Điều cho thấy khen cao chủ yếu cán quản (lãnh đạo Sở, trưởng phó phòng, Ban giám hiệu nhà trường), chưa đảm bảo nguyên tắc dân chủ, chưa trọng đến người làm trực tiếp, mang nặng tính hành quan hệ thứ bậc, phục tùng 2.4.7 Thực trạng tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo hoạt động TĐKT Tìm hiểu vấn đề này, tác giả sử dụng phiếu điều tra số 1, phụ lục với mục dưới, kết biểu đồ sau: Bảng 2.7 Thực trạng tra, kiểm tra, giải khiếu nại tố cáo hoạt động TĐKT Mức độ thực Trung Tốt, Khá Yếu, Kém TT Nội dung bình Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ SL SL SL % % % Tổ chức thực công tác thanh, 18 36% 27 54% 10% kiểm tra, đánh giá TĐKT Mức độ quan tâm CBQL công tác tra, kiểm tra 16 32% 31 62% 6% TĐKT Công tác giải khiếu nại tố cáo xử vi phạm thi đua, khen 11 22% 23 46% 16 32% thưởng Tổ chức thực công tác tra, kiểm tra, đánh giá TĐKT chưa có phối hợp đơn vị, chưa tổ chức tốt kiểm tra chéo đơn vị để đảm bảo tính khách quan, việc kiểm tra mang tính hình thức, cho đủ thủ tục hành theo qui định, chủ yếu dựa vào báo cáo đơn vị đồn đến làm việc mà khơng có q trình theo dõi kiểm tra thực tế Mức độ quan tâm cán quản công tác thanh, kiểm tra thi đua, khen thưởng cho thấy nhà trường chưa có quan tâm mức Hiệu hoạt động cán chuyên trách kiêm nhiệm cơng tác TĐKT 15 thấp, chủ yếu kiêm nhiệm, Công tác giải khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật TĐKT đánh giá tốt 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình 2.4.1 Điểm mạnh Cơng tác thi đua quan tâm đạo lãnh đạo tỉnh, ngành Hội đồng TĐKT ngành, nhà trường Phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ trị chung tỉnh, ngành nhà trường Việc bình xét thi đua đảm bảo qui trình thực nghiêm túc, dân chủ công khai Ngành GD&ĐT phát huy vai trò, trách nhiệm Hội đồng TĐKT, kiện tồn Hội đồng Thi đua kịp thời theo quy định pháp luật 2.4.2 Điểm yếu Thực tế cho thấy công tác TĐKT ngày trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản nhà nước Qua hoạt động theo dõi, khảo sát vấn cho thấy, cơng tác thi đua chưa có tiêu chí lượng hóa cụ thể đề đánh giá cách xác nhất, mà nhận xét theo lối cảm tính cá nhân nhường nhịn Tư tưởng trung bình chủ nghĩa phận cán bộ, giáo viên còn, từ làm ảnh hưởng đến phong trào chung Việc đạo phong trào thi đua chưa kịp thời, chưa sâu sát Nội dung thi đua nhiều chung chung chưa cụ thể, nặng hình thức Quá trình tổ chức thực chưa thật khoa học, chưa ý nhiều đến chất lượng tác dụng xã hội công tác TĐKT Việc kiểm tra, đôn đốc nuôi dưỡng phong trào đơn vị chưa thực quan tâm, chưa có kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến, phát triển nhân tố Các cán làm công tác thi đua chủ yếu kiêm nhiệm 2.4.3 Nguyên nhân thực trạng Một là: Do phong trào thi đua lâu ví dụ dạy tốt, học tốt mà chưa có phong trào lạ hấp dẫn thay thế, số hình thức vận động Phong trào lâu nên người thờ có xu hướng chững lại Hai là: Các phong trào thi đua mang nặng tính hình thức, thiên báo cáo thành tích Việc khen thưởng đột xuất triển khai toàn ngành Ba là: Sở GD&ĐT nhà trường chưa có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tiêu chí thi đua chưa lượng hóa để đánh giá chất lượng phong trào thi đua Bốn là: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách, pháp luật Đảng, nhà nước TĐKT chưa thực sâu rộng toàn ngành 16 Việc tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến cường độ thực so với thông tin phản ánh tượng tiêu cực ngành Năm là: Do việc tổ chức, đạo TĐKT chưa quan tâm mức Một số văn cấp nhận để đấy, không triển khai tới cán bộ, giáo viên học sinh Thiếu sáng tạo việc tạo dựng phong trào thi đua Tiểu kết Chương Từ luận sở mang tính chất tảng Chương vấn đề nghiên cứu quản hoạt động TĐKT, tác giả tổ chức khảo sát, phân tích thực trạng quản hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình Ngồi mặt tích cực ưu điểm, cơng tác tồn số hạn chế định sở cho tác giả đề xuất biện pháp “Quản hoạt động TĐKT tường THPT tỉnh Ninh Bình” Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH NINH BÌNH 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.2 Một số biện pháp quản hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình 3.2.1 Tổ chức hoạt động nhận thức CB, CCVC hoạt động TĐKT 1) Mục đích biện pháp: Đây giải pháp quan trọng nhằm giúp cho cấp ủy Đảng, cán bộ, giáo viên nhà trường nhận thức vai trò quan trọng công tác TĐKT 2) Nội dung biện pháp: Cơng tác TĐKT cần có chuyển biến mạnh nhận thức để có thống trước vấn đề đặt để đổi toàn diện giáo dục nâng cao chất lượng GD&ĐT phải song hành với nâng cao chất lượng công tác TĐKT Sao cho đổi phù hợp với điều kiện KTXH địa phương, ngành nhà trường Nói cách khác yêu cầu đổi ngành đặt yêu cầu phải đổi nhận thức TĐKT phải đẩy mạnh đổi công tác muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 3) Cách thực biện pháp: Một là, Công tác TĐKT phải nội dung lãnh đạo cấp ủy Đảng lãnh đạo từ cấp Sở đến nhà trường Tham mưu cho cấp uỷ đảng ban 17 hành thị, nghị chủ trương, chương trình, kế hoạch nội dung, biện pháp Hai là, Các cấp ủy Đảng cần quán triệt quan điểm, chủ trương Đảng TĐKT Để văn pháp luật nhà nước vận dụng cách cụ thể, sáng tạo vào ngành, đơn vị phải có lãnh đạo đạo đắn, kịp thời Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đảng, sách pháp luật nhà nước công tác TĐKT Bốn là: Cấp ủy Đảng thực thường xuyên công tác tra, kiểm tra giám sát việc thực công tác TĐKT Quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức TĐKT 4) Điều kiện thực hiện: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, đủ lực, phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Các cấp uỷ Đảng, quyền, địa phương ngành phải có nhận thức sâu sắc vị trí cơng tác TĐKT 3.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí TĐKT 1) Mục đích biện pháp: Mục tiêu xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể cho đơn vị tổ chức trọng tài để đánh giá tiêu chuẩn khen thưởng quy định phải đảm bảo áp dụng phù hợp 2) Nội dung biện pháp Là tiêu chí đơn vị cụ thể hóa vào chức nhiệm vụ điều kiện cụ thể để xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cho phù hợp với đơn vị 3) Cách thực biện pháp Một là: Việc xác định mục tiêu tiêu chí phải cụ thể, tiêu thi đua biểu mặt số lượng chất lượng mục tiêu thi đua, văn phong trình bày cấp độ mục tiêu phải rõ ràng, ngắn gọn súc tích, dễ nhớ, dễ thực Hai là: Mục tiêu phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quan, đơn vị, địa phương Ba là: Tránh tình trạng đề mục tiêu thi đua cao thấp Căn mục tiêu phong trào thi đua mà xây dựng tiêu cho phù hợp Bốn là: Kết thi đua sở chủ yếu để xếp loại công chức, đánh giá chuẩn giáo viên, đề nghị khen thưởng cấp Năm là: Có thể ghi chép, theo dõi hoạt động thành tích năm học giáo viên, hay đặt tiêu, thang điểm từ đầu năm đối chiếu hết năm học Sáu là: Cần có nhiều kênh thơng tin nhiều cách thức, phương pháp đánh giá cán bộ, giáo viên nhân viên ngành giáo dục 4) Điều kiện thực Một giải pháp thu hút nhiều quan tâm nay, việc xử tốt mối quan hệ “3 chuẩn” so sánh đánh giá công tác thi 18 đua, khen thưởng (so sánh với tiêu chuẩn, so sánh với đồng cấp so sánh với mình) 3.2.3 Đổi nội dung, hình thức, TĐKT theo hướng gắn TĐKT với kết thành cơng việc sách đãi ngộ 1) Mục đích biện pháp Xây dựng nội dung tiêu chí, chế độ khen thưởng phù hợp gắn với nhiệm vụ cơng tác nhiệm vụ trị cán bộ, giáo viên học sinh nhà trường Nhằm để có đãi ngộ cá nhân tập thể phê bình uốn nắn kịp thời cá nhân tập thể yếu, kém, tồn 2) Nội dung biện pháp Khi bình xét danh hiệu thi đua phải phân bố tiêu tách bạch đối tương lãnh đạo chuyên viên, giáo viên Nhận xét, đánh giá hiệu công tác cán cấp cách cơng khai, minh bạch Qua phát huy vai trò người đứng để có sách đãi ngộ khen thưởng phù hợp, người, việc 3) Cách thực biện pháp: Một là: Xây dựng sách tăng lương trước thời hạn phù hợp với hình thức thưởng, khơng phụ thuộc khống chế vào tiêu, hay thời điểm Hai là: Phong trào thi đua cần phải phát động, tổ chức thực với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tun truyền, dễ thực Ln có phong trào thi đua mới, phù hợp với giai đoạn yêu cầu giáo dục Ba là: Thực khen thưởng xác, kịp thời, cơng khai, minh bạch để khích lệ, động viên tập thể cá nhân tiêu biểu Đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị Bốn là: Tăng cường kiểm tra, giám sát, có biện pháp cụ thể để chống biểu tiêu cực công tác khen thưởng 4) Điều kiện thực Phải tập trung vào việc đổi nội dung, phương thức hoạt động thi đua, khen thưởng Nội dung thi đua cần thiết thực, tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ giao Xác định rõ vai trò cơng tác thi đua - khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực “đòn bẩy” 3.2.4 Tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến 1) Mục đích biện pháp Xây dựng kế hoạch tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tun truyền phù hợp với đối tượng 2) Nội dung biện pháp Thực chất tổng kết phổ biến học kinh nghiệm đặc sắc mơ hình, điển hình tiên tiến Đó việc làm thường xun, cần thiết 19 tổ chức, phong trào muốn lôi đông đảo quần chúng tham gia theo định hướng đạt kết cao 3) Cách thực biện pháp Một là: Ngành Giáo dục nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tun truyền phù hợp với đối tượng Hai là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước Chủ tịch Hồ Chí Minh Ba là: Xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, điển hình phong trào thi đua yêu nước Bốn là: Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền phong trào thi đua có hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, điển hình lĩnh vực đời sống Năm là: Tăng cường sử dụng kết hợp hài hòa hình thức tun truyền báo cáo viên, tuyên truyền viên, lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động Sáu là: Tiếp tục tổ chức hoạt động biểu dương, tơn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích phong trào thi đua 4) Điều kiện thực biện pháp Gương điển hình tiên tiến phải có minh chứng, sản phẩm cụ thể, sức thuyết phục, đồng nghiệp, bạn bè, xã hội tôn vinh, học tập, làm theo Cơ quan quản giáo dục cấp phải nơi kiến tạo, hỗ trợ, khuyến khích nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia thi đua 3.2.5 Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT cơng tác quản nhà nước TĐKT 1) Mục đích biện pháp Ứng dụng CNTT quản hoạt động TĐKT nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, quản hoạt động TĐKT cách thống nhất, có hệ thống, kết thành tích cá nhân, tập thể tổng hợp xác đầy đủ 2) Nội dung biện pháp Thực mạnh mẽ cải cách thủ tục hành hoạt động TĐKT, gắn với trách nhiệm cấp, ngành yêu cầu cụ thể giai đoạn Từng bước rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành hoạt động TĐKT từ cấp tỉnh tới cấp trường Công khai thủ tục hành có chế giám sát việc thực 3) Cách thực biện pháp Một là: Tiếp tục nghiên cứu đề xuất việc thực đơn giản hóa thủ tục hành Hai là: Sử dụng CNTT phầm mềm quản hoạt động TĐKT để quản thành tích cá nhân tập thể qua năm để theo dõi trình cách hệ thống nhất, đầy đủ xác 20 Ba là: Triển khai ứng cụng CNTT cơng khai thủ tục hành thi đua Bốn là: Bố trí kinh phí đầu tư sở vật chất đại, trang bị thêm phần mềm thiết bị cần thiết để phục vụ hiệu cho hoạt động TĐKT 4) Điều kiện thực biện pháp Ứng dụng CNTT phải đôi với cải cách hành chính, q trình cải cách hành đặt u cầu, đòi hỏi ứng dụng CNTT phải giải quyết, thủ tục hành phải ổn định ứng dụng CNTT đạt hiệu tốt 3.2.6 Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát giải triệt để khiếu nại, tố cáo cơng tác TĐKT 1) Mục đích biện pháp Để nâng cao hiệu hoạt động chất lượng cơng tác TĐKT tồn ngành nhà trường 2) Nội dung biện pháp Việc tra, kiểm tra giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật TĐKT dứt điểm người, thành tích có kết đáng kể tạo niềm tin quần chúng vào đường lối sách Đảng Nhà nước, tạo khí việc tổ chức phong trào thi đua đảm bảo công bằng, khách quan TĐKT 3) Cách thực biện pháp Một là: Đơn vị làm công tác TĐKT cần phối hợp với ban tra nhân dân nhà trường, giúp cho việc thực cơng tác TĐKT tốt hơn, xác Hai là: Thực tốt phối hợp có hiệu việc kiểm tra chéo để đánh giá công tác thi đua nhà trường khách quan Ba là: Kết hợp với kiểm tra, thực mục tiêu, kế hoạch chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, qui chế chuyên môn 4) Điều kiện thực Có tiêu chí rõ ràng, cụ thể TĐKT để dễ dàng cho việc tra kiểm tra đối chiếu tiêu chí thi đua Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu phong trào, rút kinh nghiệm tiến hành khen thưởng, biểu dương kịp thời Đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực công tác thi đua, khen thưởng 21 3.3 Mối liên hệ biện pháp BP2 BP6 BP3 BP1 BP4 BP5 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 3.4.1 Khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề xuất Cần thiết Rất cần thiết 70.00 60.00 60.00 62.00 58.00 52.00 48.00 50.00 40.00 40.00 56.00 54.00 46.00 44.00 42.00 38.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biểu đồ 3.1 Tính cần thiết biện pháp đề xuất Kết thống kê cho thấy hầu hết cán quản đánh giá cao tính cần thiết biện pháp đề xuất mà người nghiên cứu đưa ra, tỷ lệ biện pháp cao tới 60% người cho khả thi biện pháp 3, biện pháp biện pháp biện pháp cuối 22 3.4.2 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 60 60 60 54 Rất khả thi Khả thi 56 54 50 50 40 43 42 38 42 36 Ít khả thi 36 30 20 10 4 Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp 8 Biện pháp Biện pháp Biểu đồ 3.2 Tính khả thi biện pháp đề xuất Tiểu kết Chương Qua thực trạng quản hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình chương ta nhận thấy, để hoạt động TĐKT nhà trường động lực để động viên khuyến khích tôn vinh tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái tham gia thực tốt nhiệm vụ giao góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ chung nhà trường, ngành, cần có biện pháp quản cơng tác TĐKT sau: Tổ chức hoạt động nhận thức CB, CCVC hoạt động TĐKT Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí TĐKT Đổi nội dung, hình thức, TĐKT gắn TĐKT với kết hoạt động thành công việc sách đãi ngộ Tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT công tác quản nhà nước TĐKT Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát giải triệt để khiếu nại, tố cáo công tác TĐKT Nếu biện pháp thực đồng nhà trường góp phần nâng cao hiệu hoạt động TĐKT trường THPT tỉnh Ninh Bình 23 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động TĐKT ngày trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực quản Nhà nước; làm tốt công tác TĐKT góp phần tạo động lực cho phong trào mà qua đó, nhân tố tích cực phát khen thưởng kịp thời tác động không nhỏ động viên tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, say mê sáng tạo quần chúng dẫn đến việc hồn thành nhiệm vụ cơng tác đạt chất lượng cao, đem lại nhiều ích lợi cho xã hội Với ý nghĩa đó, năm qua, hoạt động TĐKT ngành GD&ĐT tỉnh Ninh Bình có chuyển biến tích cực nhận thức lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, tạo nên khí thi đua sơi nổi, góp phần tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm Nhận thức điều đó, năm qua, hoạt động TĐKT Ngành GD&ĐT Ninh Bình phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị nhân dân tỉnh Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng địa bàn tỉnh, với nhiều hình thức phong phú có tác dụng thúc đẩy, động viên cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, phong trào thi đua xây dựng nông thôn Đồng thời tỉnh kịp thời có sách khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm coi trọng khen thưởng tập thể cá nhân, lao động trực tiếp Tạo động lực thi đua hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội mà tỉnh đề ra; kinh tế phát triển, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng củng cố tăng cường, an ninh trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt Khuyến nghị Quản nhà nước TĐKT phải xác định mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác cụ thể hàng năm giai đoạn, mang tính khả thi cao Để làm tốt công tác cần phải nâng cao nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác TĐKT nói triêng đội ngũ cán bộ, cơng chức nói chung để có động lực phấn đấu chung cho cho xã hội Cấp Ủy đảng, cấp quyền phải coi cơng tác TĐKT nhiệm vụ trị cần quan tâm thường xuyên thực có kế hoạch, cần nâng cao nhận thức, tuyên truyền cho CB, CCVC tồn ngành thấy rõ trách nhiệm mình, tích cực tham gia phong trào thi đua cách tự giác Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng TĐKT Đổi nội dung hoạt động nâng cao trách nhiệm thành viên Hội đồng việc kiểm tra, giám sát hoạt động TĐKT đảm bảo tính khách quan, cơng xác việc bình xét 24 Thường xuyên tổ chức cử cán làm công tác TĐKT tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chủ trương sách TĐKT Cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT hoạt động TĐKT để nang cao hiệu tiết kiệm nhân lực Xây dựng bổ sung tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua cho cụ thể hóa để làm soi vào đánh giá bình xét TĐKT tồn ngành, lĩnh vực, đơn vị cụ thể Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nêu gương “người tốt, việc tốt”, “gương điển hình tiên tiến” mặt hoạt động Ngành GD&ĐT./ ... pháp quản lý hoạt động thi đua, khen thưởng trường Trung học phổ thông tỉnh Ninh Bình 3 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1... lý luận quản lý hoạt động thi đua, khen thưởng trường Trung học phổ thông Chương Thực trạng quản lý hoạt động thi đua, khen thưởng trường Trung học phổ thơng tỉnh Ninh Bình Chương Biện pháp quản. .. THPT tỉnh Ninh Bình để thấy quản lý hoạt động cán quản lý nhà trường, phong trào thi đua hình thức khen thưởng nhà trường Từ đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thi đua khen thưởng trường THPT tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động thi đua khen thưởng đối với các trường trung học phổ thông tỉnh ninh bình (tt) , Quản lý hoạt động thi đua khen thưởng đối với các trường trung học phổ thông tỉnh ninh bình (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay