slide báo cáo về giao thức MQTT

14 91 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 23:38

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ I BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI “Giao thức truyền tải MQTT IOT” Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN QUỐC UY Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HUY THÔNG NỘI DUNG BÁO CÁO  Lý chọn đề tài  Mục tiêu nhiệm vụ  Khái niệm MQTT  Kết luận LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  Bối cảnh  IoT xu hướng mạnh mẽ toàn giới  Phạm vi ứng dụng công nghệ IoT thực rộng lớn đa dạng LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  Vấn đề đặt IoT thách thức doanh nghiệp, công ty, nhà phát triển với vấn đề để giải đặc biệt vấn đề giao tiếp thiết bị IoT MỤC TIÊU NHIỆM VỤ Mục tiêu nhiệm vụ Tìm hiểu giao thức truyền tải MQTT, ưu điểm, nhược điểm ứng dụng thực tế IOT KHÁI NIỆM VỀ MQTTMQTT (Message Queue Telemetry Transport) Là dịch vụ truyền tải liệu Hoạt động theo chế publish/subscribe Phiên có năm 1999, Và phiên 3.1.1 chuẩn hóa OASIS (2014) ISO (2016) Message Queue Telemetry Transport  Publish, subscribe • Publisher: kết nối tới broker gửi gói tin • Subscriber: kết nối tới broker tương tự, nhận tin mà thiết bị theo dõi • Message Broker: điều khiển trung tâm, luân chuyển tin thiết bị hệ thống Message Queue Telemetry Transport  QOS (Qualities of service) Mức thấp nhất, tin truyền lần tới Subscriber Bản tin truyền lần tới subscriber Trong trường hợp không nhận bị thất thơng tin Message Queue Telemetry Transport  QOS (Qualities of service) Mức thứ 2, thiết bị nhận xác nhận thông tin tin nhận Nếu khơng có xác thực tin diễn ra, thông tin gửi lại lần Điều đảm bảo gói tin chuyển lần Message Queue Telemetry Transport  QOS (Qualities of service) Mức cao ,tại gói tin khơng xác nhận, mà gửi theo bước Bước truyền, nhận liệu; bước xác nhận gói tin Điều giúp đảm bảo tin gửi xác lần tới Subscriber KẾT LUẬN  Ưu điểm Các thiết bị hệ thống không cần quan tâm tới địa IP Băng thơng thấp, tốn tài ngun nhớ Tốc độ truyền tải nhanh  Nhược điểm Chỉ truyền liệu nhỏ MQTT không hỗ trợ xử lí logic dẫn tới broker bị tải, không ngừng nhận tin tới KẾT LUẬN def on_connect(client, userdata, flags, rc): client.subscribe("home/led1") client.subscribe("home/led2") client.subscribe("home/led3")   def on_message(client, userdata, msg): if msg.topic == "home/led1": if msg.payload == "on" or msg.payload == "ON" or msg.payload == "1": GPIO.output(led[0], on) print "Led : ON" if msg.payload == "off" or msg.payload == "OFF" or msg.payload == "0": GPIO.output(led[0], off) print "Led : OFF" if msg.topic == "home/led2": if msg.payload == "on" or msg.payload == "ON" or msg.payload == "1": GPIO.output(led[1], on) print "Led : ON" if msg.payload == "off" or msg.payload == "OFF" or msg.payload == "0": GPIO.output(led[1], off) print "Led : OFF" DEMO  Demo sử dụng giao thức MQTT điều kiển Pi qua mobie HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ I Cảm ơn Thầy Cô bạn lắng nghe! ... đặt IoT thách thức doanh nghiệp, công ty, nhà phát triển với vấn đề để giải đặc biệt vấn đề giao tiếp thiết bị IoT MỤC TIÊU NHIỆM VỤ Mục tiêu nhiệm vụ Tìm hiểu giao thức truyền tải MQTT, ưu điểm,...NỘI DUNG BÁO CÁO  Lý chọn đề tài  Mục tiêu nhiệm vụ  Khái niệm MQTT  Kết luận LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  Bối cảnh  IoT xu hướng mạnh mẽ... vụ Tìm hiểu giao thức truyền tải MQTT, ưu điểm, nhược điểm ứng dụng thực tế IOT KHÁI NIỆM VỀ MQTT  MQTT (Message Queue Telemetry Transport) Là dịch vụ truyền tải liệu Hoạt động theo chế publish/subscribe
- Xem thêm -

Xem thêm: slide báo cáo về giao thức MQTT, slide báo cáo về giao thức MQTT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay