Quản lý đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT chuyên hoàng văn thụ hòa bình

123 61 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 23:21

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC ***** LÊ ĐỨC THIỆN QUẢN ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUN HỒNG VĂN THỤ HỊA BÌNH Chun ngành : Quản giáo dục Mã số : 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành cảm ơn thầy cô cán Học viện Quản Giáo dục giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả suốt thời gian học tập, nghiên cứu Học viện Xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới Phó Giáo Sư Tiến Sỹ Nguyễn Vũ Bích Hiền, người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn tác giả nghiên cứu hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu thầy cô giáo, em học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ giúp đỡ, động viên hỗ trợ tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè động viên, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình cơng tác, học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Đức Thiện MỤC LỤC Trang BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài .1 Mục tiêu đề tài 3 Đối tượng phạm vi phương pháp nghiên cứu .4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn .5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 1.1.1 Những nghiên cứu đánh giá kết học tập .6 1.1.2 Những nghiên cứu quản đánh giá kết học tập 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản nhà trường 1.2.2 Học tập kết học tập .9 1.2.3 Đánh giá kết học tập 1.2.4 Quản đánh giá kết học tập 1.2.5 Đổi quản đổi đánh giá kết học tập 10 1.3 XU HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .11 1.3.1 Trên giới 11 1.3.2 Việt Nam 13 1.4 VẬN DỤNG THUYẾT QUẢN SỰ THAY ĐỔI TRONG QUẢN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 14 1.4.1 Một số vấn đề thuyết quản thay đổi 14 1.4.2 Quản thay đổi đổi giáo dục nhà trường phổ thông .27 1.4.3 Đặc điểm trường THPT chuyên 32 1.5 QUẢN ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 35 1.5.1 Nhận diện yêu cầu đổi đánh giá kết học tập học sinh THPT chuyên rào cản đổi .35 1.5.2 Những yêu cầu lực phẩm chất hiệu trưởng THPT để lãnh đạo đổi 36 1.5.3 Nội dung quản Hiệu trưởng THPT đổi đánh giá kết học tập học sinh 39 1.6 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 44 1.6.1 Yếu tố bên 44 1.6.2 Yếu tố bên 45 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ .48 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ.48 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển nhà trường 48 2.1.2 Đội ngũ giáo viên học sinh 51 2.1.3 Chất lượng giáo dục .52 2.2 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG 53 2.2.1 Mẫu khảo sát 53 2.2.2 Thời gian khảo sát 54 2.2.3 Địa điểm khảo sát 54 2.2.4 Mục đích, nội dung khảo sát 54 2.2.5 Cách thu thập xử liệu 54 2.3 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ 55 2.3.1 Nhận thức giáo viên đổi đánh giá kết học tập học sinh THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 55 2.3.2 Thực trạng mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức cơng cụ đánh giá 56 2.3.3 Kết đánh giá 59 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ 63 2.4.1 Nhận thức cán quản đổi đánh giá kết học tập học sinh 63 2.4.2 Năng lực phẩm chất Hiệu trưởng để lãnh đạo đổi .65 2.4.3 Các biện pháp quản đổi thực nhà trường 68 2.4.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng 72 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ 75 2.5.1 Những thuận lợi, khó khăn 75 2.5.2 Những ưu điểm, tồn 75 2.5.3 Nguyên nhân 76 CHƯƠNG : BIỆN PHÁP QUẢN ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ .78 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VÀ NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 78 3.1.1 Định hướng phát triển trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 78 3.1.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 81 3.2 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 82 3.2.1 Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán quản lý, giáo viên học sinh đổi đánh giá kết học tập .82 3.2.2 Nâng cao lực cho CBQL GV đổi đánh giá kết học tập học sinh .84 3.2.3 Khắc phục rào cản tâm giáo viên thực đổi 87 3.2.4 Quản việc thực nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên 88 3.2.5 Tăng cường nguồn lực tài chính, sở vật chất công nghệ thông tin cho hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 91 3.2.6 Tăng cường động viên, khích lệ, hỗ trợ cho đổi .94 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP .95 3.4 KHẢO NGHIỆM VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP 96 3.4.1 Tính cần thiết biện pháp 96 3.4.2 Tính khả thi biện pháp .97 Kết luận Chương .100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT GD & ĐT GV - HS ĐG THPT BGH PPDH HT NQ TW GDTrH CBQL MTGD QL MT Giáo dục đào tạo Giáo viên – Học sinh Đánh giá Trung học phổ thông Ban giám hiệu Phương pháp dạy học Hiệu trưởng Nghị Trung ương Giáo dục trung học Cán quản Môi trường giáo dục Quản Mục tiêu DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Nhận thức giáo viên đổi đánh giá KQHT HS .55 Bảng 2.2: Thực trạng mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức công cụ đánh giá 56 Bảng: 2.3 Thực trạng việc thực nội dung đánh giá kết học tập 59 Bảng 2.4 Thực trạng mức độ sử dụng hình thức đánh giá kết học tập học sinh .60 Bảng 2.5 Thực trạng hoạt động đề thi đánh giá kết học tập 61 Bảng 2.6 Thực trạng hoạt động coi thi 62 Bảng 2.7 Thực trạng hoạt động chấm thi .62 Bảng 2.8 Đánh giá lực phẩm chất Hiệu trưởng để lãnh đạo đổi 65 Bảng 2.9 Hoạch định đổi đánh giá kết học tập học sinh nhà trường .68 Bảng 2.10: Thực trạng tổ chức thực đổi 69 Bảng 2.11 Thực trạng củng cố, kiểm tra đánh giá đổi .70 Bảng 2.12 Thực trạng tạo động lực cho đổi .71 Bảng 2.13 Mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc quản giáo dục 72 Bảng 2.14 Mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc giáo viên 73 Bảng 2.15 Mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc môi trường .74 Bảng 3.1 Kết khảo sát nhận thức mức độ cần thiết biện pháp quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh 96 Bảng 3.2 Khảo sát nhận thức tính khả thi biện pháp quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh 97 Bảng 3.3 Mối quan hệ tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh 98 MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong trình dạy học, đánh giá hoạt động tất yếu, khâu quan trọng Ngay nghị số 29 – NQ/TW Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo phần giải pháp thứ ba giải pháp thực có nêu: Đổi hình thức phương pháp thi, đánh giá kết giáo dục đào tạo Ngày 13 tháng 06 năm 2012 Thủ tướng phủ ban hành định số 711/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" Trong chiến lược nêu rõ: “Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học Thực định kỳ đánh giá quốc gia chất lượng học tập học sinh phổ thông nhằm xác định mặt chất lượng làm đề xuất sách nâng cao chất lượng giáo dục địa phương nước” Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 09 năm 2015 hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016 Bộ Giáo dục đào tạo công văn số 1586 /SGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục Trung học phổ thông năm học 2015-2016 Sở Giáo dục đào tạo Hòa Bình nêu nhiệm vụ trọng tâm trường trung học phổ thông : “Đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo rèn luyện phương pháp tự học học sinh; Tăng cường kĩ thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ vào giải vấn đề thực tiễn; Đa dạng hóa hình thức học tập, trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học học sinh; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học ” Để nâng cao chất lượng giảng dạy học tập, giáo viên phải xem đánh giá trình phần thiếu hoạt động giảng dạy Mặt khác việc đánh giá cần phải sử dụng để hướng dẫn học sinh học, giáo viên giảng dạy giám sát, nâng cao chất lượng giảng dạy Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học – từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học qua việc học Để thực điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng đánh giá kết học tập với đánh giá trình học tập để có tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trước bối cảnh đó, việc dạy học đánh giá theo theo định hướng phát triển lực người học cần thiết Trong năm qua, toàn thể giáo viên nước thực nhiều công việc đổi phương pháp dạy học, đánh giá đạt thành cơng bước đầu Đó tiền đề vô quan trọng để tiến tới việc việc dạy học đánh giá theo theo định hướng phát triển lực người học Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy thân việc dự đồng nghiệp trường thấy sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực học sinh… chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức Việc rèn luyện kỹ chưa quan tâm Hoạt động kiểm tra, đánh giá chưa thực khách quan, xác (chủ yếu tái kiến thức), trọng đánh giá cuối kì 101 Kết luận Chương Dựa vào nguyên tắc bản, tác giả đưa biện pháp quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh nhằm nâng cao hiệu hoạt động đào tạo, biện pháp gồm:  Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán quản lý, giáo viên học sinh đổi đánh giá kết học tập  Biện pháp 2: Nâng cao lực cho CBQL GV đổi đánh giá kết học tập học sinh  Biện pháp 3: Khắc phục rào cản tâm giáo viên thực đổi  Biện pháp 4: Tăng cường nguồn lực tài chính, sở vật chất công nghệ thông tin cho hoạt động đánh giá kết học tập học  Biện pháp 5: Quản việc thực nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh  Biện pháp 6: Tăng cường động viên, khích lệ, hỗ trợ cho đổi Luận văn tiến hành khảo nghiệm mức độ cấp thiết biện pháp đề xuất Qua phân tích liệu thấy biện pháp sử dụng chắn mang tính khả thi đem lại hiệu quả, đặc biệt sử dụng biện pháp theo hệ thống, chúng hỗ trợ bổ sung cho làm tăng thêm tính hiệu độ tin cậy công tác quản hoạt động đánh giá kết học tập 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Quản công tác đánh giá kết học tập học sinh khâu then chốt công tác quản hoạt động đào tạo nhà trường Qua kết nghiên cứu công tác quản công tác kiểm tra đánh giá kết học tập trường THPT chuyên Hồng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình giai đoạn nay, rút kết luận sau đây: Về mặt luận: Luận văn làm sáng tỏ vấn đề luận chung quản công tác kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Đã nội dung chủ yếu công tác quản công tác kiểm tra đánh giá kết học tập THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu thực tiễn công tác quản công tác đánh giá kết học tập học sinh THPT chun Hồng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình cho thấy: Với đạo Ban giám hiệu nhà trường, đoàn kết nỗ lực tập thể giáo viên, cán công nhân viên trường đạt số kết thành tựu định công tác đào tạo, cụ thể công tác đánh giá kết học tập, phần đáp ứng yêu cầu, nề nếp dạy học yếu tố phục vụ cho hoạt động đào tạo ngày cải thiện nâng cao… Từ kết nghiên cứu thực trạng đề xuất biện pháp quản mang tính cấp thiết tính khả thi cao Đó là: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán quản lý, giáo viên học sinh đổi đánh giá kết học tập Nâng cao lực cho CBQL GV đổi đánh giá kết học tập học sinh Khắc phục rào cản tâm giáo viên thực đổi Tăng cường động viên, khích lệ, hỗ trợ cho đổi 103 Quản việc thực nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Tăng cường nguồn lực tài chính, sở vật chất công nghệ thông tin cho hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Khuyến nghị Để đạt hiệu cao, giải pháp phải triển khai đồng bộ, có phối hợp chặt chẽ cấp, giải pháp liên quan đến chế, sách, đầu tư kinh phí đòi hỏi phải có quan tâm đạo Đảng, Nhà nước Bộ giáo dục đào tạo, trực tiếp Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục; giải pháp liên quan đến việc tổ chức thực cần có tham gia nỗ lực đội ngũ cán quản lý, giáo viên Luận văn đề xuất số khuyến nghị sau đây: Có sách kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản giáo viên hàng năm nhằm nâng cao lực, trình độ giáo viên Tổ chức hội thảo, chuyên đề công tác đánh giá kết học tập Tổ chức tập huấn cho cán quản lý, giáo viên quy chế, quy định Bộ GD ĐT ban hành Cần có kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa, giáo viên giảng dạy lớp chun Và chun mơn hóa đội ngũ cán quản nâng cao trình độ quản cho đội ngũ 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học, ban hành theo thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo [2] Luật Giáo dục 2005, số 38/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục 2005, số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 Quốc Hội khóa 12 [3] Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo [4] Quy định dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo [5] Trường Cán Quản Giáo dục TP.HCM, Tài liệu cán quản trường phổ thông, Lưu hành nội bộ, năm 2013, Module 4, Chuyên đề 9: Quản hoạt động dạy học giáo dục trường phổ thông [6] Trường Cán Quản Giáo dục TP.HCM, Tài liệu cán quản trường phổ thông, Lưu hành nội bộ, năm 2013, Module 1: Đường lối phát triển Giáo dục đào tạo Việt Nam [7] Nguyễn Đức Chính (2010), “Quy trình tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá kết học tập cuả học sinh trung học”, Tạp chí Giáo dục thời đại, tr 8-9 [8] Trần Hữu Hoan Kiểm tra đánh giá giảng dạy, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chất lượng giáo dục vấn đề đào tạo giáo viên, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 10/2004 [9] Nguyễn Đức Chính – Đinh Thị Kim Thoa Kiểm tra đánh giá theo mục tiêu, tập giảng lưu hành nội - khoa Sư phạm, Hà Nội 2005 105 [10] Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại cương khoa học quản lý, Nxb KHXH, 2010 [11] Quy chế tổ chức hoạt động trường trung học phổ thông chuyên, ngày 15/02/2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo [12] Giáo trình khoa học quản - Tác giả PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS Phan Huy Đường, 2013 [13] Evaluation to Improve Learning [14] Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI (nghị số 29-NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo [15] TS Nguyễn Thị Bích Đào: Quản thay đổi tổ chức - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25 (2009) 159-166 [16] https://vi.wikipedia.org/wiki/Giáo_dục_việt_nam [17] Quy chế trường chuyên - Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo [18] Đại cương khoa học quản lý, quản giáo dục, quản nhà trường trường cao đẳng sơn la 106 Chữ ký CBHD Chữ ký học viên Duyệt Trưởng khoa PHỤ LỤC PHỤ LỤC CÁC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Mẫu 1: Mục đích ĐG PHIẾU KHẢO SÁT Thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Phiếu dành cho cán quản lý, giáo viên) Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh, Nhà trường đề nghị thầy/cô với tinh thần trách nhiệm xây dựng, cho ý kiến khảo sát Thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập học sinh Xin tích chữ X vào cột thích hợp với ý kiến bạn cho nhận định (Chỉ chọn mức độ nhất) Câu Đồng chí đánh giá tầm quan trọng hoạt động đánh giá kết học tập học sinh? □ Rất quan trọng □ Quan trọng □ Bình thường □ Khơng quan trọng Câu Đồng chí đánh giá việc xác định mục đích thực yêu cầu hoạt động đánh giá kết học tập học sinh? ST Giáo viên thực Rất Khôn Rất T hoạt động khơng g Bình Quan qua Điểm Thứ đánh giá: quan quan thường tâm n TB bậc tâm tâm tâm Đánh giá mục đích báo 0 50 69 2,51 cáo, ghi học bạ Đánh giá mục đích điều chỉnh 0 11 33 80 2,55 hoạt động dạy học Đánh giá để giúp người học học tập 0 23 100 2,8 chuyên cần Đánh giá kết 0 13 28 83 2,56 học tập Nội dung ĐG Phương pháp ĐG 11 12 Hình thức cơng cụ đánh giá 10 Đánh giá phẩm chất, thái độ, tình cảm Đánh giá tiến Phương pháp dùng lời (vấn đáp, kiểm tra miệng) Phương pháp dùng giấy bút (kiểm tra viết) Phương pháp kiểm tra thực hành Phương pháp ĐG vận dụng trực tiếp kiến thức, kỹ vào đời sống thực Xây dựng phiếu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chí Ghi chép việc nhận xét thường xun thơng qua quan sát HS lớp học 0 25 90 2,65 0 22 20 82 2,51 0 27 32 65 2,30 0 12 28 84 2,58 0 19 23 82 2,50 0 26 94 2,72 0 24 93 2,69 0 17 25 82 2,52 13 Chấm điểm 0 16 21 87 2,57 Câu Theo đồng chí nội dung thường giáo viên quan tâm đánh giá kết học tập gồm? □ Những vấn đề trọng tâm theo mục tiêu môn học □ Những vấn đề khó nội dung mơn học □ Những vấn đề thường có nội dung kiểm tra thường xuyên □ Những vấn đề học sinh thường chủ quan ý đến □ Những nội dung học sinh dễ trả lời □ Những nội dung theo thống tổ mơn Câu Theo đồng chí hình thức đánh giá kết học tập thực mức độ nào? STT Hình thức đánh giá Mức độ sử dụng Thường xuyên Không thường xuyên Tự luận Trắc nghiệm giấy Trắc nghiệm máy Vấn đáp Thực hành Thảo luận nhóm Bài tập lớn tiểu luận Câu Theo đồng chí hoạt động đề thi để đánh giá kết học tập thực mức độ nào? TT Nội dung Nội dung đề thi phù hợp với nội dung học chương trình quy định Nội dung đề thi đảm bảo kiến thức bản, hệ Tốt Bình Chưa thường tốt thống, bao quát nội dung môn học Nội dung đề thi đảm bảo yêu cầu sư phạm Xây dựng đáp án biểu điểm chấm thi Đề thi đảm bảo tính bí mật Đề thi đảm bảo phù phợp thời gian, thời lượng Câu Theo đồng chí hoạt động coi thi để đánh giá kết học tập học sinh thực mức độ nào? TT Câu Nội dung Tốt Bình Chưa thường tốt Tổ chức coi thi quy chế Xử tình phát sinh Đảm bảo điều kiện an toàn tổ chức thi Đảm bảo điều kiện dự thi sinh viên Theo đồng chí cơng tác chấm thi để đánh giá kết học tập học sinh thực mức độ nào? TT Nội dung Đảm bảo tính xác Đảm bảo tính cơng Đảm bảo tính khách quan Tốt Bình Chưa thường tốt Câu Đồng chí làm sau có kết thi? □ Chữa lại kiểm tra □ Thông báo tổng hợp kết quả, ưu nhược điểm □ Tổng hợp lỗi thường mắc người học □ Hướng dẫn sinh viên cách làm nội dung □ Chỉ thông báo kết người học □ Kiểm tra lại kết chung thấp Xin trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ đồng chí! Mẫu 2: PHIẾU KHẢO SÁT Thực trạng quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Phiếu dành cho cán quản giáo viên) Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy quản hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên, Nhà trường đề nghị thầy/cô với tinh thần trách nhiệm xây dựng, cho ý kiến khảo sát Thực trạng công tác quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh Xin tích chữ X vào cột thích hợp với ý kiến bạn cho nhận định (Chỉ chọn mức độ nhất) Câu Theo đồng chí quản hoạt động đánh giá kết học tập có tầm quan trọng nào? □ Rất quan trọng □ Quan trọng □ Không quan trọng Câu Theo đồng chí lập kế hoạch cho hoạt động đánh giá kết học tập thực mức độ nào? TT Biện pháp lập kế hoạch Xác định mục tiêu đánh giá kết học tập Đánh giá thực trạng HĐ đánh giá kết học tập Xây dựng kế hoạch thực Xác định biện pháp thực kế hoạch Chuẩn bị kế hoạch phụ trợ: Kế hoạch tài chính, nhân lực, sở vật chất,… Tốt Bình Chưa thường tốt Câu Theo đồng chí việc tổ chức hoạt động đánh giá kết học tập thực mức độ nào? TT Biện pháp tổ chức Tốt Bình Chưa thường tốt Xác định phận tham gia quản đánh giá kết học tập học sinh Xác định chức nhiệm vụ phận tham gia quản đánh giá kết học tập học sinh Tập huấn cho lực lượng tham gia đánh giá kết học tập học sinh Thiết lập chế phối hợp phận quản đánh giá kết học tập học sinh Câu Theo đồng chí việc đạo hoạt động đánh giá kết học tập thực mức độ nào? TT Biện pháp đạo Xác định phương hướng, mục đích đánh giá kết học tập Ra định đánh giá kết học tập Tổ chức hoạt động đánh giá kết học tập Giám sát điều chỉnh việc thực kế hoạch Kiểm tra, tổng kết việc thực kế hoạch đánh giá kết học tập Tốt Bình Chưa thường tốt Câu Theo đồng chí việc kiểm tra-giám sát hoạt động đánh giá kết học tập thực mức độ nào? TT Biện pháp kiểm tra Tốt Bình Chưa thường tốt Xác định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá kết học tập Kiểm tra hoạt động đánh giá kết học tập phận tham gia Đánh giá việc thực so với mục tiêu Phát hiện, điều chỉnh sai lệch thực kế hoạch đánh giá kết học tập Tổng kết, rút kinh nghiệm Câu Theo đồng chí yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh? TT Yếu tố ảnh hưởng Ảnh Ít Không hưởng ảnh ảnh nhiều hưởng hưởng Các yếu tố thuộc quản giáo dục: - Nhận thức chủ thể quản vai trò quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh - Năng lực nhà quản - Ý thức, trách nhiệm chủ thể quản hoạt động đánh giá kết học tập - Vốn tri thức kinh nghiệm chủ thể quản - Sự đạo hướng, động viên khuyến khích chủ thể quản tinh thần vật chất Các yếu tố thuộc giáo viên: - Ý thức, trách nhiệm - Trình độ, lực đánh giá kết học tập - Hiểu biết, kinh nghiệm giáo viên - Đời sống vật chất, tinh thần giáo viên Các yếu tố thuộc môi trường: - Cơ sở vật chất thiết bị, công nghệ thông tin - Sự phối hợp lực lượng - Cơ chế, hành lang pháp - Tác động môi trường kinh tế-xã hội Xin trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ đồng chí! Mẫu 3: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Về biện pháp quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Phiếu dành cho cán quản giáo viên) Xin thầy/cơ vui lòng cho biết tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động đánh giá kết học tập học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ cách đánh dấu X vào tương ứng Tính cần thiết T T       Biện pháp quản Tính khả thi Khơng Rất Khơng Rất Khả Cần khả cần cần khả thi thi thi Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giảng viên sinh viên tầm quan trọng công tác đánh giá kết học tập Nâng cao lực cho CBQL GV đổi đánh giá kết học tập học sinh Khắc phục rào cản tâm giáo viên thực đổi Tăng cường nguồn lực tài chính, sở vật chất công nghệ thông tin cho hoạt động đánh giá kết học tập học sinh Quản việc thực nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Tăng cường động viên, khích lệ, hỗ trợ cho đổi Xin trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ đồng chí! ... Chương 3: Biện pháp quản lý đổi đánh giá kết học tập học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1... việc kết hợp với thực tiễn quản lý việc đánh giá kết học tập học sinh, định chọn đề tài “QUẢN LÝ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN HỒNG VĂN THỤ HỊA BÌNH” nhằm đánh. .. 1.2.1 Quản lý nhà trường 1.2.2 Học tập kết học tập .9 1.2.3 Đánh giá kết học tập 1.2.4 Quản lý đánh giá kết học tập 1.2.5 Đổi quản lý đổi đánh giá kết học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT chuyên hoàng văn thụ hòa bình , Quản lý đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT chuyên hoàng văn thụ hòa bình , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ, CHƯƠNG 3 : BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay