Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội (tt)

24 48 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 23:48

MỞ ĐẦU chọn đề tài Nâng cao chất lượng giáo dục đại học nước ta đòi hỏi khách quan trước xu hội nhập với giới để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho công công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8, khóa XI vừa thơng qua Nghị số 29 đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, Nghị nêu rõ nhiệm vụ giải pháp lớn định hướng đổi toàn diện giáo dục Việt Nam Một giải pháp quan trọng là: “Đổi hình thức phương pháp kiểm tra, thi đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm trung thực, khách quan, xác, theo yêu cầu phát triển lực, phẩm chật người học” Thông số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 65/2007/QĐBGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ngày 28 tháng 12 năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo Thông số 62/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Ngày 04 tháng năm 2014, văn hợp số 06/VBHN-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Công văn ngày 09/05/2013 số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH - Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội thành lập theo định số 1583/QĐ-TTg ngày 23 tháng 08 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường Nội Trong trình xây dựng phát triển, nhà trường quan tâm trọng phát triển nhiều mặt, nhiều yếu tố nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục Song, nhiều sở giáo dục đại học nước, thực tế Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội chưa nhận thức yêu cầu hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá Một biểu cụ thể qua công tác tự đánh giá để kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục trường đại học theo yêu cầu Bộ GD&ĐT với trường gặp nhiều vướng mắc, hạn chế, làm với hình thức đối phó Vì vậy, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn chưa hiệu quả, bền vững Để giúp nhà trường tự rà sốt, xem xét, đánh giá thực trạng mình, lập triển khai kế hoạch hành động cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, từ điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn theo hướng cao thể tính tự chủ tính tự chịu trách nhiệm nhà trường toàn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ giao, phù hợp với sứ mạng mục tiêu nhà trường Từ vấn đề luận, thực tiễn nêu trên, mạnh dạn tiến hành nghiên cứu vấn đề: “Quản hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản giáo dục Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn, luận văn đề xuất số biện pháp quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội để nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường giai đoạn Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu sở luận quản chất lượng giáo dục quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học - Khảo sát phân tích thực trạng quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học tài nguyên môi trường Nội - Đề xuất biện pháp quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học tài nguyên môi trường Nội Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động TĐG chất lượng giáo dục trường đại học 4.2 Đối tƣợng nghiên cứu Quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội Giả thuyết khoa học Nếu biện pháp quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học đề xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn Nhà trường áp dụng cách có hiệu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Nhà trường đáp ứng nhu cầu phát triển Trường giai đoạn Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản hoạt động tự đánh chất lượng giáo dục phạm vi Trường Đại học tài nguyên môi trường Nội Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu Tìm hiểu, phân tích tổng hợp văn bản, thị, Thông tư, Nghị Đảng, Nhà nước có liên quan để xây dựng sở luận cho đề tài nghiên cứu 7.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp thu thập số liệu thống kê - Phương pháp điều tra phiếu, bảng hỏi: Lấy ý kiến từ cán quản lý, chuyên viên từ phòng, ban trường; ý kiến giảng viên Trường, nhằm thu thập số liệu, tính cần thiết khả thi biện pháp đánh chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội 7.3 Các phƣơng pháp bổ trợ khác Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo mẫu phiếu bảng luận văn trình bày chương: Chƣơng 1: Cơ sở luận quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Chƣơng 2: Thực trạng quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội Chƣơng 3: Các biện pháp quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Tự đánh giá khâu quan trọng hoạt động kiểm định chất lượng trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp (gọi tắt trường) Đó q trình trường tự xem xét, nghiên cứu sở tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành để báo cáo tình trạng chất lượng, hiệu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, sở vật chất vấn đề liên quan khác, từ tiến hành điều chỉnh nguồn lực trình thực nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng Tự đánh giá không tạo sở cho cơng tác đánh giá ngồi mà sở để trường cải tiến chất lượng, đồng thời thể tính tự chủ tính tự chịu tách nhiệm trường toàn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vị giao, phù hợp với sứ mạng mục tiêu trường Chất lượng đào tạo vấn đề quan trọng định đến tồn phát triển nhà trường Trong xu hội nhập trước đòi hỏi việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, việc nâng cao chất lượng đào tạo trở nên thiết Trong nhiều năm qua, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội (HUNRE) thường xuyên quan tâm đến chất lượng đào tạo, áp dụng nhiều biện pháp nhằm trì nâng cao chất lượng đào tạo 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Quản Quản hoạt động đặc biệt đời sống xã hội lồi người, xuất phát từ nhu cầu khách quan sống người, nhằm trì ổn định phát triển xã hội Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê Nin tương ứng với hình thái kinh tế - xã hội lại tồn phương thức quản riêng Mỗi xã hội khác lại có kiểu quản xã hội khác nhau, phản ánh khách quan trình độ tổ chức xã hội xã hội Theo thuyết quản hành Henry Fayol thì: “Quản hành dự báo lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, phối hợp kiểm tra” Theo tập thể tác giả: Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị M Lộc định nghĩa kinh điển đơn giản nhất: “Quản tác động có định hướng, có chủ đích chủ thể quản (người quản lý) đến khách thể quản (người bị quản lý) tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt mục đích tổ chức” [2; tr 17] 1.2.2 Quản giáo dục Thực tiễn giáo dụctừ lâu luận quản giáo dục xuất từ thập niên đầu kỷ XX, có nhiều quan điểm khác mơ hình quản giáo dục: Quan điểm hiệu quả: quan điểm đời vào thập niên đầu kỷ XX, theo quan điểm quản giáo dục phải thực cho hiệu số đầu đầu vào hệ thống giáo dục phải cực đại Quan điểm hiệu xuất phát từ tưởng quản kinh tế áp dụng cho giáo dục Quan điểm kết quả: quan điểm ý đến đạt mục tiêu giáo dục nhiều ý đến hiệu kinh tế Quan điểm kết đời vào năm 20 kỷ XX, dựa sở khoa học tâm sư phạm Quan điểm đáp ứng: Ra đời năm 60 kỷ XX, hướng tới việc làm cho hệ thống giáo dục phục vụ đáp ứng đòi hỏi phát triển đất nước, phát triển xã hội Quan điểm đáp ứng dựa sở khía cạnh trị giáo dục Quan điểm phù hợp: Ra đời năm 70 ký XX, quan điểm hướng tới đạt mục tiêu phát triển giáo dục điều kiện bảo tồn phát huy truyền thống, sắc văn hóa dân tộc Cơ sở quan điểm dựa vấn đề văn hóa [9] 1.2.4 Chất lƣợng giáo dục Chất lượng giáo dục phù hợp với mục tiêu giáo dục Mục tiêu giáo dục thể đòi hỏi xã hội người, cấu thành nguồn nhân lực mà giáo dục có nhiệm vụ phải đào tạo Trong lĩnh vực giáo dục, chất lượng thường hiểu theo ý nghĩa đa dạng CLGD thường liên quan đến thành tích học tập, đáp ứng chuẩn mực giá trị, phát triển cá nhân người học, lợi ích đầu phù hợp với mục tiêu đề Như vậy, phù hợp giáo dục khía cạnh quan trọng CLGD, định đầu vào, trình đầu hệ thống giáo dục “Chất lượng giáo dục” đáp ứng mục tiêu đề sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu Luật giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục Luật giáo dục đại học, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương nước (TT 62/2012/TT-BGDĐT) 1.2.4 Đánh giá chất lƣợng giáo dục Trong giáo dục đại học người ta thường dùng thước đo bao gồm tiêu chí số ứng với lĩnh vực trình đào tạo, nghiên cứu khoa học dịch vụ cộng đồng trường đại học Bộ thước đo dùng để đánh giá đo lường điều kiện đảm bảo chất lượng, đánh giá đo lường chất lượng đào tạo trường đại học Các số số định lượng, tức đánh giá đo điểm số Cũng có số định tính, tức đánh giá nhận xét chủ quan người đánh giá Việc đánh giá, đo lường chất lượng tiến hành cán bộ, giảng viên sinh viên nhà trường nhằm mục đích tự đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đánh giá chất lượng đào tạo trường Việc đánh giá, đo lường chất lượng tiến hành từ bên quan hữu quan thực với mục đích khác (khen – chê, xếp hạng, khuyến khích tài chính, kiểm định cơng nhận, v.v) 1.2.5 Tự đánh giá, tự đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng đại học “Tự đánh giá” trình sở giáo dục tự xem xét, nghiên cứu dựa tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành để báo cáo tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, sở vật chất vấn đề liên quan khác để sở giáo dục tiến hành điều chỉnh nguồn lực trình thực nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Tự đánh giá khâu quan trọng việc đảm bảo chất lượng xây dựng văn hóa chất lượng bên nhà trường Tự đánh giá không làm sở cho cơng tác đánh giá ngồi mà sở để trường cải tiến chất lượng, đồng thời thể tính tự chủ tính tự chịu trách nhiệm trường toàn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ giao, phù hợp với sứ mạng mục tiêu trường 1.3 Các tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng đại học 1.3.1 Tiêu chuẩn, nội dung tiêu chuẩn Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học chuyên gia đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng Bộ GD&ĐT ban hành Bộ tiêu chuẩn trường đại học bao gồm 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí Bộ tiêu chuẩn cụ thể, chi tiết tới tất mặt hoạt động, lĩnh vực sở giáo dục đại học nước ta 1.3.2 Quy trình hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Bƣớc Thành lập Hội đồng tự đánh giá Bƣớc Lập kế hoạch tự đánh giá Bƣớc Thu thập thông tin minh chứng Bƣớc Xử lý, phân tích thơng tin minh chứng thu Bƣớc Viết báo cáo tự đánh giá Bƣớc Thể thức, k thuật trình bày Bƣớc Cấu trúc báo cáo tự đánh giá Bƣớc Các hoạt động sau hoàn thành đợt tự đánh giá Bƣớc Báo cáo quan chủ quản Bộ Giáo dục Đào tạo 1.4 Quản hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng Đại học 1.4.1 Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lƣợng giáo dục Kế hoạch tự đánh giá Hội đồng tự đánh giá xây dựng nhằm sử dụng có hiệu thời gian nguồn lực trường để đảm bảo đạt mục đích đợt tự đánh giá Kế hoạch tự đánh giá trường phải thể nội dung sau: - Mục đích phạm vi đợt tự đánh giá; - Thành phần Hội đồng tự đánh giá - Phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên Hội đồng, xác định công việc phải thực ứng với tiêu chuẩn, thời gian bắt đầu kết thúc, người chịu trách nhiệm chính, người phối hợp; - Cơng cụ đánh giá (các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng); - Xác định thông tin minh chứng cần thu thập; - Dự kiến nguồn lực thời điểm cần huy động nguồn lực cho hoạt động; - Thời gian biểu: rõ khoảng thời gian cần thiết để triển khai tự đánh giá lịch trình thực hoạt động cụ thể 1.4.2 Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục Hội đồng tự đánh giá Hiệu trưởng định thành lập có nhiệm vụ triển khai hoạt động tự đánh giá Hội đồng tự đánh giá có 11 thành viên Hội đồng tự đánh gía thành lập để quản lý, tổ chức triển khai tồn cơng việc tự đánh giá nhà trường Các thành viên Hội đồng phải phân công nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm chung hoạt động tự đánh giá nội dung báo cáo tự đánh giá cuối nhà trường với Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động tự đánh giá, điều động nhân sự, tài tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá 1.4.3 Chỉ đạo hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục Hiệu trưởng người đóng vai trò việc đạo theo dõi tồn q trình hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo q trình diễn trung thực, khách quan Hiệu trưởng đạo việc thu thập thông tin minh chứng: Thông tin liệu sử dụng để hỗ trợ minh hoạ cho nhận định báo cáo tự đánh giá trường Thông tin thu thập từ nhiều nguồn khác để đảm bảo độ tin cậy tính xác 1.4.4 Kiểm tra hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục Kiểm tra hoạt động TĐG chất lượng giáo dục Nhà trường diễn suốt tình TĐG báo cáo tự đánh giá Kiểm tra phát lệch lạc, sai sót để điều chỉnh tìm biện pháp để hoạt động tự đánh giá diễn theo quy trình, tiến độ Kiểm tra đánh giá thực trạng, xác định mục tiêu dự kiến ban đầu toàn kế hoạch đạt mức độ trình TĐG 1.5 Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động tự đánh giá 1.5.1 Yếu tố chủ quan Để tiến hành hoạt động tự đánh giá, sở giáo dục phải có năm có sinh viên tốt nghiệp theo quy định Nhà trường đảm bảo đủ điều kiện sở vật chất trường, lớp học, nguồn tài phục vụ cho hoạt động giáo dục Nhà trường đảm bảo đủ số lượng đội ngũ giảng viên đào tạo chun mơn Nhà trường phải có đội ngũ giảng viên, chuyên viên tập huấn công tác tự đánh giá 1.5.2 Yếu tố khách quan Nguồn tài cho hoạt động tự đánh giá chủ động, đầy đủ, kịp thời Sự đạo quan quản giáo dục trực tiếp, đồng để hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục đại học diễn đồng loạt Kết luận chƣơng Quản hoạt động TĐG chất lượng giáo dục trường đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Bộ GD&ĐT ban hành cơng việc lạ với trường đại học Đặc biệt cách tiếp cận tự đánh giá theo tiêu chuẩn/ tiêu chí dựa minh chứng (cách phân tích minh chứng, viết báo cáo tiêu chí/tiêu chuẩn ) Qua việc nghiên cứu sở luận quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Bộ GD&ĐT ban hành, tơi phân tích số khái niệm có liên quan đến đề tài trình bày nội dung tiêu chuẩn , tiêu chí qui trình hoạt động tự đánh giá, cơng tác quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học: CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI 2.1 Khái quát Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng nội 2.1.1 Sơ lƣợc lịch sử phát triển Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội Trường ĐH TN&MT Nội, có tên giao dịch tiếng Anh Ha Noi University for Natural Resources and Environment (HUNRE) thành lập theo Quyết định số 1583/QĐ-TTg, ngày 23/8/2010 Thủ tướng Chính phủ sở nâng cấp Trường Cao đẳng TN&MT Nội nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế lớn đòi hỏi cần phải đào tạo nguồn nhân lực tài nguyên mơi trường có trình độ đại học sau đại học gắn với lĩnh vực quản nhà nước Bộ Tài nguyên Môi trường đáp ứng nhu cầu xã hội.Trước Trường Cao đẳng TN&MT Nội thành lập sở hợp Trường Cao đẳng Khí tượng Thuỷ văn Nội Trường Trung học Địa Trung ương I theo Quyết định số 2798/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/6/2005 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ + Đào tạo ngành, nghề quan có thẩm quyền cho phép trình độ cao đẳng, ĐH sau ĐH; + Liên kết, hợp tác đào tạo nước; nghiên cứu thực nghiệm khoa học; thực dịch vụ KH&CN nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật; + Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo phân công Bộ trưởng Bộ TN&MT + Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo cho ngành đào tạo trường sở chương trình khung Bộ GD&ĐT ban hành 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân Cơ cấu tổ chức, máy Trường hình thành theo Quy chế tổ chức hoạt động Trường Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Trường ĐH TN&MT Nội có hệ thống tổ chức trị, đồn thể theo quy định Luật Giáo dục đại học Điều lệ trường đại học 2.1.4 Ngành nghề quy mô đào tạo Hiện nay, Trường ĐH TN&MT Nội tổ chức đào tạo 16 ngành đại học, 12 ngành cao đẳng: 16 ngành Đại học: Quản đất đai, Công nghệ k thuật Mơi trường, Quản Tài ngun mơi trường, Khí tượng học, Thủy văn, K thuật Trắc địa – Bản đồ, K thuật Địa Chất, Quản Biển, Biến đổi khí hậu phát triển bền vững, Khí tượng Thủy văn biển, kế toán, Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên, quản trị dịch vụ Du lịch Lữ hành, Công nghệ thông tin, Quản tài nguyên nước, Khoa học đất 12 ngành Cao đẳng: Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin, Công nghệ k thuật môi trường, Quản đất đai, Khí tượng học, Kế tốn, Quản trị kinh doanh, Thủy văn, Công nghệ k thuật trắc địa, Cơng nghệ k thuật địa chất, Tài ngân hàng, Công nghệ k thuật tài nguyên nước 2.2 Thực trạng hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội 2.2.1 Nhận thức Nhà trƣờng tiêu chuẩn chất lƣợng hoạt động đánh giá chất lƣợng giáo dục đại học Để có sở đánh giá nhận thức Nhà trường gồm Ban giám hiệu, cán giảng viên, chuyên viên sinh viên tiêu chuẩn chất lượng hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục, sử dụng phiếu khảo sát Với số lượng 171 phiếu, Ban giám hiệu sử dụng 04 phiếu, cán quản khoa, môn 37 phiếu, giảng viên sử dụng 63 phiếu, số phiếu lại phát cho sinh viên Bảng 2.1 Nhận thức cán quản lý, giảng viên, sinh viên Nhà trƣờng ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục hoạt động đảm bảo chất lƣợng giáo dục CÁN BỘ GIẢNG SINH NỘI DUNG Ý BGH QUẢN TT VIÊN VIÊN TRƢNG CẦU KIẾN (%) CÁC KHOA, (%) (%) BỘ MÔN (%) Mục đích Bộ Đồng ý GD&ĐT ban hành tiêu chuẩn đánh Không giá chất lượng giáo đồng ý dục trường đại học nhằm nâng cao chất Ý kiến khác lượng giáo dục 100 100 89.6 54.7 0 0 0 10.4 45.3 Để hiểu chuẩn đánh Đồng ý giá chất lượng giáo Khơng dục cần tổ chức đồng ý tun truyền học tập Ý kiến chuẩn khác 100 100 83.1 58.5 0 11.7 22.6 0 5.2 18.9 Các hình thức đánh Đồng ý giá chất lượng giáo Khơng dục phản đồng ý ánh xác CLGD Ý kiến Nhà trường khác Hoạt động đảm bảo Đồng ý chất lượng theo chuẩn đánh giá CLGD Khơng khơng có so đồng ý với hình thức Ý kiến đánh giá truyền thống khác 13.5 68.8 66.0 100 86.5 22.1 18.9 0 9.1 15.1 8.1 16.9 83.1 100 86.5 76.6 9.4 5.4 6.5 7.5 0 5.2 62.3 Hoạt động đảm bảo Đồng ý CLGD theo chuẩn Không 100 100 87.0 26.4 tự đánh giá đồng ý CLGD chất Ý kiến 0 7.8 11.3 không khác khác (Nguồn: Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục) 10 2.2.2 Thực trạng hoạt động đánh giá chất lƣợng giáo dục Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội Nhà trường hàng năm triển khai hoạt động lấy ý kiến người học hoạt động đào tạo giảng dạy giảng viên, sở vật chất, công tác phục vụ dạy học, mơi trường văn hóa học đường để khắc phục nội dung mà sinh viên đánh giá thấp tiến tới hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục trường ĐH TN&MT Nội Do để hoàn thiện công tác giảng dạy, công tác phục vụ đào tạo, khắc phục tồn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, Ban giám hiệu Nhà trường yêu cầu khoa, môn xây dựng kế hoạch dự GV, tổ chức họp, trao đổi rút kinh nghiệm để đưa giải pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế, tồn mà sinh viên đánh giá Các phòng ban, trung tâm nghiêm túc chỉnh đốn thái độ công tác phục vụ, đưa giải pháp phát huy mặt mạnh khắc phục tồn mà SV đánh giá Bảng 2.2 Công tác giảng dạy giảng viên Trƣờng ĐH TN&MT Nội KẾT QUẢ KHẢO SÁT (THEO TỶ LỆ (%) STT Sinh viên(SV) có giảng viên (GV) cung cấp đề cương chi tiết học phần trước học khơng? Có: 97.1 Khơng: 1.8 Phân vân: 1.1 SV có GV thơng báo hình thức đánh giá kết học tập trước học khơng? Có: 98.2 Khơng: 1.2 Phân vân:0.6 SV có giới thiệu tài liệu học tập trước học; tài liệu có tính cập nhật, dễ tiếp cận khơng? Phân vân: Có: 96.5 Khơng: 2.5 1.0 GV có thực vào - tiết học không? Thường Phần lớn giờ: Luôn giờ: 87.5 xun mn: 11.9 0.6 GV có thực tiến trình đề cương chi tiết khơng? Phần lớn đảm bảo: Không đảm Luôn đảm bảo: 85.4 13.6 bảo:1.0 GV có giảng dạy nội dung đề cương chi tiết không? Không đúng: Luôn đúng: 86.0 Phần lớn đúng: 13.3 0.7 GV có chuẩn bị tốt giảng, giảng hiểu khơng? Rất tốt: 64.4 Tốt: 29.7 Trung bình: 5.2 Khơng tốt: 0.7 GV có thường xuyên cập nhật kiến thức giảng không? 11 Rất thường xuyên: 61.5 Thường xuyên: 32.3 Trung bình: 5.7 Khơng cập nhật:0.7 GV có sẵn sàng hỗ trợ SV q trình giảng dạy khơng? Khơng hỗ trợ: Rất tốt: 64.8 Tốt: 30.5 Trung bình: 4.3 0.3 Nội dung giảng có đáp ứng mục tiêu đưa không? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rất tốt: 61.4 Tốt: Khơng đáp Trung bình: 4.4 33.9 ứng;; 0.4 Bài giảng có tốt thuyết thực tế không? Rất tốt: 59.7 Tốt: Không đáp Trung bình: 6.4 33.9 ứng;; 0.5 GV sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học có hiệu khơng? (bảng, máy chiếu, máy tính…) Khơng hiệu Rất hiệu quả: 57.1 Hiệu quả: 34.8 Trung bình: 6.8 quả: 1.2 GV có tạo mơi trường học tập thân thiện; giải đáp thỏa đáng thắc mắc SV; SV cảm thấy hứng thú học không? Không hiệu Rất hiệu quả: 58.8 Hiệu quả: 34.3 Trung bình: 5.8 quả: 1.1 Điểm QÚA TRÌNH có GV đánh giá công bằng, khách quan không? Phần lớn công Không công Rất cơng bằng: 79.7 bằng:18.5 bằng: 2.0 Điểm QÚA TRÌNH có GV thơng báo kịp thời, quy định không? Luôn muộn, Phần lớn kịp thời, Luôn kịp thời, quy định: 84.2 không đúng quy định: 14.9 quy đinh: 1.0 GV có quan tâm đến giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho SV khơng? Khơng quan Rất quan tâm: 68.5 Có quan tâm: 30.8 tâm: 0.7 GV có nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao công tác giảng dạy không? Không có trách Rất nhiệt tình: 68.5 Nhiệt tình: 30.8 nhiệm: 0.7 Trang phục, tác phong, giao tiếp GV có phù hợp với môi trường sư phạm không? Tương đối phù Không phù Rất phù hợp: 84.8 hợp:14.7 hợp: 0.4 (Nguồn: Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục) 12 2.2.3 Thực trạng triển khai công tác tự đánh giá chất lƣợng giáo dục Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội Kiểm định chất lượng, tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc lạ với trường đại học Đặc biệt cách tiếp cận tự đánh giá theo tiêu chuẩn/ tiêu chí dựa minh chứng (cách phân tích minh chứng, viết báo cáo tiêu chí/tiêu chuẩn ) Bản thân Nhà trường chưa ý thức nghĩa kiểm định chất lượng, chưa lường hết vất vả, tốn công, tốn sức trình tự đánh giá, chưa đầu thích đáng Một thách thức khác Nhà trường hoạt động TĐG chưa trở thành hoạt động thường kì, khơng đưa vào kế hoạch năm học, không tránh khỏi bị động Các thành viên Hội đồng TĐG thường cán quản giảng viên kiêm nhiệm, bận nhiều công việc trường, nên không đầu thời gian thoả đáng cho hoạt động tự đánh giá Các nhóm chuyên trách có nhiều chuyên viên tham gia chưa tập huấn bồi dưỡng kĩ thuật thu thập, xử thông tin, minh chứng, chưa biết cách viết báo cáo tiêu chí Thiếu phối hợp nhóm chun trách trình tự đánh giá, buổi thảo luận chung nhóm chuyên trách, nhóm chuyên trách với Hội đồng tự đánh giá báo cáo tiêu chí/tiêu chuẩn Cơng tác lưu trữ liệu Nhà trường nhìn chung chưa thực tốt 2.3 Thực trạng quản hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội Đảm bảo chất lượng giáo dục trình trì chất lượng cải tiến chất lượng giáo dục Biện pháp thực nội dung quan trọng trình đảm bảo chất lượng Tự đánh giá Đây nội dung trường ĐH TN&MT Nội quan tâm từ sớm Ngay sau năm thành lập Nhà trườngTự đánh giá chất lượng trình Bộ Giáo dục Đào tạo Nhà trường tiến hành Tự đánh giá mới, với tiêu chí đánh giá sát thực hơn, minh chứng rõ ràng Tự đánh giá tiến hành theo chu kỳ, giúp Nhà trường điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn kế tiếp, thông quan việc xây dựng thực chương trình hành động hướng tới mục tiêu đó.Tự đánh giá bước chuẩn bị để đánh giá Báo cáo tự đánh giá văn minh chứng cần thiết cung cấp cho đoàn đánh giá ngoài, tổ chức kiểm định giáo dục, phục vụ cho công tác kiểm định, đánh giá 13 2.3.1 Thực trạng việc xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lƣợng giáo duc trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội Việc xây dựng kế hoạch tự đánh giá đòi hỏi hợp với điều kiện thời gian, nguồn lực đội ngũ tham gia viết báo cáo tự đánh mối quan hệ với chuyên gia vấn Nhà trường xây dựng kế hoạch thực TĐG cụ thể thời gian vòng sáu tháng dự định mời chuyên gia vấn đến làm việc với Nhà trường 2.3.2 Thực trang tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội Thành lập hội đồng Tự đánh giá Hội đồng TĐG có chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo tự đánh giá Chủ tịch Hội đồng - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung trước BGD&ĐT hoạt động TĐG Báo cáo TĐG cuối trường; Chịu trách nhiệm hoạt động hội đồng TĐG, tổ chức hoạt động TĐG, điều động nhân sự, tài Triệu tập điều hành phiên họp Hội đồng; phê duyệt kế hoạch; đạo trình hiệu chỉnh báo cáoTĐG; giải vấn đề phát sinh trình triển khai Các ủy viên Hội đồng Thực công việc Chủ tịch HĐ phân công chịu trách nhiệm cơng việc giao Nhóm cơng tác chun trách (nhóm CTCT) - Nhóm CTCT chịu trách nhiệm hoàn thành hồ sơ, sở liệu, số liệu thống kê, báo cáo tự đánh giá tiêu chí tiêu chuẩn phân cơng Ban Thư kí - Giúp việc cho Chủ tịch HĐ tự đánh giá, báo cáo HĐTĐG tiến độ thực Chuẩn bị cung cấp văn liên quan cho Hội đồng TĐG Thu thập xử hoàn thiện báo cáo, biên tập, in ấn báo cáo thức công bố báo cáo TĐG nội sở giáo dục sau Hiệu trưởng phê duyệt 2.3.3 Thực trạng việc đạo hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng Đại học Tài nguyên Mơi trƣờng Nội Hiệu trưởng người đóng vai trò việc đạo theo dõi tồn trình hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo q trình diễn trung thực, khách quan 14 2.3.4 Thực trạng công tác kiểm tra hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội Kiểm tra phát lệch lạc, sai sót để điều chỉnh tìm biện pháp để hoạt động tự đánh giá diễn theo quy trình, tiến độ Kiểm tra đánh giá thực trạng, xác định mục tiêu dự kiến ban đầu toàn kế hoạch đạt mức độ trình tự đánh giá Chủ tịch hội đồng tự đánh giá với ban thư ký Trưởng đơn vị (bộ phận) chuyên trách đảm bảo chất lượng làm trưởng ban, thiết phải thực nhiệm vụ 2.4 Đánh giá việc quản hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội 2.4.1 Những mặt mạnh Hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục công việc Trường ĐH TN&MT Nội, trường đại học thành lập sở nâng cấp trường cao đẳng, chưa có nhiều khóa đào tạo đại học quy tốt nghiệp Tuy nhiên năm gần đây, Nhà trường trọng đến chất lượng giáo dục, đặc biệt sản phẩm đầu ra, sinh viên trường đap ứng nhu cầu xã hội Do số lượng học sinh đăng ký vào trường ngày tăng số lượng Nhà trường mở thêm bốn ngành đào đạo thạc sĩ, đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao kiến thức chuyên ngành 2.4.2 Những tồn - Tổ chức quản hoạt động kiểm định chất lượng nói chung hoạt động TĐG nói riêng chưa chặt chẽ, thiếu phối hợp đơn vị chức Nhà trường; thiếu quan tâm Khoa chuyên mơn Thành viên tham gia nhóm hoạt động TĐG có cơng việc định Nhà trường, nên họ chưa thể tập trung dành toàn thời gian cho công việc tự đánh giá chất lượng giáo dục - Cơ cấu tổ chức nhân phòng Khảo thí ĐBCLGD nhiều bất cập Tất thành viên phòng chưa đào tạo chuyên ngành kiểm định chất lượng Trưởng phòng tiễn sĩ ngành mơi trường, phó phòng làm nghiên cứu sinh ngành cơng nghệ thơng tin, thành viên lại cử nhân kinh tế, cử nhân trắc địa đồ, cử nhân ngoại ngữ, cử nhân quản môi trường, cử nhân luật Điều thách thức không nhỏ Nhà trường Nhà trường chưa xây dựng hệ thống hoàn chỉnh tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mang tính nội để làm cho cơng tác tự đánh giá 2.4.3 Nguyên nhân 15 Tiền thân trường ĐH TN&MT Nội trưởng cao đẳng tài nguyên môi trường Nội sở nâng cấp từ trường trung cấp địa chính, lối suy nghĩ, cách làm theo kinh nghiệm cá nhân ăn sâu vào phận cán quản lý, giảng viên, nên khó thay đổi sớm chiều Khối lượng cơng việc để hồn thành hoạt động TĐG đồ sộ với nhiều qui trình, yêu cầu phức tạp Yêu cầu số lượng minh chứng khoảng thời gian dài số minh chứng trải qua thời gian dài nên khó khăn công tác khôi phục Một số cán quản lý, giáo viên chưa thực nắm văn quy trình hướng dẫn tự đánh giá, chưa bao qt hết cơng việc phải làm (đặc biệt việc xác định minh chứng) Kết luận chƣơng Thực trạng quản hoạt động TĐG chất lượng giáo dục trường ĐH TN&MT Nội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Bộ GD & ĐT, nhà trường số tồn sau: - Nhận thức số phận CBGV, chuyên viên sinh viên nhà trường chưa đầy đủ văn hóa chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, chưa nắm rõ mục đích hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học - Nhà trường chưa xây dựng hệ thống hoàn chỉnh tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mang tính nội để làm cho công tác tự đánh giá - Quản hoạt động TĐG chất lượng giáo dục trường đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Bộ GD&ĐT ban hành cơng việc mới, kinh nghiệm thời gian dành cho hoạt động TĐG ít, việc tham mưu cho cấp lãnh đạo chưa hiệu Bộ phận khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục tách từ phòng tra khảo thí, nên thành viên đơn vị chưa đào tạo chuyên ngành kiểm định chất lượng chưa có kinh nghiệm công tác 16 CHƢƠNG CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NỘI 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp Việc đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản hoạt động TĐG chất lượng giáo dục Trường ĐH TN&MT Nội đáp ứng yêu cầu phát triển Trường ĐH TN&MT cần phải đảm bảo nguyên tắc sau: 3.1.1 Đảm bảo tính pháp Thực nghiêm túc hướng dẫn Luật giáo dục Tại điều 17 - Kiểm định chất lượng giáo dục - Luật giáo dục 2005 có nêu: “Kiểm định chất lượng giáo dục biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục nhà trường sở giáo dục khác”; Quán triệt thực đầy đủ nội dung thông 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Bộ GD&ĐT Quy định quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp nội dung văn hợp 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2014 Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; nội dung công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/05/2013 Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng trung cấp chun nghiệp 3.1.2 Đảm bảo tính tồn diện Về cấu tổ chức phải đảm bảo có đầy đủ đại diện phòng, khoa, mơn, trung tâm Nhà trường để công tác triển khai thống tất phận Về công tác đạo, phải đảm bảo việc phân công công viêc hợp cho cán quản đến nhân viên phù hợp với lực yêu cầu nhiệm vụ Khi tiến hành hoạt động TĐG phải công khai bước, cụ thể tiêu chí, trách nhiệm cá nhân, tập thể chế phối hợp để đáp ứng yêu cầu theo Bộ tiêu chuẩn 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu Hoạt động TĐG chất lượng giáo dục triển khai tất lĩnh vực Nhà trường liên quan tới tất đối tượng Nhà trường Do công việc tiến hành thời gian dài phí cho hoạt động cần tính tốn hợp tránh lãng phí 3.2 Đề xuất biện pháp quản hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội 17 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cán bộ, giảng viên, nhân viên sinh viên toàn trƣờng công tác tự đánh giá chất lƣợng giáo dục 3.2.1.1 Mục tiêu biện pháp Giúp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên sinh viên Nhà trường nắm ý nghĩa, vai trò mục đích hoạt động tự đánh giá; nhận thức rõ ràng vai trò, trách nhiệm, quyền hạn thành viên Hội đồng TĐG, có tận tâm, trung thực, sáng tạo, có hành động cơng việc nhằm nâng cao chất lượng cơng việc góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp đội ngũ cán giáo viên, nhân viên tham gia hoạt động TĐG 3.2.1.2 Nội dung cách thức thực biện pháp - Đánh giá thực trạng Nhà trường chất lượng giáo dục - Đánh giá thực trạng điểm mạnh hạn chế Nhà trường - Trên sở phát điểm manh, điểm yếu, Nhà trường cần định kế hoạch phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu để phát triển Hiệu trưởng tăng cường trọng bồi dưỡng, tập huấn quan điểm, đường lối Đảng, Nhà nước giáo dục đào tạo cho thành viên Hội đồng TĐG, để thành viên nhận thức đầy đủ tất yếu cần tiến hành hoạt động TĐG - Tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm Trường đại học sở đào tạo nước tiến hành hoạt động TĐG - Báo cáo viên người đến từ đơn vị chuyên môn sở đào tạo khác mời chuyên gia Cục khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục trình bày giới thiệu công tác 3.2.1.3 Điều kiện thực biên pháp Để thực biện pháp thành công, điều kiện ủng hộ, thống ban chấp hành Đảng ủy, ban giám hiệu Nhà trường cán quản đơn vị nhà trường Hiệu trưởng cần nghiên cứu hiểu sâu sắc công tác TĐG chất lượng giáo dục trường đại học Việc tuyên truyền công tác kiểm định chất lượng giáo dục hoạt động TĐG đến cá nhân Nhà trường: cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học Mỗi thành viên Hội đồng TĐG phân cơng giao nhiệm vụ phải tích cực tìm hiểu, học tập, thấm nhuần văn đạo Bộ GD&ĐT Bản thân tự bồi dưỡng nâng cao hiểu biết, nhận thức vai trò, ý nghĩa, mục đích hoạt động TĐG 18 chất lượng giáo dục trường mình, phải biết sử dụng máy vi tính đê thực công việc Cán nhân viên phòng khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục cần phải nắm có kiến thức chuyên ngành kiểm định chất lượng để giải thích, phân tích có ý kiến trái chiều Nhà trường 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng văn hóa chất lƣợng toàn trƣờng 3.2.2.1 Mục tiêu biện pháp Xây dựng VHCL giúp Nhà trường có định hướng chiến lược phát triển phù hợp, định vị rõ chất lượng VHCL sứ mạng, tầm nhìn chiến lược phát triển; có hệ thống sách chất lượng, kế hoạch chất lượng, giá trị chia sẻ, công cụ, tiêu chí quy trình ĐBCL phù hợp; thành viên (lãnh đạo, đội ngũ cán quản lý, giảng viên, nhân viên sinh viên) tổ chức, đơn vị sở Nhà trường hoạt động tuân theo giá trị, chuẩn mực, quy trình cam kết hướng đến chất lượng với tinh thần tự giác, tự nguyện, tin tưởng, hợp tác, chia sẻ, chịu trách nhiệm sáng tạo VHCL tảng động lực để Nhà trường trì nâng cao chất lượng, sắc riêng lợi cạnh tranh sở giáo dục đào tạo 3.2.2.2 Nội dung cách thức thực biện pháp Nhà trường cần phổ biến rộng rãi cho tất thành viên (lãnh đạo, đội ngũ cán quản lý, giảng viên, nhân viên sinh viên) tổ chức, đơn vị trường hiểu giá trị, ý nghĩa lợi ích chất lượng giáo dục đem lại Nhà trường phải ban hành tổ chức thực quy chế, quy định đảm bảo chất lượng giáo dục đơn vị quy định kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng, quy định xây dựng phát triển văn hóa chất lượng, quy trình ISO đơn vị… Nhà trường xây dựng thực chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ năm học kế hoạch đảm bảo chất lượng lồng ghép nội dung thực văn hóa chất lượng Triển khai kiểm tra, giám sát định kì, trọng đánh giá từ bên đơn vị để xác định mặt tích cực điểm hạn chế, điển hình tiêu biểu đơn vị hoạt động đảm bảo chất lượng xây dựng văn hóa chất lượng Tổ chức sơ kết, tổng kết xây dựng phát triển văn hóa chất lượng, phát điển hình tiêu biểu để phổ biến nhân rộng, đồng thời mặt hạn chế đưa biện pháp cải tiến 3.2.2.3 Điều kiện thực biện pháp 19 Điều quan trọng xây dựng văn hóa chất lượng Nhà trường cơng tác tun truyền, tập huấn vai trò ý nghĩa VHCL phải thực hiệu quả, phải truyền dẫn đến phận, đơn vị, cá nhân Nhà trường Triển khai đồng đơn vị, tổ chức, đoàn thể, cá nhân Kiểm tra giám sát để đạt chuẩn chất lượng cam kết Đảm bảo nguồn lực nhà trường thấm nhuần vai trò cơng tác xây dựng phát triển văn hóa chất lượng Kiểm tra, đánh giá cần tuân thủ nguyên tắc giúp cá nhân, tổ chức nhận ưu điểm, tồn Từ đó, có biện pháp kịp thời phù hợp để phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, tiếp tục hành động để đạt kết cao 3.2.3 Biện pháp 3: Bồi dƣỡng lực chuyên môn kiểm định chất lƣợng giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội 3.2.3.1 Mục tiêu biện pháp Kiểm định chất lượng giáo dục lĩnh vực hiểu biết số cán quản lý, giảng viên kiểm định hạn chế; nhiều người hiểu vấn đề theo nhiều cách khác Do vậy, bồi dưỡng lực chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường giúp cho họ nắm kiến thức kiểm định chất lượng giáo dục để vấn cho Hiệu trưởng cơng tác kiểm định giải thích, phân tích có ý kiên trái chiều cơng tác trường 3.2.3.2 Nội dung cách thức thực biện pháp Xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị làm công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, giảng viên công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Tăng cường phát triển đội ngũ chuyên gia đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, lập kế hoạch phát triển đội ngũ chuyên gia nòng cốt kiểm định chất lượng giáo dục; lập kế hoạch đào tạo đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nước Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 3.2.3.3 Điều kiện thực biên pháp 20 Nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo đạt chuẩn mực định đào tạo không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu người sử dụng nguồn nhân lực đảm bảo quyền lợi cho người học nhằm mục đích giải trình với xã hội, với quan quản nhà nước có thẩm quyền thực trạng chất lượng đơn vị; làm sở cho người học lựa chọn nơi đăng ký học; nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực Tuy vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục đòi hỏi mức kinh phí chi cho hoạt động cho hợp vấn đề cấp thiết 3.2.4 Biện pháp 4: Tập huấn quy trình thực cơng tác tự đánh giá 3.2.4.1 Mục tiêu biện pháp Để công tác TĐG chất lượng giáo dục trường ĐH TN&MT Nội đạt hiệu cao, vai trò điều hành chủ tịch Hội đồng TĐG (Hiệu trưởng) quan trọng Phải thực quy trình thực TĐG cách khoa học để giúp cho cán giảng viên, chuyên viên, sinh viên Hội đồng TĐG hiểu rõ quy trình triển khai cơng tác TĐG, nhà trường tiến hành tập huấn quy trình thực cơng tác TĐG, đồng thời cơng khai tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá hoạt động đơn vị 3.2.4.2 Nội dung cách thức thực biện pháp Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục đóng vai trò chủ trì làm thư ký buổi tập huấn 3.2.4.3 Điều kiện thực biên pháp Để có buổi tập huấn đạt hiệu cao, cán phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục phải chuẩn bị chu đáo đầy đủ tài liệu chuyên mơn nắm vững quy trình thực Bộ GD&ĐT có cơng văn hướng dẫn Đồng thời cán phòng khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục cần có đủ lực để giải đáp thắc mắc phát sinh Mời chuyên gia vấn từ đơn vị có kinh nghiệm hoạt động TĐG chuyên viên chuyên trách từ Cục khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục góp phần cho buổi tập huấn đạt hiệu 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản để làm sở phục vụ cho công tác tự đánh giá 3.2.5.1 Mục tiêu biện pháp Góp phần quan trọng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý, cung cấp tài liệu, liệu, số liệu đáng tin cậy phục vụ mục đích TĐG Đồng thời, cung cấp 21 thông tin khứ, cứ, chứng phục vụ cho hoạt động quản hoạt động TĐG Nhà trường; Giúp cho cán quản lý, giảng viên, nhân viên nâng cao hiệu suất công việc, xử thông tin nhanh chóng, xác đáp ứng u cầu Nhà trường Lưu trữ thông tin, minh chứng khoa học giúp cho việc theo dõi, kiểm tra công việc cách có hệ thống; CNTT ứng dụng quản giúp Hiệu trưởng nắm bắt trạng thái hệ thống cách nhanh chóng, xác, đáng tin cậy, kịp thời định quản xác, phù hợp 3.2.5.2 Nội dung cách thức thực biện pháp Nhà trường quan tâm cán bộ, chuyên viên làm công tác lưu trữ thông tin cho hoạt động TĐG, tăng cường tập huấn thông qua lớp bồi dưỡng tin học ứng dụng CNTT; Xây dựng hệ thống mạng LAN, kết nối đơn vị trường liên quan tới hoạt động TĐG đảm bảo thông suốt, kịp thời khâu ứng dụng, quản khai thác tài liệu, văn bản; CNTT hỗ trợ cho công tác quản điều hành Hiệu trưởng lĩnh vực: Tài chính, chun mơn, nhân sự, học sinh, lập kế hoạch, thống kê báo cáo, tài sản, thiết bị, đồ dùng dạy học,…và định Để nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, Bộ Giáo dục Đào tạo có văn hướng dẫn thực CNTT theo năm học, trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin để thay đổi công tác quản 3.2.5.3 Điều kiện thực biên pháp Để nâng cao hiệu ứng dụng, Hiệu trưởng cần cần đạo cán quản trung tâm CNTT lập kế hoạch ứng dụng CNTT cách tổng thể, lâu dài phần kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường Ngoài ra, giai đoạn, Hiệu trưởng cần đạo cán quản trung tâm CNTT xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho năm học nhằm đảm bảo tính đồng hệ thống ứng dụng, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường 3.3 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Để kiểm tra tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất, tác giả thực khảo nghiệm để lấy kết đánh giá Đối tượng 02 Phó hiệu trưởng số lãnh đạo khoa, môn giảng viên, sinh viên Trường ĐH TN&MT Nội Tổng số phiếu khảo nghiệm 87 phiếu 22 Bảng 3.1 Kết đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp Tính cấp thiết (%) ST T Các biện pháp Tính khả thi (%) Rất cấp thiết Cấp thiết Không cấp thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi Nâng cao nhận thức cán bộ, giảng viên, nhân viên sinh viên toàn trường công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục 86,2 13,8 71,3 28,7 Xây dựng văn hóa chất lượng tồn Trường 80,5 19,5 83,9 16,1 Bồi dưỡng lực chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học TN&MT Nội 94,3 5,7 92,0 8,0 Tập huấn qui trình thực cơng tác tự đánh giá 72,4 27,6 74,7 25,3 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản để làm sở phục vụ cho công tác tự đánh giá 74,7 25,3 63,2 32,2 4,6 Kết luận chƣơng Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn hoạt động TĐG chất lượng giáo dục Trường ĐH TN & MT Nội, tác giả đề xuất biện pháp là: + Nâng cao nhận thức cán bộ, giảng viên, nhân viên sinh viên tồn trường cơng tác tự đánh giá chất lượng giáo dục + Xây dựng văn hóa chất lượng toàn Trường + Bồi dưỡng lực chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học TN&MT Nội + Tập huấn quy trình thực công tác tự đánh giá + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản để làm sở phục vụ cho công tác tự đánh giá 23 Các biện pháp đánh giá cấp thiết khả thi tình hình Nhà trường Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, Nếu thực đồng biện pháp nâng cao hiệu rõ rệt quản hoạt động TĐG chất lượng giáo dục Nhà trường, từ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho Nhà trường thời gian tới KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động TĐG chất lượng giáo dục trường đại học công tác quản hoạt động vấn đề khó khăn Sau thời gian nghiên cứu , tác giả hoàn thành luận văn với đề tài “Quản hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục Trƣờng Đại học Tài nguyên Môi trƣờng Nội” với kết sau: - Trình bày sở luận quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội - Khảo sát thực trạng, phân tích , đánh giá hoạt động TĐG chất lượng giáo dục công tác quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội - Đề xuất 05 viện pháp nhằm nâng cao hiệu quản hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội: + Nâng cao nhận thức cán bộ, giảng viên, nhân viên sinh viên tồn trường cơng tác tự đánh giá chất lượng giáo dục + Xây dựng văn hóa chất lượng tồn Trường + Bồi dưỡng lực chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học TN&MT Nội + Tập huấn quy trình thực cơng tác tự đánh giá + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản để làm sở phục vụ cho công tác tự đánh giá - Tiến hành khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp Khuyến nghị * Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, Cục khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục * Đối với Bộ Tài nguyên Môi trường * Đối với Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội 24 ... quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học tài nguyên môi trường Hà Nội - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học tài nguyên môi trường. .. trạng quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Tài nguyên. .. trình hoạt động tự đánh giá, cơng tác quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học: CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội (tt) , Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay